ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών

Α. Για τα Συστήματα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
1. Κατάθεση από πλευράς του ενδιαφερόμενου φακέλου με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον στοιχεία:
– Αίτηση του παραγωγού με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα
– Στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό συσκευασιών. Συγκεκριμένα:
• Πλήρη στοιχεία του
• Είδος και ετήσιες ποσότητες συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας που έθετε στην αγορά για την τελευταία τριετία.
• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.
2. Σκοπός – στόχοι του ατομικού συστήματος
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για την ανάκτηση – ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας (ΚΥΑ 9268/469/2007).
3. Εμβέλεια του συστήματος
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.
4. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (χωριστής συλλογής αποβλήτων υλικών συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης – ανακύκλωσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.
5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
• Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
• Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Μεθοδολογία υλοποίησης
• Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / εξοπλισμός
• Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής – εξοπλισμού
• Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος – νέες θέσεις εργασίας
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση – αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας
• Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται.
• Οικονομικά στοιχεία
Εκτιμώμενος προϋπολογισμός ο οποίος κατ΄ ελάχιστο περιλαμβάνει:
• την εκτίμηση των εσόδων που προκύπτουν από τις ποσότητες των ανακυκλούμενων αποβλήτων συσκευασίας ανά είδος υλικού
• τις εκτιμώμενες δαπάνες και την κατανομή τους,
• τη χρηματοδότηση πιθανών ζημιών
6. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης κ.λπ.).
7. Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης χρηστών – κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

Β. Για τα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
1. Κατάθεση από πλευράς των ενδιαφερομένων φακέλου με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον στοιχεία:
– Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση.
– Στοιχεία που αφορούν τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα:
• Πλήρη στοιχεία τους
• Είδος και ετήσιες ποσότητες συσκευασιών που έθεταν στην αγορά για την τελευταία τριετία.
• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.
0. Σκοπός – στόχοι του συλλογικού συστήματος
Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων ανάκτησης – ανακύκλωσης συσκευασιών (ΚΥΑ 9268/469/2007). Ειδικότερα θα περιλαμβάνεται διακριτή και αναλυτική αναφορά στην απόδοση και στο βαθμό επίτευξης των στόχων του στη βάση της επιλεγόμενης μεθόδου, σύμφωνα με το σημείο 4 κατωτέρω, σε σχέση με τυχόν καταγραφόμενες εκ μέρους του ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας οι οποίες ανακτώνται – ανακυκλώνονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1. Εμβέλεια του συστήματος
Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.
4. Επιλογή / περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης
Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (χωριστής συλλογής αποβλήτων υλικών συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης – ανακύκλωσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.
5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
• Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)
• Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Μεθοδολογία υλοποίησης
• Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης / εξοπλισμός
• Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος / επέκταση υπάρχουσας υποδομής – εξοπλισμού
• Υπάρχον / απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος – νέες θέσεις εργασίας
• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση – αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.
• Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται
• Οικονομικά στοιχεία.
6. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο
• την εκτίμηση των εσόδων που προκύπτουν από τις ποσότητες των ανακυκλούμενων αποβλήτων συσκευασίας ανά είδος υλικού
• τις μεθόδους υπολογισμού των χρηματικών εισφορών που καλύπτουν το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης που βαρύνει το ΣΕΔ, επιμερισμένες ανά υλικό,
• τους όρους και τη διαδικασία αναπροσαρμογής των εισφορών,
• τη δημιουργία τυχόν αποθεματικών με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής εύρυθμης λειτουργίας του ΣΕΔ (κάλυψη μελλοντικών ζημιών), με την επιφύλαξη της παραγρ. 5 του άρθρου 4 Α του παρόντος νόμου.
• τις εκτιμώμενες δαπάνες και την κατανομή τους,
• τη χρηματοδότηση πιθανών ζημιών
7. Το πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας του ΣΣΕΔ με παραγωγούς, Δήμους, κοινωνικούς φορείς οικονομίας
8. Προσύμφωνα συνεργασίας του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός ΣΕΔ) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης, συλλογής – μεταφοράς κλπ.)
8. Προσύμφωνα συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών συσκευασιών στο υπό έγκριση σύστημα.
9. Προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης χρηστών – κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.»