ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 4: Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους

4.1. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στον Κτιριοδομικό Κανονισμό έντεκα χρήσεις κτιρίων όπως περιγράφονται αναλυτικότερα στο Παράρτημα Α του παρόντος:

Α.Κατοικία
Β.Προσωρινή διαμονή
Γ.Συνάθροιση κοινού
Δ.Εκπαίδευση
Ε.Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Ζ.Σωφρονισμός
Η.Εμπόριο
Θ.Γραφεία
Ι.Βιομηχανία – Βιοτεχνία
Κ.Αποθήκευση
Λ.Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων

 

4.2. Η χρήση δύναται να αναφέρεται στο σύνολο ενός κτιρίου ή σε επιμέρους τμήματα αυτού.
4.2.1. Όταν ένα κτίριο έχει μία αποκλειστικά χρήση, τότε από άποψη πυροπροστασίας εξετάζεται συνολικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας της κύριας αυτής χρήσης.
4.2.2. Όταν σε ένα κτίριο συνυπάρχουν περισσότερες της μιας χρήσης, τότε αξιολογούνται οι κατωτέρω παράμετροι από τις οποίες προκύπτει και ο τρόπος αντιμετώπισής του από άποψη πυροπροστασίας (βλ. Παράρτημα Β):
i. Οι διαφορετικές χρήσεις είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του κτιρίου
Σε περίπτωση που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μιας, χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύριας χρήσης, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί και υπάγεται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας της«κυριαρχούσας» αυτής χρήσης, με τις υπόλοιπες χρήσεις να θεωρούνται «συμπληρωματικές».
Στην περίπτωση που η συμπληρωματική χρήση έχει πληρότητα, εξετάζεται με τις διατάξεις που ισχύουν για την ειδική χρήση της. Εφόσον η συμπληρωματική χρήση δεν διαχωρίζεται πυράντοχα από την κυριαρχούσα και δεν διαθέτει ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, ο θεωρητικός πληθυσμός της, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο για τη χρήση της, προστίθεται στο θεωρητικό πληθυσμό της κυριαρχούσας χρήσης.
Σε κάθε ειδικό άρθρο χρήσης κτιρίου του κεφαλαίου Β του παρόντος κανονισμού, αναγράφονται ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις. Σε περίπτωση αμφισβήτησης μιας χρήσης ως συμπληρωματικής σε σχέση με την κυριαρχούσα, αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ii. Οι διαφορετικές χρήσεις λειτουργούν ανεξάρτητα (διαχωρισμένες χρήσεις)
Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα, με δικές τους ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και διαχωρίζονται πυράντοχα τότε από άποψη πυροπροστασίας κάθε τμήμα του κτιρίου διαχωρίζεται, χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και υπάγεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του κανονισμού για τη συγκεκριμένη χρήση.
iii. Οι διαφορετικές χρήσεις δεν λειτουργούν ανεξάρτητα (εμπλεκόμενες χρήσεις)
Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποίες εξυπηρετούνται από κοινά τμήματα του κτιρίου (όπως διαδρόμους και κλιμακοστάσια), τότε από άποψη πυροπροστασίας επιλέγονται και ακολουθούνται οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε χρήσης, με την επιφύλαξη της παρ. 7.1 του άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου ως προς την επιβολή των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
iv. Μία ή περισσότερες από τις διαφορετικές χρήσεις δεν έχουν πληρότητα χρήσης, όπως αυτή καθορίζεται
Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων της ανωτέρω περίπτωσης ιιι (εμπλεκόμενες χρήσεις) στα οποία μία ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρήσεις δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό ατόμων, που να δικαιολογεί την αντιμετώπισή της ξεχωριστά, τότε από άποψη πυροπροστασίας ακολουθούνται οι απαιτήσεις των υπόλοιπων χρήσεων.
Εάν μόνο μία χρήση έχει πληρότητα, τότε ακολουθούνται οι απαιτήσεις πυροπροστασίας της χρήσης αυτής, η οποία αντιμετωπίζεται ως «κυριαρχούσα» χρήση, ενώ οι υπόλοιπες ως «δευτερεύουσες». Εάν περισσότερες της μιας χρήσεις έχουν πληρότητα, εφαρμόζονται τα ισχύοντα της ανωτέρω περίπτωσης iii (εμπλεκόμενες χρήσεις).
v. Η κύρια και μοναδική χρήση του κτιρίου δεν έχει πληρότητα χρήσης
Στην περίπτωση αυτή από άποψη πυροπροστασίας εφαρμόζονται οι απαιτήσεις, που καθορίζονται στο ειδικό άρθρο για την κατά περίπτωση χρήση και παραπέμπουν στα μέσα και μέτρα άλλης χρήσης καθοριζόμενης ως συγγενέστερης.
4.2.3. Ως διαφορετικές χρήσεις νοούνται και οι διαφορετικές υποκατηγορίες εντός της ίδιας χρήσης (π.χ. Ζ1, Ζ2 και Ζ3 για κτίρια με χρήση Βιομηχανία – Βιοτεχνία ή Αποθήκευση, Ε1, Ε2 και Ε3 για κτίρια με χρήση Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια, κλπ) και εξετάζονται σύμφωνα με τα παραπάνω.
4.3. Στα κτίρια ή στα τμήματα κτιρίων των οποίων η χρήση δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, για την εφαρμογή του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας ακολουθούνται οι απαιτήσεις της συγγενέστερης κατηγορίας, η οποία υποδεικνύεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4.4. Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός κτιρίων πολλαπλών χρήσεων αναφέρεται αποκλειστικά στην ύπαρξη περισσοτέρων της μίας χρήσης σε αυτά ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου.

 • 27 Μαρτίου 2017, 14:27 | Ιωάννης Κρητικίδης

  Υπάρχουν χρήσεις κτηρίων, όπως για παράδειγμα οι χώροι τηλεπικοινωνιακών κέντρων ή server rooms, οι χώροι στους οποίους γίνεται χρήση επικίνδυνων αερίων υπό πίεση (φιάλες) κτλ, για τους οποίους θα έπρεπε να υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές και ίσως και κάποιοι ενδεικτικοί κανόνες καλής πρακτικής.

 • 27 Μαρτίου 2017, 02:24 | Βίκτωρας

  1) Στο 4.1 Λ. Στάθμευση και πρατήρια υγρών καυσίμων, προτείνω τα πρατήρια καυσίμων να καταταχθούν στην κατηγορία εμπόριο αφού δεν φαίνεται να υπάρχει συνάφεια με τη Στάθμευση οχημάτων. Επίσης να διαγραφεί η λέξη «υγρών» αφού υπάρχουν και πρατήρια αερίων καυσίμων.

  2) Στο ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Α στη σελ 103 η φράση «ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ» της τρίτης στήλης προτείνω να αντικατασταθεί από τη έκφράση «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ» αφού δεν είναι(και δεν είναι δυνατόν να είναι) στον Πίνακα αυτόν όλες οι χρήσεις. Για παράδειγμα λείπουν Ταχυδρομεία, Courier, escape rooms, Παιδότοποι, Κατασκηνώσεις, Κλειστά κολυμβητήρια και γυμναστήρια, Στρατώνες (και Ιδιωτικός Στρατός), Οστεοφυλάκια κ.α. Προτείνω να γραφτεί ότι: για ορισμένες χρήσεις που δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποια κατηγορία χρήσης εντάσσονται αποφαίνεται οριστικά η αρμίδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ

  3) Στο 4.2.2 φαίνεται ότι οι «συμπληρωματικές χρήσεις» είναι οι «βοηθητικές χρήσεις» που έχουμε και στον ορισμό. Άρα προτείνω να αντικατασταθεί από τις «βοηθητικές χρήσεις» γιατί αλλιώς δημιουργείται σύγχυση. Να έχουμε σε όλον τον Κανονισμό ή τη φράση «βοηθητικές χρήσεις» ή τη φράση «συμπληρωματικές χρήσεις». Την ίδια παρατήρηση έκανα και με τις φράσεις «Αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας» και «Θερμομονωτική ικανότητα»
  Θέλει παραδείγματα για να γίνουν πλήρως κατανοητά τα όσα αναφέρονται στη συγκεκριμένη παράγραφο.

 • 23 Μαρτίου 2017, 15:11 | Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

  Δεν εξετάζεται μία κατηγορία κτηρίων εξυπηρετήσεως που δεν έχει πληθυσμό αλλά μόνο εξοπλισμό όπως οι κτήρια κεραιών τηλεόρασης ή επικοινωνιών, χώροι υποσταθμών, κτήρια αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων – data centers.

  Στους χώρους που δεν διαθέτουν πληρότητα χρήσης πρέπει να ενταχθούν επίσης αποθήκες με εμβαδό < 20 τ.μ. και πυροθερμικό φορτίο κατηγορίας Ζ1 του αντίστοιχου άρθρου και βιομηχανία-βιοτεχνία (επαγγελματικά εργαστήρια) με ισχύ έως 15 KW και έκταση < 100 τ.μ.

  Για χρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες του άρθρου 4 θα αποφαίνεται η αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ? Δηλαδή θα πρέπει από όλη την επικράτεια να υποβάλλεται φάκελος με ερώτημα στο Υπουργείο ? Βάσει της έως σήμερα εμπειρίας αυτό θα δημιουργήσει μόνο καθυστερήσεις στον έλεγχο των μελετών.
  Προτείνεται η θεσμοθέτηση επιτροπών στις κατά τόπους Αποκεντρωμένες διοικήσεις.

 • 16 Μαρτίου 2017, 20:14 | ολγα

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΧΡΗΣΗ’ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ Ο Ν4067/12 «ΝΟΚ» ,ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ Η ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΑ ΕΜΒΑΔΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!!!!!!