Άρθρο 08: Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών – Εξαιρέσεις

1. Με την απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, γίνεται και η αποτύπωση των αντίστοιχων βοσκήσιμων γαιών.

2. Δεν αποτυπώνονται εκτάσεις που:

α) έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις ένοπλες δυνάμεις,

β) είχαν τη μορφή δάσους ή δασικής έκτασης και καταστράφηκαν από πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν με άλλο τρόπο και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες ή περιλαμβάνονται σε προγράμματα αναδάσωσης των δασικών υπηρεσιών,

γ) προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 (Α΄7).

3. Αν στις βοσκήσιμες γαίες περιλαμβάνονται δάση ή δασικές εκτάσεις, σε αυτές επιτρέπεται να γίνεται χρήση για βόσκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και απαγορεύεται κάθε άλλη επέμβαση επ’ αυτών, εκτός των επεμβάσεων που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση της βοσκής. Στην απόφαση έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και αποτύπωσης των βοσκήσιμων γαιών, αναφέρεται αν με τον καθορισμό και την αποτύπωση των συγκεκριμένων εκτάσεων εξυπηρετείται σκοπός δημοσίου συμφέροντος, μέσω της ενίσχυσης και προστασίας της κτηνοτροφίας ως σημαντικού κλάδου της εθνικής οικονομίας και αν παρίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων, μεταξύ των οποίων και τμημάτων δάσους ή δασικής έκτασης ή υδάτινων παραλίμνιων ή παραποτάμιων οικοσυστημάτων, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

 • 10 Ιουνίου 2015, 11:18 | WWF Ελλάς

  Η αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών εγείρει μία σειρά από σοβαρά θέματα:
  (α) Αν η αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών προηγηθεί της ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών (κάτι που μάλλον θεωρείται δεδομένο από τους συντάκτες του νομοσχεδίου), θα δημιουργηθούν μία σειρά από προβλήματα, που αφορούν την προστασία και την διαχείριση εκτάσεων και οικοσυστημάτων με διπλό καθεστώς, τις επιτρεπτές χρήσεις και επεμβάσεις, ιδιοκτησιακά θέματα, κοκ.
  (β) Η αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών, όπως ορίζονται στο νομοσχέδιο, είναι τεχνικά δύσκολη – τουλάχιστον εξίσου δύσκολη με αυτή των δασικών. Μολονότι επηρεάζονται χρήσεις και επεμβάσεις σε εκτάσεις με διπλό καθεστώς, δεν προβλέπεται καμία διαδικασία που θα διασφαλίζει επιστημονική αρτιότητα, και εξέταση αντιρρήσεων.
  (γ) Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις στην αποτύπωση των βοσκήσιμων γαιών: μόνο κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις, εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναδάσωσης και ορισμένες κατηγορίες προστατευτικών δασών [8 παρ. 2 β) γ)]. Για ασαφείς λόγους, μία κατηγορία προστατευτικών δασών (η κατηγορία α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969) επιλεκτικά ενσωματώνεται στις βοσκήσιμες γαίες, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες. Άλλες περιοχές, με κρίσιμα καθεστώτα προστασίας είτε για περιβαλλοντικούς (π.χ., πυρήνες εθνικών δρυμών, δασωτέες εκτάσεις του άρθρου 38 παρ. 2 ν. 998/1979, περιοχές με ειδικά καθεστώτα προστασίας, οικοσυστήματα που απειλούνται από υπερβόσκηση), είτε για πολιτιστικούς (π.χ., αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι) λόγους επίσης μπορεί να αποτυπωθούν ως βοσκήσιμες γαίες. Τέλος, δεν προβλέπονται εξαιρέσεις για άλλους, ευρύτερους λόγους (π.χ., για κοινόχρηστος χώρους, χώρους που γειτνιάζουν με ορισμένες εγκαταστάσεις – νοσοκομεία, σχολεία, κοκ.).

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:34 | Νίκος Χλύκας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

  Να προστεθεί παράγραφος (δ)

  δ) που ισχύουν θεσμικές ρυθμίσεις απαγόρευσης της βοσκής.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 08: Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών – Εξαιρέσεις
  Δεν αναφέρεται τι θα γίνεται με τις ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες δεν ανήκουν σε κτηνοτρόφους ή δεν νέμονται από κτηνοτρόφους (ενοικίαση). Αυτές θα περιληφθούν στα διαχειριστικά σχέδια? Αν κάποιος ιδιώτης έχει μια έκταση, χορτολιβαδικής ή άλλης μορφής, την οποία δεν επιθυμεί να νοικιάσει για χρήση σε βοσκότοπο αυτή θα εξαιρείται από το διαχειριστικό σχέδιο? Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται για την εξαίρεση της? Αυτές οι εκτάσεις στο μέλλον θα μπορούν με την κατάθεση ιδιωτικών διαχειριστικών σχεδίων να χρησιμοποιούνται από τους κτηνοτρόφους? Αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα δεδομένου του ότι δεν υπάρχει κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες για την μεγαλύτερη έκταση της χώρας και ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτησίας εντός των εκτάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για βόσκηση.
  Επίσης στην παράγραφο 3 να διευκρινιστεί και να καθοριστεί επακριβώς ποιες είναι οι επεμβάσεις «που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση της βοσκής».

 • 9 Ιουνίου 2015, 23:30 | ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

  παρακαλώ να συμπεριλάβεται στο άρθρο 14 την ενεργοποίηση της δήλωσης με για τους αγρότες με αναδρομική ισχύ από το Απρίλιο του 2014 και ενταύθα.

 • Στην παράγραφο 3, θα πρέπει να διευκρινιστούν με σαφήνεια στο κείμενο ποιες είναι οι επεμβάσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση της βοσκής.

  Απόστολος Κυριαζόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»

 • 3 Ιουνίου 2015, 08:10 | Αλεξ

  «…και απαγορεύεται κάθε άλλη επέμβαση επ’ αυτών, εκτός των επεμβάσεων που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση της βοσκής.» Μεγαλύτερη αποσαφήνιση χρειάζεται εδώ.
  Δηλαδή έργα όπως οδοποιία (δασική και μη πχ συνοδό άλλου έργου, έργου ΑΠΕ, επαρχιακή οδοποιία, Χώροι υγαιονομικής Ταφής Απορριμάτων κτλ, λιμνοδεξαμενές κτλ. δεν θα μπορούν να κατασκευάζονται σε δάση και δασικές εκτάσεις γιατί παρεμποδίζουν τη χρήση της βοσκής; Θα το βρούμε άμεσα μπροστά μας.

 • 3 Ιουνίου 2015, 08:34 | Αντώνιος Β. Καπετάνιος

  Πρέπει στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2 να υπάρξει συμπλήρωση, «ή υπάγονται σε κάποια εκ των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 998/1979».
  Η παράγραφος 3 αντίκειται στο άρθρο 1 του παρόντος, που αναφέρεται στον ορισμό των βοσκήσιμων γαιών, σ’ αφορά στη συμπερίληψη δασών, αντίκειται στο άρθρο 1 του παρόντος, που αναφέρεται στον ορισμό των βοσκήσιμων γαιών.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:21 | s.b

  στην περίπτωση παρ.β της παρ 1 του αρ. 69 του ν. 86/69 περιλαμβάνεται και «η ανωτερη ζώνη της δασικής βλαστήσεως επί των ορέων». Αυτό θα ειναι πολυ δυσκολο να καθοριστεί και να εξαιρεθεί από τις βοσκήσιμες γαίες . θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Πρέπει να ρυθμιστεί διαφορετικά. Δεν ειναι δυνατό κανείς να καθορίσει μια τέτοια ζωνη. Άλλος θα τη καθορίσει 5 μέτρα και άλλος 100. Τα απλά πράγματα ειναι και τα πιο σωστά. Οχι πολύπλοκες ρυθμίσεις και υποπεριτπωσεις.

 • 29 Μαΐου 2015, 22:48 | LiaRos

  Και πως θα αποτυπώσετε τις βοσκήσιμες γαίες??…., υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις σήμερα που εμφανίζουν εικόνα χορτολίβαδων είναι όμως στην πραγματικότητα παλιά χωράφια που δεν καλλιεργούνται, αυτές οι εκτάσσεις σήμερα βόσκονται κανονικά, λογικά πρέπει να αφαιρεθούν από τις βοσκήσιμες γαιες. Επίσης οι δασωμένοι αγροί αποτελούν περιπτώσεις με αμφισβητούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς . Άρα για να φτιάξεις μια βάση βοσκήσιμων εκτάσεων θα πρέπει να ξέρεις τι είναι δάση και τι χωράφια, δηλαδή θα πρέπει πρώτα να σύνταξής έναν δασικό χάρτη…….