Άρθρο 17

Οι παράγραφοι 2 έως και 12 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται από παραγράφους 2 έως και 10 ως εξής:

«2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εδρεύει στην Αθήνα, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας .

3. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση για τον σχεδιασμό της πολιτικής αυτής και η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Για την επίτευξη του σκοπού του ο ΕΟΑΝ:
α) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα ακόλουθα:
Την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
Τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρμοσε ο Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15 του ν.2939/2001.
Την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους.
Την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων.
Τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν
Τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν.
Τις ενέργειες για την αντιμετώπιση μη ένταξης παραγωγών σε ΣΕΔ.
Την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών.
Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους.
Η έκθεση υποβάλλεται έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περίληψη αυτής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του. Ειδικότερα για την ανάθεση μελετών ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.
δ) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του νόμου, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ε.
ε) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται.
στ) Συνεργάζεται με όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων.
ζ) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.
η) Διαχειρίζεται τους πόρους του οργανισμού.

4. Όργανο διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος.
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ:
-εισηγείται την πολιτική της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και
-μεριμνά για την επίτευξη των στόχων του νόμου αυτού.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται
η αμοιβή του Προέδρου ΔΣ.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ., ο αριθμός και οι ιδιότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία των μελών των οργάνων αυτών, η διάρκεια της θητείας τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επίσης ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται: στη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ., στην οργανωτική διάρθρωση κατά τομέα δράσης του Ε.Ο.ΑΝ. και στην κατάσταση του προσωπικού, στην οικονομική διαχείριση, στις προμήθειες και σε θέματα διοικητικής μέριμνας.

6. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ ακολουθείται το ενιαίο μισθολόγιο. Στο προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλονται εκτός έδρας αποζημιώσεις και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν. Oι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές και γενικά τις κάθε φύσεως απολαβές που θα ελάμβαναν εάν παρέμεναν στην οργανική τους θέση, το σύνολο δε των απολαβών και αμοιβών αυτών βαρύνουν τον Ε.Ο.ΑΝ.
7. Ο οργανισμός του Ε.Ο.ΑΝ. εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, και Περιβάλλοντος, και Ενέργειας.
Με τον οργανισμό αυτό ρυθμίζονται:
α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.
β) O αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού και η κατανομή του σε ειδικότητες, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αυτών.
Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση ή μεταφορά προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση εργασίας, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), ύστερα από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου Υπουργού.
Η διάρκεια της απόσπασης των υπαλλήλων που προέρχονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και δύναται να παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα μετά από αίτηση του υπαλλήλου, έγκριση από το ΔΣ του ΕΟΑΝ και απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Μετά το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και με σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. ο υπάλληλος δύναται να μεταφερθεί στην οργανική θέση που ήδη καλύπτει με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Η σχέση εργασίας των υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου που μεταφέρονται στον Ε.Ο.ΑΝ. κατά τα ανωτέρω δεν λύεται παρά μόνο για τους ίδιους λόγους που λύεται η υπαλληλική σχέση των δημοσίων υπαλλήλων. Σε περίπτωση διάλυσης του Ε.Ο.ΑΝ., το προσωπικό που προέρχεται από απόσπαση ή μεταφορά επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα προέλευσής του, με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του στον Ε.Ο.ΑΝ.. Ο Κανονισμός προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. προέρχονται από:
α) Κοινοτικούς πόρους που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ.
β) Ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
γ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές.
δ) Τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 20 του παρόντος).
ε) Έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή οικονομικών μέτρων σχετικών με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης
στ) Ποσά που αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ. σε εφαρμογή της παραγρ.4, 5 και 11 του άρθρου 4 Α του παρόντος νόμου.
ζ) Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες κ.λπ..
η) Οι εισπράξεις από εκδόσεις, καθώς και από τις εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ..
ι) Ποσοστό 2% επί των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους που καταβάλλουν οι υπόχρεοι παραγωγοί προς τα ΣΕΔ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, τιμολογηθείσες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης , στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα ατομικά συστήματα, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από τους υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο με:
ια) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος καλύπτει περισσότερες από μία περιφέρειες,
ιβ) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιορίζεται σε μία περιφέρεια.
Το πιο πάνω ποσό αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ. σε δύο ισόποσες δόσεις καταβλητέες το πρώτο δεκαήμερο του κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ποσό αυτό αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την 1η Ιανουαρίου 2011
Οι πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή δραστηριοτήτων Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού, δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη των στόχων του νόμου.
9. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Ο.ΑΝ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που καταρτίζεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, και Ενέργειας.
10. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.»

 • 17.8 Στην παράγραφο αυτή και στο εδάφιο ιβ) προβλέπεται ότι «..οι πόροι του ΕΟΑΝ μπορούν να διατίθενται για χρηματοδότηση προγραμμάτων έργων, δραστηριοτήτων των ΟΤΑ, άλλων ιδιωτικών φορέων, για την επίτευξη των στόχων του νόμου. ..»
  Δεδομένου ότι τα ΣΕΔ επιτελούν δραστηριότητα δημόσιου χαρακτήρα και ωφέλειας αλλά κατά αναλογική εφαρμογή, θα πρέπει να ορισθεί δυνατότητα να διατίθενται από τον ΕΟΑΝ προς τα ΣΕΔ, ποσά για την χρηματοδότηση τουλάχιστο προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κοινωφελών δράσεων.
  Δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτεί ο ΕΟΑΝ άλλους δημοτικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τους σκοπούς του νόμου και να μην προβλέπεται χρηματοδότηση των ΣΕΔ για τους ίδιους σκοπούς από τους πόρους του ΕΟΑΝ, τα οποία ΣΕΔ κατεξοχήν ασκούν την Εναλλακτική Διαχείριση αλλά και καταβάλουν χρηματική εισφορά στον ΕΟΑΝ.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 08:38 | ECOELASTIKA AE

  Αρθρο 17, παρ. 4:
  Η πρόβλεψη θέσης Γενικού Διευθυντή, με τεχνική γνώση και εμπειρία , διασφάλιζε την συνέχεια στη διοίκηση του ΕΟΑΝ, δεδομένου ότι επρόκειτο για διοικητικό στέλεχος. Θεωρούμε την κατάργηση της θέσης εσφαλμένη και ότι οδηγεί σε οπισθοδρόμηση σε σχέση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

 • 4. Άρθρο 17
  Στην προτεινόμενη αντικατάσταση των παραγράφων 2 έως και 12 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, το εδάφιο β της παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] Για την επίτευξη του σκοπού του ο ΕΟΑΝ: α) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου. β) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα ακόλουθα: […]
  Την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών.
  Τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τα οποία πρέπει να είναι προσβάσιμα και σε άτομα με αναπηρία.
  Τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους.
  Η έκθεση υποβάλλεται έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο […]»