Άρθρο 20

Τροποποιήσεις των διατάξεων του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α/31-7-2008) (Αντικατάσταση των άρθρων 1, 2,3,4,5,6 και τροποποίηση των άρθρων 7 και 9 )
1. Το Άρθρο 1 του ΠΔ 99/08 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1 : Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Α.Ν.
Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Α.Ν. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος (άρθρο 24 του ν. 2939/2001).
2. Το άρθρο 2 του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2: Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές (11 μελές) αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δέκα τακτικά μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Πρόεδρος και πέντε τακτικά μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ένα μέλος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης, και Τουρισμού. Ένα μέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα από κοινού, ομόφωνα, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), με τους αναπληρωτές τους.
2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούνται εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν υποδειχθεί εκπρόσωποι των φορέων, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς κάποιος φορέας που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
3. Η θητεία του ΔΣ του ΕΟΑΝ ορίζεται σε τρία έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου ΔΣ.
4. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης και δεν μπορούν να συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση, στη διοίκηση ή στη διαχείριση των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ.
5. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των διοικητικών οργάνων ακολουθούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2690/1999.
6. Στις περιπτώσεις α) θανάτου, β) αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους, δ) παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση των φορέων που τους όρισαν, η οποία δίδεται εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θητεία κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες τριετίες, με την έννοια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
7. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το ΔΣ μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως μετά από αίτημα του Προέδρου του ή μετά από έγγραφο αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του προς τον Πρόεδρο. Στο αίτημα καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρευρίσκονται τα εκτελεστικά μέλη και εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όπως και εκπρόσωπος των εργαζομένων σε αυτόν όταν συζητούνται εργασιακά θέματα, καθώς και εκπρόσωπος/οι της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.ΑΝ εφόσον κληθούν. Καλούνται και παρευρίσκονται επίσης και οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων Ατομικών και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους.
3. Το άρθρο 3 του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το ΔΣ χαράζει την πολιτική του Οργανισμού και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστε¬ρη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:
α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
– τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 και 15 του παρόντος
– την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 6 και 16.
– τον επιμερισμό των υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7,
– παρεκκλίσεις από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 ποσοτικούς στόχους,
– την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4Β
– την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στα άρθρα 4Β
– σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11
– τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17 ),
– ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων (άρθρο 17),
– την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία
– την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20
– τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου
– προγράμματα επενδύσεων για τη προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς,
– την τροποποίηση του Οργανισμού του Ε.Ο.ΑΝ.
β) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4Α και 4Β
γ) Θέτει όρους και προϋποθέσεις στην περίπτωση που τα ειδικά αποθεματικά των ΣΣΕΔ υπερβαίνουν το προβλεπόμενο από την παράγραφο 14 του άρθρου 4Α όριο.
δ) Αποφασίζει για την μεταβίβαση στον ΕΟΑΝ της έκτακτης εισφοράς, σε εφαρμογή της παραγρ. 16 του άρθρου 4Α
ε) Εγκρίνει την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 8.
στ) Απευθύνει προς τα ΣΕΔ και τους παραγωγούς, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικές προτάσεις σε θέματα πολιτικής αναφορικά με την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.
ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε εφαρμογή της του άρθρου 20.
η) Εντέλλεται μετά από εισήγηση του Προέδρου την διενέργεια των προβλεπόμενων από το ν. 2939/2001 ελέγχων.
θ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 2939/2001.
ι) Υποβάλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρ-μογή του νόμου 2939/2001.
ια) Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.
ιβ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστή¬ματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊ¬όντων για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.Α.Ν..
ιγ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, ό¬πως και για κάθε άλλη δαπάνη, πάνω από το ποσό της απευθείας ανάθεσης, δηλαδή 20.000 ευρώ, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανι-σμό του Ε.Ο.ΑΝ..»
ιδ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του. Ε.Ο.Α.Ν..
ιε) Ορίζει τους Διευθυντές και προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων.
ιστ) Επέχει θέση υπηρεσιακού συμβουλίου για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού και επιλαμβάνεται για κάθε συναφές θέμα.
ιζ) Ασκεί όποιες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στον Ε.Ο.Α.Ν. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ιη) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από το Πρόεδρο του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. ή τον Υπουργό Περι¬βάλλοντος και Ενέργειας.
2. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Α.Ν..
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Α.Ν. δικαστικώς και εξωδίκως. Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του. Ε.Ο.Α.Ν. ενώ¬πιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του ΔΣ ή το νομικό σύμ¬βουλο του Ε.Ο.Α.Ν..
4. Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του, υπάλληλο του οργανισμού, καθώς και τον αναπληρωτή του.
4. Το άρθρο 4 του Το ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) καταργείται.
5. Το άρθρο 5 του ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 5: Εκτελεστικές αρμοδιότητες Προέδρου ΔΣ
1. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΕΟΑΝ είναι ο Πρόεδρος ΔΣ. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο κατά το παρόν ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται για το εκτελεστικό του έργο από τον αρχαιότερο Διευθυντή.
2. Δύναται επίσης να ασκεί μέρος των αρμοδιοτήτων του ΔΣ του ΕΟΑΝ, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ με την οποία γίνεται η ανάθεση.
3. Ειδικότερα ο Πρόεδρος ΔΣ:
α) προΐσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία τους.
β) εισηγείται στο ΔΣ τον ορισμό των Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων και αποφασίζει για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία μετά από συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων.
γ) Αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετα¬κίνησης εκτός έδρας του προσωπικού του Ε.Ο.Α.Ν. για το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό.
δ) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού και μπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και προστίμου ίσου με αποδοχές ενός μισθού. Για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.
ε) Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ, καθώς και του εγκεκριμένου από το ΔΣ επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση των προγραμμάτων και στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά δε χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τρίμηνο, κάνει αναφορά στο ΔΣ του ΕΟΑΝ για την πορεία των προγραμματισμένων δράσεων και τα αποτελέσματα των υλοποιηθεισών ενεργειών.
στ) Εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΕΟΑΝ, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΔ 170/2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει ότι απαιτείται.
ζ) Μπορεί να παραπέμπει στο ΔΣ θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης.
η) Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στους Διευθυντές του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.
θ) Αποφασίζει για την διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη / τροποποίηση / λύση συμβάσεων για προμήθεια αγαθών, μισθώσεις, εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών της στενότερης εποπτείας του, μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ, καθώς και για χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού αυτού, εφόσον έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο από το ΔΣ προϋπολογισμό.
ι) Αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής του
ια) Εντέλλεται τη διενέργεια έκτακτων και επειγόντων ελέγχων.
ιβ) Ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με το ν. 2939/2001 στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων τους με τον Ε.Ο.Α.Ν.
ιγ) Μετά από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στο νόμο 2939/2001 (άρθρο 2, στοιχείο 20) ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά από διενέργεια ελέγχου καλεί τους παραβάτες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του ν. 2939/2001, όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 6 του Το ΠΔ 99/08 (ΦΕΚ 154 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής
«Άρθρο 6: Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.Α.Ν.
Στον Ε.Ο.Α.Ν. συνιστώνται α) η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής, β) η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης, γ) η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας και δ) η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 99/08 τροποποιείται ως εξής:
«1. Για την λήψη απόφασης και την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ε.Ο.Α.Ν., πέραν του ποσού των 20.000 ευρώ απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. αυτού.»

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 11:56 | Λύσσαρης Νίκος

  Άρθρο 20
  Απολύτως καμία αναφορά για ευθύνες και κυρώσεις τόσο στο νομικό πρόσωπο ΕΟΑΝ, όσο και στα φυσικά πρόσωπα (δσ και ανώτατα στελέχη)που τον απαρτίζουν, για πράξεις και παραλείψεις τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την εκτέλεση των καθηκόντων. Σημειώνω τις επισημάνσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατά τον σχετικά πρόσφατο έλεγχό του στον Οργανισμό, ο οποίος αναφέρει στο πόρισμά του (έκθεση ελέγχου) για την πρωτόγνωρη για όλο τον δημόσιο τομέα ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία των μελών δσ και των στελεχών του ΕΟΑΝ, έναντι παντός τρίτου, για τις πράξεις και παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς επίσης και την αναφορά του επί της έκθεσης ελέγχου για ευθύνες και παραλείψεις του Οργανισμού.
  Δεν θα πρέπει λοιπόν και για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας να υπάρξει και η σχετική πρόβλεψη και για τον εποπτικό φορέα; Ιδιαίτερα μάλιστα όταν το ιστορικό δεν είναι «ελεύθερο»;

 • 19. Άρθρο 20, που τροποποιεί το άρθρο 2 Παρ. 1 του ΠΔ 99/08 σε σχέση με το ΔΣ του ΕΟΑΝ και άρθρο 18 για την Επιτροπή Διαβούλευσης: Γιατί στις ΜΚΟ πρέπει να είναι ομόφωνη η επιλογή εκπροσώπου στο ΔΣ του ΕΟΑΝ; Στη σύνθεση του 11μελούς ΔΣ του ΕΟΑΝ είναι ξεκάθαρο ότι την πλειοψηφία την έχει το ΥΠΕΝ (6 μέλη) και το Υπουργείο Εσωτερικών (1 μέλος). Σε σχέση με την συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΑΝ αναφέρεται ότι: «Ένα μέλος προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα από κοινού, ομόφωνα, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), με τους αναπληρωτές τους». Δηλαδή, εάν ζητηθεί από 10 σχετικές με ανακύκλωση και ΔΣΑ ΜΚΟ να στείλουν εκπρόσωπο στον ΕΟΑΝ και οι 9 υποδείξουν το Α πρόσωπο και η μία υποδείξει το Β πρόσωπο, τελικά ποιος θα αποφασίσει; Μήπως ο Υπουργός; Και με ποια κριτήρια; Αφήστε την πλειοψηφία των ΜΚΟ να μπορούν να αποφασίζουν τον εκπρόσωπο που τους εκφράζει και μην δώσετε με αυτήν την τελείως αντιδημοκρατική διατύπωση το δικαίωμα στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία να ορίζει και τον εκπρόσωπο των ΜΚΟ. Προτείνεται είτε να απαλειφθεί η λέξη «ομόφωνα» από το σχετικό άρθρο, είτε να αντικατασταθεί από την προηγούμενη διατύπωση, που υπήρχε στο νόμο «με απλή πλειοψηφία». Επίσης, προτείνεται στο ΥΠΕΝ να συστήσει ένα ειδικό Μητρώο ΜΚΟ, που ασχολούνται αποδεδειγμένα με τα θέματα της Ανακύκλωσης, Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και της Εναλλακτικής Διαχείρισης και από αυτό το Μητρώο να ζητείται να σταλεί εκπρόσωπος στο ΔΣ του ΕΟΑΝ ή στην Επιτροπή Διαβούλευσης, που προβλέπεται στο άρθρο 18. Επιπλέον, δεδομένου ότι όλο το κόστος εναλλακτικής διαχείρισης είναι γνωστό ότι μετακυλίεται στους καταναλωτές και δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπός τους στο ΔΣ του ΕΟΑΝ, όπως πολύ σωστά υπήρχε στο παρελθόν. Άρα, προτείνεται να αυξηθούν τα μέλη του ΔΣ του ΕΟΑΝ σε 13 με ένα επιπλέον μέλος – εκπρόσωπο των καταναλωτικών οργανώσεων και με ένα επιπλέον μέλος, που να υποδεικνύεται από το ΥΠΕΝ. Οπότε, πάλι την πλειοψηφία θα την έχει το ΥΠΕΝ. Οι οικολογικές οργανώσεις δεν ενδιαφέρονται για το ποιος έχει την πλειοψηφία, αλλά μόνο για την ουσιαστική δυνατότητα να μπορούν να υποβάλουν θετικές προτάσεις εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις και φυσικά με τον εκπρόσωπο που θα επιλέγουν οι ίδιες με δημοκρατικές διαδικασίες.
  20. Άρθρο 20, που τροποποιεί το άρθρο 2 Παρ. 1 του ΠΔ 99/08 σε σχέση με το ΔΣ του ΕΟΑΝ: «Προτείνεται δύο μέλη του νέου ΔΣ του ΕΟΑΝ να προέρχονται υποχρεωτικά από τα προηγούμενα μέλη του ΥΠΕΝ»: Από την διαχρονική λειτουργία της ΕΠΕΔ, του ΕΟΕΔΣΑΠ και του ΕΟΑΝ (2003-2016) έχει παρατηρηθεί ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες (μάλλον ο σημαντικότερος) για τους μειωμένους ρυθμούς αποφάσεων στα διάφορα ΔΣ είναι ότι δεν μεταφέρεται ομαλά, άμεσα και συντεταγμένα η εμπειρία του προηγούμενου ΔΣ στο επόμενο. Μέχρι να ενημερωθούν και να καταλάβουν σε βάθος τα μέλη του ΔΣ που ακριβώς βρισκόντουσαν όλα τα θέματα στο προηγούμενο ΔΣ περνά πολύς χρόνος χωρίς να παίρνονται αποφάσεις, ενώ τα θέματα και τα προβλήματα της εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρεύονται. Αυτός ο χρόνος «εκπαίδευσης», που εκτιμάμε ότι αφορά περισσότερο από το 30% του συνολικού χρόνου των ΔΣ μιας τριετούς θητείας του, θα μπορούσε να μειωθεί πολύ σημαντικά εάν υπήρχαν τουλάχιστον δύο παλαιά μέλη στο εκάστοτε νέο ΔΣ. Αυτά τα δύο μέλη προτείνεται να προέρχονται από τα 6-7 μέλη του ΥΠΕΝ (βλέπε προηγούμενη πρόταση) και μάλιστα καλόν είναι να είναι μόνιμα στελέχη του ΥΠΕΝ, που ασχολούνται και διαχειρίζονται σχετικά θέματα μέσα στο ΥΠΕΝ. Πιστεύουμε ότι ο νομοθέτης του παρόντος νομοσχεδίου θα πρέπει να θέσει ιεραρχικά πιο πάνω την αποτελεσματικότητα του ΔΣ του ΕΟΑΝ σε σχέση με την διάθεση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ να ελέγχει απόλυτα πολιτικά το ΔΣ. Αυτή η διαρθρωτική πρόταση μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην διαχρονική μεγάλη αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου του ΕΟΑΝ προς όφελος της ανακύκλωσης και της κοινωνίας.
  21. Άρθρο 20, που τροποποιεί το άρθρο 2 Παρ. 4 του ΠΔ 99/08 σε σχέση με το ΔΣ του ΕΟΑΝ: Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο αναφέρεται για την γνώση των μελών του ΔΣ του ΕΟΑΝ ως εξής «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης…»: Τα θέματα στο ΔΣ του ΕΟΑΝ είναι πολύ εξειδικευμένα και απαιτείται να υπάρχει μεγάλη εμπειρία στα μέλη του ΔΣ από διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση. Δεν φθάνουν η πολιτική συμφωνία με την εκάστοτε κυβέρνηση και οι όποιες γενικές γνώσεις σε θέματα περιβάλλοντος για να είναι κάποιος αποτελεσματικό μέλος του ΔΣ του ΕΟΑΝ. Δηλαδή ένας ειδικός ορνιθολόγος κάνει για το ΔΣ του ΕΟΑΝ; Όποιος έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΕΟΑΝ γνωρίζει καλά ότι όσο πιο έμπειρα με την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων είναι τα μέλη του ΔΣ τόσο πιο γρήγορα μπορούν να αντιμετωπίζονται και να λύνονται τα ειδικά θέματα, που χρονίζουν ενώ συνεχώς προκύπτουν και νέα. Άρα, προτείνεται να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο η επόμενη φράση για την εμπειρία των μελών του ΔΣ του ΕΟΑΝ: «Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και προϊόντων».
  22. Άρθρο 20, που καταργεί το άρθρο 4 και τροποποιεί το άρθρο 5 του ΠΔ 99/08 σε σχέση με το Γενικό Διευθυντή και τις αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΑΝ: Πλήττεται ευθέως η αποτελεσματικότητα του ΕΟΑΝ: Ήδη, η αποτελεσματικότητα του ΕΟΑΝ είναι πολύ μικρή και με την κατάργηση του Γενικού Διευθυντή και τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΕΟΑΝ, θα μειωθεί ακόμη περαιτέρω. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αναθέτει στον Πρόεδρο του ΕΟΑΝ να αποφασίζει ακόμη και για τα πιο απλά θέματα λειτουργίας του ΕΟΑΝ (καθημερινή παρουσία προσωπικού, άδειες προσωπικού, καταστροφή εγγράφων κ.α.)! Ο νομοθέτης «μπερδεύει» πολύ διαφορετικούς ρόλους, όπως του Προέδρου, που έχει να κάνει σημαντική πολιτική δουλειά για την ανάπτυξη της εναλλακτικής διαχείρισης στην χώρα και του Γενικού Διευθυντή, που πρέπει να είναι ο εκτελεστικός παράγοντας των αποφάσεων του ΔΣ και να ασχολείται με όλες τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της νομιμότητας, της τήρησης των διοικητικών διαδικασιών, να είναι παρών σε όλο το ωράριο του ΕΟΑΝ, να διαχειρίζεται και να συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό κ.α. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πολύ σημαντική, υπεύθυνη και απαιτητική σε ειδικά τεχνοκρατικά προσόντα για να επιτύχει στο ρόλο. Αντίθετα, στη θέση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΑΝ απαιτούνται βασικές τεχνικές γνώσεις, αλλά κυρίως πολιτική εμπειρία διαχείρισης των κρίσεων του χώρου και όραμα για να πάμε γρήγορα στην επίτευξη των στόχων. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτερος υπηρεσιακός παράγοντας, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο ανώτερος πολιτικός παράγοντας. Είναι λάθος αυτή η ρύθμιση, που ταυτίζει τους δύο ρόλους, διότι απλά δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να εκτελεί αποτελεσματικά τις τεράστιες υποχρεώσεις και των δύο ρόλων. Όμως υπάρχει και άλλο πρόβλημα, που δεν θίγεται στο προτεινόμενο νομοσχέδιο. Όποιος κάνει χρέη Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να διαθέτει πολύ συγκεκριμένα τεχνοκρατικά προσόντα για να επιτύχει στις υποχρεώσεις του, που δεν είναι απαραίτητα κατ’ ανάγκη και για τον Πρόεδρο του ΔΣ. Προτείνεται να παραμείνει διακριτή η θέση του Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΑΝ από τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Άρα, προτείνεται να μην καταργηθεί το άρθρο 4 του ΠΔ 99/08 και μάλιστα να τροποποιηθεί, ώστε να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο επίπεδο προσόντων για το Γενικό Διευθυντή στον ΕΟΑΝ, αλλιώς στέλνεται σαφώς λάθος μήνυμα στην κοινωνία και στον χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης για την πρόθεση του νομοθέτη σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του ΕΟΑΝ. Για να προφυλάξουμε και να δείξουμε την αποτελεσματική διάθεση του νομοθέτη, προτείνεται ότι μέσα στο νομοσχέδιο θα πρέπει να σκιαγραφούνται τα κατ’ ελάχιστον προσόντα του Γενικού Διευθυντή, τα οποία μπορεί να είναι τα εξής: α) Να έχει τουλάχιστον 10 έτη εμπειρία διοίκησης σε ανώτερη διοικητική θέση σε κάποιο δημόσιο οργανισμό, φορέα ή ιδιωτική επιχείρηση για να μπορεί να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΟΑΝ, που σήμερα προβλέπεται να είναι 32 άτομα και αύριο περίπου 50, β) Να μπορεί να αποδείξει ότι είναι γνώστης των νομικών και των οικονομικών θεμάτων της εναλλακτικής διαχείρισης και της διαχείρισης απορριμμάτων, γ) Να μπορεί να αποδείξει ότι είναι γνώστης των βασικών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, δ) Να έχει επιπλέον ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα, που να μπορεί να τα επιλέξει το ΔΣ του ΕΟΑΝ από τα εξής: διάφορα είδη βασικών σπουδών και σχετικών μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού τίτλου, επιστημονικό έργο σχετικό με την εναλλακτική διαχείριση και την διαχείριση αποβλήτων, σχετικό συγγραφικό & μελετητικό έργο, σχετικό εκπαιδευτικό έργο, επικοινωνιακή δυνατότητα, δυνατότητα χειρισμού κρίσεων, ευχέρεια τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, δυνατότητα σύνθεσης απόψεων, να μην έχει αποδειχθεί για τον ίδιο καμία ηθική “σκιά” κ.α. Προφανώς όλους τους υποψήφιους για τη θέση του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να τους βλέπει και να αποφασίζει το ΔΣ του ΕΟΑΝ με βάση τα τελικά κριτήρια, που θα πρέπει να προσδιορίσει και αποφασίσει για την διαδικασία επιλογής του ΓΔ.
  23. Άρθρο 20, που τροποποιεί το άρθρο 6 του ΠΔ 99/08 σε σχέση με το νέο οργανόγραμμα του ΕΟΑΝ: Το νέο Οργανόγραμμα ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα στις νέες προκλήσεις: Γενικά το νέο προτεινόμενο οργανόγραμμα εκτιμάται ότι εκσυγχρονίζεται με τις πρόσφατες ευρωπαϊκές τάσεις της εναλλακτικής διαχείρισης και της Κυκλικής Οικονομίας και αποτελεί πολύ θετικό τμήμα του νομοσχεδίου. Η μόνη παρατήρηση και η μικρής σημασίας αλλαγή που προτείνεται για το τελικό οργανόγραμμα, είναι η εξής: η Διεύθυνση Ελέγχων να μην είναι ξεχωριστή Διεύθυνση, αλλά να ενταχθεί σαν Τμήμα στην Διεύθυνση της Εναλλακτικής Διαχείρισης, ώστε να συντονίζονται καλύτερα οι έλεγχοι με βάση τις προτεραιότητες και τα θέματα της Εναλλακτικής Διαχείρισης.

 • Σχετικά με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ, θα θέλαμε να προτείνουμε, εκτός από τους εκπροσώπους των ΣΕΔ που καλούνται να παρευρίσκονται, όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητάς τους, να καλούνται και εκπρόσωποι των συλλογικών φορέων ανακύκλωσης όταν επίσης συζητούνται θέματα που τους αφορούν.
  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων (ΠΣΑΜΑ) ως κλαδικός βιομηχανικός οργανισμός ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την προώθηση της χρήσης ορθών μεθόδων ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων με άξονα την εν γένει εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, ο ΠΣΑΜΑ μεριμνά για την προώθηση με κάθε νόμιμο τρόπο του σχεδιασμού, της κατασκευής και συντήρησης υποδομών σχετικών με την ανακύκλωση μετάλλου, καθώς επίσης μελετά τις συνθήκες αγοράς στον τομέα αυτό. Επιπλέον, στόχος είναι η οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, σεμιναρίων, διαλέξεων, προβολών και η ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν στη δράση των μελών του. Τέλος, ο ΠΣΑΜΑ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ανακύκλωσης από 1/1/2015.
  Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλη σημασία επιδίδεται στη συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ, όταν η θεματολογία είναι σχετική με την ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων, ώστε να εκφράζονται οι απόψεις των μελών μας κατά τη λήψη αποφάσεων του ΕΟΑΝ που αφορούν τον κλάδο.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 09:16 | ΑΦΗΣ Α.Ε.

  ΑΡΘΡΟ 20 :

  Δεν είναι δυνατόν η διοίκηση του ΣΕΔ να απειλείται με ποινικές ευθύνες (φυλάκιση) και αυστηρά πρόστιμα (€ 1.000.000 !!!) για μη επίτευξη στόχων, όταν όπως διαφαίνεται από το νομοσχέδιο ο ΕΟΑΝ εγκρίνει, ελέγχει και εκτελεί προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης.
  Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η διοίκηση του ΣΕΔ θεωρείται υπεύθυνη και μάλιστα χωρίς δυνατότητα αντιδικίας, ακόμη και για αμέλεια ή ακόμη και για λανθασμένη πληροφόρηση, που δεν μπορεί να ελέγξει και την οποία έχει λάβει από τρίτους (εισαγωγείς μπαταριών, εργοστάσια ανακύκλωσης κλπ). Οι αυστηρότατες ποινές θα αποτρέπουν μετόχους να αναλάβουν θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ή στην καλύτερη περίπτωση να λάβουν αποφάσεις για σημαντικά θέματα.
  Παράλληλα να τονισθεί ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στον ΕΟΑΝ για τυχόν καθυστερήσεις, παραλείψεις, αμέλειες, ενδεχόμενη διασπάθιση εσόδων κ.α. που σε πολλές περιπτώσεις καθορίζουν την επίτευξη των στόχων.
  Δεν είναι δυνατόν επίσης να καταλογίζονται πρόστιμα από την Ε.Ε. προς τη χώρα μας και να επιμερίζονται στο ΣΕΔ ή σε κάποιους δήμους, χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες και μάλιστα πρόστιμα που ενδεχομένως αφορούν το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο για κάποια άρθρα που αντίκεινται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και για το οποίο το ΣΕΔ δεν είχε καμία συμμετοχή.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 11:15 | Λευτέρης Κιοσές

  Σε σχέση με το άρθρο 20 και τις κυρώσεις που προβλέπονται θεωρούμε ότι το ύψος των προστίμων είναι εξαιρετικά υψηλό, τόσο λόγω των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου τροφίμων, όσο και της πολυπλοκότητας που έχουν να διαχειριστούν. Συγκεκριμένα, το ότι ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται βάση του κύκλου εργασιών είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου των τροφίμων, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές παραδοσιακά πραγματοποιούν πολύ μεγάλους κύκλους εργασιών, αλλά με ιδιαίτερα μικρή κερδοφορία. Π.χ. προβλέπεται πρόστιμο 500.000 ευρώ, όταν το 2015 μόλις 19 επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων είχαν κερδοφορία προ φόρων άνω αυτού του ποσού, η οποία αντιστοιχούσε σε λιγότερο από το 1% του κύκλου εργασιών.