Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 19 του ν.2939/2001, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

Άρθρο 19Α
Έλεγχοι
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους που αναφέρονται:
α) Στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και 15).
β) Στη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό της και αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου κάθε αναγκαίου τεχνικού και οικονομικού στοιχείου και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων.
γ) Στην υλοποίηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/ διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ.
δ) Στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
ε) Στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
στ) Στη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
ζ) Στη νόμιμη χρήση της σήμανσης.
η) Στην τήρηση, από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν.4042/2012, των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
θ) Στην τήρηση, από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται από τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του και
ι) γενικά, στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.
2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων των υποκείμενων σε έλεγχο που εκπονείται από τον ΕΟΑΝ. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η δαπάνη για τη συνδρομή στους ελέγχους του προηγουμένου εδαφίου, βαρύνει τους κατά περίπτωση ελεγχόμενους με εξαίρεση τους ελέγχους σε δημόσιους φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τον ΕΟΑΝ.
4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της ΕΛΤΕ καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
5. Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ε.Ο.ΑΝ. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.
6. Οι ελεγχόμενοι από τον ΕΟΑΝ είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης πρόσβασης στους χώρους τους, της παροχής αδαπάνως κάθε ζητούμενου στοιχείου ή πληροφορίας καθώς και της διευκόλυνσης διενέργειας δειγματοληψιών.
7. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου με ρητή αναφορά σε τυχόν παραβάσεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ή των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί σε ατομικές διοικητικές πράξεις. . Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο ΕΟΑΝ επιβεβαιώνει ή μη, τις παραβάσεις και εκδίδει απόφαση Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη.»

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 11:27 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

  ΑΡΘΡΟ 15, παρ.3
  – Πρόκειται για μία διάταξη σύμφωνα με την την οποία ο ελεγχόμενος επωμίζεται τη δαπάνη του ελέγχου. Θα πρέπει να διαγραφεί.

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 21:36 | Λύσσαρης Νίκος

  Άρθρο 15
  Αρθ. 15, παρ. 3. «Ο ΕΟΑΝ κατά την διάρκεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η δαπάνη για τη συνδρομή στους ελέγχους του προηγούμενου εδαφίου, βαρύνει τους κατά περίπτωση ελεγχόμενους με εξαίρεση τους ελέγχους σε δημόσιους φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η δαπάνη βαρύνει τον ΕΟΑΝ».
  Σχόλιο: Αντί άλλου σχολίου παραθέτω αυτούσιες τις διαπιστώσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που εμπεριέχονται στην έκθεση ελέγχου του ΕΟΑΝ. Για τους ελέγχους λοιπόν του ΕΟΑΝ αναφέρει στην έκθεσή του ο ΓΕΔΔ: «…προκύπτει ότι σχεδόν το σύνολο των ελεγκτικών, αλλά και άλλων επιμέρους αρμοδιοτήτων του Οργανισμού …., διεκπεραιώνονται με σύναψη συμβάσεων έργου με ιδιωτικούς φορείς». Για την εξάλειψη δε αυτού του φαινομένου ζητά: «θα πρέπει άμεσα να εμπλακεί το προσωπικό του Οργανισμού σε αυτές τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα στο ελεγκτικό έργο. Οι έλεγχοι … θα πρέπει να διενεργούνται από υπαλλήλους του Οργανισμού και η προσφυγή σε ιδιωτικούς φορείς θα πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις». Προτείνει δε την «εμπλοκή του προσωπικού του ΕΟΑΝ στις προαναφερθείσες δραστηριότητες και ιδιαίτερα στο ελεγκτικό έργο». Και καταλήγει στο συμπέρασμα της έκθεσης ελέγχου με την επισήμανση πως «θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ενεργέστερης εμπλοκής του προσωπικού στις δραστηριότητες του Οργανισμού (κυρίως ελεγκτικές)…».
  Με τις ανωτέρω επισημάνσεις του, ο ΓΕΔΔ επικρίνει την πάγια πρακτική του ΕΟΑΝ, ανάθεσης του συνόλου του ελεγκτικού έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες και προτρέπει το έργο να εκτελείται από πρόσωπα-υπαλλήλους του Οργανισμού και μόνο σε ειδικές περιστάσεις αυτό να ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
  Παραταύτα, με την νέα διάταξη δεν φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη η παραπάνω παραίνεση του ΓΕΔΔ και επιδιώκεται απαραδέκτως η θεσμοθέτηση ανάθεσης εκ μέρους του Οργανισμού του συνόλου ή μέρους των τακτικών ή έκτακτων ελέγχων σε εξωτερικούς συνεργάτες. Ένας Οργανισμός όμως που έχει την οργάνωση και εποπτεία της εναλλακτικής διαχείρισης επιβάλλεται να είναι σε θέση με τα όργανά του να διενεργεί με την δέουσα επάρκεια και την δέουσα αξιοπιστία το ανατεθιμένο σ’ αυτόν έργο. Διαφορετικά εφόσον δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο έργο του, όπως δυστυχώς συμβαίνει από συστάσεώς του έως σήμερα, δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης του εν λόγω αυτοτελούς Οργανισμού.
  Σοβαρό ζήτημα ακόμη υπάρχει και με την αναφερόμενη τεχνική επάρκεια και γνώσεις που κατά την διάταξη θα πρέπει να διαθέτουν τα φυσικά ή τα νπ στα οποία θα ανατίθεται από τον ΕΟΑΝ το ελεγκτικό έργο. Διερωτώμαι ποιος, με ποιες προυποθέσεις και γνώσεις, θα ελέγχει και θα κρίνει την τεχνική επάρκεια και τις (ειδικές) γνώσεις των εν λόγω προσώπων, με το δεδομένο ως ο Οργανισμός δεν θα διαθέτει προσωπικό με τα αντίστοιχα προσόντα, διότι διαφορετικά δεν θα προσέτρεχε στην χρήση των υπηρεσιών των συγκεκριμένων προσώπων.
  Επισημαίνω πως κατά το πρόσφατο παρελθόν δημιουργήθηκαν σοβαρά ζητήματα αμφισβητήσεων των ελέγχων τρίτων σε ΣΣΕΔ, υπήρξαν (αιτιολογημένες ή μη δεν το κρίνω) αρνήσεις ελεγχομένων παροχής στοιχείων που τους αφορούσαν, επικαλούμενοι μη διασφάλιση του απορρήτου, έλλειψη αξιοπιστίας των ελεγκτών κλπ. Υπήρξαν δε και δικαστικές αποφάσεις γι αυτά τα ζητήματα το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση της όποιας νέας διάταξης. Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο ΓΕΔΔ ο οποίος στην έκθεση ελέγχου στον ΕΟΑΝ αναφέρει επί λέξει: «… το θέμα της μη παροχής στοιχείων από τα συστήματα προς τις διενεργούσες τον έλεγχο ιδιωτικές εταιρείες, με τη βάσιμη ή μη αιτιολογία, του προσωπικού ή βιομηχανικού απορρήτου, δεν θα υφίστατο αν οι έλεγχοι εγίνοντο από προσωπικό του ΕΟΑΝ με την συνδρομή ιδιωτικών εταιρειών, μόνο για εξειδικευμένα θέματα».
  Τα παραπάνω οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα πως θα πρέπει η νέα διάταξη να αποσυρθεί εντελώς διότι αδιαμφισβήτητα οδηγεί σε αμφισβητήσεις και σε εύλογες κρίσεις περί αναξιοπιστίας.
  Επίσης ανεπίτρεπτη καθ’ όλα είναι και η αναφερόμενη στην νέα διάταξη επιδίωξη μετακύλησης της προερχόμενης εκ του ελέγχου δαπάνης, γενόμενου κατ’ ανάθεση του ΕΟΑΝ σε εξωτερικούς συνεργάτες, στους ελεγχόμενους και δη κατόπιν των αναφερόμενων εξαιρέσεων των δημοσίων υπηρεσιών και ΟΤΑ, ουσιαστικά κυρίως μόνο στα ΣΣΕΔ και δευτερευόντως σε ιδιώτες διαχειριστές του αποβλήτου. Δηλαδή ο ΕΟΑΝ αποφασίζει δ’ αναθέσεως την διενέργεια του ελεγκτικού του έργου σε εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες, των οποίων βεβαίως ουδείς θα μπορεί αξιόπιστα να εγγυηθεί την αμεροληψία τους, ούτε φυσικά θα παρέχουν τα εχέγγυα τήρησης του απορρήτου κλπ και φορτώνει στις πλάτες του ελεγχόμενου ΣΕΔ τον λογαριασμό, ήτοι την σχετική δαπάνη ελέγχου. Τούτο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο για την λειτουργία ενός δημόσιου φορέα και ως εκ τούτου η νέα διάταξη χρήζει άμεσης αποσύρσεως, με ταυτόχρονη δημιουργία νέας όπου αφού θα καθιερώνεται η διενέργεια του ελεγκτικού έργου αποκλειστικά από τα όργανα του Οργανισμού. Επαναλαμβάνω πως Οργανισμοί με αναθέσεις του έργου τους σε εξωτερικούς συνεργάτες δεν έχουν λόγο ύπαρξης, διότι πέραν του αντιδεοντολογικού της συμπεριφοράς και της μη διασφάλισης της εγκυρότητας του παρεχόμενου έργου, καταδεικνύουν πλήρως και την αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας του και επιτέλεσης του έργου του, άρα όχι μόνο αυτής καθ’ αυτής της αυτοτέλειάς τους αλλά και της ιδίας της ανάγκης ύπαρξής τους.
  Εξίσου ανεπίτρεπτος είναι και ο διαχωρισμός που προβαίνει η νέα διάταξη ως προς την κάλυψη της δαπάνης των ελέγχων από εξωτερικούς συνεργάτες, όταν πρόκειται για ελέγχους σε δημόσιους φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης τους οποίους και εξαιρεί από την συγκεκριμένη δαπάνη, ενώ αντιθέτως επιβαρύνει τα συνήθη «υποζύγια» δηλαδή τα ΣΣΕΔ ή τους ιδιώτες διαχειριστές του αποβλήτου καταλογίζοντάς τους την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Αυτή η ανισότητα, εκτός των προαναφερομένων για το αδόκιμο της διενέργειας ελέγχων ουσιαστικά από τρίτους, είναι απαράδεκτη και για τον διαχωρισμό στον οποίο προβαίνει ως προς την οικονομική κάλυψη του ελέγχου και ως εκ τούτου θα πρέπει κι αυτή να αποσυρθεί.
  Επιβάλλεται λοιπόν η πλήρης απόσυρση της παραπάνω διάταξης, η οποία επιχειρεί να κάμψει τις δεδομένες και δικαιολογημένες αντιδράσεις των ελεγχόμενων, όταν αυτοί ελέγχονται από τρίτες ιδιωτικές εταιρείες και όχι από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Οργανισμού. Η διατήρησή της είναι περισσότερο από βέβαιο, όπως έχει συμβεί και κατά το παρελθόν, πως θα δημιουργήσει προβλήματα και αμφισβητήσεις στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Εκτός της πλήρους απόσυρσης της συγκεκριμένης διατάξεως, θα πρέπει να υπάρξει και ριζική αναθεώρηση της ολότελα εσφαλμένης αντίληψης από την οποία διακατέχονται οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του ΓΕΔΔ, οι οποίες και είναι προς την σωστή κατεύθυνση.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 11:52 | COMBATT A.E.

  Έλεγχοι:
  Ο Ε.Ο.Α.Ν. οργανώνει και διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την ορθή τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η συγκεκριμένη διάταξη είναι προς την ορθή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως η αρμοδιότητα ελέγχου να επεκτείνεται και στο κομμάτι της εισφοροδιαφυγής, αλλά και σε ζητήματα παράνομης διακίνησης αποβλήτων, όπως επίσης και στον έλεγχο όχι μόνο των παραγωγών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων (διακινητές, συλλέκτες, χώροι αποθήκευσης, ανακυκλωτές).

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 11:42 | ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.

  • Άρθρο 15, παρ. 3 : Αντί άλλου σχολίου, παραθέτουμε αυτούσιες τις διαπιστώσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης που εμπεριέχονται στην έκθεση ελέγχου του ΕΟΑΝ. Για τους ελέγχους λοιπόν του ΕΟΑΝ αναφέρει στην έκθεσή του ο ΓΕΔΔ: «…προκύπτει ότι σχεδόν το σύνολο των ελεγκτικών, αλλά και άλλων επιμέρους αρμοδιοτήτων του Οργανισμού …., διεκπεραιώνονται με σύναψη συμβάσεων έργου με ιδιωτικούς φορείς». Για την εξάλειψη δε αυτού του φαινομένου ζητά: «θα πρέπει άμεσα να εμπλακεί το προσωπικό του Οργανισμού σε αυτές τις δραστηριότητες και ιδιαίτερα στο ελεγκτικό έργο. Οι έλεγχοι … θα πρέπει να διενεργούνται από υπαλλήλους του Οργανισμού και η προσφυγή σε ιδιωτικούς φορείς θα πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις».

  Επισημαίνουμε πως κατά το πρόσφατο παρελθόν, δημιουργήθηκαν σοβαρά ζητήματα αμφισβητήσεων των ελέγχων τρίτων σε ΣΣΕΔ, υπήρξαν (αιτιολογημένες ή μη δεν το κρίνουμε) αρνήσεις ελεγχομένων παροχής στοιχείων που τους αφορούσαν, επικαλούμενοι μη διασφάλιση του απορρήτου κλπ.

  Επίσης, μη ορθή είναι και η αναφερόμενη στη νέα διάταξη επιδίωξη μετακύλισης της προερχόμενης εκ του ελέγχου δαπάνης, γενόμενου κατ’ ανάθεση του ΕΟΑΝ σε εξωτερικούς συνεργάτες, στους ελεγχόμενους και δη κατόπιν των αναφερόμενων εξαιρέσεων των δημοσίων υπηρεσιών και ΟΤΑ, ουσιαστικά κυρίως μόνο στα ΣΣΕΔ και δευτερευόντως σε ιδιώτες διαχειριστές του αποβλήτου.

  Εξίσου μη ορθός, είναι και ο διαχωρισμός που προβαίνει η νέα διάταξη ως προς την κάλυψη της δαπάνης των ελέγχων από εξωτερικούς συνεργάτες, όταν πρόκειται για ελέγχους σε δημόσιους φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους οποίους και εξαιρεί από την συγκεκριμένη δαπάνη, ενώ αντιθέτως επιβαρύνει τα ΣΣΕΔ ή τους ιδιώτες διαχειριστές του αποβλήτου, καταλογίζοντάς τους την κάλυψη της σχετικής δαπάνης. Αυτή η ανισότητα, εκτός των προαναφερομένων είναι άδικη και για τον διαχωρισμό στον οποίο προβαίνει.

 • 15.1 Μεταξύ των αναφερόμενων στο άρθρο, πρέπει να αναφερθούν δύο ακόμη περιπτώσεις δυνατότητας ελέγχων του ΕΟΑΝ

  -στην τήρηση της «χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης» όπως προβλέπεται
  -στην τήρηση εφαρμογής του Μητρώου παραγωγού

  15.3. Η δαπάνη ανάθεσης από τον ΕΟΑΝ σε τρίτους του ελέγχου των ΣΕΔ, δεν μπορεί να βαρύνει τους ελεγχόμενους. Δεν είναι νόμιμο, αφού την ανάθεση και διαπραγμάτευση θα ενεργεί και θα επιλέγει ο ΕΟΑΝ. Άλλωστε ο ΕΟΑΝ εισπράττει το 2% προκειμένου να προβαίνει στις δικές του ελεγκτικές και άλλες ενέργειες που προβλέπει ο νόμος.
  Θα αποτελούσε πολλαπλή επιβάρυνση των ΣΕΔ η δαπάνη αυτή, και στην πραγματικότητα μια έμμεση αύξηση του ποσοστού 2% του ΕΟΑΝ.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 18:59 | ECOELASTIKA AE

  Αρθρο 15,παρ.3:
  Τα συστήματα καταβάλλουν ανταποδοτικό τέλος 2% στον ΕΟΑΝ. Το κόστος των ελέγχων των ΣΕΔ καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος. Επιπλέον η υποχρεωτική οικονομική επιβάρυνση του ελεγχόμενου για μία εργασία που δεν έχει ανατεθεί από τον ίδιο αλλά από τον ΕΟΑΝ δημιουργεί λογικό κενό.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 17:10 | Ε. Δαβάκης

  Στα άρθρα 3 και 4 προβλέπεται η συνδρομή – βοήθεια από μία σειρά Νομικών ή Φυσικών προσώπων και στελεχών (Δημοσίου και ιδιωτών)

  «3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η δαπάνη για τη συνδρομή στους ελέγχους του προηγουμένου εδαφίου, βαρύνει τους κατά περίπτωση ελεγχόμενους με εξαίρεση τους ελέγχους σε δημόσιους φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τον ΕΟΑΝ.
  4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της ΕΛΤΕ καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.»

  Από τις ανωτέρω προβλέψεις εξαιρούνται (σε μεγάλο βαθμό) υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών που έχουν εμπειρία από ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι για δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων συνήθως οι Δ/νσεις ΠΕΧΩ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και σε μικρό βαθμό των Περιφερειών, ενώ οι περιβαλλοντικοί εκλεχτές του άρθρου 20 του Ν. 4014 είναι ιδιώτες που ακόμα δεν έχουν οριστεί.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 17:01 | Ε. Δαβάκης

  Στην παρ. 7 προβλέπεται

  «Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου με ρητή αναφορά σε τυχόν παραβάσεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ή των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί σε ατομικές διοικητικές πράξεις. . Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο ΕΟΑΝ επιβεβαιώνει ή μη, τις παραβάσεις και εκδίδει απόφαση Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη.»

  Ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν:

  1. Η έκθεση ελέγχου από ποιόν υπογράφεται. Από τους υπαλλήλους του ΕΟΑΝ ή και όσους τους συνδράμουν ή τους βοηθούν.

  2. Η έκθεση ελέγχουν δεν κοινοποιείται στον ελεγχόμενο ώστε να γνωρίζει τι ελέγχθηκε. Δηλαδή θα γίνεται σε κάποιον έλεγχο και αν δεν υπάρχουν παραβάσεις δεν θα γνωρίζει τι ελέγχθηκε? Σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 άρθρο 30 οι εκθέσεις αυτοψίας επιδίδονται.

  3. Ποιος θα καθορίζει τις ενέργειες συμμόρφωσης που είναι αποδεκτές?

  4. Οι ενέργειες συμμόρφωσης αναιρούν ή όχι μία διαπιστωθείσα κατά τον έλεγχο παράβαση, ή την περιορίζουν (την μειώνουν). Σημαντικό είναι να αναφερθεί ρητά. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή της διάταξης. Το θέμα δεν έχει λυθεί ούτε στους περιβαλλοντικούς ελέγχους του Ν. 1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4014/11 διότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση που προβλέπεται.