Άρθρο 12 – Έλεγχοι Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1. Η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ και των αντίστοιχων σχεδίων ΑΕΠΟ και εκθέσεων τεκμηρίωσης για το σύνολο των εργασιών που αναφέροντα στο άρθρο 10 του παρόντος.
2. Οι έλεγχοι γίνονται με κριτήρια:
α) την επάρκεια, πληρότητα και αντικειμενικότητα της αξιολόγησης της ΜΠΕ, και
β) την αρτιότητα και ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδίου ΑΕΠΟ που εκπονεί ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ.
3. Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει κατά τον έλεγχο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 που έχει πραγματοποιηθεί σφάλμα ή παράλειψη από τον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ σε περίπτωση που διαπιστώσει η ίδια κατά τον έλεγχο της ή ενημερωθεί από αδειοδοτούσα αρχή, για σφάλμα ή παράλειψη απευθύνει εγγράφως ερώτημα στον συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ ζητώντας του να εκθέσει τις απόψεις του για το εντοπισθέν σφάλμα ή παράλειψη. Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στην Επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα γνωμοδοτήσει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή των κυρωτικών διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος.