ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 9: Βιομηχανία – Βιοτεχνία

9.1. Γενικά.

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια στις οποίες παράγονται ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα, καθώς και βιομηχανικές αποθήκες όπου είναι εγκατεστημένος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
Οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες κατατάσσονται σε τρεις (3) υποκατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα της ΚΥΑ 1589/104/2006 (90 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύει:

Ζ1: χαμηλού βαθμού κινδύνου (Ο, Aα, Bα, Cα, D)
Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Aβ, Bβ, Cβ)
Ζ3: υψηλού βαθμού κινδύνου (Aγ, Bγ, Cγ)

Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι μικρά γραφεία, μικρό κατάστημα, μικρή αποθήκη και μικρός χώρος συνάθροισης κοινού κλπ.

9.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,00 μέτρο, ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 μ. και για τους χώρους υγιεινής 0,75 μ..
Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
Θεωρητικός ΠληθυσμόςΕλάχιστος αριθμός εξόδωνΕλάχιστο πλάτος κάθε εξόδου
Έως 301*0,90 μ
31 – 150  άτομα21,10 μ
151 – 400   άτομα21,40 μ
401 – 700  άτομα31,60 μ
701 – 1000   άτομα41,80 μ

*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ..

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία έξοδος πλάτους 1 ,80 του μέτρου ανά 250 άτομα ή κλάσμα αυτών.
Κατακόρυφες σκάλες (ανεμόσκαλες) που εξυπηρετούν τη στάθμη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιτρέπεται να αποτελούν τμήματα των οδεύσεων διαφυγής, εφόσον δεν εξυπηρετούν περισσότερα από 3 άτομα.

9.3. Δομική πυροπροστασία.
Διάδρομοι με μήκος μεγαλύτερο από 40 μέτρα, πρέπει να διακόπτονται με πυράντοχες πόρτες 30 λεπτών, αυτοκλειόμενες για την προστασία από τη μετάδοση της φωτιάς και του καπνού.
Ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος (σε m3)
Κατηγορία βιομηχανικού κτιρίουΜονώροφα

 

Πολυώροφα

 

Υπόγεια

 

Συντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό  (καταιονισμού ύδατος)  (*)
Ζ160.00018.0008.0002
Ζ230.00012.0005.0002
Ζ324.0009.0004.0002

 
* Συντελεστής αύξησης του όγκου σε περίπτωση που εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στο πυροδιαμέρισμα.

Κατ΄εξαίρεση για την πυροδιαμερισματοποίηση των χώρων κύριας χρήσης βιομηχανιών-βιοτεχνιών κατηγορίας Ζ1 ή Ζ2 είναι δυνατόν για έως και το 25% της απαιτούμενης επιφάνειας πυροδιαμερισματοποίησης αντί σταθερών δομικών στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανότητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης, που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν το σχεδιασμό των οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέτουν εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ισχύος.

9.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που η βιομηχανία – βιοτεχνία βρίσκεται σε όροφο.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στις βιομηχανίες με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, καθώς και στις βιομηχανίες με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα.

9.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

9.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 250, 200 και 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ1,Ζ2 και Ζ3 αντίστοιχα.

9.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητου σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Σε πολυώροφα κτίρια βιομηχανίας – βιοτεχνίας με εμβαδόν ορόφου άνω των 1.000τ.μ..
β. Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια άνω των 2.500τ.μ..
Το σύστημα πρέπει να εκπέμπει σήμα σε χώρο που υπάρχει μονίμως άτομο υπηρεσίας .

9.5.3. Πυρανίχνευση
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:
α) σε όλες τις βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ3.
β) σε όλες τις βιομηχανίες – βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ2 με συνολική στεγασμένη επιφάνεια άνω των 2.000 τ.μ..

9.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό – απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες με συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 2.500 τ.μ..
β. Σε βιομηχανίες- βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ3 με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον 1.000 τ.μ..
γ. Σε πολυώροφα κτίρια βιομηχανιών – βιοτεχνιών που αναπτύσσονται σε περισσότερους των τριών (3) ορόφων κα με εμβαδόν ενός τουλάχιστον ορόφου άνω των 1.000 τ.μ..
Βιομηχανίες- βιοτεχνίες που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

9.5.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κατάλληλο κατά περίπτωση κατασβεστικό υλικό απαιτείται σε όλες τις βιομηχανίες – βιοτεχνίες της κατηγορίας Ζ3 με συνολική επιφάνεια άνω των 2.000 τ.μ.

9.5.6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:50 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Βιομηχανία – Βιοτεχνία» και ανήκουν στην υποκατηγορία Ζ1, προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Β – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • 27 Μαρτίου 2017, 13:31 | Elval Colour ΑΕ

  Για όλα τα κτίρια που υπάγονται στην κατηγορία «Βιομηχανία – Βιοτεχνία» και ανήκουν στις υποκατηγορίες Ζ2 και Ζ3, προτείνουμε τα υλικά εξωτερικών επενδύσεων να είναι κατ’ ελάχιστο κλάσης Α2 – s1, d0 (κατά EN 13501-1) και να έχουν περάσει επιτυχώς τη δοκιμή υλικού μαζί με το σύστημα ανάρτησης σύμφωνα με το Πρότυπο ONORM B 3800-5 ή το NFPA 285 ή το BS 8414, ανεξαρτήτως απόστασης τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.

  Για αιτιολόγηση αυτής της πρότασης, δείτε το σχόλιό μας στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 1 «Σκοπός του Κανονισμού», στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://www.opengov.gr/minenv/?c=24126

 • 23 Μαρτίου 2017, 15:24 | Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

  Να ενσωματωθούν στο παρόν Π.Δ. οι διατάξεις της ΚΥΑ 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β)

 • 14) Το «Άρθρο 9-Βιομηχανία,Βιοτεχνία» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 9.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
  Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,20 μέτρο, ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,90 μ. και για τους χώρους υγιεινής 0,75 μ. εκτός αν πρόκειται για θύρες χώρων υγιεινής για άτομα με αναπηρία οπότε θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 1,00μ.
  9.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
  Χειροκίνητου σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις:
  α. Σε πολυώροφα κτίρια βιομηχανίας – βιοτεχνίας με εμβαδόν ορόφου άνω των 1.000τ.μ..
  β. Σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια άνω των 2.500τ.μ..
  Το σύστημα πρέπει να εκπέμπει σήμα σε χώρο που υπάρχει μονίμως άτομο υπηρεσίας . Τα σήματα συναγερμού θα είναι ηχητικά και οπτικά».

 • Όσον αφορά το Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης δεν είναι ξεκάθαρο πως γίνεται αποδεκτό άλλο κατάλληλο κατά περίπτωση κατασβεστικό υλικό. Είναι μετρά από τεχνική έκθεση του μηχανικού ή πρόκειται η ΠΥ να αναρτήσει πίνακα με καταλληλά αλλά κατασβεστικά υλικά πλην του νερού.