Άρθρο 14

Το άρθρο 19 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 19
Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού
Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει εθνικό σύστημα πληροφόρησης για τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και ιδιαίτερα τους καταναλωτές, καθώς και για κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που αναφέρεται κυρίως: στα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στις μεθόδους επιστροφής, συλλογής και ανακύκλωσης, στο ρόλο των χρηστών καταναλωτών ως παραγόντων συμβολής στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων με την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επιστροφή, συλλογή/διαλογή στην πηγή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων, στη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά.»

  • 3. Άρθρο 14
    Η προτεινόμενη αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 2939/2001 να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «Άρθρο 19
    Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού
    Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει εθνικό σύστημα πληροφόρησης κατά τρόπο προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, για τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και ιδιαίτερα τους καταναλωτές, καθώς και για κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που αναφέρεται κυρίως: στα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στις μεθόδους επιστροφής, συλλογής και ανακύκλωσης, στο ρόλο των χρηστών καταναλωτών ως παραγόντων συμβολής στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων με την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επιστροφή, συλλογή/διαλογή στην πηγή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων, στη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά. »