Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 18 – Μέσα υλοποίησης και χρηματοδότησης προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας

1. Τα προγράμματα αναβάθμισης και υποστήριξης διοικητικής ικανότητας του Κεφαλαίου Β’ μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.
2. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, η Ειδική Γραμματεία Υποστήριξης Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αξιοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης νομοθεσίας είτε μόνη της, είτε σε συνεργασία με το δικαιούχο φορέα, όπως ιδίως η σύσταση ή συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, η υποστήριξη στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών με ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς, ερευνητικούς φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή ανώνυμες εταιρίες του δημοσίου για την υποστήριξη των προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας και η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.