Άρθρο 16

Το άρθρο 20 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Κυρώσεις
1.΄Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 Α του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από χίλια (1000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
2. ΄Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
3. Αν δεν δηλωθούν από φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ οι πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
4. Όποιος παρεμποδίζει ή καθοιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 , καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών τέτοιων ελέγχων ενώ είναι υπόχρεος για την παροχή τους ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
5. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4Β του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που θα είχε την υποχρέωση να καταβάλλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που διήρκησε η παράβαση.
6. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4Β του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του παραγωγού ή διαχειριστή και την υποτροπή.
7. Στον διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του διακινητή και την υποτροπή.
8. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 14 και 16 του άρθρου 4Α του παρόντος νόμου ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.
9.Για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο ημερολογιακά έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως αυτό αποδεικνύεται από την ετήσια έκθεση που υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4Α ή τον έλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα άρθρο 19 Α επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς. Ειδικότερα και ανεξάρτητα του επιβληθέντος προστίμου, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να υποχρεώσει τον φορέα ΑΣΕΔ να ενταχθεί σε ΣΣΕΔ, μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ΕΟΑΝ μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση λειτουργίας του ΑΣΕΔ.
10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό υπαιτιότητας και το όφελος του παραγωγού ή του διαχειριστή.
11. Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του φορέα λειτουργίας και την υποτροπή.
12. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν.4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (1000) έως πενήντα χιλιάδες (300.000) ευρώ ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό υπαιτιότητας και το όφελος του φορέα
13. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση του ΕΟΑΝ κατ` εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 11:53 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

  ΑΡΘΡΟ 16, παρ.7
  – Πρέπει να διορθωθεί ως ακολούθως : «Στον διακινητή συσκευασμένων προϊόντων και λοιπών προϊόντων …»

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 22:15 | Λύσσαρης Νίκος

  Άρθρο 16
  Αρθ. 16, παρ. 1 και 2
  Σχόλιο: Οι ήδη αυστηρότατες ποινικές κυρώσεις προς τους παραγωγούς/διαχειριστές και δη οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται με την νέα διάταξη, κυριολεκτικά «απογειώνονται», μάλλον όχι τυχαία μιας και η είσπραξή τους θα διοχετεύεται στον ΕΟΑΝ. Ενδεικτικά το ανώτατο όριο από 1.000.000 δραχμές που προέβλεπε η υπό τροποποίηση ισχύουσα διάταξη, εξισώνεται με 100.000 ευρώ!
  Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της παραγράφου 2 όπου κι εδώ ενώ η ποινή φυλάκισης παραμένει η ίδια με την ισχύουσα, η ανώτατη ισχύουσα χρηματική ποινή των 300.000 δραχμών, μετατρέπεται σε 30.000 ευρώ! Οποία προχειρότης…

  Αρθ. 16, παρ. 3, 4
  Σχόλιο: Κυριολεκτικά εξοντωτικές είναι και οι προβλεπόμενες στην νέα διάταξη ποινές για τους νομίμους εκπροσώπους ΣΣΕΔ. Στα πλαίσια λοιπόν της εμφανώς προεξάχουσας τιμωρητικής και κυρίως εισπρακτικής λογικής με την οποία διακατέχεται και η νέα διάταξη, προβλέπονται μόνο υποχρεώσεις και πάσης φύσεως δυσβάσταχτες κυρώσεις, οι οποίες όμως δεν συνάδουν με το καθεστώς της πολυεπίπεδα ελλειμματικής καταστάσεως που προαναφέρθη.

  Αρθ. 16, παρ. 13
  Είναι απαράδεκτη η θεσμοθέτηση της βεβαίωσης αλλά και της είσπραξης των προστίμων από τον αυτόν φορέα ΕΟΑΝ. Άστοχη και εξίσου απαράδεκτη επίσης είναι η περαιτέρω ενίσχυση των θεσμοθετημένων πόρων του Οργανισμού Ανακύκλωσης και με τα πρόστιμα από τις χρηματικές ποινές, καθώς και από τις διοικητικές κυρώσεις, που παρεπιμπτόντως ο ίδιος ο Οργανισμός θα επιβάλει.
  Το παρόν άρθρο επιβάλλεται να εξορθολογιστεί πλήρως.

 • 17. Άρθρο 16: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού»: Τίθενται αυστηρές ποινές που δείχνουν ότι θέλει η πολιτεία μάλλον να τιμωρήσει παρά να προλάβει και να νουθετήσει. Εάν ένα ΣΣΕΔ ή ένας υπόχρεος διαχειριστής δεν υπακούουν στο νόμο, τότε προτείνεται να υπάρχουν ηπιότερες ποινές, αλλά η πιο σοβαρή και αποτελεσματική συνέπεια να συνεχίσει να είναι η αφαίρεση της άδειας από το ΣΣΕΔ ή της διακίνησης ενός προϊόντος για τους υπόχρεους παραγωγούς ή το σταμάτημα της συνεργασίας με ένα διαχειριστή.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 11:36 | COMBATT A.E.

  Επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα καθώς και διοικητικά πρόστιμα ύψους πολύ μεγαλύτερου από αυτό που προβλεπόταν στον αρχικό νόμο 2939/2001. Εισάγεται επίσης καθεστώς ποινικής ευθύνης για όλους τους εκπροσώπους (φυσικά πρόσωπα) που ασκούν διοίκηση είτε στα ΣΕΔ, είτε στους ΟΤΑ, είτε στις επιχειρήσεις των παραγωγών. Παράλληλα όμως δημιουργεί πεδίο δυνητικής ποινικής μεταχείρισης για σωρεία θεμάτων. Πχ. η περίπτωση μη επίτευξης του ποσοτικού στόχου σε μια χρονιά, ή υπέρβαση του πλαφόν του διοικητικού κόστους θα αποτελεί για το ΔΣ και τον Πρόεδρο του ΣΕΔ ποινικά κολάσιμη πράξη.
  Η οριζόντια ποινικοποίηση κάθε είδους φερόμενης παράβασης – πέραν του προφανώς άδικου της διάταξης – θα αποτελέσει σίγουρα τροχοπέδη στην ανάπτυξη των υφιστάμενων συστημάτων καθώς και στην ίδρυση νέων. Ερώτημα επίσης αποτελεί, πώς κάθε ΣΕΔ θα μπορέσει να προσλάβει έμπειρα και ικανά πρόσωπα για τις διευθυντικές θέσεις με τέτοιες διοικητικές και ποινικές ευθύνες, όταν το πλαφόν του διοικητικού κόστους θα είναι 10%.
  Επίσης, εισάγεται μια αυστηρότατη προστιματική διαδικασία για κάθε φορέα ΣΣΕΔ που δεν επιτυγχάνει τους ποσοτικούς στόχους για ένα και μόνο έτος, η οποία μπορεί να φτάσει και το 1 εκ. ευρώ. Όπως όμως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο μη επίτευξης του στόχου, όχι λόγω υπαιτιότητας του ΣΣΕΔ, αλλά λόγω άλλων παραγόντων (μείωση του συνολικού ύψους των εισφορών, διακυμάνσεις αγοράς, εισφοροδιαφυγή,παράνομη διακίνηση αποβλήτων κλπ.). Προτείνεται κατά συνέπεια η θέσπιση ρεαλιστικών κανόνων, ίσως και αντίστοιχων του ν.4014 σχετικά με το σχέδιο συμμόρφωσης. Αν ένα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ δεν επιτύχει το στόχο για το προηγούμενο έτος, οφείλει, μαζί με την απολογιστική έκθεση, να υποβάλει σχέδιο συμμόρφωσης, το οποίο εγκρίνεται από τον ΕΟΑΝ, αποδεικνύοντας με ποιον τρόπο θα επιτύχει τους στόχους στους οποίους υπολείπεται.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 11:56 | ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.

  • Άρθρο 16 παρ. 1 & 2 : Οι ήδη αυστηρότατες ποινικές κυρώσεις προς τους παραγωγούς/διαχειριστές και δη οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται με την νέα διάταξη, παραμένουν εξοντωτικές. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση της παραγράφου 2, όπου, η ανώτατη ισχύουσα χρηματική ποινή των 300.000 δραχμών, ανήλθε σε 30.000 ευρώ.

  • Άρθρο 16 παρ. 3 & 4 : Εξοντωτικές είναι και οι προβλεπόμενες στην νέα διάταξη ποινές για τους νομίμους εκπροσώπους των ΣΣΕΔ που σε πολλές περιπτώσεις όπως και στο ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αποζημίωση, ούτε και κάλυψη εξόδων.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 18:15 | ECOELASTIKA AE

  Αρθρο 16, παρ.5:
  Η εισφοροδιαφυγή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Λόγω της σοβαρότητας της παράβασης το πρόστιμο θα πρέπει να είναι αυστηρότερο, ανερχόμενο τουλάχιστον στο 5πλάσιο των εισφορών που θα είχε την υποχρέωση ο παραγωγός να καταβάλει στο ΣΕΔ.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 16:06 | Ε. Δαβάκης

  Ορισμένες από τις παραβάσεις είναι και παραβάσεις του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και των Υ.Α που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού (ΚΥΑ 50910/03)

  Δεν θα πρέπει να γίνει αναφορά στη διάκριση ή στην επιβολή κυρώσεων μόνο με βάση τον ένα Νόμο (ώστε να απλοποιούνται οι διαδικασίες).