Άρθρο 01 – Σκοπός

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα της παρ. 6 του αρ. 16 του ν. 4014/2011και συγκεκριμένα καθορίζονται:
α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών οι οποίοι θα διεξάγουν τις εργασίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 προς υποστήριξη της αδειοδοτούσας αρχής, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο μητρώο,
β) η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής, που γνωμοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την για την καταχώρηση ή την διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένου Αξιολογητή και την επιβολή κυρώσεων στους Πιστοποιημένους Αξιολογητές, παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και το έργο αυτών και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε ρύθμιση σχετική με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές,
γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση, οι ιδιότητες και δραστηριότητες που ορίζονται ως ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος της αμοιβής των Πιστοποιημένων Αξιολογητών,
δ) η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων και των προστίμων και οι προθεσμίες άσκησής τους.

  • 16 Σεπτεμβρίου 2016, 12:16 | Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

    Στο πλαίσιο της δήθεν απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και πάταξης της γραφειοκρατίας δόθηκε η δυνατότητα με το νόμο 4014/11 η περιβαλλοντική αδειοδότηση και ο περιβαλλοντικός έλεγχος – επιθεώρηση να μπορεί να ασκείται και από ιδιώτες.
    Θεωρούμε ότι οι αδειοδοτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να έχουν ως καθήκον τους τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και δεν μπορεί να ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυτό αντιβαίνει το άρθρο 24 του Συντάγματος και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το οποίο η Προστασία Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Πώς θα υλοποιήσει την υποχρέωσή της αυτή η Πολιτεία όταν δεν θα διαθέτει τις υπηρεσίες εκείνες που θα έχουν συνολική γνώση και εποπτεία για να εφαρμόζουν ενιαία και συγκροτημένα την περιβαλλοντική πολιτική της;
    Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την εκχώρηση νευραλγικών αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών μας στον ιδιωτικό τομέα.
    Το Υ.Π.ΕΝ. θα πρέπει να αναβαθμίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης με περισσότερα στελέχη και εξοπλισμό. Παράλληλα, η μεταφορά της όλης διαδικασίας αδειοδότησης και ελέγχου σε διαδικτυακές πλατφόρμες μπορεί να ενισχύσει την διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος και να περιορίσει τα φαινόμενα συναλλαγής, αδιαφάνειας και διαφθοράς.