Άρθρο 13

Το άρθρο 17 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 17

Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, οι υποχρεώσεις των παραγωγών ή διαχειριστών και κάθε σχετικό θέμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων άλλων προϊόντων, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής και ανάκτησης, ανακύκλωσης, το πρόγραμμα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, η οργάνωση των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, οι όροι συμμετοχής σε αυτά, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράμματα, οι μέθοδοι και τα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισής τους από τον Ε.Ο.ΑΝ..
2.Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων.»