ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 4: Εκπαίδευση

4.1. Γενικά.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μαθητές ηλικίας άνω των 5 ετών (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντιστήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά άνω των 5 ετών κλπ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του παρόντος Κεφαλαίου.

Στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ή οι προνηπιακοί σταθμοί και τα οικοτροφεία παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών, ανεξαρτήτως εάν παρέχεται ή όχι η δυνατότητα ύπνου τα οποία εξετάζονται με τις διατάξεις του άρθρου 5.
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα γυμναστηρίου, βιβλιοθήκης, μικρή αποθήκη, γραφεία, χώροι συνεδριάσεων κλπ.
Κτίρια ή τμήματα κτιρίων με χρήση εκπαίδευση, που δεν διαθέτουν πληρότητα, δηλαδή εκπαιδεύονται λιγότερα απο 6 άτομα, εξετάζονται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος κεφαλαίου.

4.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.

Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
Θεωρητικός ΠληθυσμόςΕλάχιστος αριθμός εξόδωνΕλάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Έως 501*0,90
51 – 150  άτομα21,10 μ
151 – 400   άτομα21,40 μ
401 – 700   άτομα31,60 μ
701 – 1000   άτομα41,80 μ

*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ.

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία έξοδος πλάτους 1 ,80 του μέτρου ανά 250 άτομα ή κλάσμα αυτών.

Η άμεση απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου από την πόρτα μιας αίθουσας διδασκαλίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προστίθεται μια δεύτερη πόρτα. (Σχήμα 29)

 

Κάθε πόρτα που ανήκει στις οδεύσεις διαφυγής και προέρχεται από αίθουσα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30 ατόμων, πρέπει ν’ ανοίγει προς την κατεύθυνση διαφυγής και να είναι πυράντοχη, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών.
Όταν η πόρτα εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα, απαγορεύεται να έχει οποιοδήποτε σύστημα κλειδώματος, εκτός από ειδικό εξοπλισμό κατάλληλο για συνθήκες πανικού.

4.3. Δομική πυροπροστασία.

Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15 μέτρων πρέπει να προβλέπεται κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας για την πρόσβαση των πυροσβεστών.
Επικίνδυνοι χώροι συμπεριλαμβανομένων και των μαγειρείων, πλυντηρίων και χώρων συγκέντρωσης απορριμμάτων, πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα ανεξαρτήτως εμβαδού, να διαθέτουν ανοίγματα εξαερισμού και να μην τοποθετούνται κάτω ή δίπλα από τις τελικές εξόδους.

4.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας επί των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
Στα εκπαιδευτήρια όπου η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, επιβάλλεται η ύπαρξη σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε κάθε χώρο κύριας χρήσης καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους.

4.5. Προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες.

Σε εργαστήρια όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά και η συνολική ποσότητα αυτών είναι άνω των 50l, επιβάλλεται επιπροσθέτως η αποθήκευση των περιεκτών τους σε ερμάρια ελάχιστης πυραντίστασης – πυραντοχής 30 min, που ικανοποιούν το ΕΝ 14470-1.
Εφόσον γίνεται χρήση αερίων υπό πίεση σε ποσότητες άνω των 220l επιβάλλεται επιπροσθέτως η αποθήκευση των δοχείων τους σε ερμάρια ελάχιστης πυραντίστασης – πυραντοχής 30 min, που ικανοποιούν το ΕΝ 14470-2.

4.6. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

4.6.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

4.6.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από πενήντα (50) άτομα.

4.6.3. Πυρανίχνευση
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Στα εκπαιδευτήρια όπου εξυπηρετούνται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (όπως νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών).
β. Στα εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους προσμετρουμένων του ισογείου και του υπογείου.
γ. Σε κάθε εργαστήριο φυσικής- χημείας, αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσες αρχείων και βιβλιοθηκών.

4.6.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους και συνολικό εμβαδόν εκπαιδευτηρίου τουλάχιστον 2.000 τ.μ..
β. Σε εκπαιδευτήρια με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ..

Εκπαιδευτήρια που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).

4.6.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 23 μ.

4.6.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

 • 27 Μαρτίου 2017, 12:48 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Εκπαίδευση», προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • 10) Το «Άρθρο 4 Εκπαίδευση» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 4.6.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
  Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από πενήντα (50) άτομα. Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά».

 • 22 Μαρτίου 2017, 14:06 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΕΛΙΑΡΗΣ

  4.6. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
  Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.

  <> τουλάχιστον ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας , ή με ελάχιστο τους δυο (2) πυροσβεστήρες ανά 150 τ.μ.

  4.6.3. Πυρανίχνευση
  Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  α. Στα εκπαιδευτήρια όπου εξυπηρετούνται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (όπως νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών).

  <> το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σε όλα τα εκπαιδευτήρια όπου εξυπηρετούνται παιδιά άνευ ηλικίας και κατηγορίας .

  4.6.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
  Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
  α. Σε εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους και συνολικό εμβαδόν εκπαιδευτηρίου τουλάχιστον 2.000 τ.μ..
  β. Σε εκπαιδευτήρια με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ..

  <>
  α. Σε εκπαιδευτήρια με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους και συνολικό εμβαδόν εκπαιδευτηρίου τουλάχιστον 1500 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
  β. Σε εκπαιδευτήρια με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 1.500 τ.μ..

  4.6.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
  Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 23 μ.

  <>
  Σε εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 17 μ.

 • 22 Μαρτίου 2017, 14:06 | Πάνος

  Προτείνω το Άρθρο 4 να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία ανηλίκων κάτω των 19 ετών.

  Τόσο στους Αμερικάνικους κτιριοδομικούς των επιμέρους πολιτειών, όσο και στους Ευρωπαϊκούς που γνωρίζω, αίθουσες διδασκαλίας ενηλίκων εξετάζονται ως γραφεία η συνάθροιση κοινού αν ο αριθμός μαθητών υπερβαίνει τους 50.

  Δεν έχει λογική να εφαρμόζεις ίδια μέτρα για τα παιδάκια των 7 ετών με τα μέτρα που εφαρμόζεις σε ενηλίκους που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο η που παρακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση.

  Η έλλειψη αυτού του διαχωρισμού έχει δημιουργήσει πολλούς πονοκεφάλους στα σημερινά ΚΕΚ, φροντιστήρια ενηλίκων κλπ., και στην τελική όλοι παρανομούν.

 • 20 Μαρτίου 2017, 22:45 | Κίμων Παντελίδης

  «Κάθε πόρτα που ανήκει στις οδεύσεις διαφυγής και προέρχεται από αίθουσα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30 ατόμων, πρέπει ν’ ανοίγει προς την κατεύθυνση διαφυγής και να είναι πυράντοχη, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών». Γιατί; Για να καλυφθεί η έλλειψη συστήματος πυρανίχνευσης; Επίσης, θα ανοίγουν όλες οι πόρτες στην κατεύθυνση διαφυγής χωρίς να συνυπολογίζεται το πλάτος των διαδρόμων;

  «Σε εργαστήρια όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά και η συνολική ποσότητα αυτών είναι άνω των 50l, επιβάλλεται επιπροσθέτως η αποθήκευση των περιεκτών τους σε ερμάρια ελάχιστης πυραντίστασης – πυραντοχής 30 min, που ικανοποιούν το ΕΝ 14470-1». Έχω την εντύπωση ότι εννοούσατε ΜΕΧΡΙ 50l, και όχι άνω των 50l. Σε εργαστήρια εκπαιδευτηρίων η ποσότητα αυτή είναι ήδη μεγάλη και γενικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι ελάχιστες ποσότητες, δηλαδή αυτές που απαιτούνται για τα πειράματα. Στις περισσότερες οδηγίες για την χρήση εύφλεκτων υγρών ο περιορισμός είναι στα 50lt. http://www.hse.gov.uk/fireandexplosion/storageflammliquids.htm

  4.6.3. Πυρανίχνευση
  Πως θα ειδοποιούνται σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς αυτοί που δεν καλύπτονται από τις κατηγορίες του συγκεκριμένου κεφαλαίου; Γνωρίζουμε ότι στα σχολεία δεν διατηρούνται οι οδεύσεις διαφυγής ακέραιοι και χώροι κάτω από κλιμακοστάσια χρησιμοποιούνται για αποθήκευση υλικών πολλές φορές. Δεν θέλουμε προστασία των οδεύσεων διαφυγής;