ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 3: Ορισμοί

Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Αδιέξοδο: Κοινόχρηστος διάδρομος (ή περιοχή ενός ορόφου) ο οποίος δεν οδηγεί σε έξοδο κινδύνου, με αποτέλεσμα ο χρήστης να πρέπει να διατρέξει αυτή τη διαδρομή προς την αντίθετη κατεύθυνση προκειμένου να διαφύγει.
Αίθριο: Το στεγασμένο ή μη τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου, το οποίο δεν αποτελεί κλειστό φρεάτιο οποιουδήποτε στοιχείου κατακόρυφης επικοινωνίας του κτιρίου (σταθερής ή κυλιόμενης κλίμακας ή ανελκυστήρα), ούτε διέλευσης οποιουδήποτε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Άκαυστο δομικό υλικό: Υλικό που πληροί τα κριτήρια της εκάστοτε δοκιμής ακαυστότητας.
Ακεραιότητα σε φωτιά: Η ικανότητα δομικού στοιχείου, όταν εκτίθεται σε φωτιά στη μία πλευρά, να εμποδίζει τη διέλευση φλογών και θερμών αερίων ή την εμφάνιση φλογών στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμένο χρονικό διάστημα σε τυπική δοκιμή αντίστασης σε φωτιά.
Ανελκυστήρας πυροσβεστών: Ειδικά σχεδιασμένος και κατασκευασμένος ανελκυστήρας που χρησιμοποιείται από τους πυροσβέστες σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Αντίδραση στη φωτιά (Πυραντίδραση): Συμπεριφορά δοκιμίου όταν εκτίθεται σε φωτιά σε καθορισμένες συνθήκες σε μια δοκιμή φωτιάς.
Αντίσταση στην δίοδο της θερμότητας (πυρομόνωση): Η ικανότητά ενός δομικού στοιχείου, όταν εκτίθεται σε φωτιά στη μία πλευρά, να περιορίζει την άνοδο της θερμοκρασίας στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμένο χρονικό διάστημα, σε τυπική δοκιμή αντίστασης σε φωτιά
Απροστάτευτη όδευση διαφυγής: Το πρώτο τμήμα μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και καταλήγει σε έξοδο κινδύνου.
Αυτοκλειόμενο κούφωμα: Κούφωμα το οποίο είναι εξοπλισμένο με κατάλληλο μηχανισμό επαναφοράς του στην κλειστή θέση.
Δομικό Στοιχείο: Κάθε στοιχείο που είναι σταθερά ενσωματωμένο στο κτίριο (ή στο δομικό έργο ή κατασκευή) κατά τρόπο μόνιμο. Το σύνολο των δομικών στοιχείων απαρτίζουν το δομικό έργο ή κτίριο ή κατασκευή. Τα δομικά στοιχεία διαχωρίζονται σε φέροντα και μη φέροντα, ανάλογα με το αν προορίζονται ή όχι να παραλαμβάνουν τις ασκούμενες πάνω στο κτίριο δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την στατική μελέτη του κτιρίου.
Έξοδος κινδύνου. Άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο.
Εξωτερικός διάδρομος διαφυγής: Διάδρομος του οποίου η μία τουλάχιστον κατακόρυφη επιμήκης επιφάνεια είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο. (Η επιφάνεια αυτή θεωρείται ανοικτή ακόμα και αν περιέχει στηθαίο)
Εξωτερικό κλιμακοστάσιο: Κλιμακοστάσιο του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο.
Ενεργητική πυροπροστασία: Τα μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την έναρξη φωτιάς ή/και στην άµεση αντιµετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.
Επικίνδυνος χώρος: Χώρος του κτιρίου που λόγω της υψηλής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος ή/και της φύσης των περιεχομένων του, υφίσταται αυξημένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς ή/και τα περιεχόμενα του χώρου παρουσιάζουν κατά περίπτωση, μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας, παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή/και έχουν κίνδυνο έκρηξης.
Επιφανειακή εξάπλωση της φλόγας: Η διάδοση του μετώπου της φλόγας από την πηγή ανάφλεξης κατά μήκος της επιφάνειας του δομικού στοιχείου.
Εσωτερικά τελειώματα: Επιφανειακά κατασκευαστικά στοιχεία με τα οποία γίνεται η τελική διαμόρφωση των εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρμολογήματα, μονώσεις κ.λπ.
Ευστάθεια (ή φέρουσα ικανότητα): Είναι η ικανότητα ενός φέροντος δομικού στοιχείου να φέρει προδιαγεγραμμένο φορτίο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια τυπικής δοκιμής αντίστασης σε φωτιά.
Θεωρητικός πληθυσμός: Ο τεχνικός υπολογισμός των ατόμων του χώρου, ο οποίος είναι η βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί. Ο υπολογισμός του γίνεται με βάση τη χρήση του χώρου και τις καθαρές επιφάνειες.
Κτίριο πολλαπλών χρήσεων: Κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες της μίας χρήσεις οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης. Στα κτίρια πολλαπλών χρήσεων οι επιμέρους χρήσεις μπορεί να είναι είτε διαχωρισμένες, είτε εμπλεκόμενες.
Μονώροφο κτίριο: Κτίριο που αποτελείται από έναν μόνο υπέργειο όροφο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο όροφος εκκένωσης.
Όδευση διαφυγής: Η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Οικοδομικό διάκενο: Το κενό που περικλείεται από δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευδοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό στοιχείο. Στα διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντουλάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι διάφοροι αγωγοί.
Οριζόντια έξοδος: Έξοδος δια της οποίας παρέχεται δυνατότητα διαφυγής από ένα πυροδιαμέρισμα προς άλλο πυροδιαμέρισμα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη και βρίσκεται στην ίδια περίπου στάθμη.
Όροφος: Το τμήμα του κτιρίου, το οποίο διαχωρίζεται καθ` ύψος από διαδοχικά δάπεδα, με μεταξύ τους ελάχιστη απόσταση, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.
Όροφος εκκένωσης: Ο όροφος του κτιρίου που περιλαμβάνει τελικές εξόδους οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι κάθε αυτοτελές κτίριο διαθέτει έναν μόνο όροφο εκκένωσης, ο οποίος ορίζεται σαφώς στην μελέτη πυροπροστασίας ακόμα και στην περίπτωση που λόγω μορφολογίας του εδάφους είναι δυνατή η εκκένωση ορόφων του σε περισσότερα του ενός επίπεδα.
Παθητική πυροπροστασία: Το σύνολο των µέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή µμετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.
Παροχή όδευσης διαφυγής: Ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτή την όδευση.
Πληρότητα χρήσης: Ικανοποίηση του ελαχίστου αριθμού ατόμων που δικαιολογεί την αντιμετώπιση της χρήσης ως ξεχωριστή.
Πολυόροφο κτίριο: Κτίριο το οποίο αποτελείται από περισσότερους του ενός υπέργειους ή υπόγειους ορόφους.
Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής: Το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο ενός ορόφου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.
Πυραντίσταση (αντίσταση στη φωτιά): Η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.
Πυράντοχο κούφωμα: Κούφωμα, που δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξής του και τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας του, σε δοκιμασία ακεραιότητας και αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας παρουσιάζει έναν δείκτη πυραντίστασης. Δύναται να είναι αυτοκλειόμενο κούφωμα ή να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης θυρών.
Πυροδιαμέρισμα: Τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο που περικλείεται ερμητικά (σε περίπτωση πυρκαγιάς) από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. Το εμβαδόν και ο όγκος του πυροδιαμερίσματος υπολογίζονται από τις εσωτερικές διαστάσεις του.
Πυροθερμικό φορτίο: Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται από την καύση όλων των υλικών που περιέχονται σε κάποιο χώρο. Η έννοια του φορτίου στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται σε ενέργεια και μετριέται σε kJ.
Πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου: Είναι το πυροθερμικό φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας και μετριέται σε kJανά τετραγωνικό μέτρο (kJ/m2).
Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής: Το τμήμα της όδευσης διαφυγής (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος κ.λ.π.) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.
Πυροφραγμός: Διαχωριστικό στοιχείο από άκαυστα ή χαμηλού βαθμού αναφλεξιμότητας υλικά, που αποκόπτει οικοδομικό διάκενο ή σωλήνα ή γεμίζει αρμούς και χάσματα δομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η διέλευση καπνού και φλογών μέσα απ’ αυτά.
Σύστημα κατάσβεσης: Σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη δυναμική σταθεροποίηση, μείωση ή εξάλειψη της εξάπλωσης της φλόγας ή της έκλυσης θερμότητας ή της συνεπαγόμενης παραγωγής αερίων καύσης.
Σχεδιάγραμμα διαφυγής: Σχέδιο όπου απεικονίζονται τα αναγκαία στοιχεία διαφυγής που δύναται να περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εκκένωσης, διάσωσης και πρώτης επέμβασης.
Τελική έξοδος: Η έξοδος κινδύνου στον όροφο εκκένωσης του κτιρίου όπου καταλήγουν οι οδεύσεις διαφυγής και η οποία οδηγεί απ’ ευθείας εκτός του κτιρίου σε ασφαλή υπαίθριο χώρο που συνέχεται με κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού.
Χώροι κύριας χρήσης: Χώροι οι οποίοι προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία.
Χώροι βοηθητικής χρήσης: Χώροι οι οποίοι δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής ζώων.
Χώρος προσωρινής παραμονής – καταφυγής ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία): Προστατευμένος προσβάσιμος χώρος αναμονής στον οποίο μπορεί να παραμείνει προσωρινά ένα ΑμεΑ σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς μέχρι την απομάκρυνσή του από το κτίριο. Συνήθως περιλαμβάνεται σε μία πυροπροστατευμένη όδευση ή στον προθάλαμο ενός ανελκυστήρα.
Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου: Χώρος κτιρίου ή δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παράγουν πολλά τοξικά καπναέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης.
Ψηλό κτίριο: Κτίριο του οποίου το πραγματοποιούμενο ύψος, όπως αυτό καθορίζεται σε συνάρτηση με τη χρήση που εξυπηρετεί, θεωρείται κρίσιμο και απαιτεί την επιβολή πρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Γενικά στα ψηλά κτίρια περιλαμβάνονται όσα υπερβαίνουν τα 23 μ. από τον όροφο εκκένωσης.

 • Κεφάλαιο Α’
  Άρθρο 3 [Ορισμοί]
  Διόρθωση ορισμού
  Πυράντοχο κούφωμα: Κούφωμα, που δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξής του και τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας του, σε δοκιμασία ακεραιότητας και αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας παρουσιάζει έναν δείκτη πυραντίστασης και υποχρεωτικά είναι αυτοκλειόμενο κούφωμα. Δύναται να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης θυρών, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, τα θυρόφυλλα θα αποδεσμεύονται αυτομάτως με εντολή που θα διδεται απο το κεντρικό συστήματος πυρανίχνευσης.

 • 26 Μαρτίου 2017, 23:49 | ΣΤΑΥΡΟΣ Δ.

  Να δοθεί ορισμός του «Υπογείου»

  Να οριστεί το «Υψος κτιρίου», δηλαδή εάν συμπεριλαμβάνεται και η απόλιξη του κλιμακοστασίου.

  διαφορετικά να οριστει ότι, θεματα που δεν καλύπτονται από τον παρόν κανονισμό έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα σε ΝΟΚ ΓΟΚ κ.α.

 • 26 Μαρτίου 2017, 22:37 | ΣΤΑΥΡΟΣ Δ.

  Να οριστεί ο ασφαλής υπαίθριος χώρος (π.χ. προαυλειο σχολειου με απόσταση πάνω των 15μ. απο το κτίριο, ακάλυπτος οικοπεδικός χώρος βιομηχανίας πάνω από 20μ. από το κτίριο), καθώς σε περιφραγμένους εξωτερικούς χώρους δεν ορίζεται ξεκάθα η ασφαλής απόσταση από το κτίριο.

 • 1) Άρθρο 3.4.1, Ο σταθμός ελέγχου πυρκαγιάς θα πρέπει υποχρεωτικά να
  βρίσκεται εκτός σκηνής.
  2) Άρθρο 3.5.3 δ. Είναι εφικτό να ανοίγει το 50% της επιφάνειας ενός αιθρίου ιδιαίτερα σε χώρους εμπορίου (7.5.3) όπου αναφερόμαστε σε επιφάνειες αρκετών στρεμμάτων; Επιπλέον δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια η επιτρεπόμενη αντίδραση σε πυρκαγιά των υλικών κάλυψης της στέγης των αιθρίων ιδίως σε χώρους εμπορίου.
  3) Δεν αναφέρεται πουθενά πώς αντιμετωπίζονται τα σφηνοειδή σκαλοπάτια στις
  οδεύσεις διαφυγής.
  4)’Αρθρο 3.5.5, Η διαδικασία τροφοδοσίας 6 κεφαλών από το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο, καλύπτεται πλέον από το πρότυπο ΕΝ12845. Θα πρέπει να οριστεί ο βαθμός κινδύνου του χώρου και τα μέγιστα τετραγωνικά μέτρα που θα καλύπτονται. Πυροσβεστικές παροχές από φορέα ύδρευσης (πχ η ΕΥΔΑΠ) παρέχει διαμέτρους 2’’,3’’,4’’ και 6’’ μπορούν να καλύψουν την απαίτηση. Η παλαιότερη διατύπωση της διάταξης, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις.

 • 26 Μαρτίου 2017, 22:05 | Βίκτωρας

  1) Άκαυστο Δομικό Υλικό:Σύμφωνα με το Παράρτημα Δ σελ. 108,ορισμένα υλικά κατατάσσονται στα άκαυστα χωρίς δοκιμή ακαυστότητας. Προτείνω επαναδιατύπωση του ορισμού ως εξής, Άκαυστο Δομικό Υλικό:Τα δομικά στοιχεία που παρουσιάζουν «μηδενική» συμβολή στη φωτιά. Είναι τα δομικά στοιχεία του Πίνακα Γ4 του Παραρτήματος Δ καθώς και κάθε δομικό στοιχείο που πληροί τα κριτήρια της δοκιμής ακαυστότητας.

  2) Ακεραιότητα σε φωτιά: Λίγο διαφορετικός ο ορισμός στο Παράρτημα Γ στη σελ.105, Προτείνω να ο ορισμός της Ακεραιότητας στο Παράρτημα Γ να γραφτεί όπως είναι εδώ.

  3) Αντίδραση στη φωτιά: Προτείνω αντί της φράσης «δοκιμίου» την φράση «δομικού στοιχείου» και αντί της έκφρασης «σε μια δοκιμή φωτιάς» την έκφραση «σε μια δοκιμή αντίδρασης σε φωτιά»

  4)Αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας (πυρομόνωση): Γιατί πυρομόνωση αφού είναι αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας και όχι της φωτιάς; Είναι θερμομόνωση λοιπόν. Επίσης είναι διαφορετικός ο ορισμός στο Παράρτημα Γ στη σελ. 105 όπου έχουμε και την φράση ‘Θερμομονωτική Ικανότητα’. Τέλος υπάρχει ο όρος θερμομονωτική ικανότητα στις σελ 37, 94, 105 και 106. Προτείνω να υπάρχει μία έκφραση ‘Αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας’ ή ‘Θερμομονωτική Ικανότητα’, ίδιος ορισμός και στο Παράρτημα Γ, και διαγραφή της λέξης ‘πυρομόνωση’

  5) Ευστάθεια (ή φέρουσα ικανότητα): Λίγο διαφορετικός ο ορισμός στο Παράρτημα Γ στη σελ. 105. Προτείνω να ο ορισμός της Ευστάθειας στο Παράρτημα Γ (που δεν έχει την χρονική διάρκεια) να γραφτεί όπως είναι εδώ.

  6)Οριζόντια έξοδος: Γιατί να ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη; Αν ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη και ο διάδρομος είναι κοινόχρηστος δεν θα θεωρείται οριζόντια έξοδος; Προτείνω να διαγραφεί η φράση ‘στον ίδιο ιδιοκτήτη’

  7) Όροφος: Πια είναι η ελάχιστη απόσταση που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις; Να γραφτεί με σαφήνεια.

  8) Πληρότητα χρήσης: επαναδιατύπωση ορισμού αφού σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του άρθρου 4 δεν είναι μόνο ελάχιστος αριθμός ατόμων αλλά και ελάχιστος αριθμός χρήσεων, όπως κλίνη ξενοδοχείου ή στάθμευσης οχήματος

  9) Πυραντίσταση: σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ σελ. 105, δεν είναι απαραίτητο το δομικό στοιχείο να ικανοποιεί και τα 3 κριτήρια μετά την δοκιμή πυραντίστασης ενω στον Πίνακα 8 βλέπουμε ότι τα υποστηλώματα μπορούν να ικανοποιούν μόνο το R. Προτείνω να η έκφραση »…χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.» να αντικατασταθεί με την »…..ικανοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια θερμικής συμπεριφοράς»

  10)Πυροφραγμός: ….. ή χαμηλού κινδύνου αναφλεξιμότητας υλικά….Μπορεί ο πυροφραγμός να’ ναι και υλικά κλάσης Β. Αν όχι να διαγραφεί η συγκεκριμένη φράση, αν ναι να διευκρινιστεί σαφώς ποια είναι τα χαμηλού κινδύνου αναφλεξιμότητας υλικά.

  11) Σύστημα κατάσβεσης: ….δυναμική σταθεροποίηση……….της εξάπλωσης της φλόγας. Ασαφές. Προτείνω να διαγραφεί η λέξη «εξάπλωση»

  12) Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου: Είναι ο ίδιος ορισμός ορισμός με τον επικίνδυνο χώρο. Προφανώς είναι ο επικίνδυνος χώρος κατηγορίας Β που αναφέρεται στη παρ. 6.7 Προτείνω τον ορισμό Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου: Επικίνδυνος χώρος κατηγορίας Β

  13) Προτείνω εδώ να μπουν και οι ορισμοί «υπόγειο» από τον ΝΟΚ, και «δείκτης Πυραντίστασης» είναι στο Παράρτημα Γ σελ. 105

  14) Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ οι Πίνακες Β1, Β2 να γίνουν Γ1 και Γ2 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ οι Πίνακες Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 να γίνουν Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4

 • 26 Μαρτίου 2017, 19:54 | Πάνος

  Ο ορισμός του ορόφου/επιπέδου εκκένωσης δεν ανταποκρίνεται σε πολυόροφα κτίρια με εξόδους σε διαφορετικά επίπεδα λόγω έκτασης η κλίσης.

  Προτείνω να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός του IBC, NFPA 5000:

  Επίπεδο εκκένωσης ορίζεται το επίπεδο το οποίο είναι είτε
  1) το χαμηλότερο επίπεδο από το οποίο τουλάχιστον 50% των απαιτούμενων εξόδων και τουλάχιστον 50% της απαιτούμενης χωρητικότητας εξόδων εκκενώνουν απευθείας στο ύπαιθρο είτε
  2) σε περιπτώσεις που κανένα επίπεδο δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (1) , το επίπεδο το οποίο διαθέτει μία η περισσότερες εξόδους που εκκενώνουν απευθείας στο ύπαιθρο με τη μικρότερη αλλαγή υψομέτρου.

 • 23 Μαρτίου 2017, 15:03 | Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

  Ο ορισμός της ακεραιότητας σε φωτιά είναι ο ορισμός της αντίστασης στη μετάδοση της φωτιάς.
  Ακεραιότητα σε φωτιά πρέπει να οριστεί η ικανότητα του δομικού στοιχείου να διατηρεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη γεωμετρία του όταν εκτίθεται σε φωτιά από τη μία πλευρά χωρίς να καταρρεύσει ή να ανοίξει και να επιτρέψει τη διαπήδηση της φλόγας.

  Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας μόνο όροφος εκκένωσης σε κτήριο που λόγω κλίσης εδάφους μπορεί να έχει τελικές εξόδους σε τρία ή τέσσερα επίπεδα.

  Το ύψος των κτηρίων μπορεί να ορίζεται από το τελευταίο επίπεδο έως τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους ή ακόμα καλύτερα έως τη στάθμη του ανώτατου ορόφου εκκένωσης.

  Το εμβαδόν και ο όγκος του πυροδιαμερίσματος υπολογίζονται με τις εσωτερικές διαστάσεις, πολύ σωστά. Αυτό όμως θα δημιουργήσει προβλήματα στον έλεγχο των μελετών καθώς τα συνολικά εμβαδά των πυροδιαμερισμάτων δεν θα συμφωνούν με το συνολικό εμβαδό του κτηρίου.

  Τελική έξοδος ορίζεται μόνο η έξοδος στον όροφο εκκένωσης. Επομένως ένα κτήριο με εξόδους προς τον εξωτερικό ασφαλή υπαίθριο χώρο σε δύο ή περισσότερα επίπεδα αντιμετωπίζεται ως κτήριο με τελικές εξόδους μόνο σε ένα επίπεδο ? Αυτό είναι εσφαλμένο καθώς υπάρχουν οκταώροφα κτήρια που διαθέτουν (λόγω μεγάλης έκτασης και σημαντικής κλίσης του εδάφους) τελικές εξόδους σε τέσσερα επίπεδα. Τέτοια κτήρια δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με ένα οκταώροφο κτήριο με εξόδους μόνο στο πρώτο επίπεδο.

  Δεν δίνεται ορισμός του υπόγειου ορόφου. Εάν διατηρηθεί ο ορισμός κατά ΓΟΚ πρέπει να αποσαφηνιστεί τι γίνεται με τα οικοδομικά επίπεδα που είναι κατά 40% υπόγεια και κατά το υπόλοιπο ισόγεια ?

  Πρέπει να δοθεί σαφέστερος ορισμός της πληρότητας χρήσης. Όπως στο άρθρο 4 πιν.2

  Θα πρέπει να δοθεί σαφής ορισμός του μονώροφου κτηρίου, πχ. Κτήριο που διαθέτει ένα μόνο επιπέδο.

  Η εφαρμογή του Π.Δ. 71/1988 ανέδειξε προβλήματα λόγω εσφαλμένης μετάφρασης του όρου « Ορόφου» συνίσταται η αντικατάσταση του όρου «Ορόφου» με τον όρο «επίπεδο»

 • 3) Το «Άρθρο 3 – Ορισμοί» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…]
  Όδευση διαφυγής: Η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή όλων των χρηστών του κτιρίου συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα εν γένει από οποιοδήποτε σημείο ενός κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς, ελεύθερου πλάτους τουλάχιστον 1,20μ.
  […]
  Όροφος εκκένωσης: Ο όροφος του κτιρίου που περιλαμβάνει τελικές εξόδους οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο μέσω προσβάσιμων οδεύσεων. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι κάθε αυτοτελές κτίριο διαθέτει έναν μόνο όροφο εκκένωσης, ο οποίος ορίζεται σαφώς στην μελέτη πυροπροστασίας ακόμα και στην περίπτωση που λόγω μορφολογίας του εδάφους είναι δυνατή η εκκένωση ορόφων του σε περισσότερα του ενός επίπεδα.
  […]
  Προσβάσιμο σχεδιάγραμμα διαφυγής ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα εν γένει: Σχέδιο σε μορφή προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία, όπου απεικονίζονται τα αναγκαία στοιχεία διαφυγής ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα εν γένει που περιλαμβάνουν τις προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής από οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου προς τους χώρους προσωρινής αναμονής-καταφυγής ΑμεΑ, τις προσβάσιμες εξόδους διαφυγής από το κτίριο προς ασφαλή -συνήθως υπαίθριο χώρο- καθώς και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες εκκένωσης , διάσωσης και πρώτης επέμβασης .
  […]
  Χώρος προσωρινής παραμονής – καταφυγής ΑμεΑ (Ατόμων με Αναπηρία): Προστατευμένος προσβάσιμος χώρος αναμονής, σε κάθε όροφο, διαστάσεων τουλάχιστον 0,90Χ1,40μ, στον οποίο μπορεί να παραμείνει προσωρινά ένα άτομο με αναπηρία σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς μέχρι την απομάκρυνσή του από το κτίριο. Συνήθως Περιλαμβάνεται σε μία πυροπροστατευμένη προσβάσιμη όδευση ή στον προθάλαμο ενός ανελκυστήρα (κατά προτίμηση πυροσβεστών), σε θέση που δεν παρεμποδίζει την εκκένωση του κτιρίου. Φέρει υποχρεωτικά επίτοιχη και επιδαπέδια σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης (άτομο σε αμαξίδιο) και σύστημα ειδοποίησης/επικοινωνίας με Υπηρεσία 24ωρης λειτουργίας (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λπ.), το οποίο τοποθετείται σε ύψος 0,90-1,20μ από το δάπεδο.»

 • 22 Μαρτίου 2017, 11:39 | Πάνος

  Στο άρθρο 3, «Ορισμοί» , προτείνω να προστεθεί ο εξής όρος:
  «Κοινό Τμήμα Όδευσης: Το κοινό τμήμα της όδευσης διαφυγής που πρέπει να διανυθεί μέχρι το σημείο από το οποίο είναι διαθέσιμες δύο ανεξάρτητες πορείες προς την έξοδο.»
  Αυτή η παράμετρος σχεδιασμού, παρόλο που συνήθως φορές ταυτίζεται με το αδιέξοδο, σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να ελέγχεται προσδίδοντας ευελιξία στον μηχανικό διασφαλίζοντας την ασφάλεια του κοινού.
  Εξυπακούεται ότι πρέπει να προστεθεί στο σχετικό πίνακα 5 της παραγράφου 5.3.4 .
  Αυτή η πρόβλεψη υφίσταται τόσο στον IBC, όσο και στα σχετικά πρότυπα NFPA 101, NFPA 5000 ενώ έχει ενσωματωθεί σε πάρα πολλούς σχετικούς κανονισμούς ανά τον κόσμο.