Άρθρο 18: Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις, όπως ισχύουν:

α) Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 (Α ‘7).

β) Οι παρ. 2 και 2α του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 (Α΄118).

γ)  Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του β.δ. 24-9/20-10-1958 (Α΄171).

δ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 και η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 3877/2010 (Α΄160). Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 6 αναριθμούνται αντίστοιχα σε 5 και 6 και οι παράγραφος 4 του άρθρου 10 αναριθμείται σε 3.

2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

3. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει των ως άνω καταργούμενων διατάξεων.

  • Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 (Α΄118) δεν χρειάζεται να καταργηθεί καθώς δεν αντιβαίνει στο πνεύμα του νέου νόμου.
    Η παρ. 2α του άρθρου 60 του ν. 4264/2014 (Α΄118) περιλαμβάνεται στο νόμο 4315/2014 (Α’ 269) και εφόσον καταργείται ίσως πρέπει να αναφερθεί και ο δεύτερος νόμος για λόγους σαφήνειας.

  • 8 Ιουνίου 2015, 09:43 | Ηλίας Κυριακόπουλος

    Να προβλεφθεί ρητά η κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης του εδαφίου ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει και της αριθμ. 3287/127664/17.12.2012 (ΦΕΚ 3468/Β/2012)Απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που προβλέπει την καταβολή τιμήματος ανάλογα με την βοσκοϊκανότητα του βοσκοτόπου για την χρήση του από τους αποκαταστημένους κτηνοτρόφους, αφού στο σχέδιο νόμου υπάρχουν νέες ρυθμίσεις για την καταβολή του τιμήματος, από το οποίο εξαιρείται η κατηγορία αυτή κτηνοτρόφων.