Άρθρο 9

Το άρθρο 11 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής :
«Άρθρο 11
Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης
1. Οι συσκευασίες φέρουν την κατάλληλη σήμανση είτε επί της ίδιας της συσκευασίας είτε στην ετικέτα. Η σήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη, καθώς και αρκούντως ανθεκτική και μακρόβια ακόμα και όταν ανοιχθεί η συσκευασία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., προσδιορίζεται η σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου αυτής. Η νόμιμη χρήση της σήμανσης ελέγχεται από τον Ε.Ο.ΑΝ.
2. Για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης από τη βιομηχανία ή επιχείρηση που προβαίνει σε προμήθεια ή κατασκευή της συσκευασίας δύναται να αναγράφει επί της συσκευασίας τη φύση του ή των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας. Η αρίθμηση και οι συντομογραφίες επί των οποίων βασίζεται το σύστημα αναγνώρισης περιλαμβάνεται στην απόφαση της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997.»

  • 10 Νοεμβρίου 2016, 11:48 | Λευτέρης Κιοσές

    Σε σχέση με το άρθρο 11 θα πρέπει να διευκρινιστεί αν αφορά και την κατάλληλη σήμανση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με δεδομένο ότι οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις έχουν ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ.