ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 8: Γραφεία

8.1. Γενικά.
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή σε κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για πνευματικές, διοικητικές δραστηριότητες, ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία εμπορίου, όπως γραφεία δημόσιων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων.
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι μικρές αποθήκες, κουζίνες, εστιατόριο για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των εργαζόμενων, μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, χώροι αρχείου, χώρος βιβλιοθήκης κλπ.

8.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 μ..
Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
Θεωρητικός ΠληθυσμόςΕλάχιστος αριθμός εξόδωνΕλάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Έως 501*0,90 μ
51 – 150  άτομα21,10 μ
151 – 400   άτομα21,40 μ
401 – 700  άτομα31,60 μ
701 – 1000   άτομα41,80 μ

 
*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ..

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία έξοδος πλάτους 1 ,80 του μέτρου ανά 250 άτομα ή κλάσμα αυτών.

8.3. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στα γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους καθώς και στα γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από διακόσια (200) άτομα.

8.4. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

8.4.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

8.4.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από εκατό (100) άτομα.

8.4.3. Πυρανίχνευση
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 200 άτομα.
β. Στα γραφεία με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους κύριας χρήσης.

8.4.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα γραφεία με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους και συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 3.000 τ.μ..
β. Στα γραφεία με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 5.000 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
γ. Στα κτίρια γραφείων ύψους άνω των 20 μ.

Γραφεία που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).

8.4.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται σε κτίρια γραφείων ύψους άνω των 23 μ..

8.4.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:03 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Γραφεία», προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • 13) Το «Άρθρο 8-Γραφεία» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 8.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
  Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι 1,20 μ..
  Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα[…]
  8.4.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
  Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από εκατό (100) άτομα.
  Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά».

 • 22 Μαρτίου 2017, 13:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΛΙΑΡΗΣ

  Αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων έχουν στον ίδιο χώρο μικτή δραστηριότητα , π.χ. παροχή υπηρεσίας (γραφεία-ιατρεία) με πώληση εμπορευμάτων (εμπόριο) , όπως κτηνιατρείο με πώληση φαρμάκων ή ειδικών τροφών , με αποτέλεσμα η αντιμετώπισή τους από το Νόμο έως τώρα να τους υποχρεώνει να έχουν δυο διαφορετικούς πυράντοχους χώρους , όπου η μια από τις δυο δραστηριότητες καταλαμβάνει λιγότερο από 1/10 στον χώρο (ελάχιστα τετραγωνικά).
  Παρακαλώ όπως εξετάσετε χρήσεις επιχειρήσεων μικτής δραστηριότητας.