Άρθρο 11: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με αποφάσεις του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:

α) Ειδικά θέματα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή του άρθρου 2.

β) Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

γ) Οι διαδικασίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατανομή των βοσκήσιμων γαιών στους κτηνοτρόφους της Χώρας για τις ανάγκες εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο  6.

δ) Το ύψος του τιμήματος, οι όροι, οι κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το δικαίωμα χρήσης της βοσκής καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7.

ε) Ο αριθμός των επιτροπών παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ανά Περιφέρεια, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η θητεία και κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών του άρθρου 9. Ο αρμόδιος Περιφερειάρχης ορίζει με απόφασή του τα μέλη των εν λόγω επιτροπών

  • Στο εδάφιο β) «Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» προτείνεται να επισημανθεί ότι γίνεται λόγος για τα οριστικά σχέδια βόσκησης, καθώς οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης καλύπτονται από την ΚΥΑ 117394/2932 (ΦΕΚ Β’ 3557, 30-12-2014).

  • Πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια στο κείμενο ότι όσα αναφέρονται στο εδάφιο β) αφορούν τα οριστικά σχέδια βόσκησης, καθώς οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης καλύπτονται από την ΚΥΑ 117394/2932.

    Απόστολος Κυριαζόπουλος
    Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
    «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»