Άρθρο 3

Άρθρο 3
Το άρθρο 4 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 4
Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
α) Στην αρχή της τήρησης της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων με κατά προτεραιότητα την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών την άλλου είδους ανάκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012.
β) Στην αρχή της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού» σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4042/2012.
γ) Στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» .
δ) Στην αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών.
ε) Στην αρχή της δημοσιότητας προς τους χρήστες και καταναλωτές ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή αυτού του νόμου προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος τους ως παράγοντες συμβολής στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 11:47 | ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.

  • Άρθρο 3, παρ. α΄ : Είναι δυσνόητη η απάλειψη με τη νέα διάταξη της θεμελιώδους αρχής της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, που ενυπήρχε στην ισχύουσα διάταξη, καθώς και η παραμονή στη νέα διάταξη της ιεράρχησης δράσεων και εργασιών και μάλιστα με τις προτεραιότητες που δίδονταν και με την ισχύουσα διάταξη, από τις οποίες όμως απουσιάζουν οι εξίσου πρωταρχικής σημασίας εργασίες και δράσεις που προηγούνται της ανακύκλωσης-ανάκτησης.

  • Άρθρο 3, παρ. β΄, γ’, δ’ : Θεωρούμε πως είναι πλεονασμός η προσθήκη με την νέα διάταξη της αρχής της «Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού», με την παράλληλη παραμονή και με την νέα διάταξη της ισχύουσας και με την ισχύουσα διάταξη αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει».

 • 11 Νοεμβρίου 2016, 10:07 | Λύσσαρης Νίκος

  Άρθρο 3 παρ. α) με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 2939/2001
  «Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προιόντων
  Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προιόντων βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
  α) στην αρχή της τήρησης της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, με κατά προτεραιότητα, στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών την άλλου είδους ανάκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012».

  Σχόλιο: είναι τουλάχιστον δυσνόητη η απάλειψη με την νέα διάταξη της θεμελιώδους αρχής της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που ενυπήρχε στην ισχύουσα διάταξη, καθώς και η παραμονή-διατήρηση στην νέα διάταξη της ιεράρχησης δράσεων και εργασιών και μάλιστα με τις προτεραιότητες που δίδονταν και με την ισχύουσα διάταξη, από τις οποίες όμως απουσιάζουν οι εξίσου πρωταρχικής σημασίας εργασίες και δράσεις που προηγούνται της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης-ανάκτησης.
  Θα πρέπει λοιπόν να εξορθολογιστεί, εμπλουτιστεί και συνεπώς να αναδιατυπωθεί πλήρως η εν λόγω παράγραφος.

 • 9 Νοεμβρίου 2016, 16:33 | ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΕ

  3. Στο Άρθρο 7. του Σχεδίου Νόμου / Άρθρο 8 του Ν. 2939/2001 «Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών» :

  3.1. Οπουδήποτε αναφέρεται ο όρος «φορείς κοινωνικής οικονομίας», αυτός αντικαθίσταται από τον όρο «πάροχοι υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων συσκευασιών» ή – χάριν συντομίας – «πάροχοι».

  Αιτιολόγηση : Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλ. οι σχετικές διατάξεις, και ιδιαίτερα η παράγραφος 1.γ), ψηφιστούν ως έχουν στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, θεωρούμε ότι αυτές : α) αντίκεινται και στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό, β) καταστρατηγούν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων και γ) ενδέχεται να κριθούν ακολούθως ως αντισυνταγματικές.

  3.2. Στην Παράγραφο 1.γ) προστίθεται :
  «Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υποχρεούνται να ενσωματώσουν στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤοΣΔΑ) λειτουργούσες ήδη, στα διοικητικά τους όρια από οποιουσδήποτε ως άνω παρόχους συναφών υπηρεσιών, Μονάδες εναλλακτικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες και λαμβάνουν υπόψη τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ΤοΣΔΑ καθώς επίσης και των συναφών σχεδίων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού προς τον ΕΟΑΝ».

  3.3. Μεταξύ των Παραγράφων 1 και 2 προστίθενται οι εξής Παράγραφοι :

  3.3.1. «Οι ΟΤΑ Α’ βαθμού αλλά και γενικότερα οι οικονομικοί παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες επιτρέπεται να αναθέτουν, ο καθένας για λογαριασμό του, τη διαχείριση αστικών αποβλήτων συσκευασιών τους σε δημόσιο/δημοτικό οργανισμό ή σε οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών εναλλακτικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων συσκευασιών της επιλογής τους. Από αυτούς τους οικονομικούς παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες, οι ΟΤΑ Α’ βαθμού και οι ΦοΔΣΑ προβαίνουν σε σχετικές αναθέσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαγωνιστικές διαδικασίες.
  Αντίστοιχα, επιχειρηματικός φορέας (είτε ιδιωτικός, είτε συνεταιριστικής μορφής, είτε κοινωνικής οικονομίας/κοινωνικής βάσης/κοινωνικής πρωτοβουλίας κ.λπ.) δύναται να δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών στη διαχείριση αστικών αποβλήτων συσκευασιών είτε συνεργαζόμενος με ΟΤΑ Α’ βαθμού και αναλαμβάνοντας την εκτέλεση έργου για λογαριασμό του μετά από διαγωνιστική διαδικασία, είτε συνεργαζόμενος απ’ ευθείας με δημότες, καταστηματάρχες, εμπόρους ή άλλους οικονομικούς παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες.»

  Αιτιολόγηση : Βλ. σχετικά : άρθρο 24, §1 του Νόμου 4042/2012 «Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων» : «Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29″.

  3.3.2. «Ο πάροχος υπογράφει από κοινού με το αντίστοιχο ΣΕΕΔ την προβλεπόμενη από την Παράγραφο 4 του προκείμενου άρθρου σύμβαση, και : είτε α) αναλαμβάνει από τον ΟΤΑ Α’ βαθμού ή από ΦοΔΣΑ κατόπιν διαγωνισμού την εναλλοκτική διαχείριση των αστικών αποβλήτων συσκευασιών, είτε β) αναλαμβάνει την εναλλακτική διαχείριση αστικών μη δημοτικών (οικιακών κ.ά.) αποβλήτων συσκευασιών από τους παραγωγούς και κατόχους τους (δηλ. από δημότες, καταστηματάρχες, εμποροβιοτέχνες κ.λπ. ως οικονομικούς παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες κατόπιν δικής τους επιλογής).
  Στην περίπτωση 3.3.2. β) ως άνω, οι ΟΤΑ Α’ βαθμού υποχρεούνται να υπογράφουν με τους παρόχους την προβλεπόμενη σύμφωνα με την Παράγραφο 4 του προκείμενου άρθρου σύμβαση με τους παρόχους, όπως ακριβώς και στην περίπτωση 3.3.2. α) ως άνω.»

  3.3.3. «Ο οικείος ΟΤΑ Α’ βαθμού ασκεί ελεγκτικό ρόλο στον πάροχο ή στους παρόχους, που δραστηριοποιούνται στη διοικητική του περιοχή, όσον αφορά :
  * Τη νομιμότητα λειτουργίας του/τους (απαραίτητες άδειες),
  * Την ποσότητα και ποιότητα των αστικών αποβλήτων συσκευασιών που διαχειρίζεται ο πάροχος κατά το συγκεκριμένο κάθε φορά χρονικό διάστημα : μέσω των νόμιμων παραστατικών διαχείρισης
  * Την συμβατότητα του τρόπου συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών με τον δημοτικό Κανονισμό Καθαριότητας και τους ισχύοντες νόμους περί περιβαλλοντικής διαχείρισης.»

 • 13 Οκτωβρίου 2016, 12:17 | Λιλλυ

  Λυπάμαι, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μπει χρέωση για χρήση πλαστικής σακκούλας. Και στα μαγαζιά κάθε είδους, και στις λαϊκές, όπου για 1 μάτσο μαϊντανό, παίρνεις μια ναυλον. Να την πληρώνουμε. Αλλιώς ας φέρνει ο καθένας από το σπίτι του. Εχει γίνει στο εξωτερικό, γιατί όχι κι εδώ;
  Δεν το συζητώ ότι στις λαϊκές ειδικά πρέπει να απαγορευθούν οι πλαστικές σακκούλες.