Άρθρο 20

Τροποποιήσεις των διατάξεων του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α/31-7-2008) (Αντικατάσταση των άρθρων 1, 2,3,4,5,6 και τροποποίηση των άρθρων 7 και 9 )
1. Το Άρθρο 1 του ΠΔ 99/08 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1 : Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Α.Ν.
Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Α.Ν. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος (άρθρο 24 του ν. 2939/2001).
2. Το άρθρο 2 του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2: Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές (11 μελές) αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δέκα τακτικά μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Πρόεδρος και πέντε τακτικά μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης, και Τουρισμού. Ένα μέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα από κοινού, ομόφωνα, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), με τους αναπληρωτές τους.
2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς κάποιος φορέας που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
3. Η θητεία του ΔΣ του ΕΟΑΝ ορίζεται σε τρία έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου ΔΣ.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης και δεν μπορούν να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση, στη διοίκηση ή στη διαχείριση των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ.
5. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των διοικητικών οργάνων ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999.
6. Στις περιπτώσεις α) θανάτου, β) αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους, δ) παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση των φορέων που τους όρισαν, η οποία δίδεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θητεία κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες τριετίες, με την έννοια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
7. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το ΔΣ μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως μετά από αίτημα του Προέδρου του ή μετά από έγγραφο αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του προς τον Πρόεδρο. Στο αίτημα καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται τα εκτελεστικά μέλη και εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όπως και εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αυτόν όταν συζητούνται εργασιακά θέματα, καθώς και εκπρόσωπος/οι της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.ΑΝ εφόσον κληθούν. Καλούνται και παρευρίσκονται επίσης και οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων Ατομικών και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους.
3. Το άρθρο 3 του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το ΔΣ χαράζει την πολιτική του Οργανισμού και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστε¬ρη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:
α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
– τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 15 του παρόντος
– την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 6 και 16.
– τον επιμερισμό των υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7,
– παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 ποσοτικούς στόχους,
– την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4Β
– την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στα άρθρα 4Β
– σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11
– τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17 ),
– ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17),
– την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία
– την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20
– τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου
– προγράμματα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς,
– την τροποποίηση του Οργανισμού του Ε.Ο.ΑΝ.
β) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4Α και 4Β
γ) Θέτει όρους και προϋποθέσεις στην περίπτωση που τα ειδικά αποθεματικά των ΣΣΕΔ υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από την παράγραφο 14 του άρθρου 4Α όριο.
δ) Αποφασίζει για την μεταβίβαση στον ΕΟΑΝ της έκτακτης εισφοράς, σε εφαρμογή της παραγρ. 16 του άρθρου 4Α
ε) Εγκρίνει την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 8.
στ) Απευθύνει προς τα ΣΕΔ και τους παραγωγούς, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής αναφορικά με την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.
ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε εφαρμογή της του άρθρου 20.
η) Εντέλλεται μετά από εισήγηση του Προέδρου την διενέργεια των προβλεπόμενων από το ν. 2939/2001 ελέγχων.
θ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 2939/2001.
ι) Υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρ-μογή του νόμου 2939/2001.
ια) Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.
ιβ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστή¬ματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊ¬όντων για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Α.Ν..
ιγ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, ό¬πως και για κάθε άλλη δαπάνη, πάνω από το ποσό της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή 20.000 ευρώ, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανι-σμό του Ε.Ο.ΑΝ..»
ιδ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του. Ε.Ο.Α.Ν..
ιε) Ορίζει τους Διευθυντές και προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων.
ιστ) Επέχει θέση υπηρεσιακού συμβουλίου για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού και επιλαμβάνεται για κάθε συναφές θέμα.
ιζ) Ασκεί όποιες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στον Ε.Ο.Α.Ν. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ιη) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από το Πρόεδρο του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. ή τον Υπουργό Περι¬βάλλοντος και Ενέργειας.
2. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν..
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Α.Ν. δικαστικώς και εξωδίκως. Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του. Ε.Ο.Α.Ν. ενώ¬πιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του ΔΣ ή το νομικό σύμ¬βουλο του Ε.Ο.Α.Ν..
4. Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του, υπάλληλο του οργανισμού, καθώς και τον αναπληρωτή του.
4. Το άρθρο 4 του Το ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) καταργείται.
5. Το άρθρο 5 του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 5: Εκτελεστικές αρμοδιότητες Προέδρου ΔΣ
1. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΕΟΑΝ είναι ο Πρόεδρος ΔΣ. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο κατά το παρόν ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται για το εκτελεστικό του έργο από τον αρχαιότερο Διευθυντή.
2. Δύναται επίσης να ασκεί μέρος των αρμοδιοτήτων του ΔΣ του ΕΟΑΝ, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ με την οποία γίνεται η ανάθεση.
3. Ειδικότερα ο Πρόεδρος ΔΣ:
α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία τους.
β) εισηγείται στο ΔΣ τον ορισμό των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων και αποφασίζει για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία μετά από συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων.
γ) Αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετα¬κίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Ο.Α.Ν. για το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό.
δ) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού και μπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και προστίμου ίσου με αποδοχές ενός μισθού. Για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.
ε) Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ, καθώς και του εγκεκριμένου από το ΔΣ επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση των προγραμμάτων και στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά δε χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τρίμηνο, κάνει αναφορά στο ΔΣ του ΕΟΑΝ για την πορεία των προγραμματισμένων δράσεων και τα αποτελέσματα των υλοποιηθεισών ενεργειών.
στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΕΟΑΝ, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΔ 170/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει ότι απαιτείται.
ζ) Μπορεί να παραπέμπει στο ΔΣ θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης.
η) Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στους Διευθυντές του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.
θ) Αποφασίζει για την διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη / τροποποίηση / λύση συμβάσεων για προμήθεια αγαθών, μισθώσεις, εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών της στενότερης εποπτείας του, μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, καθώς και για χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού αυτού, εφόσον έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο από το ΔΣ προϋπολογισμό.
ι) Αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής του
ια) Εντέλλεται τη διενέργεια έκτακτων και επειγόντων ελέγχων.
ιβ) Ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με το ν. 2939/2001 στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων τους με τον Ε.Ο.Α.Ν.
ιγ) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στο νόμο 2939/2001 (άρθρο 2, στοιχείο 20) ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά από διενέργεια ελέγχου καλεί τους παραβάτες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ν. 2939/2001, όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 6 του Το ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής
«Άρθρο 6: Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.Α.Ν.
Στον Ε.Ο.Α.Ν. συνιστώνται α) η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής, β) η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης, γ) η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας και δ) η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 99/08 τροποποιείται ως εξής:
«1. Για την λήψη απόφασης και την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ε.Ο.Α.Ν., πέραν του ποσού των 20.000 ευρώ απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. αυτού.»

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 09:16 | ΑΦΗΣ Α.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΑΡΘΡΟ 20 :

  Δεν είναι δυνατόν η διοίκηση του ΣΕΔ να απειλείται με ποινικές ευθύνες (φυλάκιση) και αυστηρά πρόστιμα (€ 1.000.000 !!!) για μη επίτευξη στόχων, όταν όπως διαφαίνεται από το νομοσχέδιο ο ΕΟΑΝ εγκρίνει, ελέγχει και εκτελεί προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης.
  Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η διοίκηση του ΣΕΔ θεωρείται υπεύθυνη και μάλιστα χωρίς δυνατότητα αντιδικίας, ακόμη και για αμέλεια ή ακόμη και για λανθασμένη πληροφόρηση, που δεν μπορεί να ελέγξει και την οποία έχει λάβει από τρίτους (εισαγωγείς μπαταριών, εργοστάσια ανακύκλωσης κλπ). Οι αυστηρότατες ποινές θα αποτρέπουν μετόχους να αναλάβουν θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή στην καλύτερη περίπτωση να λάβουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα.
  Παράλληλα να τονισθεί ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στον ΕΟΑΝ για τυχόν καθυστερήσεις, παραλείψεις, αμέλειες, ενδεχόμενη διασπάθιση εσόδων κ.α. που σε πολλές περιπτώσεις καθορίζουν την επίτευξη των στόχων.
  Δεν είναι δυνατόν επίσης να καταλογίζονται πρόστιμα από την Ε.Ε. προς τη χώρα μας και να επιμερίζονται στο ΣΕΔ ή σε κάποιους δήμους, χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες και μάλιστα πρόστιμα που ενδεχομένως αφορούν το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο για κάποια άρθρα που αντίκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και για το οποίο το ΣΕΔ δεν είχε καμία συμμετοχή.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 11:15 | Λευτέρης Κιοσές
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σε σχέση με το άρθρο 20 και τις κυρώσεις που προβλέπονται θεωρούμε ότι το ύψος των προστίμων είναι εξαιρετικά υψηλό, τόσο λόγω των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου τροφίμων, όσο και της πολυπλοκότητας που έχουν να διαχειριστούν. Συγκεκριμένα, το ότι ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται βάση του κύκλου εργασιών είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές παραδοσιακά πραγματοποιούν πολύ μεγάλους κύκλους εργασιών, αλλά με ιδιαίτερα μικρή κερδοφορία. Π.χ. προβλέπεται πρόστιμο 500.000 ευρώ, όταν το 2015 μόλις 19 επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων είχαν κερδοφορία προ φόρων άνω αυτού του ποσού, η οποία αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 1% του κύκλου εργασιών.