Άρθρο 17: Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για κάθε Περιφέρεια της Χώρας δύναται να καταρτίζονται προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των βοσκήσιμων γαιών της κάθε περιοχής. Για τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 3, 5, 6, 7 παρ. 1, 8, 9 και 11.

2. Μέχρι την έγκριση των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, το τίμημα που καταβάλλουν οι κτηνοτρόφοι για το δικαίωμα χρήσης της βοσκής, βάσει προγενέστερων διατάξεων, κατατίθεται, υπέρ της Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό της, με την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για την εκπόνηση των οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

3.  Η προστασία και διαχείριση βοσκήσιμων γαιών, στις οποίες υπάγονται και εκτάσεις των ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012 γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • Στην παρ. 1 οι λέξεις «δύναται να καταρτίζονται» προτείνεται να αντικατασταθεί με τις λέξεις «πρέπει να καταρτιστούν».
  Στο τέλος της παρ. 2 προτείνεται η εξής προσθήκη στο υπάρχον κείμενο: «… με την υποχρέωση διάθεσής τους αποκλειστικά για την εκπόνηση των αντίστοιχων οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης ή των προτεινόμενων δράσεων που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «11. Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα – Προτάσεις» του υλοποιούμενου προσωρινού διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης».

 • 8 Ιουνίου 2015, 09:26 | Ηλίας Κυριακόπουλος

  Συμφωνώ με την παρατήρηση του κ. Καπετάνιου ότι είναι απαραίτητη η ενιαία διαχείριση και προστασία των εκτάσεων αυτών ως προς τη βοσκήσιμη τουλάχιστον χρήση τους.

 • Στην παράγραφο 1 αναφέρεται πως «Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για κάθε Περιφέρεια της Χώρας δύναται να καταρτίζονται προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης…».
  Αυτό είναι εξαιρετικά ασαφές και ακυρώνει στην ουσία την εκπόνηση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Αποτέλεσμα θα είναι η βόσκηση να συνεχίζει να ασκείται χωρίς διαχειριστικό σχέδιο στην πλειοψηφία των εκτάσεων της χώρας για μια τριετία ακόμη (2018), μέχρι δηλαδή την κατάρτιση των οριστικών σχεδίων βόσκησης. Πρέπει η κατάρτιση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης να είναι υποχρεωτική για κάθε Περιφέρεια της χώρας. Ακόμη, προτείνεται ο χρόνος για την κατάρτιση των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης να αυξηθεί στους έξι (6) μήνες, δεδομένου πως οι τρεις (3) μήνες αποτελούν πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο.

  Απόστολος Κυριαζόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»

 • 3 Ιουνίου 2015, 08:16 | Αντώνιος Β. Καπετάνιος

  Παρατήρηση στην παράγραφο 3: Οι εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, που σύμφωνα με το νόμο 4061/2012 παρέμειναν στη διαχείριση των αγροτικών υπηρεσιών της χώρας, έχοντας αποδοθεί στις δασικές υπηρεσίες τα εποικιστικά δάση και οι δασικές εκτάσεις, θα πρέπει να περιληφθούν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, στα πλαίσια της ολιστικής επιστημονικής διαχείρισης του φυσικού χώρου από την υπηρεσία που διαχειρίζεται το υπόλοιπο αυτού, τη δασική υπηρεσία.