Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 19 του ν.2939/2001, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

Άρθρο 19Α
Έλεγχοι
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους που αναφέρονται:
α) Στην τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και 15).
β) Στη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό της και αναλυτικά, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου κάθε αναγκαίου τεχνικού και οικονομικού στοιχείου και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων.
γ) Στην υλοποίηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/ διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ.
δ) Στις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
ε) Στη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
στ) Στη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
ζ) Στη νόμιμη χρήση της σήμανσης.
η) Στην τήρηση, από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν.4042/2012, των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
θ) Στην τήρηση, από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται από τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του και
ι) γενικά, στην τήρηση των όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.
2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων των υποκείμενων σε έλεγχο που εκπονείται από τον ΕΟΑΝ. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η δαπάνη για τη συνδρομή στους ελέγχους του προηγουμένου εδαφίου, βαρύνει τους κατά περίπτωση ελεγχόμενους με εξαίρεση τους ελέγχους σε δημόσιους φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τον ΕΟΑΝ.
4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της ΕΛΤΕ καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
5. Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ε.Ο.ΑΝ. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.
6. Οι ελεγχόμενοι από τον ΕΟΑΝ είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης πρόσβασης στους χώρους τους, της παροχής αδαπάνως κάθε ζητούμενου στοιχείου ή πληροφορίας καθώς και της διευκόλυνσης διενέργειας δειγματοληψιών.
7. Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου με ρητή αναφορά σε τυχόν παραβάσεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ή των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί σε ατομικές διοικητικές πράξεις. . Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο ΕΟΑΝ επιβεβαιώνει ή μη, τις παραβάσεις και εκδίδει απόφαση Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη.»

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 09:03 | ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  15.1 Μεταξύ των αναφερόμενων στο άρθρο, πρέπει να αναφερθούν δύο ακόμη περιπτώσεις δυνατότητας ελέγχων του ΕΟΑΝ

  -στην τήρηση της «χρηματικής εισφοράς ανακύκλωσης» όπως προβλέπεται
  -στην τήρηση εφαρμογής του Μητρώου παραγωγού

  15.3. Η δαπάνη ανάθεσης από τον ΕΟΑΝ σε τρίτους του ελέγχου των ΣΕΔ, δεν μπορεί να βαρύνει τους ελεγχόμενους. Δεν είναι νόμιμο, αφού την ανάθεση και διαπραγμάτευση θα ενεργεί και θα επιλέγει ο ΕΟΑΝ. Άλλωστε ο ΕΟΑΝ εισπράττει το 2% προκειμένου να προβαίνει στις δικές του ελεγκτικές και άλλες ενέργειες που προβλέπει ο νόμος.
  Θα αποτελούσε πολλαπλή επιβάρυνση των ΣΕΔ η δαπάνη αυτή, και στην πραγματικότητα μια έμμεση αύξηση του ποσοστού 2% του ΕΟΑΝ.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 18:59 | ECOELASTIKA AE
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αρθρο 15,παρ.3:
  Τα συστήματα καταβάλλουν ανταποδοτικό τέλος 2% στον ΕΟΑΝ. Το κόστος των ελέγχων των ΣΕΔ καλύπτεται από το ανταποδοτικό τέλος. Επιπλέον η υποχρεωτική οικονομική επιβάρυνση του ελεγχόμενου για μία εργασία που δεν έχει ανατεθεί από τον ίδιο αλλά από τον ΕΟΑΝ δημιουργεί λογικό κενό.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 17:10 | Ε. Δαβάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στα άρθρα 3 και 4 προβλέπεται η συνδρομή – βοήθεια από μία σειρά Νομικών ή Φυσικών προσώπων και στελεχών (Δημοσίου και ιδιωτών)

  «3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Η δαπάνη για τη συνδρομή στους ελέγχους του προηγουμένου εδαφίου, βαρύνει τους κατά περίπτωση ελεγχόμενους με εξαίρεση τους ελέγχους σε δημόσιους φορείς ή φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των οποίων η δαπάνη βαρύνει τον ΕΟΑΝ.
  4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της ΕΛΤΕ καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.»

  Από τις ανωτέρω προβλέψεις εξαιρούνται (σε μεγάλο βαθμό) υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών που έχουν εμπειρία από ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι για δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων συνήθως οι Δ/νσεις ΠΕΧΩ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και σε μικρό βαθμό των Περιφερειών, ενώ οι περιβαλλοντικοί εκλεχτές του άρθρου 20 του Ν. 4014 είναι ιδιώτες που ακόμα δεν έχουν οριστεί.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 17:01 | Ε. Δαβάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Στην παρ. 7 προβλέπεται

  «Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου με ρητή αναφορά σε τυχόν παραβάσεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του ή των όρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί σε ατομικές διοικητικές πράξεις. . Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο ΕΟΑΝ επιβεβαιώνει ή μη, τις παραβάσεις και εκδίδει απόφαση Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη.»

  Ερωτήματα που μπορεί να προκύψουν:

  1. Η έκθεση ελέγχου από ποιόν υπογράφεται. Από τους υπαλλήλους του ΕΟΑΝ ή και όσους τους συνδράμουν ή τους βοηθούν.

  2. Η έκθεση ελέγχουν δεν κοινοποιείται στον ελεγχόμενο ώστε να γνωρίζει τι ελέγχθηκε. Δηλαδή θα γίνεται σε κάποιον έλεγχο και αν δεν υπάρχουν παραβάσεις δεν θα γνωρίζει τι ελέγχθηκε? Σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 άρθρο 30 οι εκθέσεις αυτοψίας επιδίδονται.

  3. Ποιος θα καθορίζει τις ενέργειες συμμόρφωσης που είναι αποδεκτές?

  4. Οι ενέργειες συμμόρφωσης αναιρούν ή όχι μία διαπιστωθείσα κατά τον έλεγχο παράβαση, ή την περιορίζουν (την μειώνουν). Σημαντικό είναι να αναφερθεί ρητά. Υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή της διάταξης. Το θέμα δεν έχει λυθεί ούτε στους περιβαλλοντικούς ελέγχους του Ν. 1650/86 όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4014/11 διότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση που προβλέπεται.