Άρθρο 11 – Αμοιβή Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1. Η αμοιβή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ για τη διεξαγωγή των εργασιών που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος, εξαρτάται από την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου και δραστηριότητας σύμφωνα με την υ.α. 37674/2016 όπως ισχύει, το είδος και το μέγεθος του σύμφωνα με τους Πίνακας 1 και 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.
2. Η αμοιβή Α κάθε Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
Α = (μ x Β) + (V1 x B) + V2, όπου
μ: συντελεστής που μεταβάλλεται ανάλογα με την Ομάδα (1-12) της υ.α. 37674/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία υπάγεται το έργο και δραστηριότητα. Οι τιμές του συντελεστή μ καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.
Β: τιμές βάσης οι οποίες θα οριστούν με έκδοση Υπουργικής Απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως ακολούθως:
Χ1 € για ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1
Χ2 € για ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2
Χ3 € για ΠΠΠΑ έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1
Χ4 € για ΕΟΑ από τον αξιολογητή που θα επιλεγεί βάσει παρ. 4 άρθρου 8 του παρόντος,
Χ5 € για Φάκελο Ανανέωσης,
Χ6 € για Φάκελο Τροποποίησης,

V1: ποσοστό Ζ% στην περίπτωση που το προς αδειοδότηση έργο και δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013.
V2: μεταβλητή αμοιβή εξαρτώμενη από το πάγιο εκτιμώμενο κόστος επένδυσης του έργου και δραστηριότητας. Οι επί μέρους κλίμακες του V2 ανάλογα με το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης καθορίζονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.
3. Οι ανωτέρω αμοιβές δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται επί αυτών.
4. Η αμοιβή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ καλύπτεται από τα τέλη περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4014/2011 και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 21:29 | Τάσος Πεταλάς

    Αναφορικά για την Αμοιβή Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ απαιτείται προσοχή στον προσδιορισμό των συντελεστών Β και V1 προκειμένου η αμοιβή του αξιολογητή να μην είναι ούτε ιδιαίτερα μικρή (γιατι σε αυτην την περίπτωση θα δώσει λιγότερες ανθρωποώρες για τον έλεγχο της ΜΠΕ) αλλά ούτε και υπερβολικά μεγάλη ωστε τελικά να φτάνει στα όρια του 40 με 50% της αμοιβής σύνταξης της ΜΠΕ. Ένα καλό ποσοστό θα ήταν το 20% της υπολογίμενης αμοιβής ΜΠΕ.

    Για την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος

  • Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ένα ακόμη νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί εν ευθέτω χρόνω με έκδοση ΥΑ, με την οποία θα καθορίζεται η τιμή βάσει της αμοιβής. Θα μπορούσε να είναι μέσα στο άρθρο 11, ώστε να έχετε τη δυνατότητα, μέσα από τη διαβούλευση, να δείτε και τις γνώμες των ενδιαφερόμενων. Στο στάδιο αυτό, θέλουμε να θέσουμε υπόψη ότι η τιμή βάσης Β θα πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε αφενός να μην είναι δυσβάσταχτη και αφετέρου να μην είναι τόσο μικρή που να μην αποτελεί κίνητρο προς αξιολόγηση ΜΠΕ.