Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας

1. Η παράγραφος 5 του τμήματος του Παραρτήματος IV του ν.4277/2014 «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄156), το οποίο αναφέρεται στα «Προγράμματα Ειδικών Παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική» της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου αυτού,  αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οργανωμένη πολεοδομική ανασυγκρότηση – ανάπτυξη στο παραλιακό μέτωπο 640 στρεμμάτων του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αξιοποιώντας πλεονεκτήματα της θέσης λόγω γειτνίασης με το  λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Δημιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εμβέλειας για την αναβάθμιση του δυτικού Πειραιά, με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πράσινου και αναψυχής.

Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση χρήσεων, αυτού του χαρακτήρα, άμεσα συνδεδεμένων με τη λειτουργία του αστικού ιστού και στην χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων της αναψυχής προς το θαλάσσιο μέτωπο.

β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων για κοινόχρηστες χρήσεις και χρήσεις αναψυχής στην κατεύθυνση αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ γειτονικής ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου με τη δημιουργία εκτεταμένου πάρκου κοινόχρηστου πρασίνου, που θα προκύψει στο μεγαλύτερο ποσοστό από την εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης και εισφορών, όπως αυτά θα καθοριστούν από την πολεοδομική μελέτη ανάπλασης που θα εκπονηθεί από το δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η χρήση αναψυχής θα εφαρμοστεί μετά την εξειδίκευσή της από την πολεοδομική μελέτη.

Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης που είναι δυνατόν να καθοριστεί από την πολεοδομική μελέτη ορίζεται σε 0,15 επί της συνολικής έκτασης.

γ) Προστασία και ανάδειξη των μνημείων βιομηχανικής αρχαιολογίας με επανάχρησή τους με συμβατές στις ανωτέρω χρήσεις δραστηριότητες, οι οποίες θα ανάγονται στην ιστορικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.

δ) Εξασφάλιση αποτελεσματικής προσπέλασης με μέσα σταθερής τροχιάς για την εξυπηρέτηση του Πειραιά, αλλά και για τη σύνδεση της περιοχής με το δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας».

2. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου Α.2 της αριθμ. 20422/15-4-2014 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της δημοτικής ενότητας Κερατσινίου του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ ΑΑΠ 142) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Τον καθορισμό Περιοχής Ανάπλασης και  Ειδικής Παρέμβασης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.4277/2014, όπως ισχύει, ως πόλου υπερτοπικής εμβέλειας, επιφάνειας 640 στρεμμάτων στο παραλιακό μέτωπο του δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, με χρήσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισμού, πράσινου και αναψυχής, με προτεινόμενο συντελεστή δόμησης 0,15 στο σύνολο της έκτασης, όπως η περιοχή φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000, ο οποίος δημοσιεύεται με την παρούσα ρύθμιση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής».

 • 10 Ιουνίου 2015, 12:17 | ΜΑΡΩ Ευαγγελίδου

  ΜΑΡΩ Ευαγγελίδου, (πρώην προϊσταμένη του τμήματος Μητροπολιτικών Παρεμβασεων του ΟΡΣΑ)
  1. Η τροποποίηση με νόμο μιας ρύθμισης που εχει προκύψει από τον συνολικό σχεδιασμό του ΡΣΑ, αποτελεί αναπαραγωγή ανάλογων πρακτικών που εχουν εφαρμοστεί κατά κόρον την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και έχουν κριτικαριστεί έντονα από την αριστερά και τα κινήματα πολιτών, ως εξωθεσμική /αντιδημοκρατική πρακτική που υποσκάπτει την ιδια την λογική του δημοκρατικού σχεδιασμού.
  2. Επί πλέον στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένας λόγος επείγοντος χαρακτήρα να γίνει αυτή η αλλαγή, στο βαθμό που η ισχύουσα ρύθμιση του ΡΣΑ αποτελεί απλά στρατηγική κατεύθυνση η οποία όταν εξειδικευτεί με την ΠΜΕΑ (Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης Αναθεώρησης) μπορεί κάλλιστα να περιοριστεί. Καμμία από τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή και αν υπάρχει τέτοια ανησυχία μπορεί ο Υπουργός απλά να προβεί σε αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών όπως είθισται όταν επικειται η εκπόνηση ΠΜΕΑ. Πάντως διευκρινίζω ότι η πρόβλεψη για ΖΕΑ, ισχυρό θεσμικό εργαλείο και ισχυροποιείτο ακόμα περισσότερο με το ΡΣΑ/2011, (που είναι ακατανόητο γιατι αφαιρείται) είχε ακριβώς αυτόν τον στόχο: να μπορεί να τροποποιήσει ταυτόχρονα ΓΠΣ και ΠΜ, αφού γινεται με ΠΔ.
  3. Οι περιορισμοί που μπορεί να θέσει η ΠΜΕΑ μπορεί να αφορούν τόσο τον ΣΔ (το ΓΠΣ ως γνωστόν προσδιορίζει ως μέγιστο τον 0,6 μικτό), όσο και τις χρήσεις γης, είτε με αφαίρεση κάποιας χρήσης (πχ βιομηχανία, μεταποίηση) είτε περιορισμό της χωρικό πχ μόνο στον Ακροκέραμο) είτε άλλο περιορισμό (πχ της μεταποίησης σε κλάδους) είτε την επιβολή εκσυγχρονισμού πχ στην ΑΓΕΤ (η οποία ως γνωστόν αναζητά μια μικρή έκταση 20 στρ. για χωροθέτηση μιας απλής μονάδας σάκκευσης και είχε προταθεί να πάει δίπλα στον Ακροκέραμο, έκταση ακατάλληλη για άλλη χρήση), αλλά και πλήρη απαγόρευση κάποιας δραστηριότητας (όπως η επεξεργασία ελαίων, που έχει ακουστεί για την εγκατάσταση της πρώην Μobil). Ίδια ευελιξία παρέχεται και ως προς τον ΣΔ, οποίος σαφως θα διαφοροποιηθεί με την ΠΜΕΑ και μπορεί να μειωθεί, αν απαιτείται.
  4. Η πρότασή μου είναι ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΜΕΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΛΑΙΣΙΟ (αφου προηγηθεί αναστολή αδειών), πράγμα που μπορούσε να έχει κάνει προ πολλού, αν δεν είχε αναλωθεί η προηγούμενη δημοστική αρχή σε προτάσεις τύπου πίστα φόρμουλας, που το μόνο που εξυπηρετεί είναι ότι συνάδει με επικίνδυνες χρήσεις επειδή δεν θα φέρει κατοίκους και καθημερινούς χρήστες …
  5. Στη βάση της ΠΜΕΑ θα πρέπει όμως να γίνει ένα πρόγραμμα εφαρμογής επιχειρησιακού χαρακτήρα, ώστε να εκτιμηθεί το κόστος των έργων και η δυνατότητα ανάληψής τους από δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις. Για να γίνει σωστά το πρόγραμμα δράσης (αν θέλουμε να εφαρμοστεί) θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία στο αρχικό πλαίσιο και η τοπική κοινωνία θα είναι έτσι κι αλλιώς παρούσα να θέσει τα όριά της. Πχ για να γίνει η επένδυση του Μέσου Σταθερής Τροχιάς θα πρέπει να υπάρξει μια μίνιμουμ πυκνότητα χρήσεων και ζήτησης ώστε η επένδυση να είναι βιώσιμη, όπως και ποικιλία χρήσεων, άλλως δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα ΜΣΤ με μόνες τις μετακινησεις για το πάρκο και την αναψυχή. Στην περίπτωση αυτή φανταζεστε την κίνηση των ΙΧ που θα υπάρχει τα Σ.Κ. σε μια ζώνη εκτεταμένης αναψηχής, άρα και την επιβάρυνση των γειτονικών περιοχών κατοικίας …
  6. Εξ άλλου η ποικιλία χρήσεων παράγει μια «αστικότητα» αναγκαία για υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα που δεν παρέχει η χρήση αναψυχή (Πολυκινηματογραφοι και νυκτερινά κέτρα!) μαζί με πρωνές κοινωφελείς χρήσεις. Με την προτεινόμενη ρύθμιση ούτε φουρνος δεν μπορεί να ανοίξει…
  7. Η κατάργηση της παραγραφου β του ΡΣΑ
  [β) Εξασφάλιση σημαντικών αδόμητων χώρων στην κατεύθυνση αποκατάστασης της συνέχειας μεταξύ γειτονικής ενδοχώρας και παραλιακού μετώπου, με τη δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων χώρων και εκτεταμένου Πάρκου Κοινόχρηστου Πρασίνου, που θα προκύψει με την εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης, όπως των εισφορών γης στις εντασσόμενες περιοχές και του θεσμού της πολεοδομικής αναμόρφωσης (άρθρο 15 του νόμου 2508/1997) στις εντός σχεδίου περιοχές]
  είναι οπισθοχώρηση σε σχέση με την μάχη που έχει δώσει ο ΟΡΣΑ (και εγω προσωπικά) σε δύο πεδία: (1) να εφαρμοζεται το Αρ 15 στις βιομηχανικές περιοχές που αλλάζουν χρήση και (β) ότι το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης των λιπασμάτων είναι εκτός σχεδίου, πράγμα που είχε αμφισβητηθεί από τους ιδιοκτήτες. Η γενική αναφορά σε εργαλεία πολιτικής γης δεν θεσμοθετεί τίποτα ανω η σαφεστερη αναφορα στε επέκταση και αναμόρφωση παραπέμπει σε ισχύοντα εργαλεία.
  8. Θα γνωρίζετε ότι το σχέδιο που είχε επεξεργαστεί ο ΟΡΣΑ στα πλαίσια του ευρωπαικού προγράμματος Ποσειδώνεια είχε καταλήξει στα θεσμικά δεδομένα σε κάθε υποζώνη (εντός και εκτός σχεδίου και κατά ιδιοκτησία) ώστε να μπορεί να αποτελεί τη βάση για την «καταγραφή» των δικαιωμάτων δόμησης κάθε τμηματος ώστε να είναι δυνατή η ανάληψη του εργου σε ενιαία επιχειρηματική βάση (πχ μικτής οικονομίας) με την κατάλληλη κατανομή των ποσοστών. Είναι επίσης γνωστό ότι ο βασικός λόγος που δεν μπορούσε το έργο να προωρήσει το πρόγραμμα είναι η ολιγωρία της ΕΤΕ ως βασικός ιδιοκτήτης αλλά και του ΟΛΠ ως «veto player’ κατα την εύστοχη διεθνη ορολογία, με την έννοια ότι ανάλογα με την παράκτια χρήση θα καθοριστεί και η εσωτερική.
  9. Σημερα ένας επί πλέον περιορισμός ή μάλλον κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η στρατηγική της περιφέρειας για την «έξυπνη εξειδίκευση», βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για την κατανομή των πόρων του ΠΕΠ 2014-2020. Από μια πρώτη ματιά με τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει ευρωπαική χρηματοδότηση για την επριοχή, γεγομός που θα οδηγήσει σε φτηνη “gentrification” της περιοχής, (βλέπε εμπειρία από πανεπηστημίου).
  10. Τέλος προτείνω να προχωρήσει συντομα και η αξιολογηση και ο χαρακτηρισμός των υπολοίπων βιομηχανικών κτιρίων ως μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας.
  11. επί τη ευκαιρία καταθετω την έκπληξή μου για την μη παρέμβαση στην απράδεκτη προκληση του ΓΠΣ να προβλέψει τόσο υψηλούς ΣΔ (2,6) σε όλο τον δημο, θέμα που είχε συζητηθεί ευρέως όταν διαφάνηκαν τα εκτρώναταπου προκαλεί ο ΣΔ 2,6 σε συνδυασμό με το μέγιστο υψος που προβλέπει ο ΓΟΚ/ΝΟΚ και τις γνωστε΄ς παρανομίες που φέρνει. Αναρωτιέμαι αν ακόμα και στο βουνό προβλέπουμε αυτον τον ΣΔ που είναι επεκτάσεις του 1337/83 και δεν μπορουν να υπερβουν το 0,8 ? . Μηπως οι τοπικη κοινωνία θα πρέπει μνα σπευσει να προλάβει την περιβαλλοντική υποβάθμιση ενός Δήμου, με αστικό ιστο και χαρακτηρα που θα αλλοιωθεί επικίνδυνα. .

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:06 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 13: Ρυθμίσεις για δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας
  Άρθρο, το οποίο όπως και τα επόμενα, δεν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στον συγκεκριμένο νόμο ανεξάρτητα του ορθού ή όχι της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου. Στα πλαίσια επίλυσης ενός προβλήματος το οποίο ταλανίζει εκατοντάδες χιλιάδες κτηνοτρόφους συμπεριλαμβάνονται και άρθρα τα οποία δεν σχετίζονται με το πρόβλημα.

  Γενικότερες παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο νόμου περιλαμβάνουν τα εξής σημεία:
  1. Έχει υποτιμηθεί η σημασία και η έκταση των ιδιωτικών εκτάσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στις βοσκήσιμες εκτάσεις και για τις οποίες η έλλειψη κτηματολογίου και δασικών χαρτών κάνει αδύνατη των επακριβή προσδιορισμό τους. Οποιοδήποτε διαχειριστικό σχέδιο θα μπορεί να αμφισβητηθεί και να τεθεί υπό αίρεση όταν εκτάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε αυτό, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους, αποδειχθεί ότι είναι ιδιωτικές εκτάσεις και δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.
  2. Επίσης είναι ασαφές το ποιοι θα έχουν δικαίωμα εισόδου στις βοσκήσιμες γαίες και από ποιους θα γίνεται η τελική κατανομή. Είναι δεδομένο ότι η παγίωση της ενοικίασης εκτάσεων σε παραγωγούς οι οποίοι τα χρησιμοποιούσαν τις εκτάσεις αυτές τα προηγούμενα χρόνια προστατεύει τους παραγωγούς από την απώλεια εκτάσεων κρύβει όμως τον κίνδυνο ότι θα τους ενοικιαστούν εκτάσεις οι οποίες δεν αντιστοιχίζονται με τις πραγματικά χρησιμοποιούμενες λόγω λανθασμένης αποτύπωσης στο σύστημα ΟΣΔΕ των προηγούμενων χρόνων.
  Τα διαχειριστικά σχέδια και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων αποτελεί μια ευκαιρία να αποκατασταθεί η ορθότητα στην αποτύπωση αλλά και στην διαχείριση των βοσκησίμων γαιών για τον Ελλαδικό χώρο. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει με όραμα και προοπτική και όχι κάτω από πολιτικές πιέσεις οι οποίες οδηγούν στην διαιώνιση των υφιστάμενων προβλημάτων και δεν προσθέτουν αναπτυξιακή προοπτική στον κλάδο της κτηνοτροφία.

 • 3 Ιουνίου 2015, 17:59 | min1

  Please make your comments in Greek

 • 3 Ιουνίου 2015, 16:06 | Adam Kyriakou

  A suggestion to be made from an investor and someone who has specialises in economics and growth is for the area to be turned into a new dynamic business district for Athens along with leisure facilities. The proposal will be build skyscrapers who green space in order to free up space on the ground and make Athens a new dynamic, business friendly city which is ready for investments. This would lead to huge growth of the area and the entire Athens greater area and would set a new standard where older building will be replaces by new skyscrapers, which frees up space on the ground to allow for greenery and a more beautiful city. It would also give a very good impression for Athens to be ready for business and for Tourists arriving into Piraeus. Shipping companies can have offices in the new skyscrapers and give Athens the competitive advantage over other shipping based Economies. Please Contact me for more ideas if required.

 • 3 Ιουνίου 2015, 10:32 | Βασίλης Μακρής

  Ο χώρος των Λιπασμάτων ανήκει σε ιδιώτες. Χρήματα για απαλλοτριώσεις και διαμορφώσεις, και συντήρηση του χώρου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

  Συμφωνώ με το ότι πρέπει να διαμορφωθεί ο χώρος ώστε να παρέχει κατά 60-70% ελεύθερο χώρο προς τους πολίτες με πάρκο και πολύ πράσινο.
  Για τη χρηματοδότηση και διαχείριση του πάρκου και τον απαιτούμενων υποδομών, χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοσίου, προτείνω:

  Δημιουργία Ναυτιλιακού κέντρου διεθνούς εμβέλειας με κατασκευή 4-5 πύργων γραφείων (ουρανοξυστών) τουλάχιστον 30-40 ορόφων με μικρό αποτύπωμα επί του εδάφους. Ως αντιπαροχή ο ιδιώτης θα διαμορφώσει την περιοχή, το πάρκο και τα βιομηχανικά κτήρια και απελευθερωθεί ιδιωτική γη που θα δοθεί στους πολίτες.
  Οι πύργοι θα περιλαμβάνουν γραφεία, ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και εμπορικούς χώρους.
  Η στέγη του συνεδριακού κέντρου θα μπορούσε και αυτή να διαμορφωθεί σε πάρκο (όπως η υπο κατασκευή όπερα στον Ιππόδρομο.

  Δημιουργία μαρίνας, κατά τα πρότυπα της μαρίνας Φλοίσμου, η οποία αποτελεί κόσμημα για την Αθήνα.
  Έτσι ο χώρος θα αποτελέσει τουριστικό προορισμό υψηλής αξίας που θα τον χαίρονται οι κάτοικοι της περιοχής, χωρίς να δαπανήσει ούτε ένα ευρώ το δημόσιο. Θα μπορούσε να γίνει ένα μικρό Μονακό, αλλά με πολύ πράσινο.