Άρθρο 13 – Κυρώσεις – Προσφυγές

1. Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου του έργου των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος, διαπιστωθεί ότι ένας Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει διαπράξει σφάλμα ή παράλειψη κατά τον έλεγχο ΜΠΕ ή την εκπόνηση σχεδίου ΑΕΠΟ, ή εκπληρώνει πλημμελώς τα καθήκοντα που προβλέπει το άρθρο 10 του παρόντος, ή έχει παραβιάσει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του, ή έχει προβεί σε μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του, ή συντρέχουν στο πρόσωπο του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστες ιδιότητες, η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ εισηγείται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή και χρηματικών προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάλογα με τη φύση και την βαρύτητα της παράβασης και τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, καθώς και το είδος του συγκεκριμένου έργου ή της συγκεκριμένης δραστηριότητας, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη, ως εξής:
α) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από 500 έως 10.000 ευρώ
β) προσωρινή απενεργοποίηση της εγγραφής του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ από το Μητρώο από ένα έως και τρία έτη
γ) οριστική διαγραφή του από το Μητρώο του άρθρου 7 του παρόντος.
Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή, σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ).
Όλα τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011.
3. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο του άρθρου 7 για τον συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ και κοινοποιείται στο Φορέα Πιστοποίησης.
4. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά της απόφασης επιβολής οποιασδήποτε εκ των κυρώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.. Αρμόδιος να αποφανθεί επί της προσφυγής είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ. Το αρμόδιο όργανο οφείλει να αποφανθεί επί της προσφυγής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την υποβολή της. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η προσφυγή τεκμαίρεται ως απορριφθείσα. Κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης απορριπτικής απόφασης χωρεί προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο.

  • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 10:22 | Βιργίνιος

    στο σημείο 4 όπου λέει
    4. …….. Αρμόδιος να αποφανθεί επί της προσφυγής είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ………

    θα μπορεί να ισχύσει μόνο εφόσον ο υπουργός δεν αυτός που αποφασίζει για την ένταξη ή τη διαγραφή του πιστοποιημένου στο μητρώο γιατί αλλιώς θα υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή το ίδιο άτομο-ο υπουργός-θα αποφάσιζε και για την προσφυγή και για την πράξη που αφορά η προσφυγή. Για αυτό το λόγο ενισχύεται η προτεινόμενη ρύθμιση που κάνω στο άρθρο 5 & 6 περί απόφασης επί του μητρώου από τον υπηρεσιακο΄προϊστάμενο