ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – Άρθρο 1: Κατοικία

1.1. Γενικά.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία, όπως περιγράφονται στον Πίνακα του παραρτήματος Α΄ του παρόντος Κανονισμού.
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία αυτή είναι μικρές αποθήκες, μικρά γραφεία κλπ.
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία κτιρίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου iii της παρ. 4.2.2 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ περί εμπλεκόμενων χρήσεων.

1.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.

Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0,80 του μέτρου.
Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής μέχρι την εκβολή σε κοινόχρηστο διάδρομο επιτρέπεται να είναι 0,70 του μέτρου.

Το μέγιστο μήκος πραγματικής όδευσης ορίζεται στον πίνακα 5 του Κεφαλαίου Α΄. Επιβάλλεται ο σχεδιασμός δύο τουλάχιστον οδεύσεων διαφυγής, που καταλήγουν σε αντίστοιχες εξόδους κινδύνου σε:
α) Ορόφους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50 ατόμων
β) Πολυκατοικίες με περισσότερους από 6 ορόφους και πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο των 30 ατόμων.

1.3. Δομική πυροπροστασία.

Στις περιπτώσεις κτιρίων πολλαπλών χρήσεων με κατοικία, εφόσον οι χρήσεις δεν είναι διαχωρισμένες θα πρέπει το τμήμα κοινής όδευσης (διάδρομος) που εξυπηρετεί την κατοικία μέχρι την έξοδο κινδύνου στο πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο να είναι πυροπροστατευμένο με το δυσμενέστερο δείκτη πυραντίστασης των αντίστοιχων εμπλεκόμενων χρήσεων.
Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται πυράντοχες πόρτες σε κάθε κατοικία, αυτές επιτρέπεται να έχουν δείκτη πυραντίστασης που υπολείπεται κατά 30 min ως προς το δείκτη πυραντίστασης του κτιρίου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 30 min.

1.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Σε πολυκατοικίες, επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, των κοινόχρηστων χώρων και των εξόδων κινδύνου.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής των κοινόχρηστων χώρων, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.

1.5. Προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες.

• Τήρηση προδιαγραφών κατασκευαστή θερμαντικών σωμάτων.
• Τήρηση επαρκών αποστάσεων των θερμαντικών σωμάτων από καυστά υλικά.
• Τοποθέτηση κατάλληλου πλέγματος στις ηλεκτρικές σόμπες.
• Απομάκρυνση της στάχτης με χρήση μεταλλικού φαρασιού σε τζάκια ή ξυλόσομπες.
• Τοποθέτηση κατάλληλης προστατευτικής κάλυψης μπροστά από το άνοιγμα του τζακιού.
• Εγκατάσταση πυράντοχων δομικών στοιχείων-δαπέδου πλησίον του ανοίγματος του τζακιού και στήριξη της ξυλόσομπας σε πυράντοχη βάση-δάπεδο.
• Τακτικός καθαρισμός καπνοδόχων.
• Τακτικός έλεγχος σωλήνων και άλλων διατάξεων θερμαστρών υγρών ή αερίων καυσίμων.
• Κλείσιμο θερμαστρών και άλλων συσκευών θέρμανσης πριν την έξοδο από την οικία ή τον ύπνο.

1.6. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες.

• Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων πάνω σε χαλιά
• Χρήση μαγκαλιών. Σε περίπτωση χρήσης τους ο χώρος πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
• Τζάκια-ξυλόσομπες.
• Ρίψη εύφλεκτων υγρών σε τζάκια ή ξυλόσομπες.
• Τοποθέτηση καυστών μικροαντικειμένων στο περβάζι τζακιού.
• Μεταφορά σόμπας υγραερίου εν λειτουργία.
• Πλήρωση με καύσιμο σόμπας πετρελαίου ή λαδιού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ή όταν αυτή είναι θερμή.
• Αποθήκευση σε λεβητοστάσια ή αποθήκες καυσίμων καυστών αντικειμένων (π.χ. καυσόξυλα, οικιακός εξοπλισμός κλπ).

1.7. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

1.7.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης νερού
Επιβάλλεται η τοποθέτηση στους κοινόχρηστους χώρους, ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα ανά όροφο. Κάθε πυροσβεστήρας πρέπει να καλύπτει μικτή επιφάνεια 400 τ.μ. διαφορετικά τοποθετούνται πρόσθετοι πυροσβεστήρες. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός φορητού πυροσβεστήρα σε κάθε μονοκατοικία ανεξαρτήτως εμβαδού.

1.7.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε πολυκατοικίες με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους κύριας χρήσης. Τα κομβία αναγγελίας πρέπει να τοποθετούνται στις κοινόχρηστες οδεύσεις πλησίον των κλιμακοστασίων.

1.7.3. Πυρανίχνευση
Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης που καλύπτει κατ’ελάχιστον κάθε υπνοδωμάτιο και την κουζίνα. Κατ’ εξαίρεση σε κτίρια κατοικιών με 3 ή λιγότερους ορόφους κύριας χρήσης, αντί του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης είναι αποδεκτή η τοποθέτηση φορητών πυρανιχνευτών που θα καλύπτουν τους ανωτέρω χώρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

1.7.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις πολυκατοικίες ύψους άνω των 28 μ. και με συνολική επιφάνεια ορόφου άνω των 500 τ.μ.

 • 27 Μαρτίου 2017, 11:37 | Μανώλαρος Χαράλαμπος

  Στη χώρα μας τα περισσότερα θύματα πυρκαγιών είναι μέσα σε κατοικίες. Βασική αιτία είναι το γεγονός ότι οι περισσότερες κατοικίες έχουν μία μη πυροπροστατευμένη έξοδο διαφυγής, έχουν επικίνδυνους χώρους στα υπόγεια σε άμεση επαφή με το μοναδικό κλιμακοστάσιο. Τα θύματα συνήθως έχουν εγκλωβιστεί από τον καπνό και δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής.

  Οι λύσεις που μπορούν να προταθούν είναι οι ακόλουθες:
  1) Υποχρεωτική κατασκευή δεύτερου εξωτερικού κλιμακοστασίου, προς τον ακάλυπτο.
  2) Πυροδιαμερισματοποιημένο μοναδικό κλιμακοστάσιο,με δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίηση των ενοίκων μέσω συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς και πυρανίχνευσης και με παράλληλη διαχείριση καπνού στο κλιμακοστάσιο.
  Οι προβλέψεις του ΠΔ71 είχαν ως στόχευση την εφαρμογή της δεύτερης λύσης, η οποία με ευθύνη των εργολάβων, των ιδιοκτητών και των επιβλέποντων μηχανικών δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε.

  Νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστούν και οι δύο λύσεις ως προς την εφικτότητα υλοποίησης σε σχέση με τον υπάρχοντα κτιριοδομικό κανονισμό και το κόστος υλοποίησης.

 • 23 Μαρτίου 2017, 15:58 | Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος

  Γενικά Ο καθορισμός του αριθμού των πυροσβεστήρων με την επιφάνεια και αναλόγως της γεωμετρίας του κτηρίου μπορεί να οδηγήσει σε πυροσβεστήρες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη απόσταση από 15 μ. από ένα σημείο της κάτοψης. Πρέπει να τεθεί κατ’ ελάχιστο 1 πυροσβεστήρας ανά ΧΧ τ.μ. και σε καμία περίπτωση οι πυροσβεστήρες να μην απέχουν απόσταση μεγαλύτερη των 15 μ. από κάθε σημείο της κάτοψης του κτηρίου.

  Σε μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα (νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα κ.α. χρήσεων) όπου απαιτείται εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, αυτό θα πρέπει να καλύπτει και τον περιβάλλοντα χώρο με κρουνούς.

  Παρ. 1.6 Απαγορεύονται πλέον τα τζάκια στις κατοικίες ? ενώ επιτρέπονται τα μαγκάλια όταν ο χώρος αερίζεται !!!

 • 7) Το «Άρθρο 1- Κατοικία» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 1.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
  Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 1,20μ.
  Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύσεων διαφυγής μέχρι την εκβολή σε κοινόχρηστο διάδρομο επιτρέπεται να είναι 0,90 του μέτρου.
  […]»

 • Στην Παράγραφο
  «1.6. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες.»

  «Τζάκια-ξυλόσομπες.»

  Το κείμενο αυτό είναι ακατανόητο και χρειάζεται να απαλειφθεί ή να διευκρινιστεί.

  Πιο κάτω υπάρχει το κείμενο:
  «Αποθήκευση σε λεβητοστάσια ή αποθήκες καυσίμων καυστών αντικειμένων (π.χ. καυσόξυλα, οικιακός εξοπλισμός κλπ).»

  Εφόσον μια αποθήκη περιέχει ως καύσιμη ύλη καυσόξυλα, τι ακριβώς απαγορεύει αυτό το κείμενο; Προφανώς χρειάζεται κάποια καλύτερη διατύπωση.

 • 22 Μαρτίου 2017, 18:06 | Βαγγέλης Σ.

  H πυρανίχνευση είναι υπερβόλικη στα υπνοδωμάτια. Σε χώρους κουζίνας και επικινδυνους χώρους επιβάλλεται.
  Επίσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ανιχνευτή φυσικού αερίου αν γίνεται χρήση φυσικού αερίου στην Κουζίνα.

 • 21 Μαρτίου 2017, 20:10 | Πάνος

  Όλοι οι συνάδελφοι που σχολίασαν μέχρι τώρα το άρθρο, διαφωνούν με την αυτόματη πυρανίχνευση.
  Είναι αναμενόμενο γιατί αποτελεί ένα μεγάλο άλμα σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
  Τεχνικά δεν υπάρχει πρόβλημα νομίζω. Ούτε για τους καπνιστές, ούτε για τα τζάκια. Με κατάλληλη επιλογή ανιχνευτών (όχι μόνο καπνού, υπάρχουν και άλλοι τύποι) αποφεύγονται οι εσφαλμένοι συναγερμοί. Και τα συστήματα ασφαλείας των αυτοκινήτων μας , κάποια απενεργοποιούνται προσωρινά και άλλα παραμένουν μόνιμα ενεργοποιημένα.
  Κατανοώ το άγχος του κόστους που μας περνάνε οι ιδιοκτήτες, αλλά σε νέες οικοδομές το κόστος θερμομόνωσης, δομημένης καλωδίωσης, συναγερμών, καλωδίωσης δορυφορικής κλπ. είναι συχνά πολλαπλάσιο από την πρόταση του κανονισμού.

 • 21 Μαρτίου 2017, 11:32 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού (παρ.1.7.2) είναι πολύ υπερβολικό να μπαίνει σε κτίρια με 3 ορόφους. Η γνώμη μου θα ήταν για τουλάχιστον 6 ορόφους και συνολικό θεωρητικό πληθυσμό κτιρίου τουλάχιστον 100 άτομα ! (Σκεφτείτε ότι ένα 3-όροφο με 2 διαμερίσματα στον όροφο από 100τμ έχει θεωρητικό πληθυσμό 33 άτομα !)

  Η πυρανίχνευση (παρ. 1.7.3) είναι πραγματικά εκτός λογικής !!! Ειδικά στα υπνοδωμάτια !!! Στην κουζίνα είναι εύλογο να υπάρχει ένας πυρανιχνευτής (αυτόνομος ή από σύστημα). Αν παραμείνει για τα υπνοδωμάτια τουλάχιστον βάλτε για θεωρητικό πληθυσμό κτιρίου τουλάχιστον 150 άτομα.(Σκεφτείτε ότι σε χώρους συνάθροισης κοινού το όριο είναι 250 άτομα !!!)

 • 20 Μαρτίου 2017, 22:53 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

  Κατ’ αρχήν η ερώτηση είναι: τι είναι οι μη επιτρεπτές ενέργειες και πως το τζάκι και η σόμπα εντάσσονται σε αυτές. Αν η ύπαρξη και η λειτουργία τζακιού επιτρέπονται, τότε κρίνεται ανούσια η παρουσία πυρανίχνευσης καθ’ ότι σίγουρα κάποια στιγμή το τζάκι θα καπνίζει. Θα είναι απαιτούμενη η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και για τις κατοικίες; Και αφού θα είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, αφού ούτε ο ελεγκτής δόμησης την παραλαμβάνει ούτε πιστοποιητικό απαιτείται για τη χρήση κατοικίας, η διάταξη εμφανίζεται μόνο ως συντεχνιακό εφεύρημα και μέθοδος απόδοσης ευθυνών παρά μέτρο αποτροπής κινδύνων. Αυτός που θέλει πραγματικά να προστατεύσει το χώρο που ζει, ξέρει και θα κάνει αυτά που πρέπει. Να δοθεί βάση στην παθητική πυροπροστασία, τη μετάδοση πυρκαγιάς εκτός κτιρίου, και καμία έκπτωση στις εξόδους κινδύνου και τον έλεγχο πυροπροστατευμένων οδεύσεων. Θα αποφύγουμε πολλές δύσκολες καταστάσεις αν επιβάλλουμε τον έλεγχο διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας από ελεγκτή δόμησης, ακόμα και με τις διατάξεις του παλαιού κανονισμού.

 • 20 Μαρτίου 2017, 21:13 | Κίμων Παντελίδης

  Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Όλο το άρθρο είναι λίγο ασαφές. Καταρχάς δεν έχω ξανακούσει ποτέ να υποχρεώνεται!!! ιδιοκτήτης να εγκαταστήσει πυρανίχνευση στην οικία του, πόσο μάλλον σε όλα τα υπνοδωμάτια!!! Κανένας δεν μπορεί να επιβάλει ένα τέτοιο μέτρο εκτός κι αν νοικιάζει την οικία του σε 3ο και τότε, ίσως προβλεφθεί προστασία στην κουζίνα και στις οδεύσεις διαφυγής. Αυτό εξαρτάτε από το είδος της οικίας επίσης και το επίπεδο παθητικής πυρασφάλειας.

  Μπορεί επίσης μια ασφαλιστική να ανεβάσει τα ασφάλιστρα εάν π.χ. καπνίζει ο ιδιοκτήτης ή να αντισταθμίσει τα ασφάλιστρα εφόσον έχει εγκαταστήσει σύστημα πυρανίχνευσης, κατάλληλο για οικιακή χρήση. Επιπλέον δεν αναφέρεται καμία προδιαγραφή για την εγκατάσταση του συστήματος και ούτε για τα μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς και το που θα ηχούν (πως θα ειδοποιούνται οι ένοικοι). Εφόσον το ΕΝ 54-14 χρησιμοποιείται στην Ελλάδα το οποίο είναι επηρεασμένο από το BS 5839: 1, προτείνω ανεπιφύλακτα την ανάγνωση του BS 5839: 6 το οποίο αναλύει τα συστήματα πυρανίχνευσης για οικίες.

  Δίδεται πάρα πολύ έμφαση στην πυροπροστασία από μέσα ενεργητικής πυρασφάλειας ενώ θα έπρεπε να δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην ικανοποιητική εφαρμογή των μέτρων παθητικής πυρασφάλειας.

 • 19 Μαρτίου 2017, 17:53 | Λευτέρης

  θεωρώ ότι οι διατάξεις για τους πυροσβεστήρες, καθώς και για το σύστημα πυρανίχνευσης στα υπνοδωμάτια και στην κουζίνα είναι το λιγότερο υπερβολικές. ακόμα και εάν μελετηθούν κατά την έκδοση άδειας δόμησης, δεν θα εφαρμοστούν διότι δεν απαιτήται πουθενά η χρήση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας. άρα δεν θα τα εφαρμόζει κανένας ιδιοκτήτης κατοικιών

 • Θεωρώ υπερβολική την τοποθέτηση πυρανιχνευτών σε κάθε υπνοδωμάτιο. Στην κουζίνα, ναι το καταλαβαίνω. Ας μην ξεχνούμε ότι από τρεις και πάνω πυρανιχνευτές απαιτείται και πίνακας πυρανίχνευσης! Εκτός και αν από τα αρχεία της Πυροσβεστικής προκύπτει ότι έχουμε μεγάλα ποσοστά πυρκαγιών που προέρχονται από τα υπνοδωμάτια!

 • 18 Μαρτίου 2017, 01:05 | Γεωργιος Γαλ

  Στην Παράγραφο
  1.6. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες.

  • Τζάκια-ξυλόσομπες.

  Χρειάζεται διευκρίνιση / συμπλήρωση

 • 17 Μαρτίου 2017, 13:08 | Πέτρος Γρίβας

  1.7.3. Πυρανίχνευση
  Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης που καλύπτει κατ’ελάχιστον κάθε υπνοδωμάτιο και την κουζίνα. Κατ’ εξαίρεση σε κτίρια κατοικιών με 3 ή λιγότερους ορόφους κύριας χρήσης, αντί του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης είναι αποδεκτή η τοποθέτηση φορητών πυρανιχνευτών που θα καλύπτουν τους ανωτέρω χώρους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

  Εκτός της αύξησης του κόστους κατασκευής ενός κτιρίου κατοικιών που είναι σημαντική και δεν πρόκειται να γίνει, τι θα γίνει αν ο ένοικος είναι καπνιστής? Θα του απαγορεύσουμε να καπνίζει και στο σπίτι του? Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα απενεργοποιεί την πυρανίχνευση, οπότε άδικος κόπος της επιβολής εγκατάστασης.Καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω το εξής: Στον ΕΛΛΗΝΑ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ τι θα κάνει και πως θα ζει μέσα στο ΣΠΙΤΙ του. Του προτείνουν.-