Άρθρο 21

Τροποποιήσεις των διατάξεων του ΠΔ 170/08 (ΦΕΚ 228 Α/7-11-2008) (Αντικατάσταση του άρθρου πρώτου)
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.
Άρθρο 1: Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.ΑΝ.
Στον Ε.Ο.ΑΝ. συνιστώνται τέσσερις Διευθύνσεις: α) η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής, β) η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης, γ) η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας και δ) η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

Άρθρο 2: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής
1. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ. Οι βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού, τον οποίον εισηγείται για έγκριση στο ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ.
β) παρακολουθεί την πορεία των εσόδων και των εξόδων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,
γ) εγκρίνει τις προς ανάληψη δεσμεύσεις για την εκτέλεση δαπανών,
γ) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού,
δ) έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λογιστική και ταμειακή διαχείριση,
ε) έχει την ευθύνη για την διαχείριση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού ,
στ) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των αναγκαίων προμηθειών
ζ) έχει την ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιακών Μονάδων
η) έχει την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας
θ) έχει την ευθύνη του προσδιορισμού, του σχεδιασμού και της κάλυψης των αναγκών του οργανισμού σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές
ι) έχει την ευθύνη της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής του Οργανισμού
ια) έχει την ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής διαρθρώνεται σε τρία τμήματα:
α) το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
β) το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
γ) Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης υπάγονται:
α) Η σύνταξη του προς έγκριση προϋπολογισμού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των διοικητικών οργάνων και σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού.
β) Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
γ) Ο έλεγχος των προς ανάληψη δεσμεύσεων για την εκτέλεση δαπανών.
δ) Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
ε) Η τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία Βιβλίων και Στοιχείων.
στ) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας και η λογιστική καταχώρηση όλων των παραστατικών.
ζ) Η διαχείριση και διεκπεραίωση πάσης φύσεως φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων του Οργανισμού
η) Η διαχείριση πάσης φύσεως εσόδων και η διεκπεραίωση των διαδικασιών είσπραξής τους
θ) Ο ταμειακός προγραμματισμός για την εκτέλεση των πάσης φύσεως οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και διαχείριση ταμειακών ροών
ι) Εκκαθάριση και καταβολή της μισθοδοσίας και των κάθε είδους αποζημιώσεων, έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού που απασχολείται στον Οργανισμό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, διενέργεια των σχετικών λογιστικών εγγραφών και διεκπεραίωση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
4. Στις αρμοδιότητες του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγονται:
α) Η παρακολούθηση και τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και του δικαίου που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού σε ότι αφορά θέματα μισθοδοσίας και προμηθειών,
β) Η καταγραφή των αναγκών των Υπηρεσιακών Μονάδων σε προσωπικό, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και διαμόρφωση της σχετικής εισήγησης,
γ) Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα προσλήψεων, αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταφορών, απολύσεων και γενικότερα κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
δ) Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα παρουσίας και αδειών προσωπικού και μετακινήσεων του προσωπικού και των μελών του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ..
ε) Η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού και η μέριμνα για τη βελτίωση ή αναθεώρησή του
στ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ενεργειών διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται και καταγράφονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τμήματα και σε συνεργασία με αυτές.
ζ) Η κατάρτιση ενιαίου προγράμματος προμηθειών, σύμφωνα με τα αιτήματα των επιμέρους Διευθύνσεων και Υπηρεσιών
η) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του εγκεκριμένου ενιαίου προγράμματος προμηθειών.
θ) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την διενέργεια προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.
ι) Η διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικής μέριμνας, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, πυρασφάλειας, καθαριότητας και φύλαξης των χώρων
ια) Η τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Οργανισμού, η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η έκδοση ακριβών αντιγράφων των εξερχομένων εγγράφων.
ιβ) Η διεκπεραίωση λοιπών διοικητικών θεμάτων

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται:
α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις λοιπές Διευθύνσεις και Τμήματα.
β) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών του Οργανισμού, όπως ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Ε.Ο.ΑΝ., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα.
γ) Η διαχείριση των υπηρεσιών διαδικτύου του ΕΟΑΝ (internet, e-mail κτλ) καθώς και του δικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού.
δ) Η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλών, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπηρεσιών Πληροφορικής σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του ΕΟAN.
ε) Η διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού.
στ) Η μέριμνα για την ορθή λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Άρθρο 3: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης
1. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης του ν.2939/2001 όπως ισχύει και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.
β) έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που τίθενται από το νόμο 2939/01 όπως ισχύει και τις εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
β) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ τη χορήγηση έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης, καθώς και την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
γ) έχει την εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ
δ) έχει την ευθύνη:
• της σύνταξης των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των ΣΕΔ, τους οποίους εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ.
• της σύνταξης του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, καθώς και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού όπου απαιτείται, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους, τον οποίο εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ,
• της σύνταξης των προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ , τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Πρόεδρο του ΔΣ.
• της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ).
• της τήρησης άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως μητρώων που σχετίζονται
• της παρακολούθησης της επίδοσης των Υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (όπως οι ΟΤΑ, οι ΦΟΣΔΑ, οι λιμένες και τα λιμενικά ταμεία) στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση ή και ευρύτερα στην ανακύκλωση
• της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης και της αποστολής τους προς τις εποπτεύουσες αρχές
ε) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ:
• για τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών
• για παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους
• σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
2. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
β) Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υπάγονται:
α) η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και η προετοιμασία του σχεδίου απόφασης αρχικής έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης.
β) η εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεων τους και των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους σχεδίων, η παρακολούθησης των ποσοτικών στόχων, καθώς και η αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών τους εκθέσεων και γενικότερα όποιων άλλων στοιχείων καταθέτουν τα ΣΕΔ ή ζητούνται από τον Ε.Ο.ΑΝ.
γ) η προετοιμασία της εισήγησης για τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριμένων ΣΕΔ, με πρωτοβουλία του ΕΟΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η υποχρέωση μείωσης του ειδικού αποθεματικού, η μη επίτευξη των στόχων και άλλα θέματα που προκύπτουν κατά την εποπτεία λειτουργίας των ΣΕΔ
δ) η σύνταξη των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
ε) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, καθώς και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού όπου απαιτείται, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους
στ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων,
ζ) η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης
η) η αξιολόγηση της ανάγκης τροποποίησης του ύψους των ανταποδοτικών τελών των ΣΕΔ
θ) η αξιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης από τους ποσοτικούς στόχους
ι) εισήγηση για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων

ια) εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του νόμου
ιβ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν στη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υπόχρεων Παραγωγών & υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων
α) η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) προϊόντων ενταγμένων στην εναλλακτική διαχείριση
β) η παρακολούθηση της επίδοσης των Υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (όπως οι ΟΤΑ, οι ΦΟΣΔΑ, οι λιμένες και τα λιμενικά ταμεία) στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση
γ) η τήρηση άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης όπως μητρώο χώρων που χρήζουν αποκατάστασης κλπ
δ) η αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄Βαθμού για τα απόβλητα συσκευασίας σε εφαρμογή του άρθρου 8 παραγρ. 2 του ν. 2939/01 όπως ισχύει.
ε) προτάσεις για την προσφορότερη δυνατή λύση στην περίπτωση που διαπιστώνεται ασυμφωνία μεταξύ των ΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄Βαθμού ή /και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας αναφορικά με τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας
στ) έχει την ευθύνη για θέματα που άπτονται της σήμανσης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων
ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν στη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων
Άρθρο 4: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας
1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ τον ετήσιο προγραμματισμό ερευνητικών δράσεων και μελετών του Οργανισμού
β) έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση και ένταξη του οργανισμού σε ερευνητικές δράσεις καθώς και για το συντονισμό της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών
γ) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ σχέδιο προγραμμάτων πρόληψης για την έκδοση σχετικών ΚΥΑ σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 15 του νόμου 2939/01 όπως ισχύει
δ) έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τις εθνικές πολιτικές και τις γενικότερες κατευθύνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ε) έχει την ευθύνη της σύνταξης οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης και εισήγησής τους για έγκριση στο ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ.
στ) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ.
ζ) έχει την ευθύνη της δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, της παραγωγής ενημερωτικού υλικού και της υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας του οργανισμού σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό.
η) έχει την ευθύνη του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ.
θ) έχει την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής των δελτίων τύπου του E.O.AN.
2. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης
β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Πρόληψης υπάγονται:
α) Η καταγραφή των αναγκών του Οργανισμού για μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού.
β) Η διερεύνηση, υποβολή προτάσεων και ένταξη του οργανισμού σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού
γ) Ο συντονισμός των δράσεων υλοποίησης των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών
δ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης των σχετικών με την εναλλακτική διαχείριση, όπως η απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων υλικών, η επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επιβολή υποχρέωσης επαναχρησιμοποίησης ή εγγυοδοσίας.
ε) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
στ) η σύνταξη οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης
ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν στη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται:
α) Η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ. σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού
β) Η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του Οργανισμού
γ) Ο συντονισμός και η οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών δράσεων και εκδηλώσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδια διεύθυνση / τμήμα.
δ) Η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου
ε) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Οργανισμού,
στ) Η μέριμνα για την ορθή χρήση του σήματος και των συμβόλων του Οργανισμού
ζ) Η μέριμνα για την καθημερινή αποδελτίωση του Τύπου, σχετικά με θέματα που αφορούν στον Οργανισμό.
Άρθρο 5: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
1. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε ΣΕΔ, υπόχρεους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεους παραγωγούς και διαχειριστές αποβλήτων και. για κάθε έκτακτο έλεγχο προκύψει κατά τη διάρκεια του έτους,
β) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ του Δ.Σ. τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης επιθεωρητών και ελεγκτών,
γ) έχει την ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχου, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Πρόεδρο του ΔΣ.
δ) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ, την ένταξη υποψήφιων και την απένταξη υπαρχόντων επιθεωρητών / ελεγκτών από το Μητρώο εγκεκριμένων επιθεωρητών / ελεγκτών του ΕΟΑΝ
ε) έχει την ευθύνη της τήρησης του μητρώου των επιθεωρητών / ελεγκτών
στ) έχει την ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της τελικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους
ζ) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ την επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται,
η) εισηγείται στον Πρόεδρο του ΔΣ τις μεθοδολογίες υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία
θ) προετοιμάζει αναφορά προς το Πρόεδρο ΔΣ σχετικά με την επίδοση και τα αποτελέσματα των ενεργειών της Διεύθυνσης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή/και όποτε άλλοτε ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο.
2. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
β) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:
α) Η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων καθώς και ο προγραμματισμός των έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων που προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης όπως και με το τμήμα Έρευνας και Πρόληψης για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα
β) Η σύνταξη των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχων, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης όπως και με το τμήμα Έρευνας και Πρόληψης για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα
γ) Η ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της αρχικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων
δ) Η τήρηση του μητρώου των διενεργηθέντων επιθεωρήσεων / ελέγχων
ε) Η προετοιμασία της μεθοδολογίας υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία
στ) Η προετοιμασία της εισήγησης για επιβολή κυρώσεων
ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν στη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:
α) Η σύνταξη των προδιαγραφών με τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των επιθεωρητών / ελεγκτών.
β) Η αρχική αξιολόγηση των φακέλων των υποψήφιων προς ένταξη επιθεωρητών / ελεγκτών, καθώς και η μετέπειτα αξιολόγηση της επίδοσή τους για παραμονή στο μητρώο επιθεωρητών / ελεγκτών
γ) Η τήρηση του μητρώου των επιθεωρητών / ελεγκτών
δ) Η ευθύνη της έκδοσης και παρακολούθησης των εντολών μετακίνησης των επιθεωρητών / ελεγκτών και των συναφών με αυτές ενεργειών διεκπεραίωσης
ε) Η παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τη λήψη της απόφασης μέχρι την τελική απόδοση
στ) Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν στη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων
Άρθρο 6: Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας υπάγονται τα ακόλουθα:
α) η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων για συστήματα διαχείρισης.
β) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,
γ) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού,
δ) η σύνταξη των περιγραφή των θέσεων εργασίας και των καθηκόντων του προσωπικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα και εισήγηση προς έγκριση από το Πρόεδρο ΔΣ..
Άρθρο 7: Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου
Το Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.. Το Γραφείο υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ.. Η υποστήριξη περιλαμβάνει:
α) Η προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, σε συνεργασία με τις κάθε φορά εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ..
β) Η σύνταξη και η κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων στα Μέλη του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ..
γ) Η πρόσκληση των Μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
δ) Η τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.
ε) Η επιμέλεια και έκδοση των πρακτικών, καθώς και η μέριμνα για την υπογραφή τους.
στ) Η έκδοση των επίσημων αντιγράφων των πρακτικών ή/και των αποσπασμάτων αυτών.
ζ) Η διαβίβαση των αποφάσεων του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. στις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες.
η) Η τήρηση των Βιβλίων Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ..
θ) Η τήρηση του Βιβλίου καταχώρησης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων.
ι) Η τήρηση αρχείου των εισηγήσεων, καθώς και των πρακτικών και των αποφάσεων του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ..
ια) Η διοικητική υποστήριξη των Μελών του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ..
ιβ) Η μέριμνα για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου.
Άρθρο 8: Νομική Υπηρεσία
1. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως τα παρακάτω θέματα:
α) Η μέριμνα για την εξώδικη λύση των διαφορών του Οργανισμού με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στον Οργανισμό και ο δικαστικός χειρισμός κάθε υπόθεσης, στα πλαίσια της εξασφάλισης των συμφερόντων του Οργανισμού. Ειδικότερα, ο νομικός σύμβουλος παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστικής και διοικητικής αρχής ως εκπρόσωπος του Οργανισμού, ύστερα από γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του Οργανισμού.
β) Η υποβολή εκθέσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την έκβαση δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης.
γ) Η γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών για κάθε θέμα που κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Οργανισμού, οι όποιες υποχρεούνται να του χορηγούν όλα τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό στοιχεία.
δ) Η ευθύνη για την ενημέρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ή/και ενδιαφέρουν τον ΕΟΑΝ.
ε) Η ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση αρχείου όλων των δικαστικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων και τη φύλαξή τους.
στ) Η επιμέλεια όλων των Συμβάσεων που συνάπτει ο ΕΟΑΝ με τρίτα μέρη
ζ) Η συμβολή στην νομοτεχνική επεξεργασία όλων των προτεινόμενων από τον ΕΟΑΝ νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων.
4. Στην Νομική Υπηρεσία παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.
5. Ο Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού αμείβεται με πάγια αντιμισθία το ύψος της οποίας ορίζεται από τις κείμενες περί δικηγόρων σχετικές διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
Μέρος Β΄: Οργανικές Θέσεις − Κατανομή Προσωπικού

Άρθρο 9: Προσόντα διορισμού
Τα προσόντα διορισμού του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, καθορίζονται βάσει των διατάξεων του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), όπως αυτό ισχύει εκάστοτε για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορούν να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα διορισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
Άρθρο 10: Οργανικές θέσεις (ΣΥΝΟΛΟ 52 ΑΤΟΜΑ)
1. Συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του Οργανισμού και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες ανά κλάδο:
20 θέσεις ΠΕ Μηχανικών
10 θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος
2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών
1 θέση ΤΕ Μηχανικών
6 θέσεις ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού
3 θέσεις ΠΕ Διοικητικού
2 θέση ΠΕ Πληροφορικής
1 θέση ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού
1 θέση ΤΕ Πληροφορικής
4 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
1 θέση ΔΕ Διοικητικού
Στις ανωτέρω οργανικές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η θέση του Προέδρου ΔΣ και μία θέση Νομικού με σχέση έμμισθης εντολής.
2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που επιλέγονται εκάστοτε για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της παρ.1.
3. Η κατανομή των θέσεων στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Οργανισμού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού, κατόπιν πρότασης της Προέδρου ΔΣ.
Άρθρο 11: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
1. Στις θέσεις Διευθυντή και Προϊστάμενων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ με ειδικότητες Διοικητικού−Οικονομικού και ΠΕ Πληροφορικής ειδικότερα σε ότι αφορά στο Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Στις θέσεις των Διευθυντών και Προϊστάμενων των Τμημάτων των λοιπών Διευθύνσεων του Οργανισμού τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο. ΑΝ., που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.
Άρθρο 12: Τελικές Διατάξεις
Εντελώς λεπτομερειακά θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ μετά από εισήγηση του Προέδρου ΔΣ.

 • 5. Άρθρο 21
  Το άρθρο 4 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας» που περιλαμβάνεται μεταξύ των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΠΔ 170/08 (ΦΕΚ 228 Α/7-11-2008), να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Άρθρο 4: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας
  1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες:
  α) […]
  ζ) έχει την ευθύνη της δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, της παραγωγής ενημερωτικού υλικού και της υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας του οργανισμού σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό. Όλα τα προαναφερόμενα μέσα και δράσεις πληροφόρησης θα είναι προσβάσιμα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.
  η) έχει την ευθύνη του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ. και της διασφάλισης της προσβασιμότητας αυτού σύμφωνα με την απόφαση με αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1301 Β/ 2012)
  θ) έχει την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής των δελτίων τύπου του E.O.AN.[…]».