Άρθρο 03 – Απαιτούμενα προσόντα Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1. Η ιδιότητα του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ αποκτάται μέσω της διαδικασίας του άρθρου 6 του παρόντος και την εγγραφή του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος.
2. Ο υποψήφιος Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) να έχει πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και
β) να διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή ή επιστημονική εμπειρία σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
3. Η καταλληλότητα και επάρκεια των προσόντων ενός υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ εξετάζεται κατά την διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 του παρόντος.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 21:14 | Τάσος Πεταλάς

  Χαιρετούμε την κίνηση του ΥΠΕΚΑ για τη «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209), καθορισμός προσόντων των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο» καθώς με αυτήν ολοκληρώνεται η εφαρμογή του Ν. 4014/2011.

  Σε γενικές γραμμές το σχέδιο του ΠΔ είναι πλήρες και προωθεί την συμμετοχή στο μητρώο έμπειρων επαγγελματιών στον τομέα των ΜΠΕ ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της αξιολόγησης.

  Θα θέλαμε όμως να εκφράσουμε όμως και τις εξής προτάσεις:

  Α. Η παράγραφος 2α του άρθρου 3 είναι σωστό να τροποποιηθεί ως ακολούθως: α) να έχειπτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 09:43 | Βιργίνιος

  η παράγραφος 2 να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  2. Ο υποψήφιος για πιστοποίηση Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
  α) να έχει πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) σχετικών με το περιβάλλον, της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και
  β) να διαθέτει εργασιακή ή επιστημονική εμπειρία που αποδεικνύεται απο μελετητικό πτυχίο αντίστοιχο με τις δραστηριότητες που αιτείται, βλέπε Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2016, 10:14 | Γ.Ν.

  Σαφώς υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς που έχουν πάρει μεταπτυχιακό σχετικό με το περιβάλλον. Αυτός είναι βέβαια και ο σκοπός των μεταπτυχιακών. Μεταπτυχιακό στο περιβάλλον έχουν τόσο οι απόφοιτοι ΑΕΙ όσο και ένας μικρός αριθμός αποφοίτων ΤΕΙ. Η ουσία είναι ποιος έχει τα κατάλληλα προσόντα να γίνει Αξιολογητής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και όχι πως θα αποκλειστούν κάποιες ομάδες για να ευνοηθούν οι υπόλοιποι.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:58 | Νεκτάριος Σικισάνκις

  Υπάρχουν συγκεκριμένα ΑΕΙ με ελάχιστα κατοχυρώμενα επαγγελματικά δικαιώματα στον τομέα του Περιβάλλοντος και με το άρθρο αυτό δίνεται το δικαίωμα για να γίνουν πιστοποιημένοι αξιολογητές ΜΠΕ ένα σωρό άσχετες ειδικότητες. Επιτέλους να μπει μια ορθολογική προσεγγίση και να δοθεί η δυνατότητα μόνο στους αποφοίτους συναφούς ειδικότητας (Περιβαλλοντικά τμήματα). Μην συνεχιστεί παραπάνω αυτή η αδικία.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 23:47 | Πάνος

  Το γεγονός ότι το υπουργείο περιβάλλοντος συνεχίζει ακόμα να δίνει την δυνατότητα να κάνει οποιοσδήποτε ΜΠΕ είναι τραγικό για το έτος 2016. Τα τελευταία 15 χρονιά έχουν δημιουργηθεί τμήματα περιβάλλοντος, οι απόφοιτοι αυτών είναι πλήρως καταρτισμένοι με έναν πλήρη οδηγό σπουδών στην επιστήμη του περιβάλλοντος. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει προϋπόθεση πτυχίο ΑΕΙ αλλά Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Περιβάλλοντος. Επίσης ρωτάτε ο Κύριος υπουργός όταν δίνει την δυνατότητα ακόμα και σε άτομα που έχουν ένα μεταπτυχιακό στο περιβάλλον είναι ξεκάθαρο ότι δεν μιλάμε για θέσπιση κανόνων αλλά για ένα σύστημα προώθησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών πλην των Μηχανικών περιβάλλοντος καθώς και των σχολών Περιβάλλοντος.

  Υπάρχει κάποιο σχέδιο για τα τμήματα περιβάλλοντος ή απλά έχουν δημιουργηθεί για να παράγουν ανέργους και μελλοντικούς γραμματείς των μηχανικών? Απόφοιτοι σχολών με 72 μαθήματα αποκλειστικά πάνω στο περιβάλλον και μπαίνουμε στο ίδιο καλάθι με τμήματα που έχουν 5 μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον ή ακόμα χειρότερα έχουν ένα μεταπτυχιακό.
  Ας κλείσετε όλα τα τμήματα περιβάλλοντος τότε και να κάναμε όλοι μεταπτυχιακά πάνω σ’αυτό αφού δεν είναι επιστήμη αλλά ένα τεχνικό επάγγελμα σ’αυτή την χώρα.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2016, 14:25 | Β.

  Βασιζόμενοι στο σύνταγμα μας περί ισότητας θα πρέπει να έχουν δικαιώματα να ορίζονται Πιστοποιημένοι Αξιολογητές ΜΠΕ και οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Είναι άδικο εάν παραμείνει ως έχει το νομοσχέδιο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 17:06 | Γιώργος

  Η παράγραφος 2α του άρθρου 3 είναι σωστό να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  α) να έχει πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή πτυχίο Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή μεταπτυχιακό τίτλο με συνάφεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και

 • 9 Σεπτεμβρίου 2016, 16:03 | Γιώργος

  Το άρθρο 3, παράγραφος 2α είναι σωστό να τροποποιηθεί ως ακολούθως:

  <>