Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 28 – Τροποποίηση άρθρου 86 ν. 3528/2007 (Α’ 26)

1. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), ») αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και νόμιμος αναπληρωτής αυτού ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., η γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. Mε απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Α.Σ.Ε.Π. για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας των ΕΙ.Σ.Ε.Π..»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του αρ. 86 του ν. 3528/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας σύστασης και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που αιτιολογείται ειδικά από τον οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού. Στα Σ.Ε.Π. των ανεξάρτητων αρχών αντί του μέλους της περίπτ. α’ της παρούσας μετέχει ο Πρόεδρος της Αρχής, ή ελλείψει αυτού, ο επικεφαλής αυτής.»
3. Στην παρ. 4 του 86 ν. 3528/2007 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις ανεξάρτητες αρχές, αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της αρχής».

4. Οι περιπτ. ε΄ και στ’ της παρ. 7 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του ΕΙ.Σ.Ε.Π., η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 85 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το ΕΙ.Σ.Ε.Π. με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός, καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ενστάσεις, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
στ) Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Αφού γίνει και η μοριοδότηση με βάση το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 85 και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.»
4. «Οι περίπτ .ε΄και στ’ της παρ. 8 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ε) Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόμου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία με απόφαση του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας. Οι λοιποί υποψήφιοι μοριοδοτούνται με βάση τις ομάδες κριτηρίων α΄ έως γ’ της παρ. 1 του άρθρου 85 και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με βάση την ως άνω μοριοδότηση καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Ο πίνακας αυτός καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Σ.Ε.Π. ή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ενστάσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, εάν επέλθουν μεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναμορφωμένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.
στ) Ακολουθεί η διεξαγωγή της συνέντευξης της περίπτ. δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 85 από το Σ.Ε.Π. Στη συνέντευξη καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η μοριοδότηση με βάση και το κριτήριο της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 85, και καταρτίζονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης.»

 • 17 Δεκεμβρίου 2018, 13:44 | Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων στην ΕΕΤΤ

  Προτείνεται να οριστεί επιπλέον στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.3528/2007 ότι το όργανο που αποφασίζει για τη συγκρότηση του ΣΕΠ στις ανεξάρτητες αρχές είναι ο Πρόεδρος ή ο Επικεφαλής της Αρχής.

  Επίσης, προτείνεται να οριστεί ότι στην περίπτωση που το οργανόγραμμα Αρχής δεν περιλαμβάνει θέση Γενικού Διευθυντή, τη θέση του ΣΕΠ να καταλαμβάνει ένα (1) Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής.

  Ειδικότερα, προτείνεται το ΣΕΠ να είναι πενταμελές και να αποτελείται από:
  α. τον Πρόεδρο ή έναν από τους Αντιπροέδρους της Αρχής,
  β. έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής, ή εφόσον το οργανόγραμμά της δεν περιλαμβάνει θέση Γενικού Διευθυντή, ένα (1) Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής και
  γ. τρία (3) μέλη του ΑΣΕΠ που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρό του.

 • Το άρθρο 28, παρ. 2 και 3 αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της συγκρότησης των ΣΕΠ στις ανεξάρτητες αρχές (ειδικά για το ΑΣΕΠ υπάρχουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του νομοσχεδίου), ωστόσο ακόμη υπάρχουν οι ακόλουθες εκκρεμότητες για την πλήρη επίλυσή του:

  α. Προς αποφυγή αμφισβητήσεων είναι καλό να οριστεί σαφώς ότι οι διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν.3528/2007 εφαρμόζονται για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των Ανεξάρτητων Αρχών (κατ’ αναλογία των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρου 8 για το ΑΣΕΠ).

  β. Πρέπει να οριστεί ομοίως στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν.3528/2007 η συγκρότηση του ΕΙΣΕΠ στις ανεξάρτητες αρχές και το όργανο που αποφασίζει για τη συγκρότηση αυτή (κατ’ αναλογία των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρου 8 για το ΑΣΕΠ). Προτείνεται το όργανο που αποφασίζει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Επικεφαλής της οικείας Αρχής.

  γ. Πρέπει να οριστεί επιπλέον στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν.3528/2007 το όργανο που αποφασίζει για τη συγκρότηση του ΣΕΠ στις ανεξάρτητες αρχές (κατ’ αναλογία των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρου 8 για το ΑΣΕΠ). Προτείνεται το όργανο που αποφασίζει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Επικεφαλής της οικείας Αρχής.

  δ. Πρέπει να οριστεί η συγκρότηση του ΣΕΠ στην περίπτωση που η Αρχή δεν έχει στο οργανόγραμμά της θέση Γενικού Διευθυντή (ισχύει σε αρκετές Αρχές). Προτείνεται, στην περίπτωση που το οργανόγραμμα Αρχής δεν περιλαμβάνει θέση Γενικού Διευθυντή, τη θέση του ΣΕΠ να καταλαμβάνει ένα (1) Μέλος της Ολομέλειας της οικείας Αρχής.

  ε. Επειδή οι Αρχές είναι εν γένει συλλογικά όργανα, προτείνεται η επαναδιατύπωση της διάταξης της παρ. 2 ως εξής: «Στα ΣΕΠ των Ανεξάρτητων Αρχών αντί του μέλους της περίπτ. α’ της παρούσας μετέχει ο Πρόεδρος της Αρχής ή ελλείψει αυτού, ο επικεφαλής αυτής, ή Αντιπρόεδρος ή άλλο Μέλος της Αρχής.»