Άρθρο 06 – Καταχώρηση πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ στο Μητρώο

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ εγκρίνεται η καταχώρηση των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος

2. Στην ίδια απόφαση αναγράφονται:
α) Τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος για τα οποία ο συγκεκριμένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει πιστοποιηθεί.
β) Η ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ

3. Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του Πιστοποιητικού του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ, αυτοδικαίως ο Αξιολογητής ΜΠΕ διαγράφεται από το Μητρώο του άρθρου 7 του παρόντος.

  • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 10:38 | Βιργίνιος

    η παράγραφος 1 να αναθεωρηθεί ως εξής:

    1. Με απόφαση του υπηρεσιακού προϊσταμένου εξουσιοδοτημένου απο τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας………..