Άρθρο 04: Προθεσμία κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

1. Μέχρι 30-9-2018 καταρτίζονται και υποβάλλονται προς έγκριση τα διαχειριστικά σχέδια των βοσκήσιμων γαιών της Χώρας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3. Χωρίς την ύπαρξη και εφαρμογή εγκεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης, μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης με βάση την εν λόγω έκταση, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

2.  Κατ` εξαίρεση, δύναται μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας να υπαχθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα σε καθεστώς βόσκησης και περιοχές που δεν χρησιμοποιούντο για βόσκηση, μετά από αίτημα των οικείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές αυτές.

 • 10 Ιουνίου 2015, 09:17 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

  Άρθρο 4: Προθεσμία κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
  Δεν τίθεται προθεσμία για την σύνταξη των προσωρινών σχεδίων διαχείρισης. Στο Άρθρο 17, Μεταβατικές διατάξεις αναφέρεται ότι «Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για κάθε Περιφέρεια της Χώρας δύναται να καταρτίζονται προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης». Πώς είναι δυνατόν να είναι δυνητική η σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων όταν θα πρέπει να υπάρχουν από το έτος 2015 και πάνω σε αυτά θα πρέπει να βασιστεί η κατανομή των βοσκοτόπων του έτους 2015. Είναι επαρκής ο χρόνος για την σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων διαδικασία η οποία προφανώς θα απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την σύνταξη των αποφάσεων των προδιαγραφών, των συμβάσεων με τις περιφέρειες την εύρεσης των κατάλληλων ομάδων επιστημόνων για την σύνταξη των μελετών.

 • Η αναφερόμενη προθεσμία έως τις 30-9-2018 κρίνεται υπερβολική, εάν αναφέρεται στα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια, και θα αποτελέσει βάση για (α) καθυστερήσεις στην εκπόνηση των σχεδίων, και (β) λάθη στη διανομή και κατανομή των δικαιωμάτων βάσει επιλέξιμων βοσκοτόπων προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους της χώρας με τρόπο ενιαίο και δίκαιο.
  Προτείνουμε να διευκρινιστεί αν το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται στα οριστικά ή στα προσωρινά σχέδια βόσκησης.

 • Πρέπει να διευκρινιστεί με σαφήνεια στο κείμενο ότι όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο αφορούν τα οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

  Απόστολος Κυριαζόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
  «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα»