ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Άρθρο 2: Μεταβατικές διατάξεις

Για αιτήματα έκδοσης αδειών δόμησης κτιρίων που έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 71/88, εφαρμόζονται τα ορίζομενα στο άρθρο 26 του ν.2831/2000 (140 Α’), όπως ισχύει.

  • 19 Μαρτίου 2017, 16:21 | Καούνης Αντώνιος

    Δεν είναι ξεκάθαρο τι γίνεται με κτίρια που έχουν ανεγερθεί με το ΠΔ71/88 και γίνονται εσωτερικές διαρρυθμίσεις ή αλλαγές που προκαλούν μεταβολές στα παθητικά ή ενεργητικά μέτρα σύμφωνα με το ΠΔ71/88 (χωρίς να γίνεται αλλαγή χρήσης ή προσθήκη τετραγωνικών για να εμπίπτουν στο νέο Άρθρο 2). Λόγω των μεταβατικών διατάξεων και την κατάργηση του κεφ Α και Γ του Π.Δ.71/88, φαίνεται ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να τα καλύπτει.