Άρθρο 08 – Διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση ΜΠΕ

1. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ που κατατίθενται στην υπηρεσία με βάση τη διαθεσιμότητα και τον φόρτο εργασίας του προσωπικού της Υπηρεσίας, την απαιτητικότητα κάθε μελέτης (πολυσύνθετα ή ιδιαιτέρως μεγάλου μεγέθους έργα κ.ά.) καθώς και τη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων για αμοιβές αξιολόγησης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή καταχωρεί στο Μητρώο τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του έργου και δραστηριότητας και διενεργεί την ηλεκτρονική κλήρωση ενός Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ καταχωρημένου στο Μητρώο για το συγκεκριμένο Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του παρόντος που αντιστοιχεί στο προς αξιολόγηση έργο και δραστηριότητα.
3. Σε περίπτωση που το προς αξιολόγηση έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή συνοδά έργα, τα οποία κατατάσσονται σε διαφορετική Ομάδα, υποομάδα ή α/α της υ.α. 37674/2016 όπως ισχύει, σε σχέση με το κυρίως έργο και δραστηριότητα, ή σε ειδικές περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων, η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργήσει την ηλεκτρονική κλήρωση επιπλέον Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ καταχωρημένων για Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης που αντιστοιχούν στα επιμέρους ή συνοδά έργα ή στο ίδιο το κύριο έργο βάσει του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του παρόντος. Για την εφαρμογή των προαναφερθέντων, ως κυρίως έργο ή δραστηριότητα ορίζεται το υψηλότερης υποκατηγορίας έργο ή δραστηριότητα και σε περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων του ενός έργων ή δραστηριοτήτων που υπάγονται στην ίδια υποκατηγορία, εκείνο που καθορίζει την αναγκαιότητα ή μη υλοποίησης των υπολοίπων.
4. Εάν το προς αξιολόγηση έργο και δραστηριότητα ή μέρος αυτού, βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 ή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περιοχή του δικτύου Natura 2000 στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του έργου, η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί την ηλεκτρονική κλήρωση ενός επιπλέον Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ καταχωρημένου στο Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης 13 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
5. Η αδειοδοτούσα αρχή καλεί κάθε κληρωθέντα Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ με έγγραφο ή ηλεκτρονική επιστολή, προς ανάληψη του έργου υποστήριξής της.
6. Εντός δύο εργάσιμων ημερών κάθε κληρωθείς πρέπει να απαντήσει εγγράφως στην αδειοδοτούσα αρχή, με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, εάν αποδέχεται την ανάθεση εντολής προς αξιολόγηση και να δηλώσει υπεύθυνα κατά το ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του ασυμβίβαστη ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεται ή που συντρέχει στο πρόσωπο του ασυμβίβαστη ιδιότητα, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ οφείλει εντός δύο εργάσιμων ημερών να ενημερώσει με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεομοιοτυπία την αδειοδοτούσα αρχή ώστε αυτή να υποβάλει εκ νέου αίτημα ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Μητρώο για την επιλογή άλλου Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ. Σε περίπτωση που δεν απαντήσει εντός της προηγούμενης προθεσμίας θεωρείται μη αποδοχή της ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση.
7. Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποδοχή ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ, η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει στον/ους Πιστοποιημένο/ους Αξιολογητή/ες ΜΠΕ, με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, την εντολή προς αξιολόγηση ΜΠΕ.

  • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 21:20 | Τάσος Πεταλάς

    Δεν προβλέπεται συμμετοχή εξωτερικού αξιολογητή στις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

    Για την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος