Άρθρο 16

Το άρθρο 20 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Κυρώσεις
1.΄Οποιος παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 Α του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από χίλια (1000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
2. ΄Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
3. Αν δεν δηλωθούν από φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ προς τον ΕΟΑΝ οι πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
4. Όποιος παρεμποδίζει ή καθοιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 , καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών τέτοιων ελέγχων ενώ είναι υπόχρεος για την παροχή τους ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή από χίλια (1000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
5. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4Β του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που θα είχε την υποχρέωση να καταβάλλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που διήρκησε η παράβαση.
6. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4Β του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του παραγωγού ή διαχειριστή και την υποτροπή.
7. Στον διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του διακινητή και την υποτροπή.
8. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 14 και 16 του άρθρου 4Α του παρόντος νόμου ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.
9.Για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο ημερολογιακά έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως αυτό αποδεικνύεται από την ετήσια έκθεση που υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4Α ή τον έλεγχο που διενεργήθηκε σύμφωνα με τα άρθρο 19 Α επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς. Ειδικότερα και ανεξάρτητα του επιβληθέντος προστίμου, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να υποχρεώσει τον φορέα ΑΣΕΔ να ενταχθεί σε ΣΣΕΔ, μέσα σε ορισμένη προθεσμία. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο ΕΟΑΝ μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση λειτουργίας του ΑΣΕΔ.
10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον ΕΟΑΝ τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό υπαιτιότητας και το όφελος του παραγωγού ή του διαχειριστή.
11. Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών του φορέα λειτουργίας και την υποτροπή.
12. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων κατά την έννοια του άρθρου 11 του Ν.4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται με απόφαση του ΕΟΑΝ διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (1000) έως πενήντα χιλιάδες (300.000) ευρώ ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή, το βαθμό υπαιτιότητας και το όφελος του φορέα
13. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση του ΕΟΑΝ κατ` εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων» και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.

 • 10 Νοεμβρίου 2016, 18:15 | ECOELASTIKA AE
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αρθρο 16, παρ.5:
  Η εισφοροδιαφυγή είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Λόγω της σοβαρότητας της παράβασης το πρόστιμο θα πρέπει να είναι αυστηρότερο, ανερχόμενο τουλάχιστον στο 5πλάσιο των εισφορών που θα είχε την υποχρέωση ο παραγωγός να καταβάλει στο ΣΕΔ.

 • 28 Οκτωβρίου 2016, 16:06 | Ε. Δαβάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ορισμένες από τις παραβάσεις είναι και παραβάσεις του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και των Υ.Α που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού (ΚΥΑ 50910/03)

  Δεν θα πρέπει να γίνει αναφορά στη διάκριση ή στην επιβολή κυρώσεων μόνο με βάση τον ένα Νόμο (ώστε να απλοποιούνται οι διαδικασίες).