Άρθρο 18

Μετά το άρθρο 24 προστίθεται νέο άρθρο 24 Α ως εξής:
Άρθρο 24 Α
Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Συστήνεται επιτροπή μη αμειβόμενη, με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, η οποία αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ., ως πρόεδρο της επιτροπής.
β) Μέλος της ΔΣ του ΕΟΑΝ ως αναπληρωτή προέδρου της επιτροπής
γ) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Ανακύκλωσης – Εναλλακτικής Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δ) Τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ε) Εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
στ) 2 εκπροσώπους συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανά 6μηνο
ζ) 2 εκπροσώπους των εταιριών ανακύκλωσης αποβλήτων
η) Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
θ) Εκπρόσωπο των οικολογικών οργανώσεων
ι) Εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
ια) 2 εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής οικονομίας
2. Σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ειδικό ρεύμα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για όλα τα θέματα που άπτονται της ρύθμισης, οργάνωσης, λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του ν. 2939/2001.
4. Τα μέλη της ως άνω επιτροπής προτείνονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της Επιτροπής. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα κάθε τρεις (3) μήνες με μέριμνα του προέδρου της ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 1/3 των μελών.

 • Θεωρούμε καταρχήν θετική τη σύσταση επιτροπής με σκοπό τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων.
  Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τη σύσταση της επιτροπής θεωρούμε ότι χρήζει αποσαφήνισης η συμμετοχή δύο (2) εκπροσώπων των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων. Συγκεκριμένα ζητάμε να διευκρινιστεί πώς και από ποιον θα γίνεται η επιλογή τους καθώς και από ποιους κλάδους ανακύκλωσης αποβλήτων θα προέρχονται.
  Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε, οι εκπρόσωποι των εταιρειών ανακύκλωσης αποβλήτων να προέρχονται καταρχήν από όλους τους τομείς ανακύκλωσης αποβλήτων και να εναλλάσσονται ανά 6μηνο. Επίσης, σε περίπτωση που συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ειδικό ρεύμα αποβλήτων, στις συνεδριάσεις να καλείται υποχρεωτικά και εκπρόσωπος των εταιρειών ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, αν και εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.
  Σε αυτό το σημείο, ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων, όντας ο μοναδικός συλλογικός εκπρόσωπος των εταιρειών ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων και εκπροσωπώντας πάνω από 90 μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, είμαστε διατεθειμένοι και κατά την γνώμη μας οι καθ’ ύλην αρμόδιοι να συνεργαστούμε προκειμένου να οριστεί – επιλεγεί ο εκπρόσωπος του κλάδου στην επιτροπή διαβούλευσης.
  Ολοκληρώνοντας, καλό θα ήταν το εδάφιο (η), να διαμορφωθεί ως εξής: «Εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων», καθώς έτσι αποσαφηνίζεται πλήρως ο κλάδος των επαγγελματικών φορέων που αυτό το εδάφιο αφορά, διαχωρίζοντάς τον από τον κλάδο των εταιρειών ανακύκλωσης του εδαφίου (ζ) που εκπροσωπεί ο Σύνδεσμός μας.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 16:58 | Ε. Δαβάκης

  Δεν προβλέπεται εκπρόσωπος από το Β Βαθμό Αυτοδιοίκησης δηλαδή της Περιφέρειες που έχουν την ευθύνη του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Θεωρώ ότι θα πρέπει

  Επιπλέον δεν προβλέπεται η συμμετοχή στελεχών των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος των Περιφερειών που έχουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασης στη διαχείριση αποβλήτων λόγω των κατά τόπους ελέγχων που διενεργούν.