ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις – Εξουσιοδοτήσεις

1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α΄).

1.2. Το Κεφάλαιο Β «Κανονισμός Πυροπροστασίας Υφιστάμενων Ξενοδοχείων» του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α΄) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση Κανονισμού Πυροπροστασίας Υφισταμένων Κτιρίων.

1.3. Η Επιτροπή Εγκρίσεων Μελετών Πυροπροστασίας που έχει συσταθεί με την υπ’ αρίθμ. 26539/17-06-2015 ΚΥΑ (1373 Β΄) κατ΄εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ.71/1988 (32 Α΄), όπως προστέθηκε με την Υ.Α. 33940/750/31-12-1998 (1316 Β΄), εξακολουθεί να ισχύει μέχρι λήξη της θητείας της και αντικαθίσταται απο την επιτροπή της παρ. 2.5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του παρόντος.

1.4. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του καθ΄ύλην Υπουργού για θέματα ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σε θέματα λειτουργικότητας κάθε ειδικής χρήσης, δύνανται να τροποποιούνται, να αναθεωρούνται και να συμπληρώνονται τα άρθρα του κεφαλαίου Β’ του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε απαιτήσεις σχεδιασμού και τεχνολογίας.