Άρθρο 04 – Διαδικασία πιστοποίησης Αξιολογητών ΜΠΕ

1. Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024 καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτού και περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ διενεργείται από Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους κατά το πρότυπο ISO 17021 για το πρότυπο ISO 14001 και κατά τον Κανονισμό 1221/2009 για EMAS. Οι ως άνω Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να διαπιστευτούν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί κατάλογο με τους Φορείς Πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1, ο οποίος θα βρίσκεται αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.
3. Ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να υποβάλει σε Φορέα Πιστοποίησης της παραγράφου 2 της επιλογής του, αίτηση για την πιστοποίηση του, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:
α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης.
β) Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
γ) Κατάλογο των μελετών στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση των οποίων συμμετείχε ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ κατά τα τελευταία δέκα έτη ή συναφή εργασιακή – επιστημονική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών στο θεματικό αντικείμενο κάθε ομάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του παρόντος και στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ανάθεσης κάθε μελέτης.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ δηλώνει ότι:
αα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,
ββ) τα υποβληθέντα στοιχεία σχετικά με τις μελέτες στην εκπόνηση ή αξιολόγηση των οποίων συμμετείχε είναι ακριβή,
γγ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία, ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς και για οποιοδήποτε κακούργημα,
δδ) δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
εε) θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει στοιχεία και λεπτομέρειες των εργασιών που του έχουν ανατεθεί, και
στστ) εκχωρεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων.
4. Ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ στην αίτηση του πρέπει να δηλώσει τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος για τα οποία αιτείται την πιστοποίηση του.
5. Η πιστοποίηση του Αξιολογητή ΜΠΕ καλύπτει έργα και δραστηριότητες και των δύο υποκατηγοριών της κατηγορίας Α, ήτοι Α1 και Α2.
6. Ο Αξιολογητής ΜΠΕ πιστοποιείται από τον Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το σχήμα πιστοποίησης που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
7. Η πιστοποίηση αφορά στην αξιολόγηση των ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος που έχει επιλέξει.
8. Οι Φορείς Πιστοποίησης χορηγούν Πιστοποιητικό στον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ, στο οποίο αναγράφονται τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης για τα οποία ο συγκεκριμένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει πιστοποιηθεί.
9. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ορίζεται σε δέκα (10) έτη
10. Το κόστος πιστοποίησης βαρύνει τον υποψήφιο Αξιολογητή ΜΠΕ.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 21:24 | Τάσος Πεταλάς

  Αναμένουμε την λιστα των ποιστοποιημένων φορέων κατά ISO 17021 & 14001 καθώς και EMAS οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για την πιστοποίηση των αξιολογητών οι οποίοι θα πρέπει να είναι διεθνείς αναγνωρισμένοι φορείς.

  Για την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 21:55 | Τάσος Πεταλάς

  Στην παρ. 8, αφού χοηγηθεί το πιστοποιητικό στον αξιολογητή από τον φορέα πιστοποίσης πως αυτός εγγράφεται στο μητρώο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να συμμετέχει στις ηλεκτρονικές κληρώσεις?

  Ο φορέας πιστοποίησης γνωστοποιεί στο ΥΠΕΚΑ τη λίστα αξιολογητών ή ο κάθε αξιολογητής κάνει πρόσθετει αίτηση προς το ΥΠΕΚΑ για την εγγραγή του στο μητρώο?

  Για την Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 09:35 | Βιργίνιος

  η παράγραφος 1, να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ διενεργείται από Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους κατά το πρότυπο ISO 17021 για το πρότυπο ISO 14001 ή κατά τον Κανονισμό 1221/2009 για EMAS

  η παράγραφος 3β να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  β) πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) σχετικών με το περιβάλλον, της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και μελετητικό πτυχίο αντίστοιχο με τις δραστηριότητες που αιτείται, βλέπε Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

  η παράγραφος 3γ να αποσυρθεί

  η παράγραφος 3δ να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  δ) Υπεύθυνη δήλωση εντός του σώματος της αίτησης, που υποβάλλει στο φορέα πιστοποίησης όπου ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ αποδέχεται-δηλώνει υπεύθυνα ότι:
  αα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,
  ββ) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία, ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς και για οποιοδήποτε κακούργημα,
  γγ) δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.
  δδ) θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και τον κώδικα δεοντολογίας του σχήματος πιστοποίησης και δεν θα ανακοινώνει στοιχεία και λεπτομέρειες των εργασιών που του έχουν ανατεθεί, και
  εε) εκχωρεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον φορέα πιστοποίησης και το ΕΣΥΔ το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων

  η παράγραφος 7 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  7. Η πιστοποίηση αφορά στην αξιολόγηση των ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος που επέτυχε να πιστοποιηθεί.

  η παράγραφος 9 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  9. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ορίζεται σε πέντε (5) έτη

  Αιτιολόγηση:θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σύστημα των μελετητικών πτυχίων που υφίσταται στους μελετητές της χώρας και να εφαρμοστεί σαν κριτήριο και στους αξιολογητές ΜΠΕ, καθώς σαν αντικείμενα δραστηριότητας δεν διαφέρουν. Ουσιαστικά ο αξιολογητής ΜΠΕ θα ενεργεί σαν ένας δευτερος μελετητής αφού θα κάνει το check της μελέτης του μελετητή. Επίσης βάσει της συχνότητας αλλαγής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας η πιστοποίηση θα πρέπει να διαρκεί λιγότερο απο 10 χρόνια και ο αξιολογητής να εξετάζεται σε κατάλληλα αναθεωρημένα θέματα εξετάσεων

 • Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αναίτια και κατά παράβαση της διεθνούς πρακτικής επί του ζητήματος γίνεται αναφορά στο πρότυπο ISO 17021 για το πρότυπο ISO 14001 και κατά τον κανονισμό 1221/2009 για EMAS, αφού το συγκεκριμένο πρότυπο σε καμία περίπτωση δεν επικουρεί με επιπρόσθετη τεχνική επάρκεια ή ικανότητα τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση προσώπων, αλλά αφορά διακριτά στις διαδικασίες πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  Η ως άνω διατύπωση δημιουργεί την εντύπωση φωτογραφικής διάταξης με σκοπό να αποκλείσει τους ήδη διαπιστευμένους κατά το ISO 17024 φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων, που εδώ και χρόνια έχουν επικεντρωθεί και προσφέρουν επιτυχημένα υπηρεσίες πιστοποίησης στο συγκεκριμένο τομέα.
  Ως εκ τούτου προτείνεται η παρακάτω διατύπωση:
  «Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ διενεργείται από Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους από το Εθνικό σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.»

  Ιωάννης Ανδρονικίδης,
  Διευθύνων σύμβουλος
  ACTA A.E. – Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ.
  Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού

 • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 15:22 | PEOPLECERT Ελλάς Α.Ε.

  Το ISO 17024 αποτελεί ένα αυτοτελές διεθνές πρότυπο που διασφαλίζει ότι οι φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έχουν την τεχνική επάρκεια να παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης προσώπων με αξιόπιστο και αμερόληπτο τρόπο. Αντίστοιχα, για τους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση συστημάτων υπάρχει το πρότυπο διαπίστευσης ISO 17021. Ως εκ τούτου, όσοι φορείς δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση συστημάτων οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ISO 17021 ενώ οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση προσώπων οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ISO 17024. Η τεχνική επάρκεια και τα μέσα που απαιτούνται στους δύο αυτούς τομείς (πρόσωπα και συστήματα) είναι εντελώς διαφορετικά. Η διαπίστευση κατά ISO 17021 δεν προσθέτει επιπλέον τεχνική επάρκεια ή ικανότητα σε έναν φορέα πιστοποίησης προσώπων.
  Η απαίτηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 4, η οποία συσχετίζει τα δύο πρότυπα, είναι αφενός μεν αυθαίρετη και αβάσιμη, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη διεθνή πρακτική και τα ίδια τα διεθνή πρότυπα, αφετέρου αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς πρακτικά οδηγεί στον αποκλεισμό όσων φορέων πιστοποίησης είναι μεν διαπιστευμένοι κατά τις απαιτήσεις του ISO 17024 (άρα διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ) αλλά δεν έχουν επιλέξει να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πιστοποίησης συστημάτων ISO 14001 και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται να είναι διαπιστευμένοι κατά το πρότυπο ISO 17021. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που είναι δημοσιοποιημένα στο δικτυακό τόπο του ΕΣΥΔ η συγκεκριμένη διατύπωση αποκλείει 15 από τους συνολικά 19 φορείς πιστοποίησης προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, παρ’ όλο που αυτοί πληρούν όχι μόνο τις τυπικές αλλά και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να παρέχουν τις υπηρεσίες πιστοποίησης που απαιτούνται από το παρόν Π.Δ.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η επαναδιατύπωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 ως εξής:
  «1. Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024 καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτού και περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
  Οι Φορείς Πιστοποίησης οι οποίοι θα διενεργήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.»

 • Κατά την εκτίμηση μας η υιοθέτηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 17024 αποτελεί εχέγγυο για την διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά στη διαδικασία συγκρότησης του Μητρώου Αξιολογητών ΜΠΕ.
  Θα πρέπει να επισημάνουμε ωστόσο, ότι σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα και τη διεθνή πρακτική που διέπει τη λειτουργία της διαπίστευσης, η εφαρμογή του ISO 17024 όπως και των λοιπών προτύπων διαπίστευσης (πχ ISO 17020, ISO 17021, ISO 17065) είναι αυτοτελής και δε δύναται να συσχετίζονται μεταξύ τους. Οι φορείς πιστοποίησης ανάλογα με τους τομείς που θέλουν να δραστηριοποιηθούν οφείλουν να διαπιστευθούν αυτοτελώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων.
  Ως εκ τούτου όσοι φορείς δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση συστημάτων οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ISO17021 ενώ οι φορείς που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση προσώπων οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ISO17024. Η διαπίστευση κατά ISO 17021 δεν προσθέτει καμία επιπλέον τεχνική επάρκεια ή ικανότητα σε έναν φορέα πιστοποίησης προσώπων. Άλλωστε, εξ όσων γνωρίζουμε, σε κανένα Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο δεν υπάρχει συσχέτιση των δύο αυτών προτύπων διαπίστευσης.
  Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΣΥΔ στην χώρα μας δραστηριοποιούνται δεκαεννέα (19) φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ISO17024 ως φορείς πιστοποίησης προσώπων, μερικοί δε εξ αυτών έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητα την πιστοποίηση προσώπων. Μόνο τέσσερεις (4) φορείς εκ των ανωτέρω 19 έχουν παράλληλη δραστηριότητα στον τομέα της πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO14001 και ως εκ τούτου διαθέτουν παράλληλα και διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο ISO17021.
  Όπως αντιλαμβάνεστε η διατύπωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 αφενός μεν δεν συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και τη διεθνή πρακτική, αφετέρου θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς αφού πρακτικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού των 15 από τους συνολικά 19 φορέων πιστοποίησης προσώπων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
  Ενδεχομένως, πεποίθηση του συντάκτη του εν λόγω Άρθρου να ήταν ότι με αυτή τη διατύπωση εξασφαλίζεται η ύπαρξη εξειδικευμένης γνώσης του φυσικού αντικειμένου (πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) στους φορείς πιστοποίησης προσώπων. Όμως αυτή η απαίτηση διασφαλίζεται πλήρως από τις προβλέψεις του προτύπου ISO 17024 και της σχετικής Κατευθυντήριας Οδηγίας του ΕΣΥΔ σύμφωνα με τις οποίες κάθε φορέας πιστοποίησης προσώπων απαιτείται να έχει συγκροτήσει Τεχνική Επιτροπή με εμπειρογνώμονες (Subject Matter Experts) ανάλογα με το σχήμα που επιθυμεί να διαπιστευθεί. Στην προκείμενη περίπτωση για να διαπιστευθεί ένας φορέας στο σχήμα Αξιολογητών ΜΠΕ οφείλει να διαθέτει εμπειρογνώμονες στην τομέα των προτύπων της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η επαναδιατύπωση της παραγράφου 1 του Άρθρου 4 ως εξής:
  «1. Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024 καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτού και περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
  Οι Φορείς Πιστοποίησης οι οποίοι θα διενεργήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.»

 • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 15:18 | Γεώργιος Κ. Καλλέργης

  Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ διενεργείται από Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους κατά το πρότυπο ISO 17021 για το πρότυπο ISO 14001 και κατά τον Κανονισμό 1221/2009 για EMAS. Οι ως άνω Φορείς Πιστοποίησης πρέπει να διαπιστευτούν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

  Προτείνεται:
  Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ διενεργείται από Φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους κατά το πρότυπο ISO 17021 για το πρότυπο ISO 14001 ή κατά τον Κανονισμό 1221/2009 για EMAS.

  Το ISO 140001 και ο Κανονισμός ΕΜΑΣ έχουν μόνο μία διαφορά ως προς την επαλήθευση των περιβαλλοντικών δεικτών.
  Για τον λόγο αυτό προτείνεται το διαζευτικό ή

  Γεώργιος Κ. Καλλέργης