ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 7: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

7.1. Γενικά

Τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που εγκαθίστανται στα κτίρια καθορίζονται από την ειδική τους χρήση σε συνάρτηση με τα μετρικά χαρακτηριστικά της (συνολική μικτή επιφάνεια που καταλαμβάνει).

1. Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται ως εξής:

α) Εφ’ όσον οι επιμέρους χρήσεις είναι διαχωρισμένες, εφαρμόζονται για κάθε μία τα μέσα πυροπροστασίας που την αφορούν, σε όλη την επιφάνεια που αυτή καταλαμβάνει.
β) Εφ’ όσον οι εμπλεκόμενες χρήσεις χρησιμοποιούν τις ίδιες – κοινές απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής (οριζόντιες ή κατακόρυφες) είναι δηλαδή τμήματα του ίδιου ορόφου ή διαφορετικών ορόφων που επικοινωνούν κατακόρυφα με απροστάτευτο τρόπο, τότε λαμβάνονται στο σύνολο του συγκεκριμένου ορόφου στην πρώτη περίπτωση ή του πυροδιαμερίσματος στη δεύτερη, τα δυσμενέστερα κατά περίπτωση μέσα πυροπροστασίας κάθε χρήσης.
γ) Εφ’ όσον οι εμπλεκόμενες χρήσεις, είναι πυράντοχα διαχωρισμένες και χρησιμοποιούν τις ίδιες κατακόρυφες πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής, δηλαδή είναι τμήματα διαφορετικών ορόφων που εκκενώνονται μέσω των ίδιων πυροπροστατευμένων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής, τότε εφαρμόζονται για κάθε χρήση τα μέσα πυροπροστασίας που την αφορούν, στην επιφάνεια που καταλαμβάνει.
δ)Τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας καθορίζονται από τη συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνει η κάθε χρήση στο κτίριο ακόμα και αν αυτή κατανέμεται σε διαφορετικά επίπεδα, με εξαίρεση την περίπτωση που οι ίδιες χρήσεις είναι διαχωρισμένες (πυράντοχα διαχωρισμένες με δικές τους εξόδους).

2. Στην περίπτωση κτιρίων με μία χρήση:
α) Εφ’ όσον υπάρχουν συμπληρωματικές χρήσεις που δεν διαθέτουν πληρότητα, ακολουθούν την κυριαρχούσα χρήση και ως προς τα μέσα πυροπροστασίας.
β) Εφ’ όσον υπάρχουν συμπληρωματικές χρήσεις που διαθέτουν πληρότητα, λαμβάνουν, στην επιφάνεια που καταλαμβάνουν, τα μέσα πυροπροστασίας της δικής τους χρήσης, ενώ στο υπόλοιπο κτίριο ακολουθούνται τα μέσα της κυριαρχούσας χρήσης.

7.2. Προδιαγραφές μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού και συντήρηση

Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού
• Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας είναι το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ευφλέκτων αερίων, τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (με νερό, σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, αέρια, ή συμπυκνωμένο αεροζόλ, το σύστημα εκνέφωσης νερού και το σύστημα ψεκασμού νερού), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και το σύστημα τοπικής κατάσβεσης.
Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ευφλέκτων αερίων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των μερών 1 και 2 του προτύπου ΕΝ 60079.
• Φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας είναι οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι οροφής), το απλό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο), καθώς και οι αυτόνομοι ανιχνευτές καπνού που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 14604 όπως κάθε φορά ισχύει.
• Προληπτικά μέσα παθητικής πυροπροστασίας είναι ο φωτισμός ασφαλείας, η σήμανση ασφαλείας και τα σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Κατά τα λοιπά οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των ανωτέρω στοιχείων πυροπροστασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 15/2014 (Β΄ 3149) Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.

7.2.1. Πυροσβεστήρες
α) Φορητοί πυροσβεστήρες

 Α1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού

α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C σε όλες τις χρήσεις ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις.
β. Στις περιπτώσεις που κατά τους υπολογισμούς των ειδικών χρήσεων, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
γ. Ανεξάρτητα από τους υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δύο (2).

 Α2. Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα

α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης ή υψηλής τάσης, ηλεκτρικών πινάκων και λεβητοστασίων, σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο των εν λόγω χώρων, να απέχει οριζοντίως μέχρι 15 μ. από κάθε τέτοιο πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα σε αυτούς τους χώρους δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).
β) Πυροσβεστήρες οροφής

Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων θέρμανσης και/ ή Boilers με θερμική ισχύ 45 kW
7.2.2. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης εγκαθίσταται στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α.(βλ. 6.7) Όπου από τις ειδικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, αυτό, πρέπει να καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου.

Εφόσον από τις ειδικές διατάξεις επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης σε όλο το κτίριο, η ενεργοποίησή του πρέπει να προκαλεί το άνοιγμα κουφώματος εξαερισμού εγκατεστημένου στον υψηλότερο όροφο του κτιρίου πλησίον κάθε κλιμακοστασίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται. Η ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει να ενεργοποιεί επιπροσθέτως το άνοιγμα διαφραγμάτων εξαερισμού.
7.2.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατασβεστικό μέσο επιβάλλεται:
 Στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β (βλ. 6.7)
 Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικότητα άνω των 3 κ.μ.
Στις περιπτώσεις κτιρίων που επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος), στους χώρους εκείνους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως κατασβεστικό μέσο δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης άλλου κατασβεστικού υλικού.
Η αναφορά σε ορόφους κτιρίου κατά την επιβολή των μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας της σήμανσης ασφαλείας και των σχεδιαγραμμάτων διαφυγής, πραγματεύεται επιπροσθέτως τους ισογείους και υπόγειους ορόφους, ανεξαρτήτως φύσης χρήσης αυτών (κύρια ή βοηθητική) εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικές διατάξεις.
H αναφορά σε συνολική στεγασμένη επιφάνεια αφορά τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης.
Στις περιπτώσεις πολυώροφων κτιρίων, το εμβαδόν ορόφου, αφορά μικτή επιφάνεια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας των άλλων ορόφων.
7.3. Εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας πρέπει να γίνεται με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 14/2014 (Β΄ 2434) Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.
7.4. Ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και ταχείας εξάπλωσης αυτής, πρέπει να τηρούνται ορισμένα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα εν λόγω μέτρα εξειδικεύονται σε ορισμένες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συσκευών και τους ειδικούς κανονισμούς. Επιπροσθέτως των κάτωθι αναφερόμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας επιβάλλεται η λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

7.4.1. Απαιτούμενες ενέργειες είναι τα εξής:
• Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των εγκαταστάσεων και συσκευών σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
• Θέση εκτός λειτουργίας των συσκευών και εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή κατά την απουσία των ενοίκων, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη. Επίσης κλείσιμο των εσωτερικών θυρών κατά τις ανωτέρω περιόδους καθώς και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
• Τοποθέτηση λεκάνης ασφαλείας επαρκούς χωρητικότητας σε δεξαμενές υγρών καυσίμων για συγκέντρωση τυχόν διαρροών καυσίμων.
• Τήρηση επαρκών αποστάσεων συσκευών θέρμανσης από καυστά υλικά και κατά περίπτωση κατάλληλη στήριξή τους.
• Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
• Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο του προσωπικού, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες, για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
• Στους υπαίθριους χώρους που εμπίπτουν στον παρόντα Κανονισμό, απαιτείται η αποψίλωση των ξηρών χόρτων και η απομάκρυνση αυτών, καθώς και κάθε άλλου άχρηστου καυστού ή εύφλεκτου υλικού.
• Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
• Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν και απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
• Μόνιμη ανάρτηση ευδιάκριτων πινακίδων, στους επικίνδυνους χώρους αναφορικά με την απαγόρευση καπνίσματος σε άτομα που εισέρχονται σε αυτούς αυτό και κατά περίπτωση προειδοποιητικών πινακίδων μη χρήσης νερού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
• Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της επιχείρησης-εγκατάστασης, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
• Τακτικός καθαρισμός των χώρων της επαγγελματικής δραστηριότητας και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.
• Ειδική σήμανση στους χώρους των ανελκυστήρων κτιρίων επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τη μη χρήση τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
• Έλεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας καθώς και των κλειστών χώρων για τη διασφάλιση απουσίας επικίνδυνης ατμόσφαιρας και σωστής εξαέρωσης καθώς και απομάκρυνση εύφλεκτων και καυστών υλικών πριν την έναρξη εκτέλεσης θερμών εργασιών.
• Τήρηση των προβλεπόμενων, πλάτους τουλάχιστον 0,80μ. διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών αποθηκών ή βιομηχανιών καθώς και κύριου διαδρόμου πλάτους τουλάχιστον 1,10μ. εντός της αποθήκης ή βιομηχανίας.
• Αποθήκευση των υλικών κατά τρόπο ώστε αυτά να απέχουν από την οροφή τουλάχιστον 0,50μ.
• Κατάλληλη περίφραξη υπαίθριων χώρων εμπορικών καταστημάτων που εμπίπτουν στον παρόντα Κανονισμό με μαντρότοιχο ή πλέγμα, της οποίας το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο (2)μ..
• Αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους χώρους εμπορικών καταστημάτων που εμπίπτουν στον παρόντα Κανονισμό κατά τρόπο ώστε τα υλικά να απέχουν τουλάχιστον τρία (3) μ. από τα γειτνιάζοντα κτίρια.
• Δημιουργία προϋποθέσεων για αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση σε αποθήκες ή βιομηχανίες.
• Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης ειδικών κτιρίων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

7.4.2. Mη επιτρεπόμενες ενέργειες:

• Tοποθέτηση μονίμως ή προσωρινώς στις οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων, αντικειμένων και άλλων κατασκευαστικών διατάξεων που μπορούν να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.
• Tοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.
• Κάλυψη της σήμανσης ασφαλείας και των μέσων πυροπροστασίας, από υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.
• Διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, τοίχων και οροφών, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας.
• Χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων σε στεγασμένους χώρους. Η χρήση τους σε υπαίθριους χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.
• Κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας στους επικίνδυνους χώρους καθώς και εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σ’ αυτούς.
• Κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας σε εμπορικά καταστήματα, βιομηχανίες και αποθήκες, υψηλού βαθμού κινδύνου.
• Ανάρτηση ή τοποθέτηση μπαλονιών που περιέχουν εύφλεκτα αέρια, σε χώρους όπου μετακινείται ή συχνάζει το κοινό.
• Εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινοβολία σε προθήκες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε εύφλεκτα ή καυστά υλικά χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέτρων.
• Κλείδωμα των θυρών κοινόχρηστων εξόδων με μηχανισμούς που προϋποθέτουν τη χρήση κλειδιού για την απασφάλισή τους.
7.5. Χρήση καυσίμων και άλλων υλικών

Εφόσον πραγματοποιείται χρήση ή αποθήκευση υγρών ή αερίων καυσίμων και άλλων καυστών ή εν γένει επικίνδυνων υλικών, ισχύουν κατά περίπτωση και εφαρμόζονται επιπροσθέτως, οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:45 | ΔΕΗ Α.Ε.

  – Να υπογραμμιστούν στην πρώτη και Τρίτη κουκίδα, στο τέλος της σελίδας με ονομασίες μέχρι και την πυροπροστασία (σελ. 55)
  – Στην παράγραφο 7.3 να γραφεί σωστά η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ ΧΧΧΧ/Β/2014) (σελ. 57)

 • 1) Όπου αναφέρονται πυροσβεστήρες, ορθότερο είναι να αναφέρεται ο
  ενδεικτικός τύπος και η ελάχιστη απαιτούμενη κατασβεστική ικανότητα που πρέπει να φέρουν. Με το τρόπο αυτό νέες τεχνολογικές λύσεις ενσωματώνονται στα κτίρια χωρίς ανάγκη αναθεώρησης των κανονισμών.Πχ Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ή ισοδύναμου τύπου με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α 113Β C και Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα ή ισοδύναμου τύπου με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 55Β.
  2) Προτείνουμε επιπλέον στους χώρους υψηλού κινδύνου Z3 και στους επικίνδυνους χώρους να εγκαθίστανται πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή ισοδύναμου τύπου με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 43Α 183Β C κατάλληλους για τα υλικά που περιέχει ο εκάστοτε χώρος. Η χρήση μεγαλύτερων πυροσβεστήρων είναι κρίσιμης σημασίας στους χώρους αυτούς κατά την αρχική εξέλιξη της πυρκαγιάς.
  3) Δίπλα σε θερμές εστίες μαγειρέματος όπου προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τοπικής εφαρμογής, θα πρέπει να εγκαθίσταται ένας φορητός πυροσβεστήρας με ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 25F

 • Προτείνουμε την τροποποίηση του τίτλου της παραγράφου 7.2 και την μεταφορά όλων των διατάξεων που αναφέρονται σε πρότυπα στο επόμενο Άρθρο.
  Ο τίτλος να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Απαιτήσεις μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού και συντήρηση».

  Στην πρόταση «Κατά τα λοιπά οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των ανωτέρω στοιχείων πυροπροστασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 15/2014 (Β΄ 3149) Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει», η φράση « όπως κάθε φορά ισχύει» πρέπει να αποσαφηνιστεί διότι μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση της Πυροσβεστικής Διάταξης μεταξύ της μελέτης και της εγκατάστασης.

 • 24 Μαρτίου 2017, 14:23 | Παναγιώτης Ι. Μεγαλοοικονόμου, Risk Engineer, AXA Insurance

  9.5.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
  Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

  Προτείνουμε να εξεταστεί η κάλυψη των επικίνδυνων χωρών με συστήματα τοπικής κατάσβεσης.

 • 23 Μαρτίου 2017, 10:49 | Πάνος

  Σε αντιστοιχία με ξένους κανονισμούς, πρέπει να γίνεται σαφές το εξής:

  «Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που εγκαθιστώνται ακόμη κι αν δεν απαιτούνται από τον κανονισμό πυροπροστασίας, οφείλουν να εγκαθιστώνται, λειτουργούν και συντηρούνται με βάση τα προβλεπόμενα πρότυπα για κάθε σύστημα όπως ορίζονται σε άλλες διατάξεις όπως η ΠΔ15/2014.»

  Διαφορετικά φτάνουμε σε συστήματα πυρόσβεσης που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κανονισμών, π.χ. συστήματα ολικής κατάκλισης με διοξείδιο του άνθρακα χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, η σε συστήματα που δημιουργούν εσφαλμένη αίσθηση ασφάλειας στους ενοίκους.

 • 6) Το «Άρθρο 7 Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «7.3. Εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού
  Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας πρέπει να γίνεται με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 14/2014 (Β΄ 2434) Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει. Αντίστοιχα θα γίνεται οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση πυρκαγιάς σε συνεργασία με τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα του εθνικού αναπηρικού κινήματος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

 • 6) Το «Άρθρο 7-Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «7.3. Εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού
  Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα πυροπροστασίας πρέπει να γίνεται με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 14/2014 (Β΄ 2434) Πυροσβεστική Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει. Αντίστοιχα θα γίνεται οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού σε θέματα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση πυρκαγιάς σε συνεργασία με τον αντιπροσωπευτικότερο φορέα του εθνικού αναπηρικού κινήματος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

 • 22 Μαρτίου 2017, 19:16 | Ματθαίος Βλαχάκης

  Θεωρώ απαράδεκτο να αφιερώνεται ένα τόσο περιορισμένο τμήμα στην ενεργητική πυροπροστασία και να γίνεται μόνο αναφορά στην Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014, ενώ εξακολουθούν να μην καλύπτονται θέματα διαχείρισης καπνού και κατάσβεσης με CO2 ή αδρανή αέρια.

 • 22 Μαρτίου 2017, 13:57 | Κωνσταντίνος Γ. Πασπαλάς

  Παράγραφος 7.2.2
  Στην παράγραφο 7.2.2 ορίζεται ότι εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α.
  Πρέπει να εξαιρεθούν (τα οριζόμενα στην παρ. 6.7)
  ― Ψυχροστάσια, Αντλιοστάσια, Μηχανοστάσια
  Πρέπει να εξαιρεθούν (τα οριζόμενα στην παρ. 6.7)
  ― Χώροι Καυστήρων Θέρμανσης και/ ή Boilers
  Η εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης σημαίνει ότι η Ελλάδα αμφισβητεί ότι οι Οδηγίες καλύπτουν την ασφάλεια (τις οποίες βέβαια προσυπέγραψε)

  Παράγραφος 7.2.3
  Στην παράγραφο 7.2.3 ορίζεται ότι:
  Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατασβεστικό μέσο επιβάλλεται:
  ― Στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β (βλ. 6.7)
  Η διάταξη είναι απαράδεκτη με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αναλύθηκε για την παρ. 6.7.
  Η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης σημαίνει ότι η Ελλάδα αμφισβητεί ότι οι Οδηγίες καλύπτουν την ασφάλεια.
  Είναι απορίας άξιο πως περιέχεται σε νομοθέτημα ευρωπαϊκής χώρας όσον αφορά τα λεβητοστάσια.
  Τα νομοθετήματα συντάσσονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορούν να αγνοήσουν την ευρωπαϊκή και δεν συντάσσονται με βάση την πιθανολόγηση κινδύνων, ούτε μπορούν να περιέχουν ακραίες διατάξεις λόγω φοβιών

 • 21 Μαρτίου 2017, 21:26 | Πάνος

  Επειδή στο κεφάλαιο Β’ των ειδικών διατάξεων διατυπώνονται οι απαιτήσεις των ενεργητικών μέτρων κατά περίπτωση, πρέπει να αναπτυχθεί κάπως περισσότερο το κεφάλαιο 7. Ενδεικτικά:
  Α) «7.2.2. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
  (…) Όπου από τις ειδικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, αυτό, πρέπει να καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου.»
  Αν το κτίριο καλύπτεται πλήρως από καταιονισμό,δεν απαιτείται να υπάρχει επιπρόσθετα και αυτόματη πυρανίχνευση με ανιχνευτές, απλά απαιτείται το σύστημα καταιονισμού να δίνει σήμα στον πίνακα πυρανίχνευσης. (NFPA, IBC)

  Β) «7.2.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης.
  Στις περιπτώσεις κτιρίων που επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό
  (καταιονισμού ύδατος), στους χώρους εκείνους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως
  κατασβεστικό μέσο δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης άλλου
  κατασβεστικού υλικού.»
  Εδώ υπάρχει κενό. Αν υπάρχει χώρος χωρίς καταιονισμό, πρέπει να γίνεται πυροδιαμέρισμα με αυτόματη πυρανίχνευση τουλάχιστον, η το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης να είναι ολικής κατάκλισης σύμφωνα με την ΠΔ15/2014.

  Γ) Όλα τα συστήματα πυρόσβεσης του κτιρίου απαιτείται να συνδέονται με τον πίνακα πυρανίχνευσης (αν αυτός απαιτείται) σύμφωνα με το επιμέρους πρότυπο σύμφωνα με την ΠΔ15/2014 (ΕΝ54, ΕΝ12845, NFPA 12, NFPA 17, κ.ο.κ.).

 • 17 Μαρτίου 2017, 23:56 | Ανδρέας

  Αναφέρετε ότι:
  Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων θέρμανσης και/ ή Boilers με θερμική ισχύ 45 kW.

  Θα ήθελα να προσέξετε την εν λόγω διατύπωση.
  Η εν λόγω διατύπωση δεν ειναι τεχνικά ορθή γιατί έτσι όπως έχει διατυπωθεί αναφέρεται στην μερική ισχύ (π.χ λεβητοστάσιο με 4 επιδαπέδιους λέβητες ισχύος 40ΚW ο καθένας με καυστήρα πετρελαίου, η συνολική ισχύς ειναι 160KW αλλά επειδή ο καθένας ειναι 40KW δεν απαιτείται.). Επίσης αναφέρεστε στην ισχύ καυστήρα, μέγεθος το οποίο δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της δυναμικοτητας ενός συγκροτήματος λέβητα-καυστήρα.
  H ισχύς στο σύστημα λέβητα-καυστήρα προσδιορίζεται από τη ισχύ του λέβητα και όχι από το ανώτερο όριο λειτουργίας του καυστήρα. Υπάρχουν πλέον επίτοιχοι λέβητες οι οποίοι έχουν ενσωματωμένο καυστήρα, στους οποίους υπάρχει μόνο ισχύς λέβητα σε διαφορετικά θερμοκρασιά εύρη λειτουργίας…..

  Γενικά θεωρώ ότι ειναι εντελώς αναχρονιστική η άποψη ότι ο αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής έχει κάποια εφαρμογή στα λεβητοστάσια (στατιστικά οι πυρκαγιές σε αυτά οφείλονται σε βραχυκυκλώματα). Ιδίως στην περίπτωση όπου το κάυσιμο είναι φυσικό αέριο και υγραέριο ειναι εντελώς άχρειστος ο πυροσβεστήρας. Σε εκεινα τα καύσιμα αν ήθελα ο νομοθέτης να υπάρχει ένα μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας αρκεί να ορίσει υποχρεωτική τη χρήση θερμικής βαλβίδας (ειδικής βάνας που διακόπτει την παροχή αερίου όταν αναπτυχθεί θερμοκρασία >90β. κελσίου στην σωλήνωση τροφοδοσίας). Μάλιστα θα μπορούσε να
  προδιαγράφεται την ύπαρξη είτε θερμικής (είναι μηχανικά ενεργοποιούμενη, εντελώς αξιόπιστη γιατί βασίζεται σε ένα ελατήριο και ένα έυτηκτό υλικό που κρατά μια τάπα εσωτερικά στην βάνα) πριν την σύνδεση στη συσκευή (περίπτωση αερίων καυσίμων) ή γενικότερα την ύπαρξη αυτόματης διάταξης διακοπής της τροφοδοσίας καυσίμου σε περίπτωση ενεργοποίησης πυρανίχνευσης…
  Μόνο στην περίπτωση των καυστήρων πετρελαίου και στερεών καυσίμων εξυπηρετεί ο εν λόγω πυροσβεστήρας οροφής και πάλι σε περιορισμένο βαθμό γιατί δεν είναι βέβαιο ότι η πυρκαγιά θα ξεκίνησει από τον καυστήρα….