ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 6: Δομική πυροπροστασία

6.1. Γενικά

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων μερικής ή ολικής κατάρρευσης του κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς μέσα στο κτίριο αλλά και μετάδοσης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές. Ειδικότερα ορίζονται:

• ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων, των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων των κτιρίων ανάλογα με τη χρήση τους και το μέγεθός τους,
• το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν και όγκος, όπως τυχόν ορίζεται στις ειδικές διατάξεις χρήσεων του κεφαλαίου Β΄, πυράντοχου διαχωρισμού των κτιρίων ανάλογα με τη χρήση τους και τυχόν επικινδυνότητα των περιεχομένων τους (πυροδιαμερισματοποίηση),
• οι χώροι αυξημένης επικινδυνότητας (επικίνδυνοι χώροι) οι οποίοι πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα,
• οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά των εσωτερικών τελειωμάτων των χώρων ανάλογα με τη χρήση τους,
• μέτρα για την προστασία των εσωτερικών και εξωτερικών κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής,
• οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά και πυραντίστασης των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων των κτιρίων, σε συνάρτηση με τα όμορα κτίρια.

Οι προδιαγραφές πυροπροστασίας των δομικών προϊόντων και δομικών στοιχείων διαχωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις:

1. Η συμπεριφορά ως προς την «αντίδραση στη φωτιά» (reaction to fire) αφορά δομικά προϊόντα, όπως εσωτερικά τελειώματα, τα οποία αναμένεται να εκτεθούν άμεσα στη φωτιά, κατά τα αρχικά της στάδια. Στην περίπτωση αυτή, ο βασικός στόχος πυροπροστασίας είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού, καθώς και η αποτροπή ή καθυστέρηση της εμφάνισης του φαινομένου της καθολικής ανάφλεξης (flashover).Επιπρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο ταξινόμησης των δομικών προϊόντων στο σύστημα των Ευρωπαϊκών κλάσεων και τις δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά δίνονται στο Παράρτημα Δ.

2. H συμπεριφορά ως προς την «πυραντίσταση» (fire resistance) αφορά φέροντα και μη-φέροντα δομικά στοιχεία, καθώς και διαχωριστικά στοιχεία πυροδιαμερισμάτων, τα οποία αναμένεται να εκτεθούν στη φωτιά κατά το στάδιο της πλήρως ανεπτυγμένης φωτιάς, το οποίο έπεται του φαινομένου της καθολικής ανάφλεξης. Στην περίπτωση αυτή, ο βασικός στόχος πυροπροστασίας είναι ο περιορισμός της φωτιάς στο χώρο (ή το κτίριο) από το οποίο αυτή ξεκίνησε, καθώς επίσης και η αποτροπή φαινομένων δομικής αστοχίας. Επιπρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο προσδιορισμού του δείκτη πυραντίστασης των δομικών στοιχείων και τις δοκιμές πυραντίστασης δίνονται στο Παράρτημα Γ.

6.2. Απαιτήσεις Δείκτη Πυραντίστασης

Οι απαιτήσεις πυραντίστασης αφορούν τα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου για την εξασφάλιση της μη κατάρρευσής του, τις πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής για την ασφαλή εκκένωση των χρηστών του κτιρίου και τα περιβλήματα των πυροδιαμερισμάτων στα οποία υποδιαιρείται το κτίριο, για την ανάσχεση της εξάπλωσης της φωτιάς εντός αυτού (βλ. Παράρτημα Γ).

Ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης για κάθε χρήση κτιρίου και σε συνάρτηση με το ύψος αυτού, αναγράφεται στον Πίνακα 7.


Στην περίπτωση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στο πυροδιαμέρισμα επιτρέπεται ο δείκτης πυραντίστασης να μειώνεται κατά 60 λεπτά, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπολείπεται των 60 λεπτών.

Ο δείκτης πυραντίστασης ενός δομικού στοιχείου καθορίζεται σύμφωνα με τις δοκιμές πυραντίστασης κατά το Πρότυπο EN 13501 και αφορά πληθώρα κριτηρίων -επιδόσεων τα οποία απεικονίζονται στο Παράρτημα Δ. Συνήθως όμως, με τον όρο πυραντίσταση εννοείται η ικανοποίηση των τριών εξής κριτηρίων: της ευστάθειας (R), της ακεραιότητας (Ε) και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας (Ι).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δομικά στοιχεία των κτιρίων, αναλόγως της θέσης που τοποθετούνται σε αυτά, αλλά και της χρήσης του κτιρίου, του μεγέθους αυτού και της εκτιμώμενης επικινδυνότητάς του, δεν υποχρεούνται στην ικανοποίηση και των τριών αυτών κριτηρίων – επιδόσεων, αντίθετα δύναται να πληρούν ένα ή περισσότερα εξ’ αυτών ή και επιπρόσθετα κάποιο ή κάποια από τα υπόλοιπα κριτήρια.

Τα απαιτούμενα κριτήρια – επιδόσεις πυραντίστασης που πρέπει να τηρούν τα δομικά στοιχεία κατά περίπτωση, καθορίζονται στον Πίνακα 8.


6.3. Φέροντα δομικά στοιχεία

Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι ικανός να φέρει τα φορτία για τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το δείκτη πυραντίστασης για κάθε χρήση κτιρίου. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο του φέροντος οργανισμού και στα επί μέρους δομικά στοιχεία που τον απαρτίζουν.

Για τον σχεδιασμό των φερόντων δομικών στοιχείων έναντι πυρκαγιάς οι μελετητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τους Ευρωκώδικες, (σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 έως 1999) όπως αυτοί εφαρμόζονται στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα (ΕΛΟΤ ΕΝ 199Χ/ΝΑ), λαμβάνοντας υπόψη τους προβλεπόμενους στον παρόντα κανονισμό ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες πυραντίστασης (Πίνακας 7), καθώς και άλλες προσήκουσες σχετικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός θα γίνεται σύμφωνα µε τις υπολογιστικές µεθόδους, που αναφέρονται στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες ή με βάση τους σχετικούς Πίνακες των Ευρωκωδίκων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χρήσης τους που ορίζονται στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται και συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνεται χρήση προηγμένων μεθόδων και προσομοιωμάτων υπολογισμού και γενικών αρχών πυρομηχανικής.

Για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης κάθε δοµικού στοιχείου, ανεξαρτήτως του είδους του υλικού, από το οποίο αποτελείται, απαιτούνται να διατίθενται τα προβλεπόμενα από τα κατά περίπτωση πρότυπα, πιστοποιητικά.

Σε ειδικές περιπτώσεις ή αν δεν διατίθενται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ο δείκτης πυραντίστασης ή και άλλες ιδιότητες πυροπροστασίας θα προσδιορίζονται με βάση τις ανάλογες πρότυπες δοκιµές εκτελούμενες από διαπιστευµένα για τις συγκεκριµένες δοκιµές Εργαστήρια.
Τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμόζονται και για μη φέροντα δομικά στοιχεία και υλικά.

Από την απαίτηση πυραντίστασης για την φέρουσα κατασκευή, εξαιρούνται αυτοτελή και λειτουργικά ανεξάρτητα μονώροφα κτίρια βοηθητικής χρήσης, στα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
• δεν έχουν υπόγειο, ούτε πρόβλεψη μελλοντικών ορόφων
• έχουν μικτό ύψος που δεν υπερβαίνει τα 4,50 μ.
• έχουν μικτό εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ
• δεν περιλαμβάνουν επικίνδυνους χώρους, ούτε χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου.
Στα κτίρια αυτά οι λοιπές απαιτήσεις δομικής πυροπροστασίας διατηρούνται σε ισχύ.

6.4. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής
Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής, δηλαδή οι τοίχοι, τα δάπεδα, οι οροφές και τα κουφώματα, καθώς και τυχόν πυροπροστατευμένοι προθάλαμοι, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης όπως αυτός καθορίζεται για κάθε κατηγορία κτιρίου ανάλογα με τη χρήση του. (Πίνακας 7)
Τα πυράντοχα κουφώματα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων πρέπει γενικά να είναι αυτοκλειόμενα και ο δείκτης πυραντίστασής τους επιτρέπεται να υπολείπεται του απαιτουμένου για το πυροδιαμέρισμα κατά 30 λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των 30 λεπτών.

6.5. Πυροδιαμερισματοποίηση
Ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα έχει στόχο να περιορίσει την πυρκαγιά μέσα στο χώρο που εκδηλώθηκε και να ανασχέσει την οριζόντια ή/και κατακόρυφη εξάπλωσή της στο υπόλοιπο κτίριο. Για κάθε κατηγορία κτιρίου καθορίζεται ένα μέγιστο όριο εμβαδού (Πίνακας 9) και σε κάποιες ειδικές χρήσεις και ένας μέγιστος όγκος, πέρα από τα οποία απαιτείται υποδιαίρεση του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα. (Σχήμα 15)


Επικίνδυνοι χώροι πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν πυροδιαμέρισμα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των 60 λεπτών.

Σε υπόγεια κτιρίων που εκτείνονται σε βάθος μεγαλύτερου των 10 μ. υπό τη στάθμη του εδάφους, κάθε υπόγειος όροφος πρέπει αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να διαχωρίζεται πυράντοχα από τους υπόλοιπους υπόγειους ορόφους.
Στις λοιπές περιπτώσεις υπογείων χώρων κτιρίων που δεν εκτείνονται σε βάθος μεγαλύτερο των 10 μ. δεν απαιτείται πυράντοχος διαχωρισμός μεταξύ των υπόγειων ορόφων παρά μόνον πυράντοχος διαχωρισμός μεταξύ της οροφής του α’ υπογείου με την ανωδομή, εκτός εάν πρόκειται για υπόγειο ή υπόγειους χώρους στους οποίους έχουν εγκαταστασθεί κύριες χρήσεις κατοικίας. (Σχήμα 16)


Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδιαμερίσματος, δηλαδή οι τοίχοι, το δάπεδο, η οροφή και τα κουφώματα πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης που καθορίζεται για κάθε κατηγορία κτιρίου ανάλογα με τη χρήση του. (Πίνακας 7)
Όλα τα κουφώματα (εκτός των εξωτερικών) σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο μειούμενο κατά 30 λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των 30 λεπτών.

Τα μηχανοστάσια ανελκυστήρων τοποθετούνται κατά προτίμηση (ιδιαίτερα σε πολυόροφα κτίρια) στην κορυφή των φρεατίων και πρέπει να έχουν περίβλημα με δομικά στοιχεία δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.

Σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων με εμπλεκόμενες χρήσεις λαμβάνεται ο κατά περίπτωση δυσμενέστερος δείκτης πυραντίστασης του Πίνακα 7.

Σε κτίρια με συμπληρωματικές χρήσεις, που δεν έχουν πληρότητα λαμβάνεται ο δείκτης πυραντίστασης της κυριαρχούσας χρήσης σύμφωνα με τον Πίνακα 7. Στην περίπτωση που οι συμπληρωματικές χρήσεις έχουν πληρότητα, κάθε χρήση ακολουθεί τον αντίστοιχο για τη χρήση της δείκτη πυραντίστασης, ενώ τα φέροντα δομικά στοιχεία και οι πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής πληρούν το δείκτη πυραντίστασης της δυσμενέστερης χρήσης, με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση ο δείκτης δεν μπορεί να μειώνεται προς τον όροφο εκκένωσης του κτιρίου.

Σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων με διαχωρισμένες χρήσεις:
• τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος κάθε πυροδιαχωρισμένης χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα 7 της κάθε χρήσης,
• τα φέροντα δομικά στοιχεία και οι πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής πληρούν το δείκτη πυραντίστασης της δυσμενέστερης χρήσης, με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση ο δείκτης δεν μπορεί να μειώνεται προς τον όροφο εκκένωσης του κτιρίου,
• τα δομικά στοιχεία στα κοινά τους όρια (κάθετα ή και οριζόντια) πρέπει να πληρούν το δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 10 που προκύπτει από το συνδυασμό των χρήσεων που διαχωρίζονται.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε αυτοτελής κατοικία πρέπει να διαχωρίζεται πυράντοχα από τις όμορες ιδιοκτησίες ή χρήσεις.

Επιπρόσθετα σε όλα τα κτίρια πλην των κατηγοριών Ε1 και Ε3 της χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και των κτιρίων της κατηγορίας Αποθήκευσης, όπου υφίστανται στεγασμένα αίθρια επιτρέπεται η απαιτούμενη πυροδιαμερισματοποίηση των χώρων που γειτνιάζουν με το αίθριο, αντί σταθερών δομικών στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανότητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν το σχεδιασμό των οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέτουν εφεδρική πηγή ισχύος.


6.6. Μετάδοση φωτιάς εντός του κτιρίου
6.6.1. Γενικές απαιτήσεις
Για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς από κάποιο πυροδιαμέρισμα προς άλλο, οι τοίχοι των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να επεκτείνονται καθ’ ύψος, δια μέσου των κενών οροφής – στέγης ή οικοδομικού διακένου, πάνω από την επικάλυψη της στέγης τουλάχιστον κατά 0,50 του μέτρου. (Σχήμα 17)
Σε περίπτωση δώματος, όπου δεν είναι δυνατή αυτή η προεξοχή, πρέπει να προβλέπεται από την μία και την άλλη μεριά του τοίχου, σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 μέτρου, κατάλληλη προστασία επικάλυψης από άκαυστα υλικά.

 

Ανοίγματα πατωμάτων που δημιουργούνται αναγκαστικά μεταξύ των ορόφων, από το πέρασμα σκάλας, ράμπας, ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγωγού κλπ. πρέπει να περικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστατευμένα φρέατα, με τα ανάλογα πυράντοχα κουφώματα. Εξαιρούνται από την ανωτέρω απαίτηση ανοίγματα που βρίσκονται εντός των ορίων του ίδιου πυροδιαμερίσματος, ανεξάρτητα αν αυτό επεκτείνεται σε δύο ή περισσότερους ορόφους.

Σωληνώσεις και καλώδια επιτρέπεται να διαπερνούν το κέλυφος του πυροδιαμερίσματος ή των πυροπροστατευμένων φρεάτων, εφόσον η εσωτερική διάμετρός τους δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιοστά. Αν είναι κατασκευασμένοι από άκαυστα υλικά, με σημείο τήξης πάνω από 800οC, επιτρέπεται η διέλευσή τους και για εσωτερικές διαμέτρους μέχρι 160 χιλ. Σωληνώσεις από διάφορα υλικά (μόλυβδος, PVC, αλουμίνιο κλπ.) με εσωτερική διάμετρο μέχρι 160 χιλ. επιτρέπεται να διαπερνούν δομικά στοιχεία πυροδιαμερίσματος εφόσον, σε μήκος τουλάχιστον ενός μέτρου και από τις δύο πλευρές, περιβάλλονται από άκαυστο περίβλημα. Το διάκενο που δημιουργείται μεταξύ σωλήνα και δομικού στοιχείου πρέπει να είναι όσο το δυνατό μικρότερο και να φράζεται με κατάλληλο πυροφραγμό (Σχήμα 18).

Καπνοδόχοι ή καπναγωγοί ή αεραγωγοί που διαπερνούν στοιχεία πυροδιαμερίσματος (Σχήμα 19) ή αποτελούν τμήμα τοίχου πυροδιαμερίσματος (Σχήμα 20) περιβάλλονται με κατάλληλους πυροφραγμούς, ή σε μήκος 1 μέτρου από τη μια και την άλλη πλευρά στην πρώτη περίπτωση, ή σε όλο το ύψος στη δεύτερη περίπτωση. Ισχύουν τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα για πυροφραγμούς, αγωγούς κλπ.

Τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού εκτός των απαιτήσεων πυροπροστασίας που επιβάλλουν οι Κανονισμοί και οι προδιαγραφές τους, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους πυροφραγμούς (dampers), όταν διαπερνούν δομικά στοιχεία περιβλήματος πυροδιαμερισμάτων, και κατάλληλους αυτοματισμούς που να εμποδίζουν την αντίστροφη πορεία του καπνικού μίγματος προς το χώρο της πυρκαγιάς. (Σχήμα 21)

Σωληνώσεις που µεταφέρουν υγρά ή αέρια αναφλέξιµα απαγορεύεται να περνούν µέσα από πυροπροστατευµένες οδεύσεις διαφυγής, εκτός αν προστατεύονται από πυράντοχα υλικά ή είναι εγκιβωτισµένες σε ειδικά πυράντοχα φρεάτια µε δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο µε αυτόν της πυροπροστατευµένης όδευσης.

 


6.6.2. Απαιτήσεις για εσωτερικά κλιμακοστάσια
Όλα τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να περιβάλλονται από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης ως εξής:
α) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί 4 ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών.
β) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί περισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον 120 λεπτών.
Σε κτίρια με 4 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα υποχρεωτικά πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά (Α1fl ή A2fl – s1).

Για κτίρια με περισσότερους από έξι (6) ορόφους και πληθυσμό πάνω από 50 άτομα ανά όροφο απαιτείται ειδικός προθάλαμος (lobby) σε κάθε όροφο, με δύο πυράντοχες πόρτες στην είσοδο του κλιμακοστασίου, έτσι ώστε να προστατεύεται από την είσοδο καπνού. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος αυτού του προθαλάμου πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης για το κλιμακοστάσιο ενώ η πόρτα που οδηγεί από τον προθάλαμο προς το κλιμακοστάσιο πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. Η απαίτηση κατασκευής πυροπροστατευμένου προθαλάμου ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου επιπρόσθετα της ανωτέρω γενικής απαίτησης απεικονίζεται στον Πίνακα 11.

Σε κάθε κτίριο με έξι ή περισσότερους υπέργειους ορόφους προσμετρουμένου του ισογείου και εφόσον απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων διαφραγμάτων απαγωγής καπνού (Σχήμα 22) τοποθετημένων υπέρ του δαπέδου του υψηλότερου ορόφου κλιμακοστασίου στο τοίχωμα – σε κατά το δυνατόν μεγαλύτερο ύψος ή την οροφή του ορόφου απόληξης, με απευθείας εκβολή στο ύπαιθρο. Κάθε τέτοιο διάφραγμα πρέπει να έχει ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια 1,5 τ.μ. και να ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα της πυρανίχνευσης.


6.6.3. Απαιτήσεις για εξωτερικά κλιμακοστάσια
Εξωτερικό κλιμακοστάσιο μόνιμης κατασκευής μπορεί να αποτελεί πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής εφόσον διαχωρίζεται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για την πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής του κτιρίου. Τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα του εξωτερικού κλιμακοστασίου πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά (Α1fl ή A2fl – s1). Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μ. (Σχήμα 23)


6.6.4. Απαιτήσεις για τοίχους με οριζόντιες εξόδους
Στην περίπτωση πυροδιαμερισμάτων που επικοινωνούν με οριζόντια έξοδο, ο δείκτης πυραντίστασης του διαχωριστικού τοίχου επί του οποίου βρίσκεται η οριζόντια έξοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 λεπτών χωρίς δυνατότητα μείωσης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος). Επιπρόσθετα, εφ’ όσον υπάρχουν τοίχοι στο όριο των πυροδιαμερισμάτων που σχηματίζουν γωνία μικρότερη των 180ο, θα πρέπει σε μήκος τουλάχιστον δύο μέτρων από τον κοινό τοίχο όπου βρίσκεται η οριζόντια έξοδος, να εξασφαλίζουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών. (Σχήμα 24)


6.6.5. Απαιτήσεις για ανελκυστήρες
Το περίβλημα των φρεατίων των ανελκυστήρων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών, εκτός εάν αυτοί περιέχονται σε ένα πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο. Στην κορυφή του φρεατίου πρέπει να προβλέπεται άνοιγμα απαγωγής καπνού εμβαδού τουλάχιστον 0,10 τ.μ.

6.6.6. Απαιτήσεις για εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής
Οι εξωτερικές οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευμένες, εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 7.

6.6.7. Απαιτήσεις για ράμπες
Για τις ράμπες εσωτερικές ή εξωτερικές ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που αναφέρονται στα κλιμακοστάσια. Οι ράμπες πρέπει να διαμορφώνονται (κλίση, πλατύσκαλα κλπ.) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτιριοδομικές απατήσεις.

6.6.8. Απαιτήσεις απαγωγής καυσαερίων-θερμότητας
Επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος απαγωγής καυσαερίων-θερμότητας σύμφωνα με τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του EN-12101, στις εξής περιπτώσεις:
α. Υπόγεια τμήματα κτιρίων εμβαδού άνω των 200 τ.μ.
β. Κτίρια ύψους άνω των 23 μ.
γ. Στεγασμένα αίθρια άνω των 2 ορόφων προσμετρουμένων των υπογείων ή ισογείων.
δ. Επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Β. (βλ. 6.7)

Ειδικά για τους υπόγειους χώρους, ο εξαερισμός πρέπει να είναι κατά προτίμηση φυσικός αλλά όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία τοποθέτησης των εξαεριστήρων εκτός του κτιρίου, τότε αυτοί, τοποθετούνται εσωτερικά στην περίμετρο του υπογείου με κατάλληλη κατασκευαστική διευθέτηση.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ανωτέρω περίπτωσης α, υπόγεια μονοκατοικιών, καθώς και υπόγεια τμήματα που διαθέτουν εξωτερικές πόρτες ή/και παράθυρα εμβαδού τουλάχιστον 2,5 % του εμβαδού του τμήματος που εξυπηρετούν εφόσον επικοινωνούν απευθείας με τον περιβάλλοντα χώρο.

Ειδικά για τους υπόγειους χώρους της περίπτωσης α ισχύουν επιπροσθέτως οι εξής απαιτήσεις:

I. Φυσικός εξαερισμός

Ο εξαερισμός πρέπει κατά προτίμηση να είναι φυσικός. Το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν των ανοιγμάτων εξαερισμού να είναι 2,5 % του εμβαδού του υπόγειου τμήματος που εξυπηρετούν.
Τα ανοίγματα εξαερισμού τοποθετούνται κατά ομοιόμορφο τρόπο σε υψηλά σημεία του χώρου.
Κάθε επικίνδυνος χώρος κατηγορίας Β πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό άνοιγμα. Ομοίως στις περιπτώσεις διαχωρισμού υπόγειων χώρων, κάθε τμήμα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό άνοιγμα, ήτοι να μην απαιτείται το άνοιγμα εσωτερικών (ενδιάμεσων) ανοιγμάτων κουφωμάτων όπως θυρών ή/και παραθύρων.
Δεν επιτρέπεται η θέση των ανοιγμάτων εξαερισμού να παρεμποδίζει κάθε όδευση διαφυγής και κάθε τελική έξοδο.
Κάθε τέτοιο άνοιγμα πρέπει να εκβάλει πλησίον της στάθμης του εδάφους.
Πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα προστατευτικά μέτρα όπως αποφυγής φραγής των ανοιγμάτων με χρήση άκαυστων πλεγμάτων και κατάλληλων ενδείξεων.

II. Μηχανικός εξαερισμός

Εναλλακτικά αντί του συστήματος φυσικού εξαερισμού επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού εφόσον στο υπόγειο έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος. Σε αυτήν την περίπτωση το μηχανικό σύστημα πρέπει να παρέχει ανανέωση αέρα 10 φορές ανά ώρα και να είναι ικανό να συγκρατήσει τη θερμοκρασία των καυσαερίων κάτω από τους 300ο για τουλάχιστον για μία ώρα. Το σύστημα μηχανικού εξαερισμού ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα καταιονισμού ύδατος ή από σύστημα πυρανίχνευσης.

III. Καπναγωγοί

Στις περιπτώσεις χρήσης καπναγωγών η πυραντίσταση του περιβλήματος αυτών δεν πρέπει να υπολείπεται εκείνης των τμημάτων που διαπερνούν.

Σε στεγασμένα αίθρια ύψους έως 18 μ. επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερισμού στην οροφή. Η συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 10% της μέγιστης επιφάνειας κάτοψης του αιθρίου.
Επιπροσθέτως σε όλα τα στεγασμένα αίθρια επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού προκειμένου να διασφαλίζονται τουλάχιστον 5 εναλλαγές αέρα του συνολικού όγκου ανά ώρα.

6.7. Επικίνδυνοι χώροι

Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο περίβλημα με δείκτη πυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τα πυροδιαμερίσματα του κτιρίου και όχι μικρότερο των 60 λεπτών και δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους των κτιρίων.
Στην περίπτωση επικίνδυνων χώρων θα πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για την αποφυγή διάδοσης του καπνικού μίγματος (κατάλληλος εξαερισμός, αυτοκλειόμενες πόρτες, φραγή αρμών κ.ά.) .

Οι επικίνδυνοι χώροι διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες από τις οποίες προκύπτουν τα απαιτούμενα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας τους.

I. Κατηγορία Α.

 Γενικές Αποθήκες
 Κεντρικές Λινοθήκες
 Ψυχροστάσια, Αντλιοστάσια, Μηχανοστάσια
 Χώροι Καυστήρων Θέρμανσης και/ ή Boilers θερμικής ισχύος 45 KW
 Eν γένει χώροι με πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου μικρότερη ή ίση των 2000 MJ/m2

II. Κατηγορία Β.

 Χώροι Καυστήρων θέρμανσης και Boilers υψηλής πίεσης θερμικής ισχύος >45 KW
 Χώροι Συλλογής Απορριμμάτων ή/και Αποτεφρωτηρίων
 Χώροι υγραερίων και φυσικού αερίου όπως αναφέρονται στους οικείους
κανονισμούς.
 Χώροι Μετασχηματιστών (Μ/Τ και Υ/Τ) , Η/Ζ, Ηλεκτροστάσια, χώροι φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων γενικά
 Eν γένει χώροι με πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου μεγαλύτερη των 2000 MJ/m2

Στον Πίνακα 12 απεικονίζονται τυχόν πρόσθετοι επικίνδυνοι χώροι ειδικών χρήσεων κτιρίων, καθώς και η κατάταξή τους στην κατηγορία Α ή Β.

Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον κατά τον σχεδιασμό του κτιρίου διαπιστωθεί από τον αρμόδιο μελετητή μηχανικό ότι μεμονωμένοι χώροι, οι οποίοι δεν αναγράφονται ρητά στον παρόντα κανονισμό, ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς λόγω της φύσης των περιεχομένων τους ή της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος τους, αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τους επικίνδυνους χώρους.

Πίνακας 12: Πρόσθετοι επικίνδυνοι χώροι ανά χρήση κτιρίου

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥΕπικίνδυνοι χώροι κατηγορίας ΑΕπικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Β
ΑΚατοικία Γενικές απαιτήσειςΓενικές απαιτήσεις
ΒΠροσωρινή Διαμονή Γενικές απαιτήσειςΓενικές απαιτήσεις
ΓΧώροι Συνάθροισης ΚοινούΧώροι συντήρησης-επισκευής περιλαμβανομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή βαφήςΓενικές απαιτήσεις
Σκηνή θεάτρου
ΔΕκπαίδευσηΧώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών που χρησιμοποιούνται κατά τις εργαστηριακές δοκιμέςΓενικές απαιτήσεις
Χώροι συντήρησης-επισκευής περιλαμβανομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή βαφής
ΕΥγεία και Κοινωνική ΠρόνοιαΕργαστήριαΛεβητοστάσιο
Χώροι συντήρησης-επισκευής περιλαμβανομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή βαφήςΧώροι φύλαξης ή εφαρμογής χρωμάτων, Κεντρικές αποθήκες

 

Ιματιοθήκες αποδυτηρίων και χώροι ιματισμούΚεντρικό μαγειρείο
Χώροι συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμούΠλυντήρια
Χώροι εμβαδού έως 50 τ.μ:

·       τμήμα πυρηνικής ιατρικής

·       συγκρότημαμικροβιολογικούβιοχημικού-αιματολογικού-παθολογοανατομικού και συναφών εργαστηρίων

·       συγκρότημα πλυντηρίου – κεντρικής λινοθήκης.

·       κεντρικό φαρμακείο.

·       συγκρότημα συγκέντρωσης αποτέφρωσης-αποκομιδής απορριμμάτων

·       κεντρικό μαγειρείο

·       κεντρικές αποθήκες

·       εργαστήρια συνεργείων συντήρησης

·       κεντρική αποστείρωση

Χώροι εμβαδού>50 τ.μ:

·       τμήμα πυρηνικής ιατρικής

·       συγκρότημαμικροβιολογικούβιοχημικού-αιματολογικού-παθολογοανατομικού και συναφών εργαστηρίων

·       συγκρότημα πλυντηρίου – κεντρικής λινοθήκης.

·       κεντρικό φαρμακείο.

·       συγκρότημα συγκέντρωσης αποτέφρωσης-αποκομιδής απορριμμάτων

·       κεντρικό μαγειρείο

·       κεντρικές αποθήκες

·       εργαστήρια συνεργείων συντήρησης

·       κεντρική αποστείρωση

Χώροι φύλαξης προϊόντων καθαρισμούΚεντρική λινοθήκη
Χώροι λουτρών παραφίνηςΧώροι αποθήκευσης καυστών ή εύφλεκτων υγρών που χρησιμοποιούνται κατά τις εργαστηριακές δοκιμές καθώς και αερίων
Καταστήματα άνω των 15 τ.μ. και αποθήκες καταστημάτων με εμβαδόν αποθήκης άνω των 50 τ.μ
Θάλαμοι διανυκτέρευσης και χώροι διημέρευσης σε μονάδες διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων και σε  ψυχιατρικές νοσηλευτικές μονάδες
Χώροι εργασιοθεραπείας.
Βιβλιοθήκες.
Χώροι αρχείων.
Χώροι φύλαξης ακτινογραφιών
ΖΣωφρονισμόςΓενικές απαιτήσειςΓενικές απαιτήσεις
ΗΕμπόριοΓενικές απαιτήσειςΓενικές απαιτήσεις
ΘΓραφείαΧώροι αρχείωνΓενικές απαιτήσεις
ΙΒιομηχανία – ΒιοτεχνίαΧώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικώνΓενικές απαιτήσεις
ΚΑποθήκευσης Χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικώνΓενικές απαιτήσεις
ΛΣτάθμευση και πρατήρια υγρών καυσίμωνΧώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικώνΓενικές απαιτήσεις

6.8. Απαιτήσεις Αντίδρασης στη φωτιά

Οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά εφαρμόζονται στα δομικά προϊόντα (εσωτερικά τελειώματα, επικαλύψεις δαπέδων, θερμομονώσεις σωληνώσεων, ηλεκτρικά καλώδια) τα οποία είναι δυνατόν να εκτεθούν άμεσα σε φωτιά και αποσκοπούν στη μείωση του ρυθμού εξάπλωσης της φωτιάς και του ρυθμού παραγωγής καπνού και φλεγόμενων σωματιδίων ή σταγονιδίων (βλ. Παράρτημα Δ).

Οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για εσωτερικά τελειώματα, ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, απεικονίζονται στον Πίνακα 13, ενώ οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για ηλεκτρικά καλώδια παρατίθενται στον Πίνακα 14.


6.9. Μετάδοση της φωτιάς εκτός του κτιρίου – Απαιτήσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων.

Η πυρκαγιά μπορεί να μεταδοθεί από ένα κτίριο στο γειτονικό, που βρίσκεται σε επαφή, δια μέσου του διαχωριστικού τοίχου, ή σ’ ένα κοντινό άλλο κτίριο με ακτινοβολία από τον αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο, ή και από τη στέγη ή προς τη στέγη γειτονικού κτιρίου.
Καθένας από τους δύο σε επαφή τοίχους ομόρων κτιρίων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για το πυροδιαμέρισμα του κτιρίου στο οποίο ανήκει.
Οι εξωτερικοί τοίχοι από τη μια και την άλλη μεριά ενός διαχωριστικού τοίχου ομόρων κτιρίων και σε μήκος 0,70 μέτρου (συμπεριλαμβανομένου και του πάχους του διαχωριστικού τοίχου) πρέπει να μην έχουν κανένα άνοιγμα και να διασφαλίζουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο προς τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο.
Στην περίπτωση που η γωνία των εξωτερικών τοίχων ομόρων σε επαφή κτιρίων είναι μικρότερη των 180ο, το μήκος τόξου κύκλου με κέντρο την κορυφή της γωνίας και ακτίνα οριζόμενη από το πλησιέστερο σημείο κουφώματος μέχρι τη διχοτόμο της γωνίας, πρέπει να μην είναι μικρότερο του 1,10 μέτρου (Σχήμα 25).
Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 20.
Οι επιστεγάσεις (στέγες και δώματα) αποτελούν στοιχεία του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου και αντιμετωπίζονται από πλευράς πυροπροστασίας ως οριζόντιοι εξωτερικοί τοίχοι. Επομένως ισχύει ο Πίνακας 15, όσον αφορά τη μετάδοση της φωτιάς από κτίριο σε κτίριο, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που το ένα κτίριο είναι υψηλότερο από το όμορό του.

Πίνακας 15: Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς

Απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς(1)
ΑπαίτησηΑπόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο
< 3 m3 – 5 m5 – 10 m> 10 m
α) Δείκτης πυραντίστασης εξωτερικού τοίχουπλήρης(2)πλήρηςμισήχωρίς απαίτηση
β) Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσηςB-s2,d1B-s3,d2C-s3,d2D-s3,d2
γ) Ποσοστό  ανοιγμάτων(4)£15%£25%£50%£80%

(1) Για χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου η απόσταση διπλασιάζεται.
(2) Η απαιτούμενη για τοίχο πυροδιαμερίσματος.
(3) Σύμφωνα με τη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.
(4) Το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων στη συνολική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου διπλασιάζεται εάν τα κουφώματα έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών (ΕΙ 30)(πχ οπλισμένοι υαλοπίνακες).

Η απόσταση (α) ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες, που ανήκουν σε διαφορετικά πυροδιαμερίσματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,40 μέτρου, εφόσον τα ανοίγματα δεν έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης. Η ίδια ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την περίπτωση υπερκειμένων πυροδιαμερισμάτων, μεταξύ του ανώτερου σημείου του κάτω ανοίγματος και του κατώτερου σημείου του επάνω ανοίγματος, προσμετρούμενης και της προεξοχής που παρεμβάλλεται (Σχήμα 26) και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα ανοίγματα δεν έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης για το πυροδιαμέρισμα.
Στην τελευταία περίπτωση ο τοίχος που παρεμβάλλεται, καθώς και η προεξοχή πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για το δάπεδο του πυροδιαμερίσματος. (Σχήμα 27)

 • 27 Μαρτίου 2017, 14:42 | SYNERGY project

  Στο Άρθρο 6.3, φαίνεται η καλή υπολογιστική κουλτούρα των Ελλήνων στατικών πολιτικών μηχανικών, καθώς το άρθρο είναι καλογραμμένο εισάγοντας με ορθό τρόπο την απαίτηση – διεπαφή με τους Ευρωκώδικες. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρόνοια του κανονισμού: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται και συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνεται χρήση προηγμένων μεθόδων και προσομοιωμάτων υπολογισμού και γενικών αρχών πυρομηχανικής.”
  ΔΕΝ περιγράφεται από ποιόν απαιτείται (πυροσβεστική ή μηχανικός;), από ποιόν ελέγχεται (πολεοδομία, πυροσβεστική ή από κανένα;) και από ποιόν γίνεται (απαραιτήτως μόνο από διπλ. πολιτικό μηχανικό καθώς είναι πολύπλοκοι υπολογισμοί).

  Περαιτέρω, στο Άρθρο 6.6.8. (Απαιτήσεις απαγωγής καυσαερίων – θερμότητας) ο κανονισμός περιγράφει το ΑΝΤΙΘΕΤΟ από τη διεθνή πρακτική και αναφέρει ότι είναι προτιμότερο να είναι φυσικός ο εξαερισμός σε υπόγειους χώρους. Αντίθετα καλό είναι να μπορεί να επιλέξει ο μηχανικός την λογική λειτουργίας (μηχανικός ή φυσικός εξαερισμός) και επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο σχεδιασμός λειτουργεί με προσομοίωση
  (όλο το άρθρο θέλει γράψιμο ξανά). Ειδικά για τον φυσικό αερισμό, εάν ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματου καταιονισμού θα ψύξει άμεσα τα θερμά καυσαέρια τα οποία θα κατέλθουν στην κάτω ψυχρή ζώνη πολύ σύντομα (γεγονός γνωστό στη βιβλιογραφία) και τότε υπάρχει κίνδυνος πνιγμού από ασφυξία κτλ.

  Όσον αφορά το μηχανικό εξαερισμό στον κανονισμό επισημαίνεται ότι: «Σε αυτήν την περίπτωση το μηχανικό σύστημα πρέπει να παρέχει ανανέωση αέρα 10 φορές ανά ώρα και να είναι ικανό να συγκρατήσει τη θερμοκρασία των καυσαερίων κάτω από τους 300 οC για τουλάχιστον μία ώρα.».
  Καταρχήν η αναφορά σε ρυθμό ανανέωσης του αέρα (ACH) 10 φορές ανά ώρα είναι ιδιαιτέρως υπερβολική και κοστοβόρα. Επομένως, η αδυναμία υιοθέτησης επιτελεστικών κριτηρίων που θα μπορούσαν να αποδείξουν ότι για παράδειγμα ο ρυθμός ανανέωσης ACH = 5 είναι επαρκής, οδηγούν σε μια μη-αριστοποιημένη λύση…
  Παράλληλα, μια μικρότερη τιμή του ACH το πιθανότερο θα ήταν να συντελεί σε μια καλύτερη συμπεριφορά απαγωγής του καπνού από τον περίκλειστο χώρο.
  Ήτοι, οι μεγάλες ταχύτητες (ACH = 10) μπορούν να αυξήσουν την τυρβώδη ροή στον χώρο και να αναμείξουν τον καπνό με το φρέσκο αέρα έχοντας αρνητικά αποτελέσματα.
  Τέλος, τίθεται ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα για το πως ένας περιγραφικός κανονισμός κάνει λόγο σε ένα επιτελεστικό κριτήριο (τους 300 οC), ενώ δεν γίνεται
  αναφορά για το πως μπορεί να εγγυηθεί ο σχεδιαστής αυτήν την επιταγή του κανονισμού…

  Στον Πίνακα 13 του Άρθρου 6.8 (Απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά) αναφέρεται σε σημείο του κανονισμού ότι οι πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής δεν έχουν
  περιορισμό μήκους καθώς θεωρούνται σίγουρες για την εκκένωση. Για να ισχύει αυτό πρέπει να προβλεφθεί ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται η μόνιμη παρουσία οποιουδήποτε
  πυροθερμικού φορτίου εντός αυτών και τα εσωτερικά τελειώματα πρέπει να είναι τουλάχιστον Α2-s1, d0 ή καλύτερα Α1.

  10. Θα έπρεπε να εξεταστεί η προοπτική απαγόρευσης της καύσιμης θερμομόνωσης στην εξωτερική επένδυση-όψη του κτιρίου (για κτίρια πέραν κάποιου ύψους, π.χ. 11 m)… Πίνακας 15
  Επιπλέον η δυνατότητα χρήσης καυστής θερμομόνωσης εξωτερικά θα έπρεπε να συνοδεύεται με σαφείς οδηγίες και περιγραφικά σκαριφήματα κατασκευαστικών μέτρων
  που να αποτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς στην όψη ενός κτιρίου (π.χ. συνολική περιμετρική προστασία σε κάθε όροφο / περίδεσμος από άκαυστο θερμομονωτικό υλικό).

  11. Η δυνατότητα να αποτραπεί η παρεμπόδιση της εκκένωσης του πληθυσμού από ενδεχόμενη πυρκαγιά στην όψη, απαιτώντας τη χρήση άκαυστου υλικού σε κατακόρυφη ζώνη πάνω από την δίοδο διαφυγής
  δεν προκύπτει από το υφιστάμενο πλαίσιο του σχέδιου του κανονισμού πυροπροστασίας. Αυτό παράλληλα δυσκολεύει τη δυνατότητα επέμβασης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 • 27 Μαρτίου 2017, 14:22 | SYNERGY project

  Στο Άρθρο 6.1 στο σημείο 1 αναφέρεται ότι «ο βασικός στόχος πυροπροστασίας είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού, καθώς και η αποτροπή ή καθυστέρηση της εμφάνισης του φαινομένου της καθολικής ανάφλεξης (flashover).”.
  Ο ισχυρισμός ότι οι δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά θα ελέγξουν το πότε θα εκδηλωθεί η καθολική ανάφλεξη είναι εσφαλμένος. Η μορφή των πρότυπων δοκιμών είναι τέτοια ώστε τα αποτελέσματα είναι έγκυρά μόνο για το διάστημα της αρχικής ανάφλεξης.
  Τα δομικά στοιχεία δεν εμπλέκονται στο φαινόμενο κατά αυτό το στάδιο, παρά μετά την εκδήλωση της ολικής ανάφλεξης, όπου η ακτινοβολία από το πυροθερμικό φορτίο είναι τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από αυτή των πρότυπων δοκιμών.
  Για αυτό τον λόγω οι ευρωκλάσεις ΔΕΝ είναι κατάλληλες για την κατάταξη σε εξωτερική θερμομόνωση (αρκεί όμως να σκεφτούμε ότι για πυρκαγιές σε περίκλειστους χώρους είναι ακόμα πιο ακατάλληλες).

  5. Οι απαιτήσεις για τους δείκτες πυραντίστασης φαίνονται λογικοί. Η ύπαρξη συστήματος αυτόματου καταιονισμού προσφέρει μείωση κατά 60 λεπτά του δείκτη πυραντίστασης (αυτό κρίνεται ως πολύ και θα έπρεπε να είναι 30). Το κύριο πρόβλημα που δημιουργείται με τα sprinkler είναι αν, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ θα ενεργοποιηθούν. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται
  ότι τα καυσαέρια δεν θα κινηθούν μακριά από την εστία της φωτιάς, ενεργοποιώντας λάθος καταιονιστήρες και εξαντλώντας την πίεση (σε περίπτωση μεταλλικού κτιρίου με κεκλιμένη στέγη και πυροθερμικό φορτίο από ράφια αποθήκευσης με ύψος πάνω από τρία μέτρα απαιτείται προσομοίωση για να είναι κανείς σίγουρος ότι δεν θα ενεργοποιηθούν λάθος καταιονιστήρες).

 • ΜΕΡΟΣ 2ο
  Είναι απαραίτητη η αλλαγή της συγκεκριμένης προδιαγραφής τουλάχιστον σε A2-s1, d0, ή ακόμη καλύτερα σε A1, ώστε να μειώνεται ακόμη περισσότερο η πιθανότητα εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς

  3. Στις προδιαγραφές των τοίχων των ψηλών κτιρίων, σε πολλούς διεθνείς κανονισμούς πυροπροστασίας γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε ανάγκη χρήσης είτε τοίχων κατηγορίας Α1 ή Α2, είτε σε υποχρεωτική χρήση υλικών κατηγορίας Α1, είτε σε υποχρεωτική χρήση πυροφραγή με υλικό Α1 σε χαμηλότερα κτίρια. Δεδομένου ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους θανάτους που έχουν σχέση με τη φωτιά, το 60% οφείλονται στην εισπνοή καπνού, είναι κατανοητή η ευαισθησία των νομοθετών.Συγκεκριμένα (εκτίμηση ορόφων / μέτρων ανάλογα με τη νομοθεσία), για ενδεικτικό αριθμό από χώρες:Αγγλία, πάνω από 2ο όροφο, απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 100 cm

  Αγγλία, πάνω από 18 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α2
  Γερμανία, πάνω από 7 μέτρα απαίτηση για λιγότερο εύφλεκτα υλικά
  Γερμανία, πάνω από 22 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας με άκαυστα υλικά Α1
  Σερβία, πάνω από 2ο όροφο, 2,8 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 100 cm
  Σερβία, πάνω από 5ο όροφο, 14 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Γαλλία, πάνω από 28 μέτρα, απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας με άκαυστα υλικά Α1 ή τουλάχιστο πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 200 cm
  Τσεχία, πάνω από 2ο όροφο, 2,8 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 90-150 cm
  Τσεχία, πάνω από 8ο όροφο, 22,4 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Σλοβενία, πάνω από 3ο όροφο, 8,4 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 20 cm
  Σλοβενία, πάνω από 7ο όροφο, 19,6 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Κροατία, πάνω από 4ο όροφο, 11,2 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 30 cm
  Κροατία, πάνω από 8ο όροφο, 22,4 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Σλοβακία, πάνω από 4ο όροφο, 11,2 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 90-120 cm

  Είναι λοιπόν φανερό ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πυρκαγιά στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρούμε ότι οι νομοθέτες και το Ελληνικό κράτος, θα πρέπει να δείξουν ανάλογη ευαισθησία γιατί η ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μικρότερης ή λιγότερης σημασίας από τις ανθρώπινες ζωές στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

  4. Στις απαιτήσεις ακαυστότητας και εκπομπής καπνού σε πυρκαγιά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία, τηλεπικοινωνιών, γραφεία, αναφέρεται μεν αυξημένος χρόνος πυραντίστασης, αλλά δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε τοιχοποιία η οποία είναι άκαυστη και δεν παράγει τοξικούς / δηλητηριώδεις καπνούς (όπως τοιχοποιία κατηγορία Α1), που πράγματι καλύπτει τις απαιτήσεις αυτές και μπορεί να μη συμβάλει καθόλου σε καπνούς που προκαλούν ασφυξία και θανάτους σε περίπτωση πυρκαγιάς (60% λόγω εισπνοής καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

  Το πρωταρχικό ζήτημα της ασφάλειας όταν χρησιμοποιούνται άκαυστα υλικά κατηγορίας Α1 στις κατασκευές, αναγνωρίζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ασφαλίζουν με υψηλότερα ασφάλιστρα τα κτίρια που δεν είναι κατασκευασμένα με άκαυστα υλικά κατηγορίας Α1.

  Επιπλέον, για όλα αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να προβλέπεται έλεγχος και στο στάδιο του σχεδιασμού του κάθε έργου, αλλά και κατά και μετά την υλοποίηση. Για τον έλεγχο θα πρέπει να ορίζεται η υπηρεσία που θα προβαίνει σε ελέγχους και να υπάρχει απαίτηση δημόσιας αναφοράς στους ελέγχους που θα υλοποιούνται και στα αποτελέσματά τους (όπως π.χ. συνηθίζεται για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, όπου σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζονται προβλήματα για τα οποία οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν σοβαρότατες συνέπειες), καθώς επίσης και για τις πιθανές συνέπειες όταν ο προτεινόμενος κανονισμός πυρασφαλείας δεν έχει τηρηθεί, και για τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

  Συμπερασματικά, ο προτεινόμενος κανονισμός πυροπροστασίας πρέπει να λάβει υπόψη του τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, δίνοντας και στη ζωή των Ελλήνων την ίδια σημασία που δίνουν και οι άλλες χώρες στις ζωές των πολιτών τους.

 • Μέρος 1ο
  Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού πυροπροστασίας και εντελώς απαραίτητη την χρήση των σύγχρονων χαρακτηρισμών / κατηγοριοποιήσεων για τη φωτιά Euroclass. Πρέπει λοιπόν, στο θέμα αυτό να πούμε ότι είναι ιδιαίτερο θετικό που έστω και με καθυστέρηση προχωράμε στον εκσυγχρονισμό του κανονισμού αν και πρέπει να γίνουν διορθώσεις που να προστατεύουν αποτελεσματικότερα τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα κτίρια.Κύριο σημείο των προτάσεων μας είναι ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή λιγότερης σημασίας από την προστασία της ανθρώπινης ζωής στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Προτείνουμε να γίνουν διορθώσεις / μεταβολές στο κείμενο του προτεινόμενου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα:
  1. Στις απαιτήσεις Πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (πίνακας 13)
  2. Στις προδιαγραφές των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων όταν αυτά είναι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους (<3 m) (πίνακας 15)
  3. Στις προδιαγραφές των τοίχων των ψηλών κτιρίων (με θεσμοθέτηση τοίχων Euroclass Α1 και Α2, με χρήση υλικών κατηγορίας Α1)
  4. Στις απαιτήσεις ακαυστότητας και εκπομπής καπνού σε πυρκαγιά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία, χώροι διαδκέδασης, τηλεπικοινωνιών, γραφεία1. Απαιτήσεις Πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (πίνακας 13)
  Στον Πίνακα 13, όπου αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για εσωτερικά τελειώματα και δάπεδα ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, ως ελάχιστη απαίτηση πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής προτείνονται προδιαγραφές B, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις με προδιαγραφές A2-s1, d0 και (την ακόμη καλύτερη) A1. Είναι αδιανόητη η χρήση συστημάτων που έχουν έστω περιορισμένη συνεισφορά στη φωτιά (Β), ενώ υπάρχουν λύσεις με μηδενική (Α1) και σχεδόν μηδενική (Α2) συνεισφορά στη φωτιά στα κρισιμότερα σημεία των κτιρίων, των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.2. Εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων όταν είναι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους (<3 m)
  Στην περίπτωση αυτή, στον Πίνακα 15, όπου βρίσκονται οι Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς, η Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης για απόσταση <3 m ορίζεται B-s2,d1.
  Είναι απαραίτητη η αλλαγή της συγκεκριμένης προδιαγραφής τουλάχιστον σε A2-s1, d0, ή ακόμη καλύτερα σε A1, ώστε να μειώνεται ακόμη περισσότερο η πιθανότητα εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ 2ο

 • 6.9 Μετάδοση της φωτιάς εκτός κτιρίου-Απαιτήσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων

  Αναφέρω ενδεικτικά την περίπτωση μετάδοσης φωτιάς σε κατακόρυφη διεύθυνση σε οικοδομικό διάκενο υαλοπετάσματος. Είναι ιδιαίτερα συχνή περίπτωση για την οποία θα πρέπει να δωθούν αναλυτικά δύο ή τρείς εναλλακτικές λύσεις εφαρμογής πυροφραγμού, είτε με αδιαφανή στοιχεία, είτε με διαφανή στοιχεία όπου μέρος του εξωτερικού υαλοπετάσματος έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με αυτόν του δαπέδου του πυροδιαμερίσματος.

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:45 | Αγγελος Βενιερης

  Κεφάλαιο Α’
  Άρθρο 6.9 [Μετάδοση της φωτιάς εκτός του κτιρίου – Απαιτήσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων]
  Προτεινομένη προσθήκη ως εφαρμοστική τεχνική λύση
  Στην περίπτωση, κτηρίων με εξωτερικές γυάλινες όψεις (υαλοπέτασμα), δίδεται η δυνατότητα κατασκευής διπλού κελύφους (με προσθήκη πυράντοχου τμήματος εσωτερικά) διαστάσεων που θα ικανοποιούν την συνθήκη α + β ≥ 1,4 m, ή αντίστοιχα πρόβλεψη πυράντοχου τμήματος στο εξωτερικό κέλυφος.

  Πίνακας 15, σχόλιο 4, Απαλοιφή του όρου «οπλισμένοι υαλοπίνακες»
  Οπλισμένοι με σύρμα υαλοπίνακες χαρακτηρίζονταν ως πυράντοχοι κατά το παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψιν Βρετανική πρότυπα τα οποία δεν βρίσκονται πλέον σε ισχύ.

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:24 | Elval Colour ΑΕ

  Για τη συγκεκριμένη παράγραφο προτείνουμε τα παρακάτω:

  -1η Τροποποίηση Κεφαλαίου Α παρ. 6.9-

  Αντικατάσταση του «Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 20.» σε «Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 15». Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος καθώς δεν υπάρχει Πίνακας 20.

  -2η Τροποποίηση Κεφαλαίου Α παρ. 6.9-

  Πίνακας 15, Απαίτηση β) Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης, για απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο:

  • 10 m: Προτείνουμε την αντικατάσταση του D-s3, d2 με B – s1, d0 και την επιτυχή δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή NFPA 285 ή BS 8414.

  -3η Τροποποίηση Κεφαλαίου Α παρ. 6.9 (προσθήκη διάταξης για κτίρια άνω των 23 μέτρων)-

  Για κτίρια μεγαλύτερα των 23 μέτρων, προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

  (παρακαλώ να διαγραφεί το προηγούμενο σχόλιο μας στο παρόν άρθρο καθώς δεν είναι πλήρες)

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:56 | Μανώλαρος Χαράλαμπος

  Θα πρέπει να προστεθεί η απαίτηση στις οδεύσεις διαφυγής, να μην τοποθετούνται οι μετρητές της ΔΕΗ, τους οποίους σήμερα συνήθως τους τοποθετούν πλησίον της τελικής εξόδου σε κατοικίες. Τα παροχικά καλώδια με μόνωση από PVC που χρησιμοποιούνται δημιουργούν σε περίπτωση πυρκαγιάς τοξικές αναθυμιάσεις με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των ενοίκων στο κτίριο.

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:00 | Χρήστος Χατζηάστρου

  Στην «Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης» ορθώς τοποθετήθηκαν κλάσεις βάσει το ΕΝ 13501-1 αλλά διαπιστώνεται αντικατάσταση της παλαιότερης απαίτησης για χρήση «Άκαυστου υλικού» με την κατηγορία B-s2,d1 ενώ θα όφειλε να είναι κατηγορία Α2-s1,d0 και υπό ορισμένες συνθήκες Β-s1,d0. Με τον όρο άκαυστο υλικό ο κανονισμός περιέγραφε μια σειρά από ανόργανα υλικά επένδυσης μεταξύ των οποίων και ο πετροβάμβακας.

  Είναι ξεκάθαρο πλέον διεθνώς πως η ενεργειακή αναβάθμιση εξωτερικών τοίχων νέων ή υφιστάμενων κτηρίων, με τοποθέτηση συστημάτων θερμοπρόσοψης, υποβαθμίζει την ασφάλεια των κτηρίων αυτών σε επίπεδο πυροπροστασίας, όταν χρησιμοποιούνται αφρώδη θερμομονωτικά. Τα θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις προέρχονται από την έκλυση τοξικών ή/και δηλητηριωδών αερίων καύσης της καιόμενης επένδυσης, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των συστημάτων που έχει ως αποτέλεσμα το φράξιμο των εξόδων διαφυγής και την ανατροφοδότηση της φωτιάς με το αφρώδες μονωτικό (βλέπε παράδειγμα πυρκαγιάς στη Γαλλία όπου αυτή εκδηλώθηκε στο κλιμακοστάσιο). Με την εφαρμογή π.χ. 10 cm ενός αφρώδους θερμομονωτικού μονωτικού πυκνότητας 30 Kg/m3 που προστατεύεται μόνο από ένα λεπτό επίχρισμα της τάξης των 3 mm, είναι σαν να «αλείφουμε» τους τοίχους του κτηρίου με 3 Kg/m2 από ένα παραπροϊόν του πετρελαίου.

  Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων δεν μπορεί να πραγματοποιείται υποβαθμίζοντας της ασφάλεια τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η μόνη λύση ενεργειακής αναβάθμισης των εξωτερικών τοίχων, χωρίς υποβάθμιση της ασφάλεια του κτηρίου σε επίπεδο πυροπροστασίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με θερμοπροσόψεις κατηγορίας Α2-s1,d0. Να σημειώσουμε πως υπάρχουν στην Ελληνική Αγορά προϊόντα με κατηγορία ακαυστότητας Α1.

  Θα μπορούσε ενδεχομένως για ορισμένες περιπτώσεις, (όπως φαίνεται στην πρόταση τροποποίησης), να χρησιμοποιηθεί και ένα συστήματα κατηγορίας Β-s1,d0 μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούμενο θερμομονωτικό υλικό είναι ένα ανόργανο υλικό κατηγορίας A1. Ο λόγος είναι ότι τα συστήματα ελέγχονται και πιστοποιούνται με μικρής κλίμακας δοκιμές που δεν προσομοιάζουν στις ακραίες συνθήκες μιας πυρκαγιάς. Κατά συνέπεια η πιστοποίηση για την κλάση Β-s1,d0 αν και μπορεί να επιτευχθεί εργαστηριακά ακόμη για ένα σύστημα με αφρώδες θερμομονωτικό, επί του πρακτέου έχει πολύ μικρότερη αντοχή σε πραγματικές συνθήκες από ένα αντίστοιχο σύστημα Β-s1,d0 με πετροβάμβακα.

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:36 | ΔΕΗ Α.Ε.

  Στο Άρθρο 6.6.1 εκεί που αναφέρει για περάσματα σωλήνων και καλωδίων θα πρέπει ο κανονισμός να κάνει διάκριση μεταξύ μεμονωμένων καλωδίωνα και δεσμών καλωδίων και καλωδίων σε σχάρες. Θα πρέπει με παράδειγμα/ σκίτσο να δείχνει την ορθή πρακτική για πυροφραγμούς καλωδίων. Επίσης, θα πρέπει να επιβάλλεται περιορισμός του πλήθους καλωδίων σε κάθε δέσμη διότι έχει πρακτικά αποδειχτεί ότι η εφαρμογή άκαυστης επίστρωσης σε δεσμίδα πολλών καλωδίων δεν είναι αποτελεσματική (αφήνει διάκενα).
  Στο ίδιο άρθρο η απαίτηση για εφαρμογή άκαυστου περιβλήματος ενός μέτρου εκατέρωθεν καλωδίων ή σωλήνων με μη άκαυστο υλικό είναι υπερβολική καθ όσον εταιρείες που διαθέτουν ολοκληρωμένα και πιστοποιημένα συστήματα πυροπροστασίας καθορίζουν αυτά τα μήκη να είναι μικρότερα της τάξης των 20-30 εκατοστών.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:33 | ΔΕΗ Α.Ε.

  -Στον Πίνακα 8 προτείνουμε να μπει διευκρίνιση που να αναφέρει ότι τα ελάχιστα κριτήρια – επιδόσεις του πίνακα αναφέρονται στο Παράρτημα Δ.
  – Τρίτη παράγραφος, στη δεύτερη γραμμή μετά το πρέπει λείπει το ‘να’(σελ 36).
  -Στον Πίνακα 9 να μπει αστερίσκος στα Ζ1 , Ζ2 και Ζ3 και να αναφέρει ότι διευκρινίζονται στο άρθρο 9 και 10 του Κεφαλαίου Β.
  -Στην παράγραφο β) εκεί που αναφέρεται στα άκαυστα υλικά Α1fl ή Α2fl –s1 να υπάρχει αστερίσκος που να παραπέμπει στο Παράρτημα Δ , Πίνακα Γ.3 (σελ. 42).
  – Στην πρώτη παράγραφο (σελ. 44) εκεί που αναφέρεται στα άκαυστα υλικά Α1fl ή Α2fl –s1 να υπάρχει αστερίσκος που να παραπέμπει στο Παράρτημα Δ , Πίνακα Γ.3.
  – Πίνακας 14, στην στήλη των Ευρωκλάσεων θα έπρεπε να παραπέμπει στα αντίστοιχα Πρότυπα για Ηλεκτρικά καλώδια.
  – Υπάρχει υποσημείωση (3)(σελ. 53) η οποία δεν ανευρίσκεται στο κείμενο του Πίνακα 15

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:02 | Αγγελος Βενιερης

  Κεφάλαιο Α’
  Άρθρο 6.2. [Απαιτήσεις Δείκτη Πυραντίστασης]
  Διόρθωση Πίνακα 8
  Να γίνει αναφορά στην ελάχιστη απαιτούμενη επίδοση, κατηγοριοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-2: 2007, (πχ για τις πυράντοχες πόρτες: Κατηγορία «ΕΙ» ) και όχι σε ελάχιστα κριτήρια «Ε, Ι», για την αποφυγή παρερμηνειών κατά την εφαρμογή και τη πιθανότητα ικανοποίησής ενός μόνο εκ των δυο κριτήριων.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:53 | Elval Colour ΑΕ

  Για τη συγκεκριμένη παράγραφο προτείνουμε τα παρακάτω:

  -1η Τροποποίηση Κεφαλαίου Α παρ. 6.9-

  Αντικατάσταση του «Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 20.» σε «Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 15». Πρόκειται για τυπογραφικό λάθος καθώς δεν υπάρχει Πίνακας 20.

  -2η Τροποποίηση Κεφαλαίου Α παρ. 6.9-

  Πίνακας 15, Απαίτηση β) Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης, για απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο:

  • 10 m: Προτείνουμε την αντικατάσταση του D-s3, d2 με B – s1, d0 και την επιτυχή δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή NFPA 285 ή BS 8414.

  -3η Τροποποίηση Κεφαλαίου Α παρ. 6.9 (προσθήκη διάταξης για κτίρια άνω των 23 μέτρων)-

  Για κτίρια μεγαλύτερα των 23 μέτρων, προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:59 | Κωνσταντίνος Ιωάννου

  Το μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερισμάτων στις κατηγορίες Ι και Κ, όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα 9, χρήζει επανελέγχου ή διευκρίνησης τόσο για μονώροφα όσο και για πολυόροφα κτίρια. Άλλως δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μόνο γι’αυτές τις κατηγορίες τα εμβαδά πυροδιαμερισμάτων είναι πολλαπλάσια – μέχρι και 6 φορές – σε σχέση με τον υφιστάμενο κανονισμό ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι όμοια ή και μικρότερα. Προφανώς αν έχει αλλάξει κάτι τόσο δραματικά θα επηρέαζε και τις υπόλοιπες κατηγορίες.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:48 | Πάνος

  Η παράγραφος 6.6.1 είναι υπερβολικά ελαστική κατά τη γνώμη μου σε σχέση με τα ανοίγματα πατωμάτων. Παραπέμπω τόσο στον IBC, αλλά και στους NFPA 1, 101, 5000.
  Κατ’ αρχήν πρέπει να μην επιτρέπονται ανοιχτά κλιμακοστάσιο από όροφο σε όροφο για πάνω από δύο ορόφους (μέχρι ένα άνοιγμα).
  Εκ δευτέρου πρέπει τέτοια απροστάτευτα κλιμακοστάσια να μην επιτρέπεται να αποτελούν όδευση διαφυγής, εκτός από περιπτώσεις που είναι από ανοιχτό ημιόροφο στον υποκείμενο με πλήρη ορατότητα από τον υπερκείμενο όροφο στον υποκείμενο. Διαφορετικά, με την ήχηση συναγερμού ξεκινάει ο ένοικος να κατέβει από το ανοιχτό κλιμακοστάσιο και φτάνει στον κάτω όροφο που έχει καπνό. Μετά είναι δύσκολη η αναστροφή σε ανωφέρεια και πιθανή σύγκρουση με άλλους ένοικους που κατεβαίνουν κι αυτοί.
  Και τέλος πρέπει να επιτρέπονται μόνο αν το κτίριο προστατεύεται από σπρίνκλερ.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:40 | Γεωργιος Χρήστου

  Καταρχήν χαίρομαι ιδιαίτερα με την εισαγωγή του όρου “Αντίδραση στη φωτιά” καθότι είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλος της ασφάλειας, όπως αναδεικνύει και ο υπό διαβούλευση κανονισμός. (Παράρτημα Δ.2. “το 60% περίπου των θανάτων που σχετίζονται με τις φωτιές οφείλεται στην εισπνοή καπνού”). Παρότι όμως στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας είναι να προστατεύεται η ζωή και ή υγεία των ατόμων… χωρίς να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε περίπτωση πυρκαγιάς, θα συμφωνήσω με τον κύριο Ματθαίο Βλαχάκη ότι δεν εξετάζεται επαρκώς.

  Στο άρθρο 6 “Δομική πυροπροστασία”, πίνακα 13, η απαιτητικότερη κατάταξη για τοίχους και οροφές είναι B-s1,d1 η οποία μάλιστα έχει χαρακτηριστεί στα σχόλια ως υπερβολική! Το Β-s1,d1 δεν είναι υπερβολικό αν αναλογιστεί κανείς πόσο επικίνδυνο είναι το «s», ειδικότερα όταν υπάρχουν υλικά πιστοποιημένα με Α1 & Α2. Έχουμε πολλές φορές προμηθευτεί δομικά στοιχεία τύπου panels με κατάταξη Α1 & Α2 και είναι απορίας άξιο πως δεν συμπεριλαμβάνονται τέτοια υλικά στον πίνακα 13. Αναρίθμητες μελέτες και δημοσιεύσεις αναδεικνύουν το πρόβλημα των τοξικών καπνών για τους χρήστες των κτιρίων, τους πυροσβέστες που επιχειρούν στις κατασβέσεις, αλλά και το περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρω ότι έχουν καταγραφεί 14 μορφές καρκίνου που πλήττουν περισσότερο τους πυροσβέστες εξαιτίας των τοξικών καπνών. Θα μπορούσα να παραθέσω πολλούς πληροφοριακούς συνδέσμους, αλλά αντικείμενο του σχολίου δεν είναι η ενημέρωση.

  Στα υπόλοιπα σχόλια είδα πολλές αναφορές σε ξένους και ειδικότερα Αμερικάνικους κανονισμούς. Ας μην συγκρίνουμε πιθανώς ανόμοια πράγματα και ας εναρμονιστούμε τουλάχιστον με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από την εργασιακή μου εμπειρία μπορώ να διαβεβαιώσω ότι σε γειτονική χώρα ο αντίστοιχος κανονισμός είναι πολύ αυστηρότερος και χαίρει πολύ περισσότερου σεβασμού από πολίτες και κατασκευαστές. Σε ότι αφορά τα υλικά που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά θα πρέπει κατηγορηματικά να έχουν πιστοποιητικά κατά ΕΝ13501, όπως και όλα τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκής κατασκευής υλικά. DIN, BS, UNI δεν είναι πλέον αποδεκτά ούτε στις χώρες προέλευσης τους, γιατί να είναι λοιπόν στην Ελλάδα?

 • Αρθρο 6: Δομική Πυροσπροστασία

  6.1

  Αρχικό κείμενο: “…ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης των φερόντων….” Αντικαθίστανται με: “… η ελάχιστη επίδοση αντίστασης στη φωτιά των φερόντων…”
  Σχόλιο: θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρη η χρήση του όρου “δείκτης πυραντίστασης“ σε αντιδιαστολή με την “επίδοση πυραντίστασης”. Ο ππρώτος αναφέρεται ΜΟΝΟ σε λεπτά ενώ η συνολική ζητούμενη προδιαγραφή ειναι αυτή της “επίδοσης πυραντίστασης”, (πχ ΕΙ60) όπως αναλυτικά και σωστά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ. Ετσι δεν θα υπάρχει παρανόηση, που υπάρχει σήμερα, αναφορικά με την προδιαγραφή, έλεγχο και επιλογή δομικών συστημάτων και στοιχείων αναφορικά με την επίδοσή τους. Είναι υποχρεωτικό το συνολο της επίδοσης να αναφέρεται.

  Αρχικό κείμενο: “Η συμπεριφορά ως προς την “πυραντίσταση” (fire resistance)….”
  Αντικαθίστανται με: “Η συμπεριφορά ως προς την “αντίσταση στη φωτιά” ή “πυραντίσταση” (Resistance to fire)…”
  Σχόλιο: Ο όρος που αναγράφεται στην Δήλωση Επίδοσης Προιόντος (DoP) σύμφωνα με την 305/2011 είναι Resistance to Fire.

  Αρχικό κείμενο: “Επιπρόσθετα στοιχεία για τον τρόπο προσδιορισμού του δείκτη πυραντίστασης των δομικών στοιχείων και τις δοκιμές πυρασντίστασης δίνονται στο Παράρτημα Γ.”
  Προστίθεται επίσης στο τέλος: “Θα αναφέρονται αναλυτικά οι επιδόσεις σύμφωνα με την ονοματολογία ΧΧ tt, πχ ΕΙ60”

  6.2

  Αρχικό κείμενο: “Οι απαιτήσεις πυραντίστασης αφορούν τα φέροντα….” Αντικαθίστανται με: “Οι απαιτήσεις επίδοσης πυραντίστασης αφορούν τα φέροντα…”
  Αρχικό κείμενο: “Πινακας 7: Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασης ανά χρήση κτιρίου” Αντικαθίστανται με: “Πίνακας 7: Απαιτήσεις επίδοσης πυραντίστασης ανά χρήση κτιρίου”

  Αρχικό κείμενο στον Πίνακα 7: “Ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης (λεπτά της ώρας)” Αντικαθίστανται με: “Ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης (λεπτά της ώρας) και κατηγορία ΕΙ- ακεραιτότητα και μόνωση έναντι φωτιάς”
  Αρχικό κείμενο : “Ο δείκτης πυραντίστασης ενός δομικού στοιχείου καθοριζεται σύμφωνα με τις δοκιμές πυραντίστασης κατά το Πρότυπο ΕΝ 13501 και αφορά..”
  Αντικαθίστανται με: “Ο δείκτης πυραντίστασης ενός δομικού στοιχείου καθοριζεται σύμφωνα με τις δοκιμές πυραντίστασης που αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Γ και η επίδοσή του κατηγοριοποιείται κατά το Πρότυπο ΕΝ 13501-2 και αφορά…”

  Αρχικό κείμενο : “Τα απαιτούμενα κριτήρια-επιδόσεις πυραντίστασης που θα πρέπει….”
  Αντικαθίστανται με: “Οι απαιτούμενες επιδόσεις πυραντίστασης που θα πρέπει….”

  Αρχικό κείμενο επικεφαλίδα στον Πίνακα 8: “Ελάχιστα κριτήρια-επιδόσεις”
  Αντικαθίστανται με: “Ελάχιστες επιδόσεις”

  Αρχικό κείμενο στον Πίνακα 8 στις ελάχιστες επιδόσεις: “R,E,I….E,I….E,I….R,E,I….E,I….R,E,I…” Αντικαθίστανται με: “REI….EI….EI….REI….EI….REI…”
  Σχόλιο: Η ύπαρξη κόμματος στην Απαίτηση ελάχιστης επίδοσης, δημιουργεί την αίσθηση της επιλογής είτε Ε, είτε Ι. Η ουσια της απαίτησης είναι ΕΙ και αυτό είναι συμφωνα με την κατηγοριοποίηση κατά ΕΝ13501-2.

  6.4

  Αρχικό κείμενο: “Τα πυράντοχα κουφώματα των πυροπροστατευόμενων οδεύσεων πρέπει γενικά να είναι αυτοκλειόμενα και ο δείκτης πυριαντίστασής τους επιτρέπεται να υπολείπεται του απαιτούμενου για το πυροδιαμέρισμα κατά 30 λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των 30 λεπτών. ”
  Αντικαθίστανται με: “Τα πυράντοχα κουφώματα των πυροπροστατευόμενων οδεύσεων πρέπει να είναι αυτοκλειόμενα και ο δείκτης πυριαντίστασής τους επιτρέπεται να υπολείπεται του απαιτούμενου για το πυροδιαμέρισμα κατά 30 λεπτά, αλλά η ελάχιστη επίδοση πυραντίστασής τους δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του ΕΙ30. ”

  6.5

  Αρχικό κείμενο: “Ολα τα κουφώματα (εκτός των εξωτερικών) σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο μειούμενο κατά 30 λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των 30 λεπτών”
  Αντικαθίστανται με: “Ολα τα κουφώματα (εκτός των εξωτερικών αν δεν συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης της παραγράφου 6.9) σε τοίχους πυροδιαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο τοίχο μειούμενο κατά 30 λεπτά, αλλά η ελάχιστη επίδοση πυραντίστασής τους δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του ΕΙ30. ”

  6.6.2

  Αρχικό κείμενο: “α) όταν η πυροσπροστατευόμενη όδευση εξυπηρετεί 4 ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών β) όταν η πυροσπροστατευόμενη όδευση εξυπηρετεί περισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον 120 λεπτών”
  Αντικαθίστανται με: “α) όταν η πυροσπροστατευόμενη όδευση εξυπηρετεί 4 ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον επίδοσης ΕΙ60 β) όταν η πυροσπροστατευόμενη όδευση εξυπηρετεί περισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον επίδοσης ΕΙ120”

  Αρχικό κείμενο: “Για κτίρια με περισσότερους από έξι (6) ορόφους και πληθυσμό πάνω από 50 άτομα απαιτείται ειδικός προθάλαμος (lobby) σε κάθε όροφο, με δύο πυράντοχες πόρτες στην είσοδο του κλιμακοστασίου, έτσι ώστε να προστατεύεται από την είσοδο καπνού. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος αυτού του προθαλάμου πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης για το κλιμακοστάσιο ενώ η πόρτα που οδηγεί από τον προθάλαμο προς το κλιμακοστάσιο πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών”
  Αντικαθίστανται με: “Για κτίρια με περισσότερους από έξι (6) ορόφους και πληθυσμό πάνω από 50 άτομα απαιτείται ειδικός προθάλαμος (lobby) σε κάθε όροφο, με δύο πυράντοχες και καπνοστεγείς πόρτες, επίδοσης S200 σύμφωνα με ΕΝ13501-2, στην είσοδο του κλιμακοστασίου, έτσι ώστε να προστατεύεται από την είσοδο καπνού. Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος αυτού του προθαλάμου πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης για το κλιμακοστάσιο ενώ η πόρτα που οδηγεί από τον προθάλαμο προς το κλιμακοστάσιο πρέπει να έχει επίδοση πυραντίστασης τουλάχιστον ΕΙ30. Αν στην πόρτα κλιμακοστασίου ή στα στοίχεια του προθαλάμου χρησιμοποιείται υαλοπίνακας τότε η επιπρόσθετη απαίτηση ασφάλειας σε χρήση αυτού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1(Β)1 σύμφωνα με ΕΝ12600. Αυτή η απίτηση ισχύει σε κάθε πυράντοχη θύρα ή σταθερό στοιχείο που βρίσκεται σε κλιμακοστάσιο.”

  Αρχικό κείμενο στον Πίνακα 11: “Ξενοδοχεία με 3 ή περισσότερους ορόφους. Πόρτες πυράντοχες, τουλάχιστον 30 λεπτών και αυτοκλειόμενες”
  Αντικαθίστανται με: “Ξενοδοχεία με 2 ή περισσότερους ορόφους. Πόρτες πυράντοχες, τουλάχιστον ΕΙ30 αυτοκλειόμενες και καπνοστεγείς κατηγορίας S200, σύμφωνα με ΕΝ13501-2”

  6.6.3

  Αρχικό κείμενο: “Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2μ”.
  Αντικαθίστανται με: “Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2μ, και να είναι τουλάχιστον ίδιας επίδοσης πυραντίστασης”

 • 27 Μαρτίου 2017, 11:27 | Χατζηάστρου Χρήστος

  Τροποποίηση πίνακα Πίνακας 15: σε «β) Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης (5) : Α-s1,d0 / Α-s1,d0 / Β-s1,d0 / Β-s1,d0», με προσθήκη μιας πέμπτης υποσημείωσης:
  «(5) Σε εξωτερικές επενδύσεις θερμομόνωσης και για όλες τις παρακάτω περιπτώσεις κτηρίων οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένες απαιτήσεις πυροπροστασίας, είναι υποχρεωτική η χρήση Σύνθετων Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης κατηγορίας συστήματος Α-S1,d0 ή Β-s1,d0, με πετροβάμβακα ή ανόργανο θερμομονωτικό κατηγορίας A1. Ως κτήρια με αυξημένες απαιτήσεις πυροπροστασίας στην εξωτερική επένδυση των τοίχων τους ορίζονται: (α) Κτήρια κατοικιών και γραφείων ύψους πάνω από 11 m. (β) Κτήρια ανεξάρτητα ύψους: Δημόσια κτήρια, Στρατιωτικά κτήρια, Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτήρια, Κτήρια εμπορικών δραστηριοτήτων, Χώροι συνάθροισης κοινού, Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας, Κτήρια σωφρονισμού, Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πιλοτές, Πρατήρια καυσίμων, Βιομηχανίες, Αποθήκες εύφλεκτων εμπορευμάτων και Α υλών, Πάσης φύσης μεταλλικά κτήρια, Κτήρια σε δασικό περιβάλλον.»

  Όλες οι κατηγορίες στο προσχέδιο (B-s2,d1 / B-s3,d2 / C-s3,d2 / D-s3,d2) και με τον τρόπο που προτείνονται, χωρίς να γίνεται λόγος για το είδος του θερμομονωτικού, είναι επικίνδυνες. Κατά την περίπτωση που η εξωτερική επένδυση του κτηρίου είναι θερμοπροσόψη με αφρώδες μονωτικό π.χ. EPS (κατηγορία Ε, σημείο μάλθωσης 75ο C), όχι απλά δεν προσφέρουν πυροπροστασία αλλά καίγονται, τροφοδοτούν και μεταδίδουν ταχύτατα την φωτιά στην επιφάνεια του κτηρίου. Συνολικά, φαίνεται να επιχειρείται μια απαρίθμηση κατηγοριών αντίδρασης στη φωτιά χωρίς όμως να είναι αντιληπτό τι ακριβώς σημαίνει η κάθε κατηγορία στην πράξη.

  Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων δεν μπορεί να πραγματοποιείται υποβαθμίζοντας της ασφάλειά τους σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η μόνη λύση ενεργειακής αναβάθμισης των εξωτερικών τοίχων, χωρίς υποβάθμιση της ασφάλεια του κτηρίου σε επίπεδο πυροπροστασίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με θερμοπροσόψεις κατηγορίας Α-s1,d0 κάτι που επιτυγχάνεται με χρήση πετροβάμβακα ή γενικότερα ανόργανου άκαυστου υλικού κατηγορίας Α1.

  Θα μπορούσε ενδεχομένως για ορισμένες περιπτώσεις, (όπως φαίνεται στην πρόταση τροποποίησης), να χρησιμοποιηθεί και ένα συστήματα κατηγορίας Β-s1,d0 μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι το χρησιμοποιούμενο θερμομονωτικό υλικό είναι ένα ανόργανο υλικό κατηγορίας A1. Ο λόγος είναι ότι τα συστήματα ελέγχονται και πιστοποιούνται με μικρής κλίμακας δοκιμές που δεν προσομοιάζουν στις ακραίες συνθήκες μιας πυρκαγιάς. Κατά συνέπεια η πιστοποίηση για την κλάση Β-s1,d0 αν και μπορεί να επιτευχθεί εργαστηριακά ακόμη για ένα σύστημα με αφρώδες θερμομονωτικό, επί του πρακτέου έχει πολύ μικρότερη αντοχή σε πραγματικές συνθήκες από ένα αντίστοιχο σύστημα Β-s1,d0 με ανόργανο θερμομονωτικό όπως π.χ. ο πετροβάμβακας.

  Ο πετροβάμβακας (κατηγορία Α1, μάλθωσης > 1000ο C) είναι το βασικό υλικό που χρησιμοποιείται διεθνώς σε εφαρμογές πυροπροστασίας και οι θερμοπορσόψης με πετροβάμβακα οι μόνες αποδεκτές από τις ασφαλιστικές εταιρίες για την μείωση του κόστος των ασφαλίστρων πυρκαγιάς.

 • 27 Μαρτίου 2017, 10:08 | Δημήτρης

  Στα άρθρα 9 (Βιομηχανία-Βιοτεχνία) και στο άρθρο 10 (Αποθήκευση) του κεφαλαίου Β (Ειδικές Διατάξεις) γίνεται αναφορά σε χρήση πυράντοχων ρολών, ή πυροκουρτινών για την πυροδιαμερισματοποίηση των αντίστοιχων χώρων.
  Αντιθέτως στο άρθρο 7 (Εμπόριο) δεν γίνεται κάποια αντίστοιχη αναφορά όταν στην πράξη και για λόγους λειτουργικότητας είναι γνωστό, ότι ο κύριος τρόπος πυροδιαμερισματοποίηση των χώρων σε υπεραγορές, μεγάλα εμπορικά καταστήματα, Malls κ.λ.π. γίνεται με πυράντοχα ρολά, ή πυροκουρτίνες.
  Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει σχετική αντίστοιχη αναφορά, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με τα εφαρμοζόμενα στην πράξη.
  Επιπρόσθετα στις περιπτώσεις που προβλέπεται χρήση πυράντοχων ρολών, ή πυροκουρτινών γίνεται αναφορά σε ισοδύναμη ακεραιότητα και θερμομονωτική ικανότητα, ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι αντίστοιχες εφαρμοζόμενες διατάξεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό είναι κατηγορίας Ε (ακεραιότητα), ή EW (ακεραιότητα και περιορισμό μετάδοσης θερμικής ακτινοβολίας) κυρίως λόγω και των μεγάλων διαστάσεων αυτών των διατάξεων.
  Επίσης, ο έλεγχος της παθητικής πυροπροστασίας πρέπει να γίνεται από την Πυροσβεστική. Η δήλωση του ιδιώτη επιβλέποντα μηχανικού συχνά δεν αληθεύει (δεν έχουν ως γνωστόν όλα τα κτήρια και οι πολυκατοικίες πόρτες πυροπροστασίας στο λεβητοστάσιο και στον χώρο καυσίμων, ούτε οι επαγγελματικοί χώροι εξόδους διαφυγής). Πρέπει να διασφαλιστεί η εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας για να αποφύγουμε περιπτώσεις “MARFIN”

 • 27 Μαρτίου 2017, 07:31 | Βίκτωρας

  1) Στην παρ. 6.1 αναφέρεται ότι: » • το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν και όγκος, όπως τυχόν ορίζεται στις ειδικές διατάξεις χρήσεων του κεφαλαίου Β΄, πυράντοχου διαχωρισμού των κτιρίων ανάλογα με τη χρήση τους και τυχόν επικινδυνότητα των περιεχομένων τους (πυροδιαμερισματοποίηση),»
  Προκύπτει ασυνταξία και θέλει επαναδιατύπωση. Ποιος είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν και όγκος του πυράντοχου διαχωρισμού των κτιρίων;

  2) Στην παρ. 6.2 αναφέρεται ότι: «Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δομικά στοιχεία των κτιρίων, αναλόγως της θέσης που τοποθετούνται σε αυτά, αλλά και της χρήσης του κτιρίου, του μεγέθους αυτού και της εκτιμώμενης επικινδυνότητάς του, δεν υποχρεούνται στην ικανοποίηση και των τριών αυτών κριτηρίων – επιδόσεων, αντίθετα δύναται να πληρούν ένα ή περισσότερα εξ’ αυτών ή και επιπρόσθετα κάποιο ή κάποια από τα υπόλοιπα κριτήρια.»
  Προκύπτει το ερώτημα ποιες είναι οι ειδικές περιπτώσεις; Προτείνω να διαγραφεί το «Σε ορισμένες περιπτώσεις,»

  3)Στον Πίνακα 8 προτείνω να διαγραφεί η λέξη «Ελάχιστες» από τον τίτλο του Πίνακα αφου η λέξη αυτή παραπέμπει σε αριθμιτικό η φυσικό μέγεθος. Προτείνω δηλ. ο τίτλος του Πίνακα 8 να είναι: «Απαιτούμενες επιδόσεις-κριτήρια δεικτών πυραντίστασης δομικών στοιχείων»

  4)Στον Πίνακα 8 στο δομικό στοιχείο Πυράντοχες πόρτες, παράθυρα και παραθυρόφυλλα προτείνω να προστεθούν και τα ρολά και τα κουφώματα, ενώ στην στήλη με τα κριτήρια να προστεθεί το κριτήριο της Aυτοκλειόμενης Ικανότητας C

  5) Στον Πίνακα 8 το S κριτήριο της διαρροής του καπνού δεν υπάρχει πουθενά, αν και θεωρώ ότι οι περισσότεροι θάνατοι σε πυρκαγιές είναι οι αναθυμιάσεις από τους καπνούς.

  6) Στην παρ. 6.5 αναφέρεται ότι: «Στην περίπτωση που οι συμπληρωματικές χρήσεις έχουν πληρότητα, κάθε χρήση ακολουθεί τον αντίστοιχο για τη χρήση της δείκτη πυραντίστασης, ενώ τα φέροντα δομικά στοιχεία και οι πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής πληρούν το δείκτη πυραντίστασης της δυσμενέστερης χρήσης, με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση ο δείκτης δεν μπορεί να μειώνεται προς τον όροφο εκκένωσης του κτιρίου.»
  Θεωρώ ότι η έκφραση «ο δείκτης δεν μπορεί να μειώνεται προς τον όροφο εκκένωσης του κτιρίου» είναι λάθος. Ισχύει για τα φέροντα δομικά στοιχεία που υπάρχει σε αυτά η απαίτηση της ευστάθειας R. Για τους τοίχους όμως των πυροπροσταευόμενων οδεύσεων, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια Ε και Ι δεν θα πρέπει να μειώνεται ο δείκτης όσο απομακρυνόμαστε από τον όροφο εκκένωσης.

  7) στη συνέχεια στην παρ. 6.5 αναφέρεται ότι: «Επιπρόσθετα σε όλα τα κτίρια πλην των κατηγοριών Ε1 και Ε3 της χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και των κτιρίων της κατηγορίας Αποθήκευσης, όπου υφίστανται στεγασμένα αίθρια επιτρέπεται η απαιτούμενη πυροδιαμερισματοποίηση των χώρων που γειτνιάζουν με το αίθριο, αντί σταθερών δομικών στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανότητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min.»
  Προτείνω στο τέλος αντί της φράσης «….που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min.» να μπει η φράση «….που έχουν Αυτοκλειόμενη Ικανότητα 1 min.»

  8) Στον Πίνακα 8 να μπει τίτλος στην 3η στήλη «Υποκατηγορία Χρήσης» και στη κατηγορία Λ να διορθωθεί αντί για «Στάθμευση-Πλυντήρια Αυτοκινήτων» να υπάρχει «Στάθμευση Οχημάτων»

  9) Στον Πίνακα 10 Προτείνω αντί για «Απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης μεταξύ διαφορετικών χρήσεων» την έκφραση «Απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης μεταξύ κινών διαχωριστικών δομικών στοιχείων»

  10) Στα σχήματα 17 και 18 στις ανισότητες θέλει και το ίσον

  11) Στην παρ. 6.7 αναφέρεται ότι: «I. Κατηγορία Α.
  «I. Κατηγορία Α.
   Γενικές Αποθήκες
  Εν γένει χώροι με πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου μικρότερη των2000 MJ/m2
  Υπερβολικές και οι δύο απαιτήσεις απαιτούν επανεξέταση
  Όλοι οι χώροι σε μια κατοικία έχουν καυστά υλικά και άρα υπαρκτό πυροθερμικό φορτίο. Είναι επικίνδυνοι χώροι και θα πρέπει να είναι πυροδιαμέρισμα;

  12) Ο Πίνακας 14 θεωρώ ότι αφορά και τις ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης των θερμομονωτικών σωληνώσεων Αν ναι θα πρέπει να γραφτεί ξεκάθαρα. Αν όχι ποιες είναι οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 6.8

 • 1) Στην παράγραφο 6.6.4 προβλέπεται σε οριζόντιες εξόδους ο δείκτης πυραντίστασης να είναι τουλάχιστον 120 λεπτών. Θα πρέπει να οριστεί ότι η οριζόντια όδευση θα διαμορφώνεται σε lobby με δύο θύρες πυραντοχής τουλάχιστον 60 min ώστε να αποτρέπεται η εισχώρηση καπνού στο γειτονικό κτίριο.
  2) Στην παράγραφο 6.3 όσον αφορά το δείκτη πυραντίστασης των φερόντων μεταλλικών δομικών στοιχείων. Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών η επίτευξη του δείκτη πυραντίστασης σε μεταλλικά δομικά στοιχεία συνήθως γίνεται με την εφαρμογή κατάλληλης βαφής σε αυτά. Στην πράξη στις περισσότερες περιπτώσεις τα μεταλλικά κτίρια έχουν καταρρεύσει σε μικρό χρονικό διάστημα, είτε διότι δεν είχε ο φέρον οργανισμός την απαραίτητη προστασία, είτε διότι οι διάφορες βαφές δεν είχαν εφαρμοστεί ή συντηρηθεί σωστά. Προτείνουμε στα νέα κτίρια να μη γίνεται αποδεκτή η χρήση ειδικών βαφών για την επίτευξη του δείκτη πυραντίστασης στα μεταλλικά φέροντα στοιχεία. Αντί βαφής προτείνεται η επικάλυψη του φέροντος οργανισμού με κατάλληλα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα για την προστασία αυτού.
  3) Στον Πίνακα 10 οι απαιτούμενοι δείκτες πυραντίστασης μεταξύ Βιομηχανίας, αποθήκευσης και στάθμευσης είναι πολύ μικροί. Συνήθως η διαδικασία επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε βιομηχανικούς χώρους και χώρους αποθηκών που φλέγονται απαιτεί πολύωρη επέμβαση αναλόγως της φύσης και της ποσότητας των καιγόμενων υλικών. Συνεπώς οι δείκτες πυραντίστασης θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να είναι ευχερέστερος ο περιορισμός των συνεπειών σε παρακείμενες εγκαταστάσεις.
  4) Στην παράγραφο 6.6.1 θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι αγωγοί αερίων και υγρών καυσίμων δε θα πρέπει να διατρέχουν επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α και Β.
  5) Στην παράγραφο 6.6.8 ΙΙΙ, θα πρέπει να οριστεί ότι οι καπναγωγοί επαγγελματικών μαγειρίων θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου NFPA96 ή αντίστοιχου Ευρωπαϊκού.
  6) Στον πίνακα 14 να προστεθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για καλώδια που χρησιμοποιούνται για τα συστήματα πυρανίχνευσης, κατάσβεσης, κατανεμημένου φωτισμού ασφαλείας, ελέγχου καπνού και λοιπά συστήματα πυροπροστασίας που περιλαμβάνουν κρίσιμα ηλεκτρικά κυκλώματα που πρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες πυρκαγιάς. Τα καλώδια αυτά είτε προστατευμένα σε αγωγούς, είτε απροστάτευτα, θα πρέπει να είναι λειτουργούν για χρόνο ίσο με το με το χρόνο που υποδηλώνει ο δείκτης πυραντίστασης του πυροδιαμέρισματος στο οποίο τοποθετούνται.
  7) Στην παράγραφο 6.9 στον πίνακα 15, οι απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής
  διάδοσης της φωτιάς, θέτει απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά της εξωτερικής επένδυσης πολύ χαμηλές. Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών στα
  μεταλλικά κτίρια είναι σχεδόν ολοσχερής, η καταστροφή των πάνελ πολυουρεθάνης τα οποία εντέλει συμβάλουν στη διατήρηση της πυρκαγιάς και των οποίων η κατάρρευση διευκολύνει την εξάπλωση σε γειτονικές εγκαταστάσεις και υλικά. Προτείνουμε για αποστάσεις έως 10m ο ελάχιστος δείκτης αντίδρασης στη φωτιά της εξωτερικής επένδυσης του κτιρίου να είναι Α2. Άνω των 10m ο δείκτης να είναι Β-S2, d1.
  Ομοίως η κατασκευή θερμοπροσόψεων στα κτίρια διευκολύνει τη μετάδοση της πυρκαγιάς αν δε ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Θα πρέπει να οριστούν προδιαγραφές για την πυραντίσταση και την αντίδραση σε πυρκαγιά των θερμοπροσόψεων.
  8) Στην παράγραφο 6.9 στον πίνακα 15, οι απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής
  διάδοσης της φωτιάς θέτει απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά της εξωτερικής επένδυσης πολύ χαμηλές. Με βάση την εμπειρία των τελευταίων ετών στα
  μεταλλικά κτίρια είναι σχεδόν ολοσχερής η καταστροφή των πανελ πολυουρεθάνης τα οποία εντέλει συμβάλουν στη διατήρηση της πυρκαγιάς και των οποίων η κατάρρευση διευκολύνει την εξάπλωση σε γειτονικές εγκαταστάσεις και υλικά. Προτείνουμε για αποστάσεις έως 10m ο ελάχιστος δείκτης αντίδρασης στη φωτιά της εξωτερικής επένδυσης του κτιρίου να είναι Α2. Άνω των 10m ο δείκτης να είναι Β-S2, d1.
  Ομοίως η κατασκευή θερμοπροσόψεων στα κτίρια διευκολύνει τη μετάδοση της πυρκαγιάς αν δε ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Θα πρέπει να οριστούν προδιαγραφές για την πυραντίσταση και την αντίδραση σε πυρκαγιά των θερμοπροσόψεων κτιρίων με την κατάλληλη επικάλυψη αυτών. Όλες οι στέγες σε μεταλλικά κτίρια αποθήκες, βιομηχανίες-βιοτεχνίες Ζ1, Ζ2, Ζ3 θα πρέπει να κατασκευάζονται με υλικά κατηγορίας τουλάχιστον Α2. Επιπλέον σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες κατηγορίας Z3 και αποθήκες να μην επιτρέπεται να εφαρμόζονται οι προβλέψεις του πίνακα 15 ανεξαρτήτως απόστασης. Οι αποθήκες και βιομηχανίες που υπάγονται στη SEVEZO υποχρεωτικά να κατασκευάζονται με τις προδιαγραφές της Ζ3 κατηγορίας ανεξαρτήτως πυροθερμικού φορτίου που περιέχουν.

 • 26 Μαρτίου 2017, 12:58 | ΜΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Εδώ και 20 και πλέον χρόνια χρησιμοποιούμε σε καταστήματα, υπεραγορές, βιοτεχνίες-βιομηχανίες, γκαράζ αυτοκινήτων κ.ά – που εκ των πραγμάτων δε μπορούν να κλείσουν τους χώρους με τοίχους για να πετύχουν την προβλεπόμενη πυροδιαμερισματοποίηση – πυράντοχα ρολά και πυροκουρτίνες, παρότι δεν ικανοποιούν το κριτήριο Ι, κατόπιν εγκυκλίου της πυροσβεστικής και σε συμμόρφωση με την κοινή πρακτική της πλειονότητας των Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι όπως αναγράφεται στο σχέδιο αυτό, δεν θα μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν στην πράξη, αφού αφενός αναφέρονται μόνο για συγκεκριμένους χώρους (βιοτεχνίες-βιομηχανίες, αποθήκες και αίθρια) και αφετέρου αφού δεν έχουν «ισοδύναμη θερμομονωτική ικανότητα» όπως εδώ αναγράφεται (κριτήριο Ι), ενώ στην πραγματικότητα είναι πιστοποιημένα κατά τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ, και θεωρούνται πανευρωπαϊκά, ισοδύναμα κουφώματα πυροκπροστασίας. Με αυτόν το τρόπο, κάνουμε ένα «πισωγύρισμα» και χάνουμε ένα εργαλείο που βοηθούσε μέχρι τώρα τον μελετητή να σχεδιάσει λειτουργικά κτήρια.

 • 24 Μαρτίου 2017, 12:13 | Παναγιώτης Ι. Μεγαλοοικονόμου, Risk Engineer, AXA Insurance

  6.6. Μετάδοση φωτιάς εντός του κτιρίου
  6.6.1. Γενικές απαιτήσεις
  Για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς από κάποιο πυροδιαμέρισμα προς άλλο, οι τοίχοι των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να επεκτείνονται καθ’ ύψος, δια μέσου των κενών οροφής – στέγης ή οικοδομικού διακένου, πάνω από την επικάλυψη της στέγης τουλάχιστον κατά 0,50 του μέτρου. (Σχήμα 17)

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή των περισσότερων κτιρίων που στεγάζουν βιοτεχνίες/ βιομηχανίες αλλά και αποθηκευτικούς χώρους είναι μεταλλικές κατασκευές με επικάλυψη/ πλαγιοκάλυψη panels πολυουρεθάνης και λόγω της συμπεριφοράς του εν λόγω υλικού στην φωτιά, θα πρότεινα να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες όσο αφορά την δημιουργία ικανών πυροδιαμερισμάτων. Εκτιμώ ότι εκτός της οδηγίας για την καθ’ ύψος επέκταση των τοίχων των πυροδιαμερισμάτων, θα πρέπει να δοθεί και αντίστοιχη οδηγία για την πλαγιοκάλυψη.
  Σημείωση: Δεν υπάρχει το σχήμα 17.

 • 24 Μαρτίου 2017, 10:59 | Σχοινοπλοκάκης Αναστάσιος

  Παράγραφος 6.7

  Να επαναδιατυπωθεί ο ορισμός των επικίνδυνων χώρων της κατηγορίας Α, και να διευκρινιστεί πως αυτοί αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με αυτούς της κατηγορίας Β. Δεν παρατήρησα κάποια διαφοροποίηση των χώρων Α ή Β ως προς τα μέτρα τους. Αν δεν υπάρχει ποιος ο λόγος κατηγοριοποίησης?

  Επίσης :
  -Είναι αδύνατον όλες τις γενικές αποθήκες σε όλες τις χρήσεις να τις θεωρούμε επικίνδυνους χώρους που απαιτούν πυροδιαμερισματοποίηση.
  -Χώροι καυστήρων θέρμανσης ή και boiler θερμικής ισχύος έως 45kW, είναι και μια κατοικία με ένα ενεργειακό τζάκι – καλοριφέρ ή με μια σόμπα pellet – καλοριφέρ ή με ένα boiler νερού αερίου. Θα θεωρείται επικίνδυνος χώρος?? Ο κτιριοδομικός έως τώρα επέτρεπε τη χρήση μονάδων έως 45kW χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
  -Χώροι με πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου μικρότερη η ίση των 2000MJ/m2, είναι απλούσταστα ΟΛΟΙ οι χώροι. Ακόμα και για ένα σαλόνι ισχύει το παραπάνω. (απαιτείται επαναδιατύπωση)

  Θεωρώ ότι τα παραπάνω γράφτηκαν εκ παραδρομής έτσι, και θεωρώ ότι οι επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Α δεν απαιτούν πυροδιαμερισματοποίηση, αλλά θα πρέπει σχεδιαστικά να αποφεύγεται η άμεση γειτνίαση τους με τις εξόδους του κτιρίου.

  Επίσης στους χώρους κατηγορίας Β, να γίνει ξεκάθαρο ότι οι χώροι υγραερίου και φυσικού αερίου δεν είναι εν γένει επικίνδυνοι, αλλά μονάχα αν η κείμενη νομοθεσία που τους αφορά, τους αναφέρει ως επικίνδυνους. (Κανονισμός Υγραερίου ή Φυσικού Αερίου).

 • 23 Μαρτίου 2017, 15:46 | Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

  Παρ. 6.2 Ο δείκτης πυραντίστασης 240 min – 4 ωρών κρίνεται υπερβολικός (π.χ. για μονώροφο κτήριο αποθήκευσης ύψους >10 μ.)

  Παρ. 6.5 Δηλαδή απαγορεύεται η κατασκευή εμπορικού κέντρου με εσωτερικό αίθριο που εκτείνεται και σε υπόγειο επίπεδο ! ! !

  Να αφαιρεθεί η ατυχής αναφορά στην τοποθέτηση των μηχανοστασίων σε σχέση με τα φρεάτια των ανελκυστήρων. Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες μπορούν να έχουν το μηχανοστάσιο παντού μέσα στην έκταση του κτηρίου. Να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις σε ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσια

  Να ορισθεί σαφώς ότι επιτρέπονται διαφορετικές χρήσεις αλλά και διαφορετικές ιδιοκτησίες εντός του ιδίου πυροδιαμερίσματος (με εξαίρεση τις κατοικίες).

  Στεγασμένα αίθρια υπάρχουν και στα εμπορικά κέντρα ή μπορεί να υπάρξουν και σε άλλους τύπους κτηρίων αναλόγως του Αρχιτέκτονα του κτηρίου. Να διευκρινιστεί εάν η τελευταία παράγραφος ισχύει για όλες τις χρήσεις ή μόνο για τις αναφερόμενες (Υγεία και Αποθήκευση).

  Παρ. 6.6.1 Να διευκρινιστεί ότι παράγραφος που ξεκινά σωληνώσεις και καλώδια αφορά μόνο ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Να συμπληρωθεί ιδιαίτερη παράγραφος για υδραυλικές εγκαταστάσεις (όπου μπορεί να υπάρχουν εντός λεβητοστασίων αγωγοί διαμέτρου μεγαλύτερης από 200 mm. Επίσης να αναφερθούν οι απαιτήσεις για σχάρες καλωδίων

  Να αναφερθεί ότι τα dampers θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τον ίδιο βαθμό πυραντίστασης με τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του πυροδιαμερίσματος.

  Να επιτρέπονται ανοίγματα μεταξύ πυροδιαμερισμάτων για όδευση κυλιόμενων κλιμάκων και ταινιών (escalatorsκλπ) μόνο εφόσον το σύνολο του κτιρίου καλύπτεται από σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης ή σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης (προβλεπόταν από την προηγούμενη νομοθεσία)

  Να διευκρινιστεί πότε επιτρέπεται η διαμερισματοποίηση κτηρίων όλων των χρήσεων με συστήματα πυράντοχων ρολών κλπ

  Παρ. 6.6.2 Να διευκρινιστεί η απαγόρευση ή όχι χρήσης κυλιόμενων κλιμακοστασίων κλπ ως οδεύσεις διαφυγής

  Παρ. 6.6.5 Να διευκρινιστεί η απαίτηση πυραντοχής των θυρών των φρεατίων ανελκυστήρων. Υάλινοι ανελκυστήρες δεν επιτρέπονται πλέον ?

  Παρ. 6.6.8 Για μεγάλα κτήρια θα πρέπει να προβλέπεται και μηχανικό σύστημα διατήρησης υπερπίεσης ή/και μηχανικής απομάκρυνσης καπνού.

  Παρ. 6.7 πιν.12 Ο όρος boiler είναι άστοχος και πιθανόν εννοείται θερμαντήρες νερού χρήσης. Χρήζει διευκρίνησης
  Ο διαχωρισμός των λεβητοστασίων γίνεται στα 50 KW και στα 400 KW

  Στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β πρέπει να προστεθούν:
  Χώροι Πλυντηρίων > 50 τ.μ. (Κτήρια Υγείας αλλά και προσωρινής διαμονής)
  Χώροι αποθήκευσης στερεών, υγρών ή αερίων καυσίμων.
  Χώροι μέτρησης και πινάκων Μ.Τ. και Υ.Τ.
  Τα ηλεκτροστάσια στην κατηγορία αυτή να είναι ισχύος > 250 KVA
  Χώροι UPS >15 KVA
  Χώροι συσσωρευτών >500 Ah
  Μηχανοστάσια πυρόσβεσης με πετρελαιοκινητήρα
  Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αερίων
  Δεξαμενές οξυγόνου
  Μηχανοστάσια Υδραυλικών ανελκυστήρων (με χρήση συνήθων ελαίων)

  Στους επικίνδυνους χώρους της κατηγορίας Α θα πρέπει να προστεθούν:
  Χώροι πλυντηρίων < 50 τ.μ.
  Χώροι ιατρικών αερίων
  Χώροι μη εύφλεκτων βιομηχανικών αερίων
  Μηχανοστάσια αερισμού (ιδιαίτερα σε χώρους στάθμευσης)
  Υδροστάσια κολυμβητικών δεξαμενών
  Ηλεκτροστάσια ισχύος < 250 KVA
  Χώροι ασθενών ρευμάτων (datacenters, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα διαχείρισης και ελέγχου-control rooms κλπ)
  Μηχανοστάσια Υδραυλικών ανελκυστήρων (με χρήση πιστοποιημένα άκαυστων ελαίων)
  Μηχανοστάσια Ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων

 • Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού πυροπροστασίας και εντελώς απαραίτητη την χρήση των σύγχρονων χαρακτηρισμών / κατηγοριοποιήσεων για τη φωτιά Euroclass. Πρέπει λοιπόν, στο θέμα αυτό να πούμε ότι είναι ιδιαίτερο θετικό που έστω και με καθυστέρηση προχωράμε στον εκσυγχρονισμό του κανονισμού αν και πρέπει να γίνουν διορθώσεις που να προστατεύουν αποτελεσματικότερα τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα κτίρια.

  Κύριο σημείο των προτάσεων μας είναι ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή λιγότερης σημασίας από την προστασία της ανθρώπινης ζωής στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

  Προτείνουμε να γίνουν διορθώσεις / μεταβολές στο κείμενο του προτεινόμενου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων σε τέσσερα σημεία και συγκεκριμένα:
  1. Στις απαιτήσεις Πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (πίνακας 13)
  2. Στις προδιαγραφές των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων όταν αυτά είναι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους (<3 m) (πίνακας 15)
  3. Στις προδιαγραφές των τοίχων των ψηλών κτιρίων (με θεσμοθέτηση τοίχων Euroclass Α1 και Α2, με χρήση υλικών κατηγορίας Α1)
  4. Στις απαιτήσεις ακαυστότητας και εκπομπής καπνού σε πυρκαγιά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία, χώροι διαδκέδασης, τηλεπικοινωνιών, γραφεία

  1. Απαιτήσεις Πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (πίνακας 13)
  Στον Πίνακα 13, όπου αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για εσωτερικά τελειώματα και δάπεδα ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, ως ελάχιστη απαίτηση πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής προτείνονται προδιαγραφές B, ενώ υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις με προδιαγραφές A2-s1, d0 και (την ακόμη καλύτερη) A1. Είναι αδιανόητη η χρήση συστημάτων που έχουν έστω περιορισμένη συνεισφορά στη φωτιά (Β), ενώ υπάρχουν λύσεις με μηδενική (Α1) και σχεδόν μηδενική (Α2) συνεισφορά στη φωτιά στα κρισιμότερα σημεία των κτιρίων, των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.

  2. Εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων όταν είναι σε μικρές αποστάσεις μεταξύ τους (<3 m)
  Στην περίπτωση αυτή, στον Πίνακα 15, όπου βρίσκονται οι Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς, η Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυσης για απόσταση <3 m ορίζεται B-s2,d1.
  Είναι απαραίτητη η αλλαγή της συγκεκριμένης προδιαγραφής τουλάχιστον σε A2-s1, d0, ή ακόμη καλύτερα σε A1, ώστε να μειώνεται ακόμη περισσότερο η πιθανότητα εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς

  3. Στις προδιαγραφές των τοίχων των ψηλών κτιρίων, σε πολλούς διεθνείς κανονισμούς πυροπροστασίας γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε ανάγκη χρήσης είτε τοίχων κατηγορίας Α1 ή Α2, είτε σε υποχρεωτική χρήση υλικών κατηγορίας Α1, είτε σε υποχρεωτική χρήση πυροφραγή με υλικό Α1 σε χαμηλότερα κτίρια. Δεδομένου ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους θανάτους που έχουν σχέση με τη φωτιά, το 60% οφείλονται στην εισπνοή καπνού, είναι κατανοητή η ευαισθησία των νομοθετών.

  Συγκεκριμένα (εκτίμηση ορόφων / μέτρων ανάλογα με τη νομοθεσία), για ενδεικτικό αριθμό από χώρες:

  Αγγλία, πάνω από 2ο όροφο, απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 100 cm
  Αγγλία, πάνω από 18 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α2
  Γερμανία, πάνω από 7 μέτρα απαίτηση για λιγότερο εύφλεκτα υλικά
  Γερμανία, πάνω από 22 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας με άκαυστα υλικά Α1
  Σερβία, πάνω από 2ο όροφο, 2,8 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 100 cm
  Σερβία, πάνω από 5ο όροφο, 14 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Γαλλία, πάνω από 28 μέτρα, απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας με άκαυστα υλικά Α1 ή τουλάχιστο πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 200 cm
  Τσεχία, πάνω από 2ο όροφο, 2,8 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 90-150 cm
  Τσεχία, πάνω από 8ο όροφο, 22,4 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Σλοβενία, πάνω από 3ο όροφο, 8,4 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 20 cm
  Σλοβενία, πάνω από 7ο όροφο, 19,6 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Κροατία, πάνω από 4ο όροφο, 11,2 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 30 cm
  Κροατία, πάνω από 8ο όροφο, 22,4 μέτρα απαίτηση για χρήση τοιχοποιίας Α1 ή Α2
  Σλοβακία, πάνω από 4ο όροφο, 11,2 μέτρα απαίτηση για πυροφραγή με υλικό Α1 πλάτους 90-120 cm

  Είναι λοιπόν φανερό ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ανθρώπινης ζωής από την πυρκαγιά στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Θεωρούμε ότι οι νομοθέτες και το Ελληνικό κράτος, θα πρέπει να δείξουν ανάλογη ευαισθησία γιατί η ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μικρότερης ή λιγότερης σημασίας από τις ανθρώπινες ζωές στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες

  4. Στις απαιτήσεις ακαυστότητας και εκπομπής καπνού σε πυρκαγιά σε κτίρια που χρησιμοποιούνται από πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα όπως νοσοκομεία, σχολεία, μουσεία, τηλεπικοινωνιών, γραφεία, αναφέρεται μεν αυξημένος χρόνος πυραντίστασης, αλλά δεν γίνεται ξεκάθαρη αναφορά σε τοιχοποιία η οποία είναι άκαυστη και δεν παράγει τοξικούς / δηλητηριώδεις καπνούς (όπως τοιχοποιία κατηγορία Α1), που πράγματι καλύπτει τις απαιτήσεις αυτές και μπορεί να μη συμβάλει καθόλου σε καπνούς που προκαλούν ασφυξία και θανάτους σε περίπτωση πυρκαγιάς (60% λόγω εισπνοής καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

  Το πρωταρχικό ζήτημα της ασφάλειας όταν χρησιμοποιούνται άκαυστα υλικά κατηγορίας Α1 στις κατασκευές, αναγνωρίζεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ασφαλίζουν με υψηλότερα ασφάλιστρα τα κτίρια που δεν είναι κατασκευασμένα με άκαυστα υλικά κατηγορίας Α1.

  Επιπλέον, για όλα αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να προβλέπεται έλεγχος και στο στάδιο του σχεδιασμού του κάθε έργου, αλλά και κατά και μετά την υλοποίηση. Για τον έλεγχο θα πρέπει να ορίζεται η υπηρεσία που θα προβαίνει σε ελέγχους και να υπάρχει απαίτηση δημόσιας αναφοράς στους ελέγχους που θα υλοποιούνται και στα αποτελέσματά τους (όπως π.χ. συνηθίζεται για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, όπου σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζονται προβλήματα για τα οποία οι ενεργειακοί επιθεωρητές έχουν σοβαρότατες συνέπειες), καθώς επίσης και για τις πιθανές συνέπειες όταν ο προτεινόμενος κανονισμός πυρασφαλείας δεν έχει τηρηθεί, και για τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

  Συμπερασματικά, ο προτεινόμενος κανονισμός πυροπροστασίας πρέπει να λάβει υπόψη του τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, δίνοντας και στη ζωή των Ελλήνων την ίδια σημασία που δίνουν και οι άλλες χώρες στις ζωές των πολιτών τους.

 • 23 Μαρτίου 2017, 10:30 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ

  Σύμφωνώ απόλυτα με τις αναφορές του κ. Πασπαλά και επιπλέον αναφέρω μια διαφορετική άποψη.

  Η κατάταξη των χώρων σε επικίνδυνους χώρους σε αυτή την απόφαση φαίνεται ότι ειναι αυθέρετη ειδικά στην περίπτωση συσκευών καύσης καυσίμων και θα υπάρξουν αξιώσεις με νομικές και διοικητικές προεκτάσεις από εισαγωγείς και προμηθευτές σε βάρος των αρμόδιων κρατικών αρχών που θα υπογράψουν το εν λόγω νομοθέτημα.

  Ο κίνδυνος στα λεβητοστάσια και στους χώρους εγκατάστασης σχετίζεται με μια σειρά παραγόντων όπως:
  – Το κάυσιμο και την απόθηκευση αυτού (αν γίνεται εκεί στο ίδιο ή σε άλλο χώρο)
  – Στην πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης όταν λειτουργεί με φυσικό αέριο
  – Στην ισχύ
  – Στο θερμαντικό μέσο (είναι αέρας ή νερό ή κάτι διαφορετικό;)

  Θυμίζω ότι η ΕΕ με την οδηγία 97/23/ΕΕ θεωρούσε ότι οι λέβητες ως 400 KW πρέπει να ειναι αποδοτικοί και να εμπίπτουν στο εύρος της οδηγίας. Για λέβητες μεγαλύτερης δυναμικότητας η πιστοποίηση γινόνταν με την οδηγία δοχείων πίεσης ή με την οδηγία συσκευών αερίου κατά περίπτωση καθώς κύριο μέλημα ήταν η ασφάλεια της συσκευής.

  Επίσης αναφέρω ότι με τις προισχύουσες διατάξεις (κανονισμοί εσωτ. εγκαταστάσων φ.αερίου και υγραερίου) το όριο για να θεωρηθεί ένας χώρος λεβητοστάσιο ειναι 50ΚW. Μέχρι 50KW στα άερια καύσιμα υπάρχουν περιορισμένες απαιτήσεις. Τονίζω ότι οι επίτοιχοι λέβητες με σήμανση CE σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΝ 15 και τα εγχειρίδια τους μπορούν να εγκαθίστανται εντός κατοικιών και ακόμα και σε υπνοδωμάτια κατά περίπτωση.
  Συνεπώς μπορεί χώροι κατοικιών με το προτεινόμενο σχέδιο να γίνουν επικινδυνοί χώροι Α και ακόμα και Β… κατηγορίας.
  Για τους παραπάνω λόγους και για να μην βρεθούν οι αρμόδιοι προς έκπληξη και σε αστικές διαφορές με προμηθευτές και εισαγωγείς αλλά και με εταιρείες που έχουν συμφέροντα (λογικά και με ισχυρή βάση) καλό θα ήταν να επαναξεταστεί το παρόν άρθρο.

 • 5) Στο «Άρθρο 6-Δομική πυροπροστασία» να προστεθεί παράγραφος ως ακολούθως:
  «Απαιτήσεις για χώρους προσωρινής παραμονής-καταφυγής ατόμων με αναπηρία
  Για τους χώρους προσωρινής παραμονής-καταφυγής ατόμων με αναπηρία ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που αναφέρονται στα κλιμακοστάσια».

 • 22 Μαρτίου 2017, 19:11 | Ματθαίος Βλαχάκης

  Προτείνω να δοθούν περισσότερες κατασκευαστικές λεπτομέρεις και έτοιμες λύσεις -παραδείγματα (όπως το σχήμα 18) για πυροφραγμούς καλωδίων, σωληνώσεων και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση των πυροφραγμών χωρίς να καταφεύγουν πάντα οι κατασκευαστές στη χρήση ακριβών πιστοποιημένων λύσεων.

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση πυράντοχων καλωδίων (με ένδειξη P ή PH σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα) για την εξασφάλιση της ισχύος από εφεδρική πηγή, ακόμη και στην περίπτωση που η εφεδρική πηγή δεν βρίσκεται στο ίδιο πυροδιαμέρισμα. Εναλλακτικά θα μπορούσε η πυράντοχη όδευση του καλωδίου να διασφαλιστεί με πυράντοχο κανάλι του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης.

 • 22 Μαρτίου 2017, 19:29 | Ματθαίος Βλαχάκης

  Στο Παράρτημα Γ απουσιάζουν οι δείκτες P ή PH, G και K της Απόφασης 367/2000/ΕΚ, ενώ στο μέγιστο χρόνο δεν έχουν εφαρμογή τα 15, 45 και 360.

  Στην 6.3 αναφέρεται: «Σε ειδικές περιπτώσεις ή αν δεν διατίθενται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ο δείκτης πυραντίστασης ή και άλλες ιδιότητες πυροπροστασίας θα προσδιορίζονται με βάση τις ανάλογες πρότυπες δοκιµές εκτελούμενες από διαπιστευµένα για τις συγκεκριµένες δοκιµές Εργαστήρια.» Σημειώνεται ότι ο δείκτης πυραντίστασης μπορεί να προσδιορίζεται με βάση τιμές ή υπολογισμούς που προδιαγράφονται από επίσημα κείμενα όπως πρότυπα ή Ευρωκώδικες, ή με δοκιμές που διεξάγονται από διαπιστευμένα για τις συγκεκριμένες δοκιμές εργαστήρια της ΕΕ. Φυσικά τα ανωτέρω πρέπει να εφαρμόζονται και για μη φέρονται δομικά στοιχεία και υλικά, όποτε στο σχετικό κείμενο πρέπει να διαγραφεί το «μπορούν να».

 • 22 Μαρτίου 2017, 13:44 | Κωνσταντίνος Γ. Πασπαλάς

  Παράγραφος 6.7
  Παρατήρηση 1
  Στην παράγραφο 6.7 δεν είναι σαφές τι ορίζεται με τον όρο Boilers (ο οποίος μεταφράζεται ‘‘λέβητες’’ δεν είναι ελληνικός όρος, ενώ στην κοινή με τον όρο μπόϊλερ δεν εννοείται ο λέβητας)

  Παρατήρηση 2
  Δεν αναφέρονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες έχουν εφαρμογή:
  ― Οδηγία 2014/68/ΕΕ που αντικατέστησε την Οδηγία 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπό πίεση
  KYA 16289/330/1999 (ΦEK 987 B/99) «Συμμόρφωση της Eλληνικής Nομοθεσίας με την 97/23/EOK – Oδηγία του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση»
  ― Οδηγία 98/37/EK όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/42/ΕΚ για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές
  ― Oδηγία 94/9/ΕΚ για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες ΑΤΕΧ 95
  ΥΑ Β 17081/2964 (ΦΕΚ 157 Β’/13.3.96)
  ― Oδηγία 99/92/ΕΚ για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρήξιμες ατμόσφαιρες ΑΤΕΧ 137

  Παρατήρηση 3
  Στην παράγραφο 6.7 ορίζεται ότι οι χώροι εγκατάστασης μηχανών
  ― Αντλιοστάσια
  ― Μηχανοστάσια
  ― Ψυχροστάσια
  είναι επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Α
  Πρόκειται για χώρους εγκατάστασης αντλιών, ανυψωτικών μηχανών και ψυκτικών μηχανών. Οι μηχανές αυτές για να μπορούν να εγκατασταθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες ότι ικανοποιούν την Οδηγία 91/368/ΕOΚ (ΠΔ 377/93) που αναθεωρήθηκε από την Οδηγία 98/37/ΕΚ και την Οδηγία 206/42/ΕΚ. Το ΠΔ προβλέπει
  1.5.6. Κίνδυνοι πυρκαγιάς
  Η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης που προκαλείται από την ίδια ή τα αέρια, υγρά, σκόνη, ατμούς και άλλες ουσίες που παράγονται ή χρησιμοποιούνται από τη μηχανή.
  Αντίστοιχα εφαρμόζεται η Οδηγία για τη χαμηλή τάση.
  Η κατάταξη άρα σε επικίνδυνους χώρους αποτελεί αυθαίρετη απόφαση και παραβιάζει ευρωπαϊκές Οδηγίες.
  Η αύξηση των δεικτών πυραντίστασης και η εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και κατάσβεσης σημαίνουν ότι η Ελλάδα αμφισβητεί ότι οι Οδηγίες καλύπτουν την ασφάλεια των μηχανών κλπ (τις οποίες βέβαια προσυπέγραψε).

  Παρατήρηση 4
  Στην παράγραφο 6.7 ορίζεται ότι οι χώροι εγκατάστασης καυστήρων και λεβήτων είναι επικίνδυνοι
  ― κατηγορίας Α για ισχύ μέχρι 45 kW
  ― κατηγορίας Β για ισχύ > 45 kW
  Κατ΄ αρχήν οι ισχύοντες και εγκεκριμμένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κανονισμοί φυσικού αερίου (ΦEK 963 B’/15.7.2003) και(ΦEK 976 B’/28.3.2012) και υγραερίου (ΦEK 1257 B’/3.9.2003) ορίζουν ως όριο ισχύος τα 50 και όχι τα 45 kW.
  Οι λέβητες καλύπτονται από την Οδηγία 97/23/ΕΚ και κατά περίπτωση από την Οδηγία 2014/68/ΕΕ
  Οι καυστήρες και συσκευές φυσικού αερίου και υγραερίου καλύπτονται από την Oδηγία 2009/142/ΕΚ περί συσκευών αερίου, η οποία κωδικοποίησε την Oδηγία 90/396/EOK περί συσκευών αερίου.
  Οι καυστήρες πετρελαίου καλύπτονται από τα πρότυπα ΕΝ 226, ΕΝ 267 και την Οδηγία 2006/42/ΕΚ.
  Αντίστοιχα εφαρμόζεται η Οδηγία για τη χαμηλή τάση
  Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης “επικίνδυνοι χώροι” είναι μόνον οι χώροι εγκατάστασης στερεών καυσίμων.

  Τα νομοθετήματα συντάσσονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορούν να αγνοήσουν την ευρωπαϊκή και δεν συντάσσονται με βάση την πιθανολόγηση κινδύνων, ούτε μπορούν να περιέχουν ακραίες διατάξεις λόγω φοβιών.

 • 22 Μαρτίου 2017, 12:22 | Πάνος

  Στον πίνακα 13 που ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για εσωτερικά τελειώματα και δάπεδα, έχω αρκετά σχόλια.

  Α) Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι στην Ελληνική αγορά για πάρα πολλά υλικά δεν υπάρχουν πιστοποιητικά κατά ΕΝ13501. Εισάγονται με πιστοποιητικά DIN 4102 γερμανικά, EN 1021 – 1/2, NF P 92 γαλλικά, BS5852 Αγγλικά, ΤΒ 117/133 Αμερικάνικα, ASTM E-84 Αμερικάνικα, ONORM 3800 Αυστριακά, UNI Ιταλικά κλπ.
  Δεν υπάρχει άμεση αντιστοίχιση μεταξύ τους, αλλά ένας μηχανικός με γνώσεις πυρασφάλειας μπορεί να εκτιμήσει αν π.χ. ένα πιστοποιητικό κατά DIN 4102 που δίνει κατηγορία Β1, χωρίς φλεγόμενες σταγόνες (kein brennendes Aptropfen/ Abfallen) και με χαμηλές εκπομπές καπνών υπερκαλύπτει μία απαίτηση C-s1-d1. Ας υπάρξει μία ελαστική διατύπωση που να επιτρέπει την αξιολόγηση (engineering judgement) ενός πιστοποιητικού βραδυκαυστότητας ακόμη κι αν δεν είναι κατά ΕΝ13501. Έπειτα:

  Β) Η απαίτηση d0 για μονώσεις σε τοίχους και οροφές είναι κατά τη γνώμη μου υπερβολική. Το ίδιο και η s1. Ποιος είναι ο κίνδυνος; Να πιάσει φωτιά η μόνωση μέσα στην πλινθοδομή και να στάξει πυρακτωμένη σταγόνα στην πλάκα από κάτω; Έτσι κι αλλιώς οι καλωδιώσεις και τα Κουβίδης στο σοβά εκτός του διάκενου έχουν πλαστικά με ελάχιστη απαίτηση Ε. Ίσως απαίτηση απλού C να είναι πιο ρεαλιστική.

  Γ) Η απαίτηση d1 για οροφές σε συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση και υγεία , είναι ελαστική νομίζω. Αν η θερμοκρασία στην οροφή συντηρείται από πυρκαγιά σε παρακείμενο χώρο, φλεγόμενες σταγόνες μπορούν να μεταφέρουν οριζόντια την πυρκαγιά μεταδίδοντας την σε έπιπλα κλπ., όπως ακριβώς στην πολύνεκρη πυρκαγιά των 50 νεκρών και 250 σακατεμένων στο κλαμπ του Δουβλίνου. Εκτιμώ ότι αν δεν υπάρχει καταιονισμός πρέπει να είναι d0 και να επιτρέπεται μία κατηγορία επάνω στο d1 αν υπάρχουν σπρίνκλερ. Γενικά η ύπαρξη καταιονισμού θα έπρεπε να ελαφρύνει την απαίτηση βραδυκαυστότητας τελειωμάτων.

  Δ) Ίσως πρέπει να επιτρέπεται η περιορισμένη εγκατάσταση υλικών χωρίς απαίτηση σε τοίχους και οροφές, π.χ μέχρι 10% του εμβαδού , όπως στον IBC.

  E) Για υλικά πολύ μικρού πάχους (κάτω των 0.7-0,9 χιλιοστών) με πιστοποιητικό να επιτρέπεται να επικολλώνται σε άκαυστο η βραδύκαυστο υπόστρωμα χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό του συστήματος. Αυτό το προτείνω γιατί σχεδόν το σύνολο των καπλαμάδων, HPL κλπ. είναι πιστοποιημένα πάνω σε άκαυστο υπόστρωμα. (NFPA, IBC)

  ΣΤ) Η επίτευξη της επιθυμητής βραδυκαυστότητας με βραδύκαυστα βερνίκια να επιτρέπεται μόνο για υφιστάμενα κτίρια, όχι για νέα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο αν όχι αδύνατον να εξασφαλίσει ο επιβλέπων μηχανικός ότι εφαρμόσθηκαν τα συγκεκριμένα βερνίκια, με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ότι δεν το έπλυνε η καθαρίστρια με χλωρίνη που ακύρωσε το βερνίκι κλπ.

  ζ) Δεν υπάρχει πρόβλεψη για έπιπλα και διακοσμήσεις. Σε συνάθροιση κοινού και υγεία , πρέπει να περιορίζονται κάπως τα έπιπλα και οι διακοσμήσεις. Αφενός μεν κάποια αφρώδη πλαστικά να αποφεύγονται, αφετέρου το ύφασμα/δερματίνη καναπέδων κλπ. να είναι βραδύκαυστο.

 • 22 Μαρτίου 2017, 11:42 | Πάνος

  Εκτιμώ ότι ο πίνακας 9 που ορίζει τα μέγιστα όρια πυροδιαμερισμάτων μπορούσε να γίνει πιο ελαστικός για μεγάλα κτίρια, αν αυτά είναι πλήρως καταιονιζόμενα σύμφωνα με την ΠΔ15.

  Στους αντίστοιχους κανονισμούς των ΗΠΑ, σε όλες τις χρήσεις με πυραντίσταση 120 η 180 λεπτών της ώρας και πλήρη καταιονισμό, δεν υπάρχουν περιορισμοί μεγέθους πυροδιαμερίσματος εκτός αν το κτίριο υπερβαίνει τα 50-120 μέτρα σε ύψος κατά περίπτωση.

  Εκτός από τα έργα που αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα (Ελληνικό, Καστέλι, Περιφερειακά, Αφάντου, Λιμένες κλπ), τα επόμενα χρόνια (πρώτα ο Θεός) θα εκτελεστούν σημαντικά έργα συνδεόμενα με τη βιομηχανία των logistics και θα απαιτηθούν μεγάλα κτίρια. Δεν υπάρχει λόγος να μπλεκόμαστε με παρεκκλίσεις και επιτροπές που προκαλούν συχνά ερωτήματα για ενδεχόμενη συναλλαγή.

 • 21 Μαρτίου 2017, 14:11 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

  1)Θα πρέπει αν το κτίριο έχει καταιονιστήρες με νερό να αυξάνεται το πυροδιαμέρισμα (ιδιαίτερα τα υπόγεια) και να μειώνεται ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης. Ας μην ξεχνούμε ότι ο NFPA 101 δεν προβλέπει μέγιστα εμβαδά πυροδιαμερισμάτων.
  2) Αυτό που υπήρχε στο ΠΔ71/88 αν δηλαδή η περίμετρος του κτιρίου είναι προσπελάσιμη κατά 50% ή 100% από οχήματα Π.Υ. τότε να προσαυξάνεται το εμβαδόν πυροδιαμερίσματος μας έλυσε τα χέρια σε διάφορες μελέτες.
  3)Τα υπόγεια μέγιστα εμβαδά πυροδιαμερίσματος είναι μικρά σε διάφορες κατηγορίες κτιρίων.

 • Στη παρ. 6.3 αφού γράφει ότι ο σχεδιασμός των φερόντων δομικών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και τα Εθνικά προσαρτήματα για την απαιτούμενη πυραντοχή αναφέρετε:

  «Για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης κάθε δοµικού στοιχείου, ανεξαρτήτως του είδους του υλικού, από το οποίο αποτελείται, απαιτούνται να διατίθενται τα προβλεπόμενα από τα κατά περίπτωση πρότυπα, πιστοποιητικά.
  Σε ειδικές περιπτώσεις ή αν δεν διατίθενται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, ο δείκτης πυραντίστασης ή και άλλες ιδιότητες πυροπροστασίας θα προσδιορίζονται με βάση τις ανάλογες πρότυπες δοκιµές εκτελούμενες από διαπιστευµένα για τις συγκεκριµένες δοκιµές Εργαστήρια.»

  Στη συντριπτική πλειοψηφία όμως των φερόντων οργανισμών δεν υφίστανται πρότυπα και πιστοποιητικά στην Ελλάδα.
  Εφόσον ο σχεδιασμός είναι σύμφωνος με τα τμήματα 1-2 των ευρωκωδίκων για την απαιτούμενη πυραντίσταση, γιατί χρειάζονται και περαιτέρω πιστοποιητικά?
  Πιστεύω ότι θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά αφορούν φέροντα στοιχεία που δεν καλύπτονται από τους Ευρωκώδικες και για τα υλικά πυροπροστασίας.