Άρθρο 10 – Διαδικασία Αξιολόγησης ΜΠΕ από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές

1. Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ υποστηρίζει την αδειοδοτούσα αρχή στις διαδικασίες των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του ν. 4014/2011, ανάλογα με τις ανάγκες της αδειοδοτούσας αρχής για το συγκεκριμένο έργο και δραστηριότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ 1 του άρθρου 8. Ειδικότερα:
α) πραγματοποιεί ενδελεχή έλεγχο της ΜΠΕ ως προς την πληρότητά της και ως προς την τεχνική και επιστημονική της τεκμηρίωση, και συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα ελέγχου πληρότητας
β) υποστηρίζει την αδειοδοτούσα αρχή στις διαδικασίες των γνωμοδοτήσεων όπως αυτές ορίζονται στην κ.υ.α. 1649/45/2014
γ) εκπονεί το σχέδιο ΑΕΠΟ, το οποίο συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων και το υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή.
Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ είναι υπεύθυνος απέναντι στην αδειοδοτούσα αρχή και στην Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ για τις υπηρεσίες που παρέχει. Για το σκοπό αυτό οι εισηγήσεις, απόψεις και εκθέσεις τεκμηρίωσης του Πιστοποιημένου Αξιολογητή προς την αδειοδοτούσα αρχή αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο της ευθύνης που αναλογεί σε αυτόν.
2. Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ κατά την αξιολόγηση της ΜΠΕ ακολουθεί τις διαδικασίες και χρησιμοποιεί τα κριτήρια που ορίζονται στην υ.α. 167563/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
3. Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ελλείψεις, κενά ή ασάφειες στο σχέδιο ΑΕΠΟ ή/και στην έκθεση τεκμηρίωσης που το συνοδεύει ζητά αλλαγές/συμπληρώσεις επί του σχεδίου ΑΕΠΟ ή/και της έκθεσης τεκμηρίωσης που έχει εκπονήσει ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ. Ο τελευταίος οφείλει να πραγματοποιήσει τις αλλαγές/συμπληρώσεις αυτές εντός του χρονικού διαστήματος που θα υποδειχθεί από την αδειοδοτούσα αρχή.
4. Καθ’ όλη την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του προς την αδειοδοτούσα αρχή, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ υποχρεούται σε τήρηση πλήρους εμπιστευτικότητας όσον αφορά στα στοιχεία και τις λεπτομέρειες των εργασιών που του έχουν ανατεθεί.
5. Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή έχει επιλέξει περισσότερους του ενός Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ για συγκεκριμένο έργο και δραστηριότητα, υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών είναι ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ, ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση για το Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης που αντιστοιχεί στο κυρίως έργο και δραστηριότητα σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
6. Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει και εισηγείται για υπογραφή το ίδιο ή τροποποιημένο σχέδιο ΑΕΠΟ μετά από αξιολόγηση και κατά την κρίση της.