ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 2: Προσωρινή Διαμονή

2.1. Γενικά.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους, χώρους κατάλληλους για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα και είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 20 κλινών. Εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 20 κλινών, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις των κτιρίων με χρήση «Κατοικία».

Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι αποθήκες, γραφεία, χώρος πρωινού, αίθουσα εκδηλώσεων, εστιατόριο, χώρος αισθητικής, γυμναστήριο κλπ

2.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής, καθώς και το πλάτος των θυρών των εξόδων κινδύνου ορίζεται σε 0,90μ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής να είναι 0,80μ.

Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ
Θεωρητικός ΠληθυσμόςΕλάχιστος αριθμός εξόδωνΕλάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Έως 501*0,90 μ
51 – 250  άτομα21,10 μ
251 – 500   άτομα21,40 μ
501 – 750   άτομα31,60 μ
751 – 1000   άτομα41,80 μ

*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης καθώς και σε κτίρια με τρεις ή περισσότερους ορόφους κύριας χρήσης, επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90μ.

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία έξοδος πλάτους 1,80 του μέτρου ανά 250 άτομα ή κλάσμα αυτών.

Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να τοποθετούνται καθρέφτες παραπλανητικοί για την κατεύθυνση διαφυγής και γενικότερα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν έπιπλα ή άλλα εμπόδια που εμποδίζουν την όδευση.

Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να ανοίγει αμέσως από την πλευρά, από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή. Αν υπάρχουν κλειδαριές, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ώστε να μην απαιτείται η χρησιμοποίηση κλειδιού για να ανοίξουν από την πλευρά, από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή.

2.3. Δομική πυροπροστασία.

Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε ξενοδοχεία με 3 ή περισσότερους ορόφους πρέπει να είναι πυροπροστατευμένα.
Οι πόρτες των μονάδων διαμονής προς τους κοινόχρηστους διαδρόμους πρέπει να είναι πυράντοχες με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών.

2.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής σε κάθε μονάδα διαμονής, στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους άλλης κύριας χρήσης όπως συνάθροισης κοινού.

2.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

2.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

2.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας αυτής.

2.5.3. Πυρανίχνευση
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα ξενοδοχεία με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών.
β. Στα ξενοδοχεία με δύο (2) ή περισσότερους ορόφους κύριας χρήσης.

2.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται σε ξενοδοχεία με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους κύριας χρήσης και δυναμικό κλινών τουλάχιστον 50 ατόμων.
Ξενοδοχεία που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).

2.5.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε ξενοδοχεία ύψους άνω των 23 μ..
β. Σε ξενοδοχεία δυναμικότητας άνω των 500 κλινών.

2.5.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

 • 27 Μαρτίου 2017, 14:10 | Αγγελος Βενιερης

  Κεφαλαιο Β’
  Άρθρο 2.2
  Αντικατάσταση της παραγράφου:
  «Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να μπορεί να ανοίγει αμέσως από την πλευρά, από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή. Αν υπάρχουν κλειδαριές, πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ώστε να μην απαιτείται η χρησιμοποίηση κλειδιού για να ανοίξουν από την πλευρά, από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή»

  Με την παρακάτω:
  Οι πυράντοχες πόρτες θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν εξοπλισμο που θα ακολουθεί τα πρότυπα ΕΝ 1125 ή ΕΝ 179 ανάλογα με τη χρήση. Ο εξοπλισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί για τη δεδομένη τυπολογία και συνδυασμό προφίλ και υαλοπίνακά όπως ορίζεται κατά το ΕΝ 1634.

 • Αρθρο 2.3

  Αρχικό κείμενο» Οι πόρτες των μονάδων διαμονής πρός τους κοινόχρηστους διαδρόμους πρέπει να είναι πυράντοχες με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών»
  Αντικαθίσταται από ¨Οι πόρτες των μονάδων διαμονής πρός τους κοινόχρηστους διαδρόμους πρέπει να είναι πυράντοχες με επιδοση τουλάχιστον ΕΙ30, αυτοκλειόμενες, καπνοστεγείς κατηγορίας S200 και να φέρουν κλειδαριά αντιπανικού σύμφωνα με ΕΝ179″

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:09 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Προσωρινή Διαμονή», προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.
  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:59 | Μανουσάκης Παντελής-Γεώργιος

  Στα κτήρια προσωρινής διαμονής γράφεται σύμφωνα με την παραγρ. 2.1. Γενικά.
  «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους ενοίκους τους, χώρους κατάλληλους για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα και είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 20 κλινών. Εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 20 κλινών, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις των κτιρίων με χρήση «Κατοικία».
  Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι αποθήκες, γραφεία, χώρος πρωινού, αίθουσα εκδηλώσεων, εστιατόριο, χώρος αισθητικής, γυμναστήριο κλπ»

  Η άνοδος του τουρισμού έχει οδηγήσει στην μετατροπή πολλών κτηρίων χρήσεως κατοικίας σε κτήρια προσωρινής διαμονής. Το πρόβλημα σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι δεν καλύπτεται πολλές φορές ο κανονισμός πυροπροστασίας για την χρήση ξενοδοχείο λόγω αρχιτεκτονικής δομής του κτηρίου.
  Έτσι κατά καιρούς έχομε διάφορες λύσεις:
  Α) από αρχές της δεκαετίας του ’90 άρχισε η σύνταξη έκθεσης επιθεώρησης σε κτήρια με οικ. Άδεια κατοικίας μετά τις 17-2-1989 που μετά απέκτησαν την χρήση προσωρινής διαμονής αρκεί να ήταν μέχρι 300 τμ και μη συνυπολογιζομένων στην επιφάνεια αυτή των χρήσεων που παρέμειναν κατοικίες(διότι έτσι προκύπτει ο πληθυσμός των 20 ατόμων δηλαδή 300τμ:15 ατ/τμ=20 άτομα. Τώρα που με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ο Θ.Π. υπολογίζεται με την αναλογία 1 άτομο ανά 18 τμ θα είχαμε 360 τμ).

  Β) .το πρόβλημα προσπάθησε να λύση η απόφαση ότι απαλλάσσονται του πιστοποιητικού πυροπροστασίας τα κτήρια προσωρινής διαμονής μέχρι 20 κλίνες

  Γ) το 2016 το όριο απαλλαγής από υποχρέωση εκδόσεως πιστοποιητικού πυροπροστασίας ανέβηκε στις 51 κλίνες

  Νομίζω το καλύτερο είναι τα κτήρια κατοικιών που μετατρέπονται σε κτήρια προσωρινής διαμονής μέχρι 51 κλίνες (μαζί με ενδεχόμενους βοηθητικούς χώρους, κυλικεία, bar κλπ) να εξετάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υφισταμένων ξενοδοχείων (τον ισχύοντα από το ΠΔ 71/88 ή τον μελλοντικό) ανεξαρτήτως του χρόνου εκδόσεως οικοδομικής αδείας.

 • 24 Μαρτίου 2017, 20:11 | Βαγγέλης Πλευράκης

  Πρέπει να γίνει σαφές τι ισχύει στις περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων τύπου bungalows. Πχ η απαίτηση για «σύστημα αυτόματης πυρανίχνευσης στα ξενοδοχεία με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50 κλινών» , προσδιορίζει οτι σε ένα ξενοδοχείο που αποτελείται από 5 bungalows (ανξάρτητο κτίριο) των 20 κλινών το κάθε ένα,θα πρέπει να τοποθετηθεί παντού πυρανίχνευση. Στον ισχύοντα κανονισμό ΠΔ 71/88 οι αναφορές σε αριθμό κλινών γίνονται για «κτίριο» και όχι «ξενοδοχείο».

 • 23 Μαρτίου 2017, 14:51 | Παναγιώτης Παλαιοχωρινός

  Τα υφιστάμενα ξενοδοχεία μέχρι και την ψήφιση του παρόντος θα πρέπει να εξετάζονται με τα άρθρα 16-17-18-19 του ΠΔ. 71/88 (Βαθμολόγηση).

 • 8) Το «Άρθρο 2-Προσωρινή διαμονή» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 2.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
  Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,20μ, ενώ το πλάτος των θυρών των εξόδων κινδύνου ορίζεται σε 0,90μ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής να είναι 0,90μ.
  […]
  2.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
  Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας αυτής. Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά. Επιβάλλεται η πρόβλεψη χορήγησης βομβητών σε άτομα με προβλήματα ακοής».

 • 22 Μαρτίου 2017, 18:54 | Βαγγέλης Σ.

  2.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
  Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας αυτής.

  Θα πρέπει να μην απαιτείται για ισόγειες μεμονωμένες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

 • 19 Μαρτίου 2017, 12:35 | Παναγιώτης Χαρλαύτης

  Διακριτοποιείται η ξενοδοχειακή μονάδα που αποτελείται από, π.χ., τέσσερα (4) κτήρια των τριών (3) ορόφων συνολικής δυναμικότητας >50 κλινών, αλλά δυναμικότητας ενός εκάστου κτηρίου <50 κλινών;
  (παρ. 2.5.4).