Άρθρο 06: Δικαιώματα χρήσης βοσκής

 1. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους, επί των βοσκήσιμων γαιών στις οποίες επιτρέπεται η βόσκηση, σύμφωνα με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που έχουν εγκριθεί, κατανέμονται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται επιτροπή εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τη συμμετοχή εκπροσώπου του αρμόδιου Δήμου και των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται στους κτηνοτρόφους για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με την υλοποίηση των στόχων των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία (3) έτη, με την υπογραφή σχετικής σύμβασης μίσθωσης. Σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε ολόκληρη τη βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή οι γαίες αυτές χαρακτηρισθούν αναδασωτέες, στα πλαίσια της δασικής νομοθεσίας, η ως άνω επιτροπή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προβαίνει σε ανάλογες ανακατατάξεις των δικαιωμάτων βόσκησης.

2. Για την κατανομή των δικαιωμάτων χρήσης λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4061/2012.

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:49 | Νίκος Χλύκας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

  Να προστεθεί «και συμμετοχή εκπροσώπου της δασικής υπηρεσίας.»

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:42 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 06: Δικαιώματα χρήσης βοσκής
  Είναι προφανές ότι θα πρέπει να καθορίζεται η διάρκεια της μίσθωσης και όχι μόνο η ελάχιστη διάρκεια. Η διάρκεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος των διαχειριστικών σχεδίων παράμετρος ή οποία δεν καθορίζεται στα πλαίσια του παρόντος νόμου.

 • 8 Ιουνίου 2015, 09:38 | Ηλίας Κυριακόπουλος

  Η σύμβαση μίσθωσης που προβλέπει το άρθρο θα υπογράφεται από ποιον από την πλευρά της Διοίκησης; ποιος θα τη συντάσσει, τι όρους θα έχει η σύμβαση και που προβλέπονται; Μήπως αρκεί η έκδοση απόφασης από διοικητικό όργανο; Αν γίνει ανακατάταξη των δικαιωμάτων βόσκησης θα τροποποιούνται αντίστοιχα και οι σχετικές συμβάσεις των κτηνοτρόφων και τι θα γίνεται σε περίπτωση άρνησης; Ενδεχομένως μονομερής αλλαγή όρων;

 • Εκτός από το ελάχιστο χρονικό διάστημα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (3 έτη) θα πρέπει να προσδιοριστεί και το μέγιστο διάστημα παραχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής. Προτείνεται τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής να παραχωρούνται στους κτηνοτρόφους για χρονικό διάστημα όσο είναι σε ισχύ το διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης. Τα διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να έχουν πενταετή ισχύ.

  Απόστολος Κυριαζόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»