ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 5: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

5.1. Γενικά.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και θεραπεία, για περίθαλψη ατόμων ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας, για ύπνο, σωματική υγιεινή και απασχόληση βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών.

Τα κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κατατάσσονται στις παρακάτω υποκατηγορίες::

• Ε1: Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρόνοιας) όπως οίκοι ευγηρίας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία παιδιών, ορφανοτροφεία, ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών κάτω των 5 ετών κλπ.

• Ε2: Κτίρια υγείας που δεν διαθέτουν χώρους χειρουργείων ή ανάνηψης ή νοσηλευτική κλίνη και χρησιμοποιούνται μόνο για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και ημερήσια θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση, όπως περιφερειακά ιατρεία, ειδικά περιφερειακά ιατρεία, μονάδες υγείας, πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, ξενώνες – οικοτροφεία ψυχικής υγείας, κέντρα ημέρας ψυχικής υγείας, μονάδες κοινωνικής επανένταξης, πολυοδοντιατρεία, πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία κλπ.

• Ε3: Κτίρια υγείας που διαθέτουν νοσηλευτικές μονάδες ή περιλαμβάνουν χειρουργεία, χώρους ανάνηψης, όπως δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας (με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης-φροντίδας), μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, κέντρα ψυχικής υγείας, μονάδες ημερήσιας νοσηλείας κλπ.
Νοσηλευτική μονάδα ονομάζεται μία περιοχή του κτιρίου με χρήση υγείας όπου στεγάζεται αυτοτελής λειτουργική ενότητα νοσηλείας εσωτερικών ασθενών, με ιδιαίτερο νοσηλευτικό προσωπικό και προϊστάμενο/η νοσηλευτή/τρια. Περιλαμβάνει θαλάμους εσωτερικών ασθενών και όλους τους χώρους εργασίας ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και του λοιπούς βοηθητικούς χώρους, που απαιτούνται για την άμεση νοσηλευτική εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων. Διαθέτει μία στάση νοσηλευτών και αυτοτελές σύστημα ενδοεπικοινωνίας.

Κατ΄εξαίρεση:
α) οι ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων εξετάζονται με τις διατάξεις του άρθρου της Προσωρινής Διαμονής.
β) Τα προστατευόμενα διαμερίσματα επανένταξης ψυχικά ασθενών, τα υποστηριζόμενα διαμερίσματα επανένταξης αστέγων εξετάζονται με τις διατάξεις του άρθρου της Κατοικίας.
γ) Τα απλά ιατρεία, περιφερειακά ιατρεία καθώς και τα οδοντιατρεία που δεν διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, ούτε ακτινολογικό εργαστήριο, ούτε εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας εξετάζονται με τις διατάξεις των Γραφείων.

Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου εξειδικεύεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται η κατάταξη των μονάδων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στις ανωτέρω τρεις κατηγορίας Ε1, Ε2 και Ε3.
Σε περίπτωση αμφισβήτησης μιας μονάδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ως προς την υπαγωγή της στις ανωτέρω κατηγορίες, αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις κτιριολογικές απαιτήσεις της όπως αναλύονται σε σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι χώροι εστίασης, μαγειρεία, γραφεία, θρησκευτικός χώρος, μικρό κατάστημα, πλυντήρια, εργαστήρια επισκευών, αποθήκες κλπ.

5.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.

5.2.1. Πλάτη οδεύσεων διαφυγής
Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη των οδεύσεων διαφυγής στα κτίρια των κατηγοριών Ε1, Ε2 και Ε3 είναι τα ακόλουθα:
– διάδρομοι 1,80 μ.
– σκάλες, ράμπες 1,20 μ.
– πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 μ.
– λοιπές πόρτες 0,90 μ.
Κατ΄εξαίρεση το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων επιτρέπεται να είναι 1,20 μ. για κτίρια της κατηγορίας Ε1 και 1,00 μ. για τα κτίρια της κατηγορίας Ε2.

Στα κτίρια της κατηγορίας Ε3 τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη οδεύσεων διαφυγής στα τμήματα που εξυπηρετούν εσωτερικούς ασθενείς ή ασθενείς που θεραπεύονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (πρώτων βοηθειών) ή στο τμήμα φυσιοθεραπείας, είναι τα ακόλουθα:
– διάδρομοι 2,20 μ.
– σκάλες, ράμπες 1,40 μ.
– πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 μ.
– λοιπές πόρτες 1,10 μ.
Κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλονται ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη πέραν αυτών που επιβάλλονται από τις γενικές διατάξεις και όσων προκύπτουν από τις παροχές των οδεύσεων διαφυγής για διαδρόμους, σκάλες, ράμπες και πόρτες που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση από εσωτερικούς ασθενείς ή από άτομα μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανότητας ή από περιθαλπόμενα ηλικιωμένα άτομα ή παιδιά ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών.

5.2.2. Οριζόντιες έξοδοι
Από κάθε σημείο νοσηλευτικής μονάδας ή μονάδας διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων απαιτείται επίσης πρόσβαση προς οριζόντια έξοδο που βρίσκεται στον ίδιο όροφο. Μονάδα διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων ονομάζεται μία περιοχή κτιρίου με χρήση κοινωνικής πρόνοιας που χρησιμοποιείται για ύπνο και σωματική υγιεινή ηλικιωμένων ατόμων ή βρεφών ή παιδιών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών ή ατόμων μειωμένης σωματικής ή πνευματικής ικανότητας.
Καθεμιά από τις δύο περιοχές, που συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια έξοδο, πρέπει να έχει κοντά στην οριζόντια έξοδο αρκετό χώρο για τον πληθυσμό της άλλης περιοχής με καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 0,30 τ. μ. ανά άτομο και 3 τ. μ. ανά νοσηλευτική κλίνη.
Απαγορεύεται οι νοσηλευτικές μονάδες και οι μονάδες διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων να επικοινωνούν δια μέσου οριζόντιας εξόδου με οποιονδήποτε από τους επικίνδυνους χώρους.
Για τις πόρτες στις οριζόντιες εξόδους τα ελεύθερα πλάτη τους πρέπει να είναι για κάθε κατεύθυνση όδευσης διαφυγής, όσο απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις αλλά όχι μικρότερα από:
α) 1,10 μ. όταν διέρχονται οδεύσεις που εξυπηρετούν εσωτερικούς ασθενείς ή ασθενείς που θεραπεύονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (πρώτων βοηθειών) ή στο τμήμα φυσιοθεραπείας.
β) 0,90 μ. για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

5.2.3. Πόρτες- Χειρολισθήρες
Απαγορεύεται να κλειδώνονται εκείνες οι πόρτες των θαλάμων των νοσηλευτικών μονάδων, και των θαλάμων μονάδων διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων που οδηγούν προς το εσωτερικό του κτιρίου.
Kατ’ εξαίρεση της παρ.5.3.7.3. του άρθρου 5 του κεφαλαίου Α΄ επιτρέπεται να κλειδώνουν από την εσωτερική πλευρά του θαλάμου οι πόρτες των θαλάμων των μονάδων διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων που οδηγούν προς το εσωτερικό του κτιρίου όταν εκπληρώνονται συγχρόνως τα ακόλουθα:
α) Τα άτομα που διαμένουν δεν είναι μειωμένης πνευματικής ικανότητας ούτε παιδιά.
β) Οι πόρτες μπορούν να ξεκλειδώνουν από την εξωτερική πλευρά σε περίπτωση ανάγκης.
Κατ’ εξαίρεση της ίδιας παραγράφου των γενικών διατάξεων επιτρέπεται να υπάρχουν σύρτες στην πλευρά της πόρτας έξω από το θάλαμο στις πόρτες των θαλάμων ψυχασθενών ή άλλων ατόμων μειωμένης πνευματικής ικανότητας.
Κάθε πόρτα χώρου υγιεινής πρέπει να μπορεί να ξεκλειδώνεται από την εξωτερική πλευρά σε περίπτωση ανάγκης.
Κάθε θυρόφυλλο οριζόντιας εξόδου πρέπει να έχει διαφανή υαλοπίνακα (vision panel) πυράντοχο που να εξασφαλίζει ορατότητα προς την απέναντι πλευρά χωρίς να μειώνει την απαιτούμενη πυραντίσταση της πόρτας.
Πόρτα διαδρόμου (που η κάσα της είναι κάθετη στον άξονα του διαδρόμου) πρέπει να έχει ελεύθερο πλάτος που δεν υπολείπεται περισσότερο του 0,20 μ. από το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος του διαδρόμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Αν ο διάδρομος έχει πλάτος μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο δεν απαιτείται να αυξάνεται και το πλάτος της πόρτας.
Χειρολισθήρες πρέπει να τοποθετούνται σε αμφότερες πλευρές και στα πλατύσκαλα κάθε σκάλας και ράμπας, πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ,., από όπου διέρχονται οδεύσεις διαφυγής.
Στους διαδρόμους κυκλοφορίας και τους θαλάμους νοσηλείας επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτοκλειόμενων πυράντοχων θυρών, που συγκρατούνται ανοιχτές μέσω ηλεκτρομαγνητών, εφόσον η ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης απενεργοποιεί του ηλεκτρομαγνήτες και προκαλεί το κλείσιμό των θυρών.

5.2.4. Τελική έξοδος διαφυγής
Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων όπου νοσηλεύονται ή περιθάλπονται ψυχασθενείς ή άλλα άτομα με μειωμένη πνευματική ικανότητα, επιτρέπεται η ελεγχόμενη διαφυγή τους, με τις οδεύσεις διαφυγής να καταλήγουν σε περιφραγμένο υπαίθριο χώρο που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Συνορεύει με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού και στο όριο αυτό υπάρχουν δύο τουλάχιστον πόρτες κατά το δυνατόν απομακρυσμένες μεταξύ τους, με τα απαιτούμενα από τον παρόντα Κανονισμό πλάτη.
β) Οι πόρτες και οι κλειδαριές τους πρέπει να είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να μπορούν να ανοίξουν ή έστω και να διαρρηχθούν από τις αρμόδιες αρχές.
γ) Στον υπαίθριο χώρο αυτό δεν φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά.
δ) Η υπαίθρια έκταση που απομένει αφού αφαιρεθεί ζώνη πλάτους 3 μέτρων που συνορεύει το κτίριο έχει εμβαδόν τουλάχιστον 2 τετραγωνικών μέτρων ανά άτομο για τον πληθυσμό που εξέρχεται σε αυτήν.

Η πραγματική απόσταση αυτής της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής πρέπει να μην υπερβαίνει τα 60 μέτρα.

5.2.5. Ανελκυστήρες για την πρόσβαση πυροσβεστών
Κατ΄εξαίρεση του πίνακα 6 του Κεφαλαίου Α, στα κτίρια των κατηγοριών Ε1 και Ε2 επιβάλλεται η κατασκευή ανελκυστήρα πυροσβεστών εφόσον το ύψος τους υπερβαίνει τα 15μ. και η επιφάνεια του ορόφου είναι μεγαλύτερη των 500 τ.μ.
Στα κτίρια της κατηγορίας Ε3 με επιφάνεια ορόφου άνω των 750 τ.μ. ο ελάχιστος αριθμός ανελκυστήρων ορίζεται σε δύο (2).

5.3. Δομική πυροπροστασία.

Νοσηλευτικές μονάδες και μονάδες διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα.

Απαγορεύεται μία νοσηλευτική μονάδα να στεγάζεται σε περισσότερα του ενός πυροδιαμερίσματα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να στεγάζεται σε δύο πυροδιαμερίσματα που επικοινωνούν μεταξύ τους όταν ισχύουν συγχρόνως όλα τα ακόλουθα:
α) Δεν υπάρχει άλλη νοσηλευτική μονάδα στον ίδιο όροφο.
β) Για καθένα από τα δύο πυροδιαμερίσματα τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (ii) για την οριζόντια έξοδο.
γ) Η πόρτα οριζόντιας εξόδου που συνδέει τα πυροδιαμερίσματα είναι αυτοκλειόμενη, αλλά σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου συγκρατείται στην ανοικτή θέση. Μόλις ανιχνευθεί πυρκαγιά σε οποιοδήποτε από τα δύο πυροδιαμερίσματα απενεργοποιείται αυτόματα ο μηχανισμός συγκρατήσεως, οπότε τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός επαναφοράς της και η πόρτα κλείνει..
Κοινόχρηστοι χώροι νοσηλευτικών μονάδων επιτρέπεται είτε να αποτελούν ιδιαίτερο πυροδιαμέρισμα είτε να ανήκουν στο ίδιο πυροδιαμέρισμα με μία ή περισσότερες νοσηλευτικές μονάδες που εξυπηρετούν.
Τέτοιοι κοινόχρηστοι χώροι μπορούν να είναι αναμονές επισκεπτών, καθιστικά ασθενών, γραφεία και χώροι διανυκτέρευσης ιατρών, χώροι ανάπαυσης και αποδυτήρια νοσηλευτικού προσωπικού, χώροι εστίασης, διανομής αγαθών, συλλογής μεταχειρισμένων ειδών και απορριμμάτων και χώροι υγιεινής.

Οι χώροι εργαστηρίων στους οποίους δημιουργούνται εύφλεκτα αέρια πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με απαγωγές εστίες (fume hοοds) συνδεδεμένες απευθείας με σύστημα απόρριψης αέρα.

5.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

5.4.1. Κανονικός φωτισμός (τεχνητός ή φυσικός)
Ο κανονικός φωτισμός των διατμηματικών διαδρόμων, προθαλάμων και κλιμακοστασίων, πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει, όταν όλα τα τμήματα του κτιρίου δεν λειτουργούν.
Ο κανονικός φωτισμός των μη διατμηματικών διαδρόμων, προθαλάμων και κλιμακοστασίων, πρέπει να είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του τμήματος στο οποίο ανήκουν.
Η ελάχιστη εξασφαλιζόμενη φωτεινή ένταση, σε κάθε σημείο της στάθμης του δαπέδου, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 6 των Γενικών Διατάξεων.

5.4.2. Φωτισμός ασφαλείας
Επιβάλλεται για τα κτίρια κατηγοριών Ε1, Ε2 και Ε3 η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Η ελάχιστη φωτεινή ένταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας, στις νεογνικές μονάδες και στα συγκροτήματα χειρουργείων και μαιεύσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 lux στο επίπεδο εργασίας.
Για τα κτίρια της κατηγορίας Ε3 η ηλεκτροδότηση (κύρια και εφεδρική) της εγκατάστασης φωτισμού θα πρέπει να γίνεται από αξιόπιστες πηγές και η εφεδρική πηγή ηλεκτροδότησης να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν τη λειτουργία του φωτισμού ασφαλείας ακόμη και στη διάρκεια εξέλιξης πυρκαγιάς. Η εξασφαλιζόμενη διάρκεια λειτουργίας με εφεδρική πηγή θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3 ώρες.

5.4.3. Σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Ε3.
β. Στα κτίρια των κατηγοριών Ε1 και Ε2 που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους καθώς και όπου ο θεωρητικός πληθυσμός είναι πάνω από διακόσια (200) άτομα.

5.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

5.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

5.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Ε1 και Ε3.
β. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Ε2 με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από εκατό (100) άτομα.
Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες συσκευές μετάδοσης ηχητικών σημάτων συναγερμού:
σειρήνες.
κουδούνια.
βομβητές.
μεγάφωνα.
ατομικές συσκευές κλήσης συστήματος αναζήτησης προσωπικού.
Οι συσκευές συναγερμού τοποθετούνται στις ακόλουθες θέσεις:
– κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς.
– τηλεφωνικό κέντρο.
– τεχνική υπηρεσία.
– γραφείο υπεύθυνου πυρασφαλείας.
– στάσεις αδελφών
– χώρους διαμονής προσωπικού.
Στους χώρους όπου υπάρχουν ασθενείς ή άτομα με περιορισμένη κινητικότητα (π.χ. μονάδες νοσηλείας) η μεταφερόμενη πληροφορία για τον συναγερμό πρέπει να γνωστοποιείται μόνο στο προσωπικό (π.χ. βόμβος από βομβητή, οπτικό σήμα κ.λπ.).

5.5.3. Πυρανίχνευση
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις :
α. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Ε1 και Ε3.
β. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Ε2 με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή και θεωρητικό πληθυσμό πάνω από διακόσια (200) άτομα.

Το σύστημα ανίχνευσης – αναγγελίας πυρκαγιάς πρέπει να έχει ως εφεδρική πηγή ενέργειας συσσωρευτή ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος επί 30 τουλάχιστον ώρες.

5.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε κτίρια των κατηγοριών Ε1, Ε2 και Ε3 ύψους άνω των 20μ..
β. Σε κτίρια της κατηγορίας Ε1, και Ε2 με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους και συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 3.000 τ.μ..
γ. Στα κτίρια της κατηγορίας Ε1 και Ε2 με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
δ. Σε κτίρια της κατηγορίας Ε3 με περισσότερες από 100 κλίνες και εφόσον η στάθμη του δαπέδου του υψηλοτέρου ορόφου τους βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 12 μέτρα από τη στάθμη του δαπέδου του ορόφου εκκένωσης.

Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).

5.5.5. Κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς.
Στα κτίρια κατηγορίας Ε3 το κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς) πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε χώρο με παραμονή προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου (όπως χώρος τηλεφωνικού κέντρου ή κατά προτίμηση, ιδιαίτερος χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένο και το κέντρο ελέγχου των εγκαταστάσεων).
Το κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς ανάλογα με το μέγεθος του συγκροτήματος πρέπει να εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
Οπτική και ακουστική ένδειξη σήματος συναγερμού προερχομένου από συσκευή ανίχνευσης (αυτόματη ή χειροκίνητη).
Μετάδοση σημάτων συναγερμού προς όλες τις συσκευές συναγερμού ή προς ορισμένες εξ αυτών επιλεκτικά (αυτόματα ή χειροκίνητα).
Ομαδική κλήση της ομάδας πυροπροστασίας μέσω συστήματος αναζήτησης προσωπικού (εφόσον επιβάλλεται).
Δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Δυνατότητα συνεργασίας με το κέντρο ελέγχου εγκαταστάσεων για τον χειρισμό αυτών, σύμφωνα με το σχέδιο επέμβασης.
Έλεγχο κατάστασης της εγκατάστασης (καλώδια, συσκευές κ.λπ.).
Περιστασιακούς ελέγχους σε συνδυασμό με το κέντρο ελέγχου εγκαταστάσεων για την ασφάλεια του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς (π.χ. απελευθέρωση πόρτας από μηχανισμό συγκρατήσεως, διακοπή παροχής καυσίμου αερίου, έλεγχος εγκαταστάσεων αερισμού κ.λπ.).

5.5.6. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε υπόγειους χώρους κτιρίων της κατηγορίας Ε3 με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 150 άτομα. Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής, μέχρι κάθε τελική έξοδο κινδύνου.
γ. Σε κτίρια της κατηγορίας Ε1 με συνολικό εμβαδόν άνω των 500 τ.μ..
δ. Σε κτίρια των κατηγοριών Ε1 και Ε2 ύψους άνω των 23 μ.

5.5.7. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:50 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • 26 Μαρτίου 2017, 23:57 | Στάθης Τζουανάκης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

  Για τις μονάδες ημερήσια νοσηλείας, στις οποίες σύμφωνα με την Αριθμ. Α6/Γ.Π.οικ. 103516 (ΦΕΚ3206/28-12-2014) παρέχονται υπηρεσίες υγείας
  διαγνωστικής, θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία με διανυκτέρευση, δεν μπορούν να απαιτούνται τα πλάτη οδεύσεων διαφυγής που απαιτούνται, για τις μονάδες νοσηλείας νοσοκομειακών ιδρυμάτων, στις οποίες οι ασθενείς παραμένουν στους θαλάμους για μέρες και χρειάζεται να μετακινούνται με την τροχήλατη κλίνη στα διάφορα εργαστήρια εξετάσεων (πχ ακτινολογικό, μικροβιολογικό κλπ.). Οι ασθενείς των μονάδων αυτών μετακινούνται κλινήρεις μόνο από την αίθουσα του χειρουργείου στην αίθουσα ανάνηψης. Στην επικοινωνία αυτών των χώρων είναι λογικό να ζητούνται τα πλάτη της κατηγορίας Ε3 καθώς και στην όδευση από τους χώρους αυτούς προς την τελική έξοδο στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο ο ασθενής να μεταφερθεί σε νοσοκομείο λόγω επιπλοκής. Για τους υπόλοιπους χώρους είναι σημαντικό να εξετάζεται το κατά πόσο θα χρησιμοποιούνται από κληνήρεις ασθενείς προκειμένου να εφαρμοστούν τα ελάχιστα πλάτη της Ε3. Χωρίς την αντιμετώπιση αυτή, η ένταξη τους στην κατηγορία Ε3 κάνει απαγορευτική την εγκατάσταση τους σε υφιστάμενα κτήρια κάτι που αποτελεί μέγιστο εμπόδιο για την ίδρυση τέτοιων μονάδων στην χώρα μας.

 • 23 Μαρτίου 2017, 15:02 | Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

  Πρέπει να προβλέπονται κατ’ ελάχιστο στα κτήρια κατηγορίας Ε3, δύο πυροδιαμερίσματα ανά όροφο για την ταχεία μεταφορά ασθενών μαζί με την ιατρική κλίνη μεταξύ των πυροδιαμερισμάτων του ιδίου ορόφου καθώς είναι εξαιρετικά δυσχερής η απομάκρυνση αυτών από τα κλιμακοστάσια.

  Παρ. 5.5.6 Πρέπει να απαιτείται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης σε όλη την έκταση σε κτήρια κατηγορίας Ε3

 • 23 Μαρτίου 2017, 11:00 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου

  Στα κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στο άρθρο 5 παρ. 5.2.1. δεν διευκρινίζεται ποιες είναι οι εξαιρέσεις που οι διάδρομοι επιτρέπεται να είναι 1,20 μ. και 1,00 μ. στα κτίρια της κατηγορίας Ε1 και Ε2 αντίστοιχα.

  Θεωρώ ότι η διευκρίνηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου το άρθρο αυτό να μπορεί να εφαρμοστεί σωστά.

 • 23 Μαρτίου 2017, 11:28 | Σμαραγδάκης Γιώργος

  Στο άρθρο 5.2.1. Πλάτη οδεύσεων διαφυγής αναφέρει:
  «Κατ΄εξαίρεση το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων επιτρέπεται να είναι 1,20 μ. για κτίρια της κατηγορίας Ε1 και 1,00 μ. για τα κτίρια της κατηγορίας Ε2»
  Δεν διευκρινίζεται επακριβώς ποιες είναι οι εξαιρέσεις και επειδή η εξαίρεση αυτή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, ζητάμε να εφαρμοστεί η διάσταση 1,80 μ. για όλους.

 • 11) Το «Άρθρο 5: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 5.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
  5.2.1.Πλάτη οδεύσεων διαφυγής
  Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη των οδεύσεων διαφυγής στα κτίρια των κατηγοριών Ε1, Ε2 και Ε3 είναι τα ακόλουθα:
  – διάδρομοι 1,80 μ.
  – σκάλες, ράμπες 1,20 μ.
  – πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 μ. εκτός αν πρόκειται για πόρτες χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία οπότε θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,00μ.
  – λοιπές πόρτες 0,90 μ.
  Κατ΄εξαίρεση το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων επιτρέπεται να είναι 1,20 μ. για κτίρια της κατηγορίας Ε1 και 1,00 μ. για τα κτίρια της κατηγορίας Ε2.
  Στα κτίρια της κατηγορίας Ε3 τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη οδεύσεων διαφυγής στα τμήματα που εξυπηρετούν εσωτερικούς ασθενείς ή ασθενείς που θεραπεύονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (πρώτων βοηθειών) ή στο τμήμα φυσιοθεραπείας, είναι τα ακόλουθα:
  – διάδρομοι 2,20 μ.
  – σκάλες, ράμπες 1,40 μ.
  – πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 μ. εκτός αν πρόκειται για θύρες χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία οπότε θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,00μ.
  – λοιπές πόρτες 1,10 μ. […]».

 • 22 Μαρτίου 2017, 20:41 | Ελένη μηχανικός

  Oι βρεφονηπιακοί & οι παιδικοί σταθμοί , που δεν έχουν διανυκτέρευση, θα έπρεπε να εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 (εκπαίδευση) η με το άρθρο 5 (υγεία – πρόνοια ) όμως με μικρότερα όρια διαστάσεων όπως το min πλάτος των διαδρόμων 1.80 m . Υπάρχει πρόβλημα και σε υφιστάμενα κτίρια που είχαν πάρει άδεια με τις προηγούμενες διατάξεις και για κάποιο λόγο παύσει η παλαιότερη άδεια π.χ συνταξιοδότηση η πώληση.Οι νέοι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να βγάλουν άδεια. Η εξαίρεση του min πλάτους του 1.20 και 1.00 για τα κτίρια κατηγορίας Ε1 & Ε2 αντίστοιχα,τι προϋποθέσεις έχει;

 • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, είναι το δευτεροβάθμιο κοινωνικο-συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο μέσω 220 συλλογικών φορέων σε όλη την Ελλάδα εκπροσωπεί τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες.
  Στο άρθρο 5 του κεφαλαίου Β και επειδή τα Κέντρα Ημέρας για ΑμεΑ αντιμετωπίζουν πρόβλημα στις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες για την έκδοση άδειας λειτουργίας, παρακαλούμε να αναφέρεται ρητά ο όρος: «Κέντρα Ημέρας Ανοιχτής Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία», ούτως ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες στο «κλπ».

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

 • 19 Μαρτίου 2017, 17:12 | Λευτέρης

  θεωρώ ότι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που δεν έχουν διανυκτέρευση, θα πρέπει να εξετάζονται να βάση τις διατάξεις περί εκπαιδευτηρίων, όπως γινόταν μέχρι πρότεινως

 • Στα κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, στην παράγραφο, κατ εξαίρεση: αναφέρει σχετικά με τα ιατρεία με εγκαταστάσεις φυσιοθεραπείας δεν εξαιρούνται.

  Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου υγείας τα εργαστήρια φυσικοθεραπέιας είναι διαφορετικά από τα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης σύμφωνα με το Π.Δ.84/01, όπου λειτουργούν φυσίατροι και όχι φυσικοθεραπευτές. Οπότε να γίνει διευκρίνιση αν τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας σύφωνα με το Π.Δ 29/87 ανήκουν στα γραφεία οπότε πάμε με το αντίστοιχο άρθρο.