Άρθρο 05 – Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, έργο της οποίας είναι:
α) Η συνεργασία με τους Φορείς Πιστοποίησης όσον αφορά την διαδικασία πιστοποίησης των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 4 του παρόντος.
β) Η έγκριση ανά διετία των θεμάτων της Τράπεζας ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στις οποίες θα υποβάλλονται οι υποψήφιοι Αξιολογητές ΜΠΕ, τα οποία θέματα προτείνονται από τους Φορείς Πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.
γ) Η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόφαση έγκρισης εγράφης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, καθώς και η εισήγηση για διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ
δ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος.
ε) Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στο έργο των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.
στ) Η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για επιβολή κυρώσεων προς Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.
ζ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίσεων σχετικών με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ.
2. Η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ είναι επταμελής και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και
β) τους Προϊσταμένους των ακόλουθων Διευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
 Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων,
 Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας,
 Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος,
 Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος,
 Χωροταξικού Σχεδιασμού
ως μέλη, με αναπληρωτές στελέχη των αντίστοιχων Διευθύνσεων.
3. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ εκτελεί στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου.
4. Η λειτουργία της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύει.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2016, 10:50 | Βιργίνιος

  η παράγραφος 1 να εμπλουτισθεί:
  1α) Η συνεργασία με τους Φορείς Πιστοποίησης και το ΕΣΥΔ όσον αφορά την διαδικασία πιστοποίησης των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 4 του παρόντος.
  β) Η έγκριση ανά διετία ή όποτε απαιτηθεί των θεμάτων της Τράπεζας ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στις οποίες θα υποβάλλονται οι υποψήφιοι Αξιολογητές ΜΠΕ, τα οποία θέματα προτείνονται από τους Φορείς Πιστοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.
  γ) Η εισήγηση στον υπηρεσιακό προϊστάμενο του ΥΠΕΚΑ για την απόφαση έγκρισης εγράφης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, καθώς και η εισήγηση για διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

  αιτιολόγηση
  είναι εξαιρετικό χρονοβόρο και γραφειοκρατικό να αποφασίζει ο υπουργός για την ένταξη ή διαγραφή ενός προσώπου στο μητρώο. Αλοίμονο αν πρέπει να υπογράφει ένας υπουργός για μια απλη διοικητική διαδικασία. Να το κάνει κάποιος εξουσιοδοτημένος απο αυτόν που θα είναι πιο ευέλικτος και άμεσος αλλιώς κάθε ατυχής πιστοποιημένος θα περιμένει με τους μήνες να υπογραφεί μια τυπική ένταξή του στο μητρώο για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Αντιστοίχως αν κάποιος υποπέσει αποδεδειγμένα σε σφάλμα θα πρέπει να μπορεί να διαγραφέι άμεσα από το μητρώο

 • Με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο και τους Φορείς Πιστοποίησης, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, στη σύνθεση της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ προτείνεται να συμπεριληφθεί και εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert).