Άρθρο 1 Σκοπός

Το άρθρο 1 του ν. 2939/2001 ( Α΄ 179 ) αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν :
α) στην κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4042/2012
β) στην κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4042/2012
γ) στην θέσπιση στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας από την οποία θα προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Στη διασφάλιση ότι πολύτιμα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχησή των μεθόδων διαχείρισής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αξιοποιήσιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα θα διοχετεύονται ξανά στην οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία.
δ) σε άλλου είδους ανάκτηση ως δευτερεύουσα επιλογή και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες εφαρμογής των ανώτερων ιεραρχικά δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012.
ε) στον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών,
στ) στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων
ζ) στην εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4042/2012,ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο των κανόνων και των απαιτήσεων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012 (άρθρα 1 και 4), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.
2. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού αποσκοπούν:
α) Στην υλοποίηση της στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων, των δράσεων και των μέτρων του ΕΣΔΑ που κυρώθηκε με την ΚΥΑ 51373/4684/25−11−20 και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 49/15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.
β) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκε με την ΚΥΑ 51373/4684/25−11−20 και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 49/15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015.
γ) Στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα: της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση τους, καθώς και ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών. Η ανάκτηση ενέργειας αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή και μόνο εφόσον έχει τηρηθεί αυστηρά η ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.
δ) Στον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ε) Στο σχεδιασμό και την καθιέρωση προγραμμάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής και ανάκτησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.

στ) Στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων, με στόχους κοινωνική συμμετοχή, κοινωνικό έλεγχο και επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων.
ζ) Στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), θέτοντας όρους που αποσκοπούν στη διαφάνεια τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών καθώς και την προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση.
η) Στον καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της επαναχρησιμοποιήσιμης και αξιοποιήσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης.
θ) Στον διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή, ως του πλέον δόκιμου τρόπου συλλογής, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών.

Ι) Στον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών και την ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς,
ια) Στην υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών.
ιβ) Στην πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συμμετοχή στην ευθύνη των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων
ιγ) Στην καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
ιδ) Στην καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.

3. Η πραγματοποίηση των στόχων του νόμου αυτού ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του νόμου αυτού.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 11:35 | ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 1, σημείο 1. παρ. ζ΄ : Παραμένει η αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, αλλά μόνον ως προς αυτόν, (παραγωγό) και όχι ως προς τους άλλους παράγοντες της διαχείρισης του αποβλήτου, (σημεία συλλογής, αποθήκευσης, συλλέκτες-μεταφορείς και ανακυκλωτές).

  Επίσης, προβλέπονται κυρίως ευθύνες και υποχρεώσεις, χωρίς να αποδίδονται δικαιώματα ως προς την οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης του αποβλήτου.

  Ευκρινώς δε, αποτυπώνεται σ’ αυτό, η περαιτέρω περιστολή των οργανωτικών αρμοδιοτήτων της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων από τα ΣΣΕΔ, επιφυλάσσοντας γι’ αυτά μόνο τον καταγραφικό-απογραφικό ρόλο, γεγονός που δεν συνάδει με το πνεύμα, τη φιλοσοφία και την καρτούσα αντίληψη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων.

  Άρθρο 1, σημείο 2. παρ. ζ΄ : Τα ΣΣΕΔ και ειδικότερα το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ, εκτός των επίσημων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων των αρμοδίων οργάνων από τα οποία έχουν επανειλημμένα ελεγχθεί, διαθέτει και επαρκές σύστημα ετήσιου αυτοελέγχου μέσω ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών.

  Με τα ανωτέρω ως δεδομένα, ως διαδικασίες ελέγχων η διαφάνεια στη λειτουργία των ΣΣΕΔ, ήδη υφίσταται και εφαρμόζεται προ του παρόντος σχεδίου. Ο εξορθολογισμός δε του κόστους των υπηρεσιών, δε θα πρέπει να εφαρμοστεί οριζόντια και στο ίδιο ποσοστό για όλα τα ΣΣΕΔ, με δεδομένο ότι καθένα από αυτά διαχειρίζεται διαφορετικά προϊόντα και ρεύματα ανακύκλωσης.
  Αν σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η βιωσιμότητα, με τον κατά τον συγκεκριμένο τρόπο οριζόντιο εξορθολογισμό, τα ΣΣΕΔ θα καταστούν μη βιώσιμα.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 09:35 | Λύσσαρης Νίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «2. παρ. ζ΄: Στη βελτιστοποίηση των ΣΕΔ, θέτοντας όρους που αποσκοπούν στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών ….»
  Είναι προσχηματική η αναφορά σε διαφάνεια, καλύτερο έλεγχο και εξορθολογισμό του κόστους, καθότι είναι πασιφανές πως αποτελούν την αιτιολόγηση προκειμένου να ελεγχθούν από τον και κατά γενική παραδοχή, αλλά του ιδίου, υποστελεχωμένο και υπολειτουργούντα ΕΟΑΝ, τόσο η συντριπτική πλειοψηφία των αποθεματικών όσο και οι ετήσιες χρηματικές εισφορές των ΣΕΔ. Εξάλλου εν αντιθέσει με τον ΕΟΑΝ όπου ο σχετικά πρόσφατος έλεγχος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) σε «θέματα λειτουργίας του Οργανισμού που έχουν οικονομικές συνέπειες», διαπίστωσε και αποτύπωσε πρακτικές που δεν συνάδουν «με τα ισχύοντα στον λοιπό Δημόσιο Τομέα, με την παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας και την ανάγκη περιστολής κάθε μη αναγκαίας δαπάνης από τους φορείς του Δημοσίου» κλπ, δεν υφίσταται αντίστοιχη τεκμηρίωση για τα ΣΕΔ. Άρα ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους και η διαφάνεια, αποδεδειγμένα αφορά πρώτα και κύρια τον Οργανισμό Ανακύκλωσης. Οπότε η προσπάθεια περιστολής δαπανών και εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους επιβάλλεται να έχει ως αφετηρία τον Οργανισμό. Τα ΣΣΕΔ άλλωστε εκτός των επίσημων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων των αρμοδίων οργάνων στους οποίους επανειλημμένα έχουν υποβληθεί και επί των οποίων ουδέν διεπιστώθη, εξ ου και ουδεμία διοικητική κύρωση, εξ όσων γνωρίζω, έχει επιβληθεί, αρκετά εξ αυτών διαθέτουν και επαρκές σύστημα ετήσιου αυτοελέγχου μέσω ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών. Κατά συνέπεια είναι όλως αβάσιμες και συκοφαντικές οι αναφορές που εμπεριέχονται στον εν λόγω σχέδιο και θα πρέπει να απαλειφθούν.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 09:36 | Λύσσαρης Νίκος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 1 παράγραφος ζ: καθιερώνεται εκ νέου η περιβόητη αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και μόνο ως προς αυτόν όμως και όχι για τους άλλους παράγοντες της διαχείρισης του αποβλήτου (σημεία συλλογής, αποθήκευσης, συλλέκτες-μεταφορείς και ανακυκλωτές). Προβλέπονται όμως μόνο ευθύνες και υποχρεώσεις για τον παραγωγό, άνευ δικαιωμάτων-ελευθεριών ως προς την οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης του αποβλήτου. «Φιλοδοξία» των συντακτών του σχεδίου νόμου όπως ευκρινώς αποτυπώνεται σ’ αυτό, είναι η περαιτέρω περιστολή των οργανωτικών αρμοδιοτήτων της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων από τα ΣΕΔ, επιφυλάσσοντας γι’ αυτά ως προς τις εργασίες της εναλλακτικής διαχείρισης, μόνο τον καταγραφικό-απογραφικό ρόλο, γεγονός που δεν συνάδει με το πνεύμα, την φιλοσοφία και την κρατούσα αντίληψη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά και αντιβαίνει την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  Εν ολίγοις η επαναδιατύπωση και εκ νέου καθιέρωση της βασικής αρχής της ευθύνης του παραγωγού, δεν συνάδει επ’ ουδενί με τον επιχειρούμενο δια του σ/ν περιορισμό ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης που απορρέει από της ως άνω βασική αρχή για την οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων εκ μέρους του (του παραγωγού, μέσω των ΣΕΔ).

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 09:09 | ΣΕΠΑΝ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι παρακάτω παρατηρήσεις αποτελούν τις θέσεις του ΣΕΠΑΝ (Σύνδεσμος Βιοχηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβήτων) επί του νομοσχεδίου.
  Οι παρατηρήσεις αυτές, αποσκοπούν στη βελτίωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου με την ανάδειξη σημείων που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, τροποποίησης ή/και διόρθωσης.
  Ακολουθούν γενικές παρατηρήσεις επί του ν/σ, καθώς και οι απόψεις και θέσεις του ΣΕΠΑΝ αναφορικά με τους εξής βασικούς άξονες:
  – Συμβατότητα με το Κοινοτικό Δίκαιο
  – Συμβατότητα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, κίνητρα για επενδύσεις – αποφυγή στρέβλωσης ανταγωνισμού
  – Συμβατότητα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας

  1. Γενικές παρατηρήσεις
  Ο ΣΕΠΑΝ συμφωνεί με την αναγκαιότητα τροποποίησης του Νόμου δεδομένου ότι έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την θέσπισή του και απαιτείται επικαιροποίηση με στόχο τη βελτίωση προβληματικών, σήμερα, διατάξεων. Η αλλαγή ενός νόμου όπως ο Ν. 2939/2001 απαιτεί μια πολυεπίπεδη διαδικασία συζητήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Συνεπώς τα όποια θέματα έχουν ανακύψει και τα οποία οδηγούν στην αναγκαιότητα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για την ανακύκλωση, πρέπει να αναδειχθούν μέσα από διάλογο με τα ΣΕΔ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, πράγμα το οποίο δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επαρκώς.
  Για την τροποποίηση του Νόμου θεωρούμε προαπαιτούμενη την ex-post αξιολόγηση του, χρησιμοποιώντας δείκτες για, μεταξύ άλλων, το επίπεδο των εισφορών και την επίδοση ανά ρεύμα. Ο στόχος πρέπει να είναι να γίνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Νόμου στην επίτευξη στόχων με την όσο το δυνατόν χαμηλότερη επιβάρυνση στον τελικό καταναλωτή. Παράλληλα, στο πλαίσιο του οράματος της Ευρώπης για τη μετάβαση στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα οφέλη για την Εθνική Οικονομία δεδομένου ότι ο απώτερος σκοπός της ανακύκλωσης είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  Ο προτεινόμενος Νόμος επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ex-ante αξιολόγηση ώστε να αποτιμηθεί η επίπτωση στη λειτουργία των συστημάτων, τυχόν επιβαρύνσεις στον καταναλωτή, προσδοκώμενη συμβολή στη βελτίωση επιδόσεων, κλπ.
  Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι υπό αναθεώρηση όλο το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων και αναμένεται η τροποποίηση σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο άμεσο μέλλον, στο πλαίσιο των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. Θεωρούμε ότι είναι προτιμότερο, να αναμείνουμε και τη νέα Οδηγία πλαίσιο για τη συνολική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου στον τομέα των αποβλήτων.
  Σε ότι αφορά στα προβλεπόμενα για τον ΕΟΑΝ, δεν είναι σαφής από το κείμενο του ν/σ, ο τρόπος επιλογής του Προέδρου και των μελών ΔΣ του ΕΟΑΝ, καταγράφεται απλώς η πρόβλεψη να «…έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης».
  Με το προτεινόμενο ν/σ δίνεται γενικά η εντύπωση «κρατικοποίησής» του, ενώ κατά την άποψή μας, ο ΕΟΑΝ πρέπει να έχει ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο για την ανακύκλωση και γενικότερα την εναλλακτική διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων στην κατεύθυνση της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας, με συμμετοχή από όλους τους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους που εμπλέκονται στην ανακύκλωση.
  Τα ΣΕΔ πρέπει κατά βάση να έχουν ρυθμιστικό ρόλο σε σχέση με την ανακύκλωση και να υπάρχουν θεσμοθετημένα πρότυπα επεξεργασίας των αντίστοιχων υλικών. Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τα πρότυπα διαχείρισης από τον ΕΛΟΤ (όπως προβλέπονται στο άρθρο 12) δεν αναφέρεται χρονοδιάγραμμα πλήρους εφαρμογής.
  Στο παρόν ν/σ και αναφορικά με τα Συστήματα Ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης (ατομικά ΣΕΔ), θα πρέπει να αναφέρεται ότι στο φάκελο που θα κατατίθεται στον ΕΟΑΝ, πρέπει να καθορίζεται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή αποβλήτων, κλπ.
  Προκαλεί επίσης σύγχυση, η πρόβλεψη ότι στα ατομικά ΣΕΔ το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλει το ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ σχετίζεται με την έκταση του ΣΕΔ, ενώ στο Συλλογικό Σύστημα δεν ισχύει η ίδια πρόβλεψη.
  Αναφορικά με τον ελεγκτικό μηχανισμό, ο ΣΕΠΑΝ συμφωνεί με την ενίσχυσή του διότι μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση υγιούς ανταγωνισμού, ο οποίος απαιτείται για την προσέλκυση επενδύσεων. Σημειώνεται όμως ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν η Δ/ση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων που ασκεί έλεγχο σε ΣΕΔ, υπόχρεους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεους παραγωγούς και διαχειριστές αποβλήτων, μπορεί να επεκτείνει τους ελέγχους και σε άλλους φορείς ή εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ή αυτό εναπόκειται στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουμε ότι, δεν είναι ευθύνη ή αντικείμενο του διακινητή να ελέγχει κατά πόσο ο κάθε παραγωγός συμμετέχει σε ΣΕΔ. Η ευθύνη θα πρέπει να είναι αποκλειστικά του παραγωγού αλλά και του εποπτικού φορέα και ελεγκτικού μηχανισμού. Κατά συνέπεια, δεν είναι δόκιμο να ανατίθεται από τον ΕΟΑΝ η διενέργεια ελέγχων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δίχως να απαιτείται παράλληλα τούτα να είναι διαπιστευμένα από τον αρμόδιο Φορέα, ως προς την πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ώστε να συνεισφέρουν ουσιαστικά στο ελεγκτικό έργο του ΕΟΑΝ.
  Αναφορικά με την επίτευξη των ποσοτικών στόχων όπως αναφέρονται στο άρθρο 8, θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να αναμορφωθεί η πρόβλεψη, ώστε να μην περιορίζεται η επίτευξη των στόχων, από την υπ’ αρ. 49 /15.12.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και να επιτρέπεται η εκάστοτε προσαρμογή, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, χωρίς να χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση.
  Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του ν/σ είναι χρήσιμο, σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει μεταβατική περίοδος για την έναρξη ισχύος πολλών διατάξεων, για την επαρκή προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τουλάχιστον ετήσιο ορίζοντα.
  Επιπρόσθετα, με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση τα καταστατικά των φορέων ΣΣΕΔ που λειτουργούν, θα πρέπει να προσαρμοσθούν ανάλογα με την προτεινόμενη τροποποίηση, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος της. Αν παραληφθεί κάτι τέτοιο, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, σε βάρος του φορέα ΣΣΕΔ. Θεωρούμε ότι η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να παραληφθεί εντελώς, καθώς είναι αδύνατο τα υφιστάμενα και λειτουργούντα ΣΣΕΔ να προσαρμοσθούν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα σε κάτι τέτοιο.
  Από το παρόν ν/σ, απουσιάζουν εντελώς οι υποχρεώσεις του ΕΟΑΝ, όπως η σύνταξη απολογισμού του, υποχρέωση ανταπόκρισης σε ερωτήματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, έγκριση επιχειρησιακών σχεδίων, κλπ. ενώ είναι σημαντικό να υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο προθεσμιών για όλους τους εμπλεκομένους.
  Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναφερθεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια καταμέτρησης των ποσοτήτων προϊόντων (put on the market) όπως επίσης και των συλλεχθέντων αποβλήτων, ενώ για τις απολογιστικές εκθέσεις των ΣΕΔ όπως και του ΕΟΑΝ θα πρέπει να θεσπιστεί μηχανισμός επαλήθευσης από ανεξάρτητο φορέα.

  2. Συμβατότητα με Κοινοτικό Δίκαιο
  Στο συγκεκριμένο ν/σ κατά την άποψή μας θα πρέπει να αναφερθούν αντιστοίχως και οι στόχοι ανάκτησης, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον ισχύοντα Ν. 2939/2001, προκειμένου να εμπεριέχεται σαφώς και η άλλου είδους αξιοποίηση, όπως η ενεργειακή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του Ν. 4042/2012, σε συσχέτιση με την Οδηγία 2010/75/ΕΕ.
  Σημειώνεται ότι είναι ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης ή/και υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων στα οποία ορίζονται στόχοι, καθώς επίσης και η βέλτιστη μέθοδος συλλογής και διαλογής.
  Το στοιχείο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη βελτίωση του συστήματος χωριστής συλλογής συσκευασιών και γενικότερα του ξηρού ρεύματος των ανακυκλωσίμων αστικών αποβλήτων σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εκτιμάται ότι η γενικευμένη εφαρμογή της χωριστής συλλογής αποβλήτων σε τέσσερα ρεύματα στον Ελληνικό χώρο δεν αποτελεί πάντα αποτελεσματική εφικτή λύση από τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη.
  Με το παρόν νομοσχέδιο δίνεται η αίσθηση γενικής και μη σαφώς προσδιορισμένης μετάθεσης της ευθύνης επίτευξης των Εθνικών Στόχων στα ΣΕΔ, χωρίς σύνδεση με τους στόχους που τους ανατίθενται με τις εγκρίσεις της Πολιτείας, το ποσοστό συμμετοχής των παραγωγών που εκπροσωπούνται στο ΣΕΔ στη συνολική ποσότητα των αποβλήτων, αλλά και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα εν λόγω εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια τυχόν άλλων εμπλεκομένων φορέων.
  Δεν θεωρείται λογικό ένα ΣΕΔ να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη στόχου για κάποιο απόβλητο όταν έχουν συμβληθεί μαζί του Παραγωγοί (υπόχρεοι) που αντιστοιχούν σε μέρος μόνον του εν λόγω υλικού που διατίθεται στην εγχώρια αγορά, λόγω είτε λειτουργίας άλλου ΣΕΔ με το ίδιο αντικείμενο, είτε εισφοροδιαφυγής, κλπ.
  Εξάλλου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πρακτική, τα ΣΕΔ έχουν υποχρέωση μόνο για τις ποσότητες που αντιστοιχούν στα υλικά που εισέρχονται στην αγορά (put on the market) από τις υπόχρεες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο ΣΕΔ.
  Στο άρθρο 16, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων και προστίμων μεταξύ των άλλων και στα ΣΕΔ. Αντιθέτως, δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη ευθυνών για τον ΕΟΑΝ και την κεντρική διοίκηση (για παραλείψεις, μη εφαρμογή των διατάξεων για τις κυρώσεις κ.λπ.) που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη βλάβη της εναλλακτικής διαχείρισης και τη διασπάθιση των πόρων που προορίζονται για εναλλακτική διαχείριση.

  3. Συμβατότητα με κανόνες ελεύθερης αγοράς & κίνητρα για επενδύσεις – αποφυγή στρέβλωσης ανταγωνισμού
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση απαγορεύεται η λειτουργία ΣΕΔ τα οποία έχουν δημιουργηθεί από υπόχρεους διαχειριστές οι οποίοι τυγχάνει να πραγματοποιούν και δραστηριότητες εναλλακτικής διαχείρισης, το κύριο όμως αντικείμενο εργασιών τους είναι η παραγωγή προϊόντων τα οποία τους καθιστούν υπόχρεους. Επιτρέπεται η εκτέλεση τέτοιων εργασιών ύστερα από προηγούμενη έγκριση του ΕΟΑΝ, μόνο στις περιπτώσεις που εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή-μεταφορά ή η επεξεργασία ρευμάτων αποβλήτων. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ, καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία εγκρίσεως εκτέλεσης εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της.
  Αξιοσημείωτο είναι, ότι στο πλαίσιο των τροποποιήσεων του εν λόγω ν/σ, στον καθορισμό των ‘’άλλων προϊόντων’’ θα πρέπει να συμπεριληφθούν και άλλα προϊόντα όπως πχ. σκάφη αναψυχής που βρίσκονται στο τέλος κύκλου ζωής, παραγόμενα απόβλητα από τα τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά έργα, έντυπο χαρτί, κλπ. Τούτη η απαίτηση προκύπτει από την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων διαχείρισής τους σε εθνική βάση, καθώς και την συσχέτιση αντιστοίχως με τα λαμβανόμενα μέτρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  Η συγκεκριμένη προσπάθεια αλλαγής όχι μόνον έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα λειτουργίας σε υφιστάμενα ΣΕΔ, τα οποία έχουν επιτύχει σημαντικότατες επιδόσεις για την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Μία τέτοια τροποποίηση, πέραν της προφανούς αντίθεσης με την υπάρχουσα νομοθεσία, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα. Θα πρέπει συνεπώς, από τις ανωτέρω απαγορεύσεις να εξαιρούνται επιχειρήσεις των οποίων ο κύριος σκοπός σύμφωνα με το καταστατικό τους, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών τους, τους καθιστά υπόχρεους διαχειριστές (παραγωγούς ή συσκευαστές κατά την έννοια του νόμου για το συγκεκριμένο υλικό).
  Τα ΣΕΔ είναι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε καθεστώς δημοσίου. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία περί διευρυμένης ευθύνης παραγωγού τα ΣΕΔ δημιουργούνται από παραγωγούς οι οποίοι είναι ιδιώτες. Αυτό σημαίνει ότι αφ΄ ενός μεν το κράτος δεν μπορεί να δημιουργεί ΣΕΔ, αφ’ ετέρου, οι πόροι των ΣΕΔ είναι ιδιωτικοί προοριζόμενοι από τους παραγωγούς για ανακύκλωση.
  Τα ΣΕΔ, ως εκ του χαρακτήρα τους, αποτελούν εταιρείες παροχής υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπονται βάσει της σχετικής νομοθεσίας αλλά και της εγκριτικής τους απόφασης. Η παροχή υπηρεσιών είναι κατ’ εξοχήν διοικητική ενέργεια η οποία συνεπάγεται διοικητικό κόστος.
  Ο ΕΟΑΝ έχει την δυνατότητα και την ευθύνη ελέγχου του κόστους αυτού τόσο μέσω των εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ, όσο και μέσω των ετησίων αναφορών τις οποίες αυτά υποβάλλουν. Τα επιχειρησιακά σχέδια άλλωστε, αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο άσκησης πολιτικής από την πλευρά του ΕΟΑΝ στο εκάστοτε ΣΕΔ και επομένως η όποια παρέμβαση μπορεί να τεκμηριωθεί στη φάση αυτή. Ζητούμενο συνεπώς, είναι ο ουσιαστικός έλεγχος για τη χρηστή χρήση των πόρων και όχι οι γενικοί αποκλεισμοί, οι οποίοι μάλλον σύγχυση δημιουργούν παρά επιτυγχάνουν διαφανή λειτουργία.
  Αναφορικά δε, με την πρόταση για τήρηση αποθεματικού 35% από τα ΣΕΔ και σύμφωνα με το εδάφιο 14 του προτεινόμενου άρθρου 4α, εκτιμάται ως εξαιρετικά χαμηλό, αφού σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσκολίας στην λειτουργία του, θα υπάρχει δυνατότητα συνέχισής της μόνο για χρονικό διάστημα 3-4 μηνών. Πέραν τούτου, το αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιείται για κάλυψη αναγκών του ΣΕΔ οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον.
  Στο ν/σ (Άρθρο 4) αναφέρεται ότι η επιλογή συνεργατών από τα ΣΕΔ αλλά και οι προμήθειες και εξοπλισμοί θα γίνονται σύμφωνα με τα Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων του φορέα που θα πρέπει να εγκρίνεται από τον ΕΟΑΝ, ενώ μέχρι την έγκρισή του ο φορέας υποχρεούται να εφαρμόζει Πρότυπο Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων που εκδίδει ο ΕΟΑΝ. Σημειώνεται ότι η επιβολή κανόνων περί προμηθειών στα ΣΕΔ (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου- ΝΠΙΔ) σε περίπτωση εφαρμογής τους, ενδεχομένως να αφαιρέσει την ευελιξία και ταχύτητα τόσο στις αναθέσεις έργων, όσο και στην προμήθεια υλικών και θα οδηγήσει σε μακρόχρονες παύσεις των έργων, όπως επίσης και στην εκτόξευση του κόστους υπηρεσιών και προμηθειών ενώ δεν γίνεται κατανοητή η σκοπιμότητα αυτού του μέτρου.
  Ο ΕΟΑΝ, με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο μπορεί και οφείλει να ελέγχει τα συστήματα με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της διασφάλισης των κανόνων του ανταγωνισμού ενώ δεν θεωρείται λογικό τα ΣΕΔ να λειτουργήσουν με κανόνες και τους όρους προμηθειών που θα τους επιβληθούν από ένα δημόσιο φορέα.
  Επίσης, στο ν/σ αναφέρεται ότι τα ΣΕΔ δεν μπορούν να ασκούν εμπορία υλικών, πρόβλεψη η οποία αντίκειται στην κοινή ευρωπαϊκή πρακτική όπου όλα τα Συστήματα ασκούν εμπορία των ανακτώμενων δευτερογενών υλικών.

  4. Συμβατότητα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
  Ο στόχος ανάκτησης στην ουσία καταργείται σύμφωνα με τις διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στο ν/σ και ως εκ τούτου δεν προωθείται ολοκληρωμένα η κυκλική οικονομία. Επιπρόσθετα, στο εν λόγω ν/σ αγνοείται η λογική της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού αποβλήτων (EPR – Extended producer responsibility), η οποία και αποτελεί τη σύγχρονη τάση και πολιτική της ΕΕ.
  Θα πρέπει να ενθαρρύνεται και διευκολύνεται η δημιουργία και λειτουργία επιχειρήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων και με ανάκτηση ενέργειας, όπως άλλωστε προβλέπεται από την ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων αλλά και από τους κανόνες και τις προβλέψεις της κυκλικής οικονομίας.
  Συνακόλουθα, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα θα διοχετεύονται ξανά στην Εθνική οικονομία, μέσω εργασιών R, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης/ενεργειακής αξιοποίησης σε εγκαταστάσεις που υιοθετούν ΒΔΤ βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
  Αξιοσημείωτο είναι ότι στη δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία εμπεριέχεται αφενός μεν η Αναθεώρηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα μέχρι το τέλος του 2016, αφετέρου δε η Ανακοίνωση της ΕΕ για την Ανάκτηση Ενέργειας, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Towards a better exploitation of the technical potential of waste to energy».
  Προσθέτως, στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της αυτάρκειας και της εγγύτητας (άρθρο 16 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και άρθρο 16 του Ν.4042/2012), πρέπει να μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες σε εγχώριες βιομηχανίες για την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και δευτερογενών καυσίμων δίνοντας προτεραιότητα στην ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σήμερα η ανακύκλωση προωθείται μέσω επιδότησης της συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και όχι μέσω της ανακύκλωσής τους σε εγχώριες μεταποιητικές βιομηχανίες (χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, κλπ.) με αποτέλεσμα οι δευτερογενείς πρώτες ύλες να οδηγούνται συχνά προς εξαγωγή και να μην παραμένει η προστιθέμενη αξία από την ανακύκλωση στη χώρα μας με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας, τις θέσεις εργασίας αλλά και το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας.
  Καθίσταται προφανές από το περιεχόμενο των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Ν. 2939/2001, ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η δέσμη μέτρων της ΕΕ, τα οποία έχουν ήδη εξαγγελθεί και προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση των Αρχών της Κυκλικής Οικονομίας. Επομένως, δεν θα σταθεί δυνατόν να φθάσουμε ως χώρα το στόχο της νέας Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα, δεδομένου ότι στην αντίστοιχη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται αφ’ ενός ο περαιτέρω σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων σε ποσοστό 10% έως το 2030, αφ’ ετέρου δε, μέσω της ιεράρχησης των αποβλήτων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στην ανάκτηση ενέργειας.
  Τέλος ο βασικός σκοπός του ν/σ θα έπρεπε είναι η βελτιστοποίηση των τριών βασικών παραμέτρων, δηλαδή την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, την ελαχιστοποίηση των εισφορών και τη μεγιστοποίηση οφέλους στην Εθνική οικονομία. Ο ΣΕΠΑΝ μπορεί να συμβάλει θετικά στη βελτίωση του ν/σ κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις ενός νέου θεσμικού πλαισίου εναλλακτικής διαχείρισης με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων μέσα από το οικονομικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

  Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ

  Παναγιώτης Σκιαδάς

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 08:07 | ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  1.γ) «… από την οποία θα προκύψουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά …. »
  Σχόλιο
  Πώς προσδιορίζονται τα ΣΑΦΗ περιβαλλοντικά, οικονομικά… οφέλη; Πότε προκύπτει ΣΑΦΕΣ περιβαλλοντικό όφελος ή οικονομικό κλπ Και ποιός το κρίνει άν είναι ΣΑΦΕΣ η όχι Είναι αόριστη έκφραση. Ορθό είναι η λέξη να αφαιρεθεί
  2. ιβ) «..Στην πρόβλεψη μέτρων και όρων για την συμμετοχή στην ευθύνη των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων »
  Σχόλιο
  Το αντίστοιχο εδάφιο θ) του προηγούμενου νόμου είναι πιο πλήρες και ορθά διατυπωμένο και πρέπει να μείνει ως έχει. Το νέο εδάφιο ιβ) που τίθεται είναι αόριστο δεν προκύπτει σε «ποιά συμμετοχή και ποιών υπόχρεων» αναφέρεται, και ούτε ορίζεται η αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 17:56 | ECOELASTIKA AE
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
  Η τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση, μολονότι είναι αναγκαία και αποτελεί ευκαιρία βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου, πραγματοποιείται χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό και την προηγούμενη διαβούλευση με τους φορείς, σε μία χρονική στιγμή μάλιστα που η διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψιν τις βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και τους στόχους που διαφαίνονται από αυτές, παραθέτουμε τις παρακάτω γενικές παρατηρήσεις:
  1) Κατά τον σχεδιασμό των ρυθμίσεων δεν κλήθηκαν να υποβάλουν τις απόψεις τους τα ΣΕΔ που είναι κατεξοχήν υπεύθυνα για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης, σε εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η έλλειψη προηγούμενης διαβούλευσης, θεωρούμε ότι είχε σημαντική αρνητική επίπτωση στη στόχευση των ρυθμίσεων, η οποία δεν διασφαλίζει τον βασικό σκοπό της προτεινόμενης αναμόρφωσης της νομοθεσίας, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από την αντιμετώπιση των αδυναμιών του υφιστάμενου πλαισίου και τη βελτίωση των καλών πρακτικών, με στόχο αποδοτικότερη εναλλακτική διαχείριση. Αναφέρουμε για παράδειγμα τη νομοθετική παρέμβαση στον οικονομικό σχεδιασμό των συστημάτων για θέματα που θα μπορούσαν να επιλυθούν εξατομικευμένα στο πλαίσιο της παροχής έγκρισης κάθε ΣΕΔ, την εξαντλητική ρύθμιση δευτερεύουσας σημασίας θεμάτων, όπως είναι τα ασυμβίβαστα και τη σύνδεσή τους με αυστηρές κυρώσεις, την εισαγωγή άσκοπων διαδικαστικών προϋποθέσεων και προηγούμενων εγκρίσεων.
  2) Για ένα τέτοιο νομοσχέδιο θα έπρεπε να προηγηθεί ουσιαστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέχρι σήμερα λειτουργίας των συστημάτων, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και μελέτη για το προσδοκόμενο με τις νέες ρυθμίσεις όφελος.
  3) Οι ρόλοι και οι ευθύνες των παραγόντων που εμπλέκονται στην εφαρμογή της διευρημένης ευθύνης του παραγωγού (παραγωγών, διαχειριστών, ΟΤΑ), αλλά και της εποπτεύουσας αρχής (ΕΟΑΝ) θα πρέπει να είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δημιουργείται σύγχυση ρόλων των παραγόντων και πλήττεται η αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Οι ΟΤΑ δεν έχουν ξεκάθαρο ρόλο καθώς αφενός διαχειρίζονται, ακόμη και αυτόνομα, την ευθύνη του παραγωγού, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στη διοίκηση της εποπτεύουσας αρχής που εγκρίνει σχέδια, ελέγχει τους παράγοντες και επιβάλλει κυρώσεις.
  4) Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι ο έλεγχος των ΣΕΔ, οποίος είναι καταρχήν αναγκαίος και εφόσον γίνεται με ορθολογικούς όρους και αντικειμενικά κριτήρια θα βοηθήσει τα ίδια τα συστήματα και τη λειτουργία τους. Ωστόσο οι προτεινόμενες ρυθμίσεις επιβάλλουν έναν πρωτοφανή κρατικό παρεμβατισμό, που θα διογκώσει την γραφειοκρατία, θα αυξήσει τις διοικητικές διαδικασίες (παροχής εγκρίσεων από τον ΕΟΑΝ), θα επιβραδύνει τη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους διαχείρισης.
  5) Οι αρμοδιότητες του ΕΟΑΝ αυξάνονται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι ενέργειες των συστημάτων απαιτούν προηγούμενη απόφαση – έγκριση του ΔΣ του Οργανισμού. Πλην όμως στις περιπτώσεις αυτές δεν προβλέπονται τα αναγκαία οριζόντια και αντικειμενικά κριτήρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις διαδικασίες και τις αποφάσεις του ΕΟΑΝ. Επιπλέον δεν προβλέπεται χρονικό περιθώριο (προθεσμία) εντός του οποίου ο Οργανισμός υποχρεούται να αποφασίσει επί των αιτημάτων των ΣΕΔ, μολονότι η εμπειρία μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει πολύμηνες και πολυετείς ακόμη καθυστερήσεις στις διαδικασίες και τις αποφάσεις του ΕΟΑΝ.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 11:27 | Λευτέρης Κιοσές
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Από την όλη τροποποίηση δεν προβλέπεται ξεκάθαρα πως θα επενδυθεί το όφελος από την εισφορά ανακύκλωσης των υπόχρεων παραγωγών στην ουσιαστική Διαχείριση αποβλήτων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου λιανεμπορίου τροφίμων είναι υπόχρεοι διαχειριστές και το τηρούν στα μέτρα που προβλέπει μέχρι τώρα η Εθνική Νομοθεσία με τα κενά βέβαια που δεν καλύπτονται στον υπό τροποποίηση νόμο

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 11:48 | Λευτέρης Κιοσές
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο ΕΟΑΝ (Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) που είναι επιβλέπουσα αρχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΣΣΕΔ γίνεται συγχρόνως ελεγκτικός μηχανισμός σε υπόχρεους παραγωγούς που συνεργάζονται επίσης με ΑΣΕΔ, γεγονός που προκαλεί τον προβληματισμό μας για την σκοπιμότητα αυτής της αλλαγής.

 • 25 Οκτωβρίου 2016, 16:08 | Αλέξανδρος Παντελειός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Η ανακύκλωση και οι δράσεις που σχετίζονται με αυτή, είναι πρωτίστως θέμα παιδείας. Θα ήταν σημαντική η συμβολή της δημιουργίας σημείων ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία της χώρας και η κινητοποίηση των μαθητών προς αυτή την κατεύθυνση.
  Επίσης, θεωρούμε ότι απαιτείται ένα σύστημα ελέγχου και ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των δράσεων του Ε.Ο.ΑΝ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση για το τι ποσότητες και είδη απορριμμάτων συλλέχθησαν προς ανακύκλωση από κάθε σημείο συλλογής, καθώς και ένας απολογισμός σε ετήσια βάση, δημιουργεί αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης και αποθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

 • 24 Οκτωβρίου 2016, 10:33 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΜΕΡΟΣ Δ΄

  Η ΠΟΛΩΣΗ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΕΔΙΩΝ

  Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΜΑΣ
  ==========================================================
  …οι ηλεκτρομαγνητικοι λοιπον ρυποι ειναι οι πιο υπουλοι γιατι ειναι αμεσα ανεπαισθητοι και επαγουν διαραταρχτικα φαινομενα που δυσκολα μαρτυρουν την βασικη αιτία τους, που ειναι τα α-φυσικα διαταρακτικα τεχνητα ηλεκτρομαγνητικα πεδια ….

  …αυτη η επαγωγιμοτητα της ηλεκτρομαγνητικης ρυπανσης ( επαγει θερμικη , χημικη -βιοχημικη, βιολογικη αλλα και ηχορυπανση ) ειναι που την καθιστα την πιο κρισιμη κια υπουλη μορφη ρυπανσης, την ρυπαντικη κορωνιδα του απορριματογονου πολιτισμου μας..

  .. βασικος παραγοντας που κανει τους ηλεκτρομαγνητικους ρυπους τετοιας σημασιας ρυπους είναι η «πολωση» των ηλεκτρομαγνητικων τεχνητων διαμορΦωσεων …

  …η πολωση εχει σχεση με:

  -την κατανομη ισχυος και την μονοκατευθυντικοτητα της
  -τα περιορισμενα επιπεδα ταλαντωσης του ηλεκτρικου και μαγνητικου πεδιου των τεχνητων κυματων …

  …σημειωτεον οτι η πολωση ειναι ο υπαριθμον ενας παραγοντας δυσλειτουργια των ζωντανων οργανισμων αλλα κια των οικολογικων διεργασιων και κανενα μετρο και οριο δεν εχει ουδεποτε τεθει για τηνπροστασια απο αυτη .. ολα τα επιτρεπτα θεσμοθετημενα ορια αφορουν μονο την ενταση της ακτινοβολιας, θεωρωντας τις θερμικες επιρροες και την αυξηση θερμοκρασιας τις μονες διαταρακτικες ..

  .. ενα φυσικο πεδιο που βρισκεται υπο την διαρκη εκπομπη πολωμενων κυματων ειναι σαν να εντειχιζεται απο αυτα ειναι σα να φρασσεται η ενεργεια του, σαν να υψωνεται ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΚΛΕΙΕΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ «ΠΑΓΩΝΕΙ» ΑΝΕΛΕΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ..

  …η πολωση γινεται ακομη πιο τραγικη κι ασφυκτικη για την Φυση οταν μιλαμε για τις ψηφιακες τετραγωνισμενες ηλεκτρομαγνητικες εκπομπες ..
  ..δεν ειναι υπερβολη αρα να πουμε οτι αυτο που αποτελει το απωγειο του τεχνολογικου πολιστισμου μας και την κορωνα του , η Ψηφιακη Ολοκληρωση, ειναι ο πιο σκληρος μεταλλακτης της Φυσης,, ενας ανελεητος καταπελτης της Ζωης που την εντειχιζει μεσα σε τετραγωνισμενες ηλεκτρομαγνητικες συχνοτητες παρεμποδιζοντας τις κρισιμες για τους οργανισμους αλλα και τον οικο φυσικες ενεργειακες διεργασιες ( αποθηκευση, ανταλλαγη , απορροφηση-εισροη, εκροη – εκλυση, μεταλλαγη-αφομοιωση της ενεργειας )

 • 22 Οκτωβρίου 2016, 15:19 | Δελακάς Παναγής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Όπως επιβάλετε (με τα ΤΣΔΑ) η ίδρυση Πράσινων Σημείων στους Δήμους, για την ποιοτική ανακύκλωση κλπ, έτσι πρέπει να γίνει και για τη δημιουργία κατάλληλων ελεγχόμενων χώρων υποδοχέων μπαζών. Είτε για προσωρινή αποθήκευση-διάθεση, είτε για διαχείριση, είτε για αποκατάσταση π.χ ανενεργών ή μη λατομείων, δανειο-θαλάμων υλικών , αυθαίρετων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων κλπ.
  Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι πλήρως ελεγχόμενοι, ακόμη και ηλεκτρονικά με κάρτα και σχετικό κίνητρο.
  Είναι μεγάλη ευκαιρία τώρα (με βάση την ανωτέρω πρόταση) να προστεθεί και το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων και άλλων περιβαλλοντικά «πληγωμένων» χώρων, πράγμα που θα βοηθήσει τους Δήμους στην κατεύθυνση αυτή.
  Μέχρι σήμερα τεράστιοι τέτοιοι χώροι παραμένουν ως έχουν, αφού δεν υποχρεώνει κανείς για την περιβαλλοντική αποκατάσταση τους, οι εγγυητικές υπέρ του Δημοσίου ύστερα από τόσα χρόνια είναι συνήθως χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα ,οι μελέτες αποκατάστασης κοστίζουν, κλπ .
  Αλλά ούτε υπάρχει έστω κάποιο κίνητρο για να αποκατασταθεί το τοπίο , ενώ πολλά μπάζα ρίχνονται ανεξέλεγκτα εδώ και εκεί αντί να χρησιμοποιούνται π.χ για το σκοπό αυτό.
  Εαν θεσμοθετηθούν τα ανωτέρω , εκτός από την περιβαλλοντική αναβάθμιση «πληγωμένων» τοπίων θα μειωθεί σημαντικά και η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων (κυρίως μπαζών) που λόγω έλλειψης κατάλληλων χώρων παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα.

 • 20 Οκτωβρίου 2016, 20:54 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΜΕΡΟΣ Γ΄
  Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΥΠΟΥΛΩΝ ΡΥΠΩΝ
  ======================================
  Ο ορος «»ηλεκτρομαγνητικος ρυπος»»μας είναι στους περισσοτερους από αυτους που ασχολουνται με την διαχειριση των ρυπαντικων φορτιων αγνωστος, αλλα αρκετα γνωστός κι αποδεκτος σε οσους συστηματικα εδω και 2-3 δεκαετιες προβληματιζονται και ψαχνουν για την επιδραση των τεχνητων πεδιων που παραγει το συνολο του τεχνολογικου μας πολιτισμου, κυριως ομως ο τηλεπικοινωνιακος πολιτισμος μας..
  ….η διεθνης νομοθεσια ακομη δεν εχει αποδεκτει τον ορο, αν και μιλαμε για μια απειλη ακρως ρυπαντικη, αρα διαταρακτικη των θεμελιωδων βιολογικων, θερμικων και χημικων ισορροπιων που συνδεεται με ολες τις αλλες μορφες ρυπανσης ( χημικη-βιοχημικη-ραδιενεργη , βιολογικη , θερμικη ακομη και την ηχορυπανση ) και αποτελει κατι σαν εκκινητη-πυροδοτητη και διεγερτη τους ,, σε σημειο τετοιο ωστε να θεωρειται απο πολλους ερευνητες η ρυπανση απο τεχνητα πεδια ως ενας απο τους βασικους παραγοντες της κλιματικης αλλαγης του πλανητη …
  …το ευρωπαικο δικαιο ειναι πολυ μακραν ακομη απο το να αναγνωρισει επισημως την εννοια της ηλετρομαγνητικης ρυπανσης… οι σχετικοι νομοι μιλανε ακομη για απλες πιθανες επιδρασεις στους ζωντανους οργανισμους και όχι για βεβαιες επιστημονικα εμπεριστατωμενες επιδρσεις και εφαρμοζουν με βαση την Αρχη της Προληψης ορια ανοχης και η επικινδυνοτητας, ορια που είναι μεχρι και ένα εκατομμυριο φορες πανω από τα σχετικα μετρα ( εντασεις, πυκνοτητα ισχυος πεδιων ) των φυσικων μας πεδιων ….οι επισημοι διεθνεις φορεις αποφευγουν συστηματικα να κοιταξουν την γενικοτερη οικολογικη διαταραχη λογω αυτων των αθορυβων και υπουλων και αδιαληπτης εκπομπης «»ρυπων «»…κι εντω μεταξυ η η ψηφικαη ολοκληρωση προχωραμε ανυποχωρητους ρυθμους .. και μαζι με αυτή η ρυπανση του πλανητη μας απο τον πιο υπουλο και αδιορατο «ρυπο» πουλεγεται ψηφιακη ηλεκτρομαγνητικη διαμορφωση πεδιου …

  …καταθετουμε εδώ σε αυτή τη διαβουλευση ενα λογυδριο που μιλά για τις βασικες διαφορες φυσικων πεδιων και τεχνητων η/μ πεδιων καταδεικνυοντας την ρυπογονο φυση των τεχνητων πεδιων…

  ———————————————————————————-

  <>

  …Τα τεχνητά η/μ πεδία είναι πλέον μια οικτρή πραγματικότητα που κατακλύζει την καθημερινότητα μας …είναι διάχυτα και βρίσκονται παντού ρυπαίνωντας με ενα αθόρυβο, ανεπαίσθητο κι άρα ύπουλο τρόπο το ζωτικό μας περιβάλλον …
  ..τέτοια πεδια .παραγονται…
  -απο κεραίες δορυφορικές
  -από κεραίες ραδιοτηλεοπτικές
  -απο κεραίες κινητής τηλεφωνίας (κεραίες βάσης αλλά και συσκευών )
  -από κολώνες υψηλής τάσης και σύρματα μεταφοράς ρεύματος
  -από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές κι εγκαταστάσεις
  -από συσκευές και κεραίες ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συζεύξεων καθε λογής ( διαδικτυου , ασύρματα τηλεφωνα κτλ )

  ….. ζούμε πλέον μέσα σε ένα τεχνοποιημένο με διαταρακτικό τρόπο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι βιολογικοί μας ιστοί δινουν καθημερινά μάχη προσαρμογής και αναρρύθμισης των κρίσιμων για αυτούς ζωτικών τους λειτουργιών, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ενεργειακό περιβάλλον απολύτως ξένο και αλλοιώτικο από την δικη τους βιονεργειακή ποιότητα ..

  …για να καταλαβουμε αυτη ακριβως την διαταρακτικότητα των τεχνητών πεδίων θα πρέπει να γίνει κατανοητή η διαφοροποίηση τους απο τις λεγόμενες φυσικές ηλεκτρομαγνητικες ακτνοβολίες- πεδία …

  … χρειάζεται βαθιά γνώση της φύσης του ηλεκτρομαγνητισμού και των ποιοτικών χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τα πεδία μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την διαταρακτικότητα των τεχνητών πεδίων που παράγονται απο το τεχνολογικό μας πολιτισμό ..

  …ας δούμε όμως αυτές τις κρίσιμες διαφορές …

  -καταρχήν τα τεχνητά πεδία είναι γενικά πεδία πολύ υψηλότερων εντάσεων
  ( πυκνότητα ισχύος ) στην φύση σπανίως εμφανίζονται πεδία πάνω απο 10pW/m2 με εξαιρέσεις έκρυθμες καταστάσεις όπου οι εντασεις των φυσικών διάχυτων ακτινοβολιών υπερπολλαπλασιάζονται αλλά και πάλι είναι πολύ μικρότερες απο τις εντάσεις των τεχνητών πεδίων που είναι πάντα απο 1-100 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερες …

  -οι φυσικες η/μ ακτινοβολίες ειναι πολυφασματικες ( πλήθος συχνοτήτων) πολυκατευθυντικές(η ισχύς τους μοιράζεται σχεδον ισοδύναμα προς όλες τις κατευθύνσεις και πολυφασικές ( οι κυματομορφές τους έχουν διαφορές φάσεις )δηλαδή οι διαταραχές που δημιουργούν στο μέσο διάδοσης είναι τέτοιες ώστε πολλές φορές η μια να εξουδετερώνει την άλλη,, σε αντίθεση με τις τεχνητές ακτινοβολίες που είναι περιορισμένων συχνοτήτων και κατευθυντικές ( η ισχύς τους εμφανίζει μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τις διάφορες κατευθύνσεις )και βέβαια είναι σχεδόν ομοφασικές ( ίδια φάση )

  -οι φυσικές η/μ ακτινοβολίες είναι δυνατόν να ανιχνευτούν σε συχνότητες από 100KHz- 300GHz ενώ οι τεχνητές μπορούν να ανιχνευτούν και έξω από το φάσμα αυτό των φυσικών συχνοτήτων …

  (συνεχιζουμε και με αλλα λογυδρια σχετικα με την μεγιστη αυτή απειλη την πιο υπουλη από ολες που λεγεται ηλεκτρομαγνητικος ρυπος …. )

 • 18 Οκτωβρίου 2016, 12:21 | Καβακοπουλος Αθανασιος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Kάλεσμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Επανάχρηση

  Η Επαναχρησιμοποίηση είναι η 2η σε ουσία και σε σημασία οδηγία της Ε.Ε για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες .Στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Η Επανάχρηση δεν αναφέρεται καθόλου σε καποιες εφαρμογες και όλοι μιλούν για ανακύκλωση.

  Στα Μέτωπα της Οικολογίας που συμμετέχουμε, όπως η Βιωσιμότητα, το Περιβάλλον, η Κοινωνική κ Αλληλέγγυα Οικονομία, στους αγώνες μας για τους Φυσικούς Πόρους ξεχάσαμε τους Υπάρχοντες Πόρους, δηλαδή τους Πόρους που εχουμε σε Χρήση. Οι Πόροι, Φυσικοι και Υλικοι στους οποίους αναφερόμαστε είναι οι εξής:

  Πρώτον, η Ανθρώπινη Εργασία καθώς και η εργασία των Ζώων, που απο παντα υπηρχε σε σχεση με την ανθρωπινη.

  Δεύτερον, η Ενέργεια που επενδύθηκε και δαπανήθηκε κατά τη διάρκεια της Παραγωγής,

  Τρίτον, η χρήση των 1ων υλών που εξήχθησαν απο τη Γή, κυρίως.

  Αυτη η Θέαση κινητοποιεί σήμερα πολλούς Πολίτες. Γιαυτο καλούμενοι να ανταποκριθούμε σ αυτη την ανάγκη αποφασίσαμε την ίδρυση της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Επανάχρηση.

  Γιατί μια νέα Πρωτοβουλία Πολιτών?
  Για το μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης και πρακτικών εφαρμογής στην Πόλη μας αλλά και στην Χώρα μας.

  Τι μπορεί να κάνει μια πρωτοβουλία πολιτών για την Επανάχρηση?

  1) Να παρεμβαίνει,συμβουλευτικα σε κεντρικές νομοθετικές πρωτοβουλίες,ειτε σε επιπεδο Περιφερειών και Δήμων για τήν θεσμοθετηση και τον Διαχωρισμό των πάσης φύσεως υλικών κσι πόρων που μπορουν να Επαναχρησιμοποιηθουν,
  2) Να ελεγχει τον εξοπλισμο, να διαδωσει τις ιδεες, να ασκεί πρακτικές 3R (REPAIR-REUSE-RESALE)
  α)Επ’ ωφελεία της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων),
  β)των κατασκευών και των χώρων, που εχουν περιπεσει σε αχρηστεια για διαφορους λογους,
  γ)του δημόσιου υλικού εξοπλισμού και του ιδιωτικού,
  3) Να στηρίξει την δημιουργία και τη λειτουργία ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ για συνεργασια με Δήμους και Περιφέρειες.
  4) Να σχεδιασει κ να υλοποιησει το Μητρωο Υλικου προς Επαναχρηση,δημιουργοντας Διαδημοτικα δικτυα με σκοπο την Ανταλλαγη και Επαναχρηση των διαθεσιμων υλικων/πορων, για το συνολο των ΟΤΑ.
  5) Να διαδοσει και να υλοποιησει τον θεσμο των Repair Cafe.

  Για τη Βιωσιμότητα!

  Καβακοπουλος Αθανασιος
  Επαναχρηση Θεσσαλονικης
  Reusers.Salonika@gmail.com

 • 18 Οκτωβρίου 2016, 10:56 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  ΜΕΡΟΣ Β»
  ( ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΟΛΙΣΤΙΣΜΟΥ )
  =================================================================
  Η συζητηση για τα σκουπιδια που λεγονται συσκευασιες ειναι μια συζητηση που αφορα στο περιτυλιγμα του προβληματος των απορριματων κι οχι στο περιεχομενο…

  …τα προβληματα ομως αν τα αγγιζεις μονο στο περιτυλιγμα τους , παραβλεπωντας την ουσια τους δεν θα μπορεσουν ποτε να λυθουν …

  …κι η ουσια του προβληματος των σκουπιδιων ειναι οτι εχουμε σε λειτουργια ενα τεχνολογικο πολιτισμο που αποτελει μια ασταματητη κι ασυδωτη μηχανη γενεσης ρυπογενων απορριματων …
  …. βασικες αποριμματογονες μητρες του τεχνολογικου και γενικα οικονομικου πολιτισμου μας ειναι η ενεργειακη βιομηχανια, η μεταλλουργια και η χημικη βιομηχανια …
  …και το ερωτημα το βασικο ειναι πως επεμβαινουμε στα σαθρα τεχνολογικα προτυπα και στις ρητρες που διεπουν αυτα τα προτυπα ωστε να σταματησουν αυτες οι βιομηχανιες να γεννουν αποριμματα ??
  ….ο τομεας της ολοκληρωμενης διαχειρισης που ονομαζουν προληψη¨οι τεχνοκρατες της διαχειρισης αποριματων, αν ερευνηθει σε βαθος μας φερνει αντιμετωπους με αυτο που λεμε σαθροτητα των τεχνολογικων μοντελων και ρητρων που διεπουν τους τρεις βασικους βιομηχανικους κλαδους ..της ενεργειας , της μεταλλουργιας και της χημικης βιομηχανιας …

  …ο ενας κλαδος αυτος της ενεργειας διεπεται απο την ρητρα -κορωνιδα του τεχνολογικου μας πολιτισμου μας που λεγεται ωφελιμοτητα κι αποκλειστικοτητα της ηλεκτρικης ενεργειας και της ενεργειας απο υπεδαφια δηλητηρια (γαιανθρακες , πετρελαιο, φυσικο αεριο κτλ )…

  … ο κλαδος της μεταλλουργιας διεπεται απο τη ρητρα-κορωνιδα οτι τα μεταλλα πρεπει να αποτελουν την βαση των σκληρων ανθεκτικων υλικων με ολες τις επιμιξεις και προσμιξεις με αλλα υλικα που τα κανουν ως απορριματα ακομη πιο επιθετικα απεναντι στην φυση ..

  …τελος ο κλαδος της χημικης βιομηχανικας διεπεται απο την ρητρα κορωνιδα της απομονωσης διασπασης των ουσιων της αναμιξης κι της ανασυνθεσης ανασυνδυασμου τους σε αφυσικες αναλογιες και σε ειδικες συνθηκες ακραιες αφυσικες ωστε να επιτευχθουν ειδικες φυσικοχημικες ιδιοτητες που εξυπηρετουν αναγκες ελαχιστοποιησης οικονομικου κοστους, ενατικοποιησης παραγωγης καποιων κοινωνικα χρησιμων αγαθων, η αναγκες καταστροφικες απεναντι στην ζωη [πχ η δημιουργια πολυμερων πλαστικων, η παραγωγη τοξικων αεριων (για πολεμικους σκοπους ή αλλους σκοπους εκβαστικης διαχειρισης ), δραστικων ουσιων ως καταλυτες αντιδρασεων που στην φυση δεν ευνοουνται , δημιουργια πυρηνικων υλικων, ανθεκτικων υλικων για αντοχη σε μεγαλες καταπονησεις ( εξυπηρετωντας κυριως αμυντικες και πολεμικες αναγκες ) υλικων για παρεμβαση στην ποιοτητα και διατηρησιμοτητα των βιομηχανοποιημενων τροφιμων , ουσιων για αυξηση της αγροτικης παραγωγης, φαρμακων, τεχνητων ινων κτλ κτλ ]

  …και στους τρεις παραπανω κλαδους το συνολικο εγχειρημα του τεχνολογικου μας πολιτισμου διαπνεεται απο την αγωνια που ειναι και θρασος μαζι να υπερνικηθουν οι φυσικοι νομοι και συνθηκες που αναστελλουν κι εμποδιζουν τα ανθρωποογενη υπερφιαλα εργα και δραστηριοτητες που επιβαλλει ένα συνολικο συστημα που ελαχιστα λαμβανει υποψιν τις πραγματικες κοινωνικες αναγκες …
  …ο τεχνολογικος πολτισμος μας δεν αφουγκραζεται και δε ερευνα σε βαθος τις φυσικες διεργασιες και δεν ειναι προσανατολισμενος στο να αξιοποιει αυτές τις διεργασιες, δεν τον αφορα μια τετοια αξιοποίηση ,,,δεν ενδιαφερεται για τις αναγκεςςτης φυσης δεν πτοειται οταν η φυση μπαινει εμποδιο ,, την υποστελει την φυση και την καταστελει αν χρειαστει και γενικως ασυδωτα την βιαζει και τη γυμνωνει απο πορους ..ετσι εχει την φυση διαρκη ανταγωνιστη της …κι αυτος ο ανταγωνισμος και βιασμός κρατα εως το σταδιο του συνολικου απορριματος που παραγει ο πολιτισμός αυτος , οπου εκει πλεον ο ανταγωνισμος κορυφωνεται και εκθρασυνεται .. χαρακτηριστικο της εκθρασνυσης αυτης είναι η λογικη της συμπιεσης ή πακετοποίησης και της στεγανοποίησης και τελικης ταφης μεσα στην γη ή της επιρριψης στα αβατα των θαλασσιων πυθμενων απορριματων ακραια επικίνδυνων και μη βιοαποικοδομησιμων .. δημιουργωντας μια συνεχως αυξανομανη μακαβρια κληρονομια στις επομενες γεννιες …να γιατι λεμε ότι αυτος ο τεχνολογικος πολιτισμος υπονομευει την ζωη του πλανητη και γιαυτο επειγει η αμφισβητηση των θεμελιωδων ρητρων του και η οριστικη εγκαταλειψη ολων των προτυπων του…

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:44 | Δελακάς Παναγής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  «Η Ένταξη των Ρομά στην αλυσίδα της ανακύκλωσης-διαχείρισης των Αποβλήτων».

  Στο παρόντα Νομοθετικό πλαίσιο είναι απαραίτητο να προβλεφθεί το μεγάλο κεφάλαιο: «ΡΟΜΑ και πρόβλεψη απασχόλησης τους στην διαχείριση ,ανακύκλωση και εκμετάλλευση των αποβλήτων».
  Οι εταιρείες (ΣΕΔ), οι Δήμοι, οι Διαδημοτικές επιχειρήσεις κλπ, πλέον δρουν ανταγωνιστικά σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού και η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να ζήσει από τον τομέα αυτό.
  Στο ΕΣΔΑ,περιλαμβάνεται το κεφάλαιο οργανισμοί, διοικητικά μέτρα των δικτύων διαχείρισης, εταιρικά σχήματα κοινωνικής οικονομίας για την εμπλοκή Πολιτών στην διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση κλπ
  και στο παρόντα Νόμο στο άρθρο 1 παρ. στ΄ προβλέπεται η ενθάρρυνση της συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων, με στόχους κοινωνική συμμετοχή, κοινωνικό έλεγχο και επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων.
  Δεν αρκεί όμως μόνο η ενθάρρυνση στη ειδική αυτή περίπτωση, είναι ευκαιρία να προβλεφθεί με τον παρόντα Νόμο, η νομοθετική ρύθμιση ώστε τα ΣΕΔ να προσλαμβάνουν (αφού εκπαιδεύσουν-εξοπλίσει και πιστοποιήσει)ένα ποσοστό από τους Ρομά απαραίτητα, ώστε η πολυπληθής κοινωνική αυτή ομάδα να μην περιθωριοποιηθεί εντελώς.

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 22:22 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν το ανθρωπινο ειδος ζουσε σε αρμονια με την φυση δεν θα παρηγαγε ουτε ενα γραμμαριο σκουπιδιων ,,,γιατι ο απολυτος ορισμος του σκουπιδιου ειναι αυτος… <> …αρα το καιριο και κρισιμο προβλημα που πρεπει πριν από ολα να λυθει για έχουμε επιτελους μια ορθολογικη ολοκληρωμενη διαχειριση των απορριματων γενικα ειναι «» πως ακριβως θα
  αμφισβητησουμε τις θεμελιες ρητρες του τεχνολογικου απορριματογονου πολιτισμου μας»» …
  …μια απο τις κορυφαίες ρητρες ειναι αυτή που επιβαλλει ως αναγκαια την εισαγωγη τεχνητων υλικων και ουσιων μεσα στο κοινωνικο ανθρωπογενες μας συμπαν …τα τεχνητα υλικα και ουσιες εχουν παραχθει σε ειδικες ακραιε ςσυνθηκες εμπλεκοντας φυσικα υλικα και ουσιες που απο μονα τους δεδομενων των φυσικων συνθηκων δεν μπορουν να εμπλακουν ,,, τα μη βιοαποκοδομησιμα εχουν εισαχθει πλεον στην καθημερινοτητα μας για τα καλα και μας πνιγουν απο παντου αποτελωντας, μετα τους ηλεκτρομαγνητικους ρυπους ,δευτερο σε σπουδαιοτηα προβλημα του οικου μας και των ανθρωπινων κοινωνιων που διαβιωνουν μεσα σε αυτον …

  …μια εντιμη αληθως ορθολογικη ολοκληρωμενη διαχειριση δνε μπορει παρα να ξεκινησει τον προβληματισμο της εκει ακριβως, από τον αιτιωδη πυρηνα του κακου που λεγεται απορριματοφορος πολιτισμος και τις ρητρες του που όχι απλα παραμενουν στο απυροβλητο κάθε κριτικης, αλλα τεινουν να υπερσκελισουν κάθε επιχειρημα και να εξαφανισουν καθε υποψια ότι το κακο που λεγεται συσσωρευση απορριματων εχει την ριζα του στην ιδια την φυση του τεχνολογικου πολιτισμου μας …
  Μιλαμε για νομους που απλα σκαλιζουν ζητηματα τοσο ασημαντα ως προς το συνολικο προβλημα που μοιαζει σαν κανεις να προσπαθει να βαψει ένα κομματι τοιχου μιας οικοδομης που καταρρεει …. Οσο πιο βαθια και σε ευρος κοιταμε το προβλημα της διαχειρισης των σκουπιδιων τοσο πιο εντονα ξεπηδουν από μεσα του οι συναφειες και συναρτησεις με όλα τα αλλα προβληματα του οικου μας…

  …όλα μοιαζουν να αποτελουν ζητηματα-παρτιδες από το ιδιο συναφι …από τις ανεξελεγκτες πλεον απορρητες πυρηνικες δοκιμες, τον βιασμο του καιρου με τη δημιουργια τεχνητων χαμηλων βαρομετρικων, τον εγκλεισμο μας μεσα στα τηγανια και θερμοκηπια των τεχνητων ηλεκτρομαγνητικων πεδιων, την ταφη πυρηνικων ,ραδιενεργου τεφρας και χημικων δηλητηριων, μεχρι την διαχειριση μπουκαλιων καλωδιων, ηλεκτρικων συσκευων κι οργανικων καταλοιπων,,διατρεχοντας κανεις ολο αυτό το τεραστιο φασμα προβληματων με ανοικτο διευρυμενο πνευμα δεν μπορει παρα να συναντα παντα την ιδια φυτρα των προβληματων …τα θεσφατα κι ιερα τερατα τις κορωνιδες ρητρες για το τι είναι καλο και χρησιμο και τι όχι ενός τεχνολογικου πολιτισμου που η ασυδωσια του απεναντι σε αυτό που λεμε Φυση και Ζωη ,δεν γνωριζει πλεον ορια …
  Το προβλημα της διαχειρισης απορριματων πρεπει πιαστει να από την ριζα του ….στο ξετυλιγμα αυτης της προβληματικης κανεις μας δεν πρεπει να μεινει αμετοχος .. και βεβαια δεν περιμενουμε από εντεταλμενα κυβερνητικα στελεχη και γραφειοκρατες νομομαθεις να καταπιαστουν με αυτό …το προβλημα και η λυση του είναι υποθεση της κοινωνιας των πολιτων ,, αυτοι μονο μπορουν να φτασουν το νυστερι τοσο βαθια αναζητωντας την πηγη του κι αληθως <>…για τα ζητηματα της ολοκληρωμενης διαχειρισης των απορριμάτων η μονη αρμοδια να αποφασίζει είναι η ιδια η κοινωνια στην ολοτητα της …..