Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 44 – Τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3469/2006

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στα δημοσιεύματα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3469/2006 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται σε 6, 7 και 8, αντιστοίχως.