Άρθρο 10

Το άρθρο 12 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 12
Υποχρεώσεις παραγωγών, διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του δημοσίου
1. Οι παραγωγοί συσκευασιών υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών που διαθέτουν στην αγορά.
2. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν είναι φορείς ΑΣΕΔ ή δεν έχουν ενταχθεί σε ΣΣΕΔ.
3. Από την 1.1.2017, οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, τα επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος κατά την έννοια της παραγράφου 2 του Τμήματος Α του άρθρου 14 της Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (Β’ 2718) με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 . Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας όπως αυτή προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
4. Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 .

  • 28 Οκτωβρίου 2016, 16:18 | Ε. Δαβάκης

    Στην παρ.4 προβλέπεται «Οι δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 .»

    Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι ΟΤΑ Α βαθμού θα οφείλουν να εξασφαλίσουν πλησίον ή μέσα στους ανωτέρω φορείς τον αναγκαίο εξοπλισμό (π.χ κάδους) για το σκοπό της χωριστής συλλογής. Αλλιώς θα είναι κενή περιεχομένου η πρόβλεψη.