ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 10: Αποθήκευση

10.1. Γενικά.

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων, όπως γενικές εμπορικές αποθήκες, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (διαμετακομιστικά κέντρα), γεωργικές αποθήκες κλπ.
Οι αποθήκες κατατάσσονται σε τρεις (3) υποκατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, κατ΄αντιστοιχία με το Παράρτημα της ΚΥΑ 1589/104/2006 (90Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει:

Ζ1: χαμηλού βαθμού κινδύνου (Ο, Aα, Bα, Cα, D)
Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Aβ, Bβ, Cβ)
Ζ3: υψηλού βαθμού κινδύνου (Aγ, Bγ, Cγ)

Στην κατηγορία Ζ1 κατατάσσονται ενδεικτικά οι αποθήκες τροφίμων και μη οινοπνευματωδών ποτών, μεταλλικών προϊόντων και ηλεκτρικών ειδών.
Στην κατηγορία Ζ2 κατατάσσονται ενδεικτικά τα τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (logistics), αποθήκες χάρτου, υφασμάτων, υποδημάτων, ενδυμάτων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων.
Στην κατηγορία Ζ3 κατατάσσονται ενδεικτικά οι αποθήκες αφρώδους ή μονομερούς πλαστικού και νιτροκυτταρίνης.
Ειδικότερη κατάταξη ως προς την κατηγορία βαθμού κινδύνου γίνεται με τη μέση πυκνότητα του πυροθερμικού φορτίου και επιβάλλεται εφόσον αυτό παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής:

Ζ1: πυροθερμικό φoρτίο < 1000 MJ / m2 Ζ2: πυροθερμικό φoρτίο 1000 – 2000 MJ / m2 Ζ3: πυροθερμικό φoρτίο > 2000 MJ / m2

Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι μικρά γραφεία, μικρό κατάστημα κλπ.

10.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,00 μέτρο, ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 μ. και για τους χώρους υγιεινής 0,75 μ..
Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
Θεωρητικός ΠληθυσμόςΕλάχιστος αριθμός εξόδωνΕλάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Έως 301*0,90 μ
31 – 150  άτομα21,10 μ
151 – 400   άτομα21,40 μ
401 – 700  άτομα31,60 μ
701 – 1000   άτομα41,80 μ

*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ..

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία έξοδος πλάτους 1 ,80 του μέτρου ανά 250 άτομα ή κλάσμα αυτών.

Κατακόρυφες σκάλες (ανεμόσκαλες) που εξυπηρετούν τη στάθμη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται να αποτελούν τμήματα των οδεύσεων διαφυγής, εφόσον δεν εξυπηρετούν περισσότερα από 3 άτομα.

10.3. Δομική πυροπροστασία.

Διάδρομοι με μήκος μεγαλύτερο από 40 μέτρα, πρέπει να διακόπτονται με πυράντοχες πόρτες 30 λεπτών, αυτοκλειόμενες για την προστασία από τη μετάδοση της φωτιάς και του καπνού.

Ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος (σε m3)
Κατηγορία βιομηχανικού κτιρίουΜονώροφα

 

Πολυώροφα

 

Υπόγεια

 

Συντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό  (καταιονισμού ύδατος)  (*)
Ζ160.00012.0004.0002
Ζ240.0009.0003.0002
Ζ324.0006.0002.0002

 
* Συντελεστής αύξησης του όγκου σε περίπτωση που εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στο πυροδιαμέρισμα..

Κατ΄εξαίρεση για την πυροδιαμερισματοποίηση των χώρων κύριας χρήσης αποθηκών κατηγορίας Ζ1 και Ζ2 είναι δυνατόν για έως και το 25% της απαιτούμενης επιφάνειας πυροδιαμερισματοποίησης αντί σταθερών δομικών στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανότητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης, που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν το σχεδιασμό των οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέτουν εφεδρική πηγή ισχύος.

10.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. Εξαιρούνται οι χώροι, που χρησιμοποιούνται μόνο στη διάρκεια της ημέρας και έχουν ικανοποιητικό φυσικό φωτισμό.
Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που η αποθήκη βρίσκεται σε όροφο.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στις αποθήκες με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, καθώς και στις αποθήκες με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα.

10.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

10.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 250, 200 και 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας σε αποθήκες κατηγορίας Ζ1,Ζ2 και Ζ3 αντίστοιχα.

10.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού – Πυρανίχνευση
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Αποθήκες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια άνω των 1000 τ.μ.
β. Αποθήκες κατηγορίας Ζ3.
γ. Αποθήκες που περιλαμβάνουν 3 ή περισσότερους ορόφους.

10.3. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
10.3.1. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε αποθήκες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον 2.000 τ.μ..
β. Σε αποθήκες κατηγορίας Ζ3 με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον 1.000 τ.μ..
γ. Σε πολυόροφες αποθήκες που περιλαμβάνουν 3 ή περισσότερους ορόφους με εμβαδόν ενός τουλάχιστον ορόφου άνω των 500 τ.μ.
Αποθήκες που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

10.3.2. Στις περιπτώσεις αποθήκευσης σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων επιβάλλεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου ως εξής:
α. Αποθήκευση κατηγορίας Ζ1, με συνολική επιφάνεια αποθήκευσης άνω των 5.000 τ.μ.
β. Αποθήκευση κατηγορίας Ζ2, με συνολική επιφάνεια αποθήκευσης άνω των 4.000 τ.μ.
γ. Αποθήκευση κατηγορίας Ζ3, με συνολική επιφάνεια αποθήκευσης άνω των 3.000 τ.μ.
Αποθήκες σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων, που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, θα εφοδιάζονται όμως με ένα (1) τροχήλατο πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης των 25 kg.

10.4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατά περίπτωση κατασβεστικό υλικό απαιτείται:
α. σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2, εφόσον το συνολικό εμβαδόν τους ξεπερνά τα 2.000 τ. μέτρα.
β. Σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ3.

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:10 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Αποθήκευση» και ανήκουν στις υποκατηγορίες Ζ2 και Ζ3, προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Αποθήκευση» και ανήκουν στην υποκατηγορία Ζ1, προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Β – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • Άθρο 10.3.2
  Δεν έχει οριστεί αριθμός πυροσβεστήρων στο σχέδιο. Να οριστεί ότι επιβάλλεται ανεξαρτήτως επιφάνειας υπαίθριας αποθήκης η τοποθέτηση τροχήλατων πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή ισοδύναμους ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας A IΒ C ανά 400 τμ υπαίθριας αποθήκης, κατάλληλους για χρήση στα υπό προστασία υλικά με ελάχιστο αριθμό τους 2.

 • 15) Το «Άρθρο 10-Αποθήκευση» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 10.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
  Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,20 μ., ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 μ. και για τους χώρους υγιεινής 0,75 μ. εκτός αν πρόκειται για πόρτες χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία οπότε θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,00μ.
  10.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού – Πυρανίχνευση
  Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  α. Αποθήκες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια άνω των 1000 τ.μ.
  β. Αποθήκες κατηγορίας Ζ3.
  γ. Αποθήκες που περιλαμβάνουν 3 ή περισσότερους ορόφους.
  Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά».

 • 22 Μαρτίου 2017, 16:30 | Πάνος

  Μέχρι και κατηγορία Ζ2 να μην υπάρχουν περιορισμοί εμβαδού και όγκου πυροδιαμερισμάτων αν η πυραντοχή είναι άνω των 180 λεπτών και υπάρχει πλήρης καταιονισμός.
  Έτσι ακριβώς είναι τόσο ο NFPA όσο και οι τοπικοί κανονισμοί στις ΗΠΑ.
  Τα 8000 τμ για ύψος κτιρίου 10 μέτρα που προκύπτουν από τούτο το σχέδιο κανονισμού ενδεχομένως είναι λίγα για αποθήκη logistics με υψηλή στοίβαξη και παλετοφόρα να ανεβοκατεβάζουν τις κούτες.
  Ας μην χρειάζεται να προσφεύγουμε σε παρεκκλίσεις για θέματα που έχουν διερευνηθεί διεξοδικά μέσω δοκιμών του NIST και του NFPA και έχουν παγιωθεί στο εξωτερικό.