Άρθρο 14 – Μεταβατικές διατάξεις

1. Η δημιουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Η διενέργεια αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ αρχίζει μετά την έναρξη εγγραφής τους στο Μητρώο και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης από Πιστοποιημένους Αξιολογητές για την αντίστοιχη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 37674/2016 όπως ισχύει. Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση κάθε κατηγορίας της ΥΑ 37674/2016 όπως ισχύει είναι να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 10 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές ΜΠΕ