ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 7: Εμπόριο

7.1. Γενικά.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων όπως καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κλπ.), εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ), κομμωτήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ορθίους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό.
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι μικρή αποθήκη, μικρό εστιατόριο, μικρός παιδότοπος, κυλικείο, κουζίνα, αποδυτήρια κλπ.
Επισημαίνεται ότι εφόσον σε κατάστημα υφίσταται αποθήκη για τη αποκλειστική εξυπηρέτησή του, η οποία δεν είναι υψηλού βαθμού κινδύνου (κατηγορία Ζ3 βάσει του άρθρου 10) και έχει επιφάνεια έως 250 τ.μ., χωρίς να υπερβαίνει την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κατάστημα, τότε η αποθήκη θεωρείται συμπληρωματική χρήση του καταστήματος και ο χώρος αυτός εξετάζεται με το παρόν άρθρο.

7.2. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού.

Επιπλέον των γενικών διατάξεων για τον υπολογισμό του πληθυσμού των χώρων κυκλοφορίας σε κτίρια με χρήση εμπορίου, στα οποία υφίσταται στεγασμένο στεγασμένο αίθριο ισχύουν τα εξής:
α. Για μικτό εμβαδόν χώρων κυκλοφορίας έως 14.000 τ.μ. ο συντελεστής θεωρητικού πληθυσμού ορίζεται σε 2,8 τ.μ./άτομο.
β. Για μικτό εμβαδόν άνω των 14.000 τ.μ. ο συντελεστής ορίζεται σε 3,3 τ.μ./άτομο. Ο συντελεστής αυτός προσαυξάνεται κατά 0,1τ.μ./άτομο για κάθε 1000 τ.μ. ή κλάσμα αυτών άνω των 14000 τ.μ.
Οι χρήσεις που εξυπηρετούνται απο τους ανωτέρω χώρους κυκλοφορίας του στεγασμένου αιθρίου πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητες εξόδους κινδύνου και κατά το σχεδιασμό δεν πρέπει να θεωρούνται τμήματα των οδεύσεων διαφυγής.

7.3. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.

Όταν το κατάστημα είναι υψηλού βαθμού κινδύνου λόγω της φύσης των προϊόντων του, δηλαδή υφίσταται αυξημένος κίνδυνος έναρξης φωτιάς ή/και τα προϊόντα του παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, έκλυση θερμότητας, παραγωγή πολλών τοξικών καυσαερίων ή/και έχουν κίνδυνο έκρηξης, θα πρέπει:
α) Να διαθέτει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.
β) Να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα.

Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μεταξύ των εμπορευμάτων μέσα στους χώρους των καταστημάτων, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης πυροπροστασίας, δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο του 0,70 μ.. Ένας τουλάχιστον από αυτούς τους διαδρόμους πρέπει να έχει πλάτος 1,20 μ. και να οδηγεί κατευθείαν σε μια έξοδο κινδύνου.

Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
Θεωρητικός ΠληθυσμόςΕλάχιστος αριθμός εξόδωνΕλάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Έως 501*0,90 μ
51 – 150  άτομα20,90 μ
151 – 300   άτομα21,40 μ
301 – 500   άτομα31,60 μ
501 – 800   άτομα41,80 μ

 
* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ..

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 800 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 400 άτομα ή κλάσμα αυτών.

Για να μη δυσχεραίνεται η μαζική διαφυγή, πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές οδεύσεις που να οδηγούν σε τελικές εξόδους πλάτους ίσου με το 40% του συνολικού απαιτουμένου πλάτους, οι οποίες να μη διέρχονται από θέσεις ελέγχου (ταμεία).

7.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας επί των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής:
– σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους
– σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από τριακόσια (300) άτομα.

7.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

7.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας
Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

7.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε καταστήματα με συνολικό εμβαδόν άνω των 500 τ.μ.
β. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου.

7.5.3. Πυρανίχνευση
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους.
β. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, άνω των χιλίων (1000) τ.μ..
γ. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου υψηλού βαθμού κινδύνου.
δ. Σε στεγασμένα αίθρια. Η ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει επιπροσθέτως να ενεργοποιεί το σύστημα μηχανικού εξαερισμού και κατά προτίμηση το άνοιγμα τουλάχιστον του 50% της επιφάνειας της οροφής του αιθρίου σε σύντομο χρόνο (έως 1 min).

7.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον 2.000 τ.μ..
β. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου υψηλού βαθμού κινδύνου με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, τουλάχιστον 1.000 τ.μ..
Κτίρια ή χώροι χρήσης εμπορίου που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

7.5.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, τουλάχιστον 2.500 τ.μ.
β. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου υψηλού βαθμού κινδύνου με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, τουλάχιστον 100 τ.μ.
γ. Σε όλα τα πολυώροφα κτίρια με χρήση εμπορίου με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1.000 τ. μέτρα.
δ. Σε όλους τους υπόγειους ορόφους με εμβαδόν μεγαλύτερο από 250 τ.μ..

7.5.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:50 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Εμπόριο», προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • 26 Μαρτίου 2017, 23:55 | ΣΤΑΥΡΟΣ Δ.

  Να γίνει προβλεψη για εμπορικά κέντρα όπου συνυπάρχουν χώροι εμπορίου με χώρους συνάθροισης. Τι ισχυεί με τα τραπεζοκαθίσματα στους εξώστες εμπορικών κέντρων (εάν ο πληθυσμός τους αθρόιζεται για τον υπολογιμό των πλατων διαφυγής, εάν απαιτούν να καλύπτονται από πυροσβεστικά μέσα).

  Να οριστεί το «μικρό» στη παρ. 7.1 ή σε ποσοστό εμβαδού της χρήσης ή έαν βγάζει επιμέρους θεωρητικό πληθυσμό σε ποσοστό επί της κύριας χρήσης.

  Η αποθήκη υψηλού βαθμού κινδύνου (κατηγορία Ζ3 βάσει του άρθρου 10) και έχει επιφάνεια άνω 250 τ.μ., χωρίς να υπερβαίνει την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κατάστημα,θα είναι ξεχωριστό (η και ανεξάρτητο) πυροδιαμέρισμα;

 • 1) Στην παράγραφο 7.2 στα μόνιμα συστήματα να προστεθεί, το μεγαφωνικό
  σύστημα αναγγελίας έκτακτης ανάγκης και το τηλεφωνικό σύστημα ενδοεπικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.
  2) Τα πρότυπα στο άρθρο 7, καλό θα ήταν να μεταφερθούν στην Πυροσβεστική Διάταξη 15, ώστε να μπορούν να αναθεωρούνται συχνότερα ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  3) Στην παράγραφο 7.2.1 β). Οι πυροσβεστήρες οροφής να επιβάλλονται μόνο άνωθεν καυστήρων πετρελαίου. Στους καυστήρες αερίου καυσίμου να επιβάλλεται
  πυρανίχνευση με αυτόματη διακοπή της τροφοδοσίας αερίου.
  4) Στην παράγραφο 7.2.2 να προστεθεί ότι κατά την ενεργοποίηση της πυρανίχνευσης θα πρέπει να διακόπτεται και η κεντρική παροχή αερίων καυσίμων προς το κτίριο.
  5) Στην παράγραφο 7.4.2 να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει συχνά παρατηρούμενα σφάλματα ως εξής: «Τοποθέτηση μονίμως η προσωρινώς στις οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων αντικειμένων και άλλων κατασκευαστικών διατάξεων που μπορούν να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου ή να επηρεάσουν την ορθή λειτουργία των πυράντοχων θυρών»
  Απαγορεύεται επιπλέον η μετακίνηση του φορητού πυροσβεστικού εξοπλισμού από τις προβλεπόμενες θέσεις εγκατάστασης

 • 12) Το «Άρθρο 7-Εμπόριο» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 7.3. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
  Όταν το κατάστημα είναι υψηλού βαθμού κινδύνου λόγω της φύσης των προϊόντων του, δηλαδή υφίσταται αυξημένος κίνδυνος έναρξης φωτιάς ή/και τα προϊόντα του
  παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, έκλυση θερμότητας, παραγωγή πολλών τοξικών καυσαερίων ή/και έχουν κίνδυνο έκρηξης, θα πρέπει:
  α) Να διαθέτει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.
  β) Να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα.
  Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μεταξύ των εμπορευμάτων μέσα στους χώρους των
  καταστημάτων, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης πυροπροστασίας, δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο του 0,90 μ.. Ένας τουλάχιστον από αυτούς τους διαδρόμους πρέπει να έχει πλάτος 1,20 μ. και να οδηγεί κατευθείαν σε μια έξοδο κινδύνου.
  7.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
  Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  α. Σε καταστήματα με συνολικό εμβαδόν άνω των 500 τ.μ.
  β. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου.
  Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά».

 • 17 Μαρτίου 2017, 16:26 | Πάνος Καπαδέλης

  Μέχρι πόσο εννοείται η «μικρή» αποθήκη, το «μικρό» εστιατόριο, ο «μικρός» παιδότοπος, το κυλικείο, η κουζίνα, τα αποδυτήρια κλπ.