Άρθρο 07 – Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ευθύνη της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, στο οποίο καταχωρούνται οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές ΜΠΕ, για τους οποίους έχει εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 6 του παρόντος. .
2. Το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ αποτελεί λειτουργικό προσάρτημα στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο που τηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την κ.υ.α. 30651/2014 (Β΄ 1817).
3. Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ καταχωρείται στο Μητρώο για έργα και δραστηριότητες των Πεδίων Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος για τα οποία έχει πιστοποιηθεί.
4. Το Μητρώο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης, το οποίο μετά από αίτημα της αδειοδοτούσας αρχής η οποία θα έχει επεξεργαστεί το είδος και τα χαρακτηριστικά του έργου και της δραστηριότητας, θα επιλέγει τυχαία τον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ ή τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης του συγκεκριμένου αιτήματος. Ορίζεται μέγιστος αριθμός τριών έργων ή δραστηριοτήτων που μπορούν να εκκρεμούν ταυτόχρονα σε συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
5. Για τον σκοπό της παραγράφου 4, η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ χορηγεί σε έκαστη αδειοδοτούσα αρχή κωδικούς πρόσβασης στο Μητρώο.