Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Πιστοποιημένος Αξιολογητής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος, το οποίο υποστηρίζει την αδειοδοτούσα αρχή στην αξιολόγηση ΜΠΕ και εκπόνηση του σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και εν γένει στην προώθηση των διαδικασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του ν. 4014/2011. Έκαστος Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πιστοποιείται και εγγράφεται στο Μητρώο για έργα και δραστηριότητες (Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης) του Παραρτήματος Ι του παρόντος σύμφωνα με τα Παραρτήματα I έως XII της Υ.Α. 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Αδειοδοτούσα αρχή είναι η υπηρεσία έκδοσης ΑΕΠΟ ενός έργου και δραστηριότητας, ήτοι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 ή η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2.